Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej duński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Dania

W niniejszej części przedstawiono w zarysie duński rejestr działalności gospodarczej

Autor treści:
Dania
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej (Erhvervsstyrelsen)

Historia duńskiego rejestru działalności gospodarczej

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej został utworzony 1 stycznia 2012 r.

Urząd ten zatrudnia około 700 pracowników. Zadania duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej wykonywały wcześniej: Urząd ds. Handlu i Spółek (Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen), Urząd ds. Przedsiębiorczości i Budownictwa (Erhvervs- og Byggestyrelsen) oraz Urząd ds. IT i Telekomunikacji (IT- og Telestyrelsen).

Urząd ds. Działalności Gospodarczej jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Przedsiębiorczości i Wzrostu (Erhvervs- og Vækstministeriet).

Jakie informacje można znaleźć w duńskim rejestrze działalności gospodarczej?

Na stronie erhvervsstyrelsen.dk można znaleźć informacje na temat wszystkich obszarów działalności Urzędu, w tym duńskiego rejestru działalności gospodarczej CVR.dk.

CVR.dk jest scentralizowanym punktem obsługi, w którym można uzyskać informacje i dane na temat wszystkich podmiotów gospodarczych w Danii. Istnieje możliwość uzyskania informacji na temat samego podmiotu i jego jednostek organizacyjnych – czyli podmiotów o różnych formach prawnych.

W przypadku niektórych rodzajów podmiotów gospodarczych – w szczególności spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – można uzyskać więcej informacji. Chodzi o bilanse, dane i sprawozdania dotyczące podmiotów gospodarczych i osób, które nimi zarządzają.

Dania jest również członkiem europejskiego rejestru przedsiębiorstw (European Business Register (EBR)). Osoby niemówiące po duńsku mogą skorzystać z usług oferowanych przez europejski rejestr przedsiębiorstw, aby uzyskać informacje na temat duńskich podmiotów gospodarczych w swoim własnym języku. Europejski rejestr przedsiębiorstw zawiera informacje na temat niemal wszystkich państw w Europie.

Czy dostęp do duńskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp jest bezpłatny w przypadku informacji podstawowych, sprawozdań z działalności, pełnych sprawozdań oraz akt Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej (CVR-udskrifter). Można również uiścić opłatę, aby uzyskać inne informacje dotyczące spółek, takie jak informacje na temat bilansu. Następujące produkty są dostępne bezpłatnie dla ogółu społeczeństwa:

Akta Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej

Informacje dotyczące adresu prywatnego wspólnika ponoszącego odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem są ujawniane na życzenie (jeżeli adres nie jest tożsamy z adresem podmiotu gospodarczego).

Miejsce prowadzenia działalności

Pole „Miejsce prowadzenia działalności” umożliwia uzyskanie informacji na temat powiązanych jednostek organizacyjnych oraz następujących informacji na ich temat:

 • nazwy, adresu i gminy, w której zarejestrowana jest siedziba;
 • rodzaju działalności;
 • sektora działalności gospodarczej;
 • liczby pracowników.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie obejmuje:

 • numer uzyskany w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczej (lub numer rejestracyjny spółek grenlandzkich);
 • nazwę spółki, jej adres i gminę, w której zarejestrowana jest siedziba;
 • nazwy spółek zależnych;
 • informacje na temat pozycji na rynku akcji;
 • informacje o pełnomocnikach (prokurentach);
 • formę prawną;
 • informacje na temat osób związanych ze spółką (założycieli, zarządu, rady nadzorczej) – bez adresów;
 • okres obrachunkowy;
 • datę ostatnio opublikowanego bilansu.

Pełne sprawozdanie

Pełne sprawozdanie zawiera wszystkie dane, które zawarto w sprawozdaniu z działalności, oraz:

 • oświadczenie o celu działalności;
 • informacje o osobach związanych ze spółką (założycielach, zarządzie, radzie nadzorczej) – w tym ich adresy;
 • informacje o audycie;
 • kapitał podstawowy;
 • data założenia spółki;
 • data opublikowania ostatnich trzech bilansów;
 • rok obrachunkowy;
 • dane historyczne.

Krótka lista osób

Dzięki tej funkcjonalności można uzyskać informacje o osobach związanych ze spółką.

Rozszerzona lista osób

Dzięki tej zaawansowanej funkcjonalności można uzyskać informacje na temat wszystkich osób związanych ze spółką.

Bank danych

Bank danych dostarcza dane ustrukturyzowane według określonych kryteriów.

Informacje można zamówić za pośrednictwem banku, niezależnie od tego, czy dotyczą jednej spółki czy też powiązań danej osoby z różnymi spółkami. Można też zamówić wykaz podmiotów gospodarczych w danym regionie gospodarczym bądź w pewnej branży. W placówce banku danych istnieje możliwość sporządzenia wyciągu lub wykazu na podstawie własnych kryteriów. Jest to proste i nie zabiera wiele czasu.

Wyciągi na temat wielu podmiotów

Wyciągi na temat wielu podmiotów sporządza Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej. Dzięki tej usłudze można łatwo uzyskać wyciąg z Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej, który zawiera dane z rejestru w oparciu o wykaz numerów rejestru lub numerów jednostek organizacyjnych. Istnieje również możliwość sporządzenia wyciągu na temat jednego podmiotu.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Artykuł 14 ustawy o spółkach wprowadza do duńskiego prawa spółek art. 3 pierwszej dyrektywy dotyczącej prawa spółek oraz określa wiarygodność odpowiednich aktów. Artykuł 14 ustawy o spółkach stanowi, że:

uznaje się, że informacje opublikowane w systemie informatycznym Urzędu ds. Działalności Gospodarczej zostały podane do wiadomości osobom trzecim. Zgodnie z ust. 1 przepis ten nie ma zastosowania do transakcji przeprowadzonych w terminie 16 dni od podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem że osoba trzecia nie mogła mieć wiedzy na temat faktów podanych do wiadomości publicznej.

Nie są skuteczne wobec osób trzecich fakty podlegające rejestracji i publikacji, tak długo jak nie zostały one podane do wiadomości publicznej w systemie duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej, chyba że zostanie udowodnione, iż osoba trzecia miała na ich temat wiedzę. Osoba trzecia może jednak dokonywać czynności w oparciu o fakty tego rodzaju, nawet jeżeli nie zostały one jeszcze podane do wiadomości publicznej.

Odpowiedzialność za prawidłowość danych w aktach

Osoba dokonująca zgłoszenia odpowiada za prawidłowość zgłaszanych informacji, zob. art. 8 zarządzenia w sprawie zgłoszeń (anmeldelsesbekendtgørelsen) oraz art. 15 ust. 2 ustawy o spółkach. Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność karną, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane niezgodnie z prawem, lub jeżeli zgłoszone informacje nie są prawidłowe.

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej nie weryfikuje prawidłowości zgłaszanych informacji, ale zapisuje informacje, które zostały zgłoszone. Tak się dzieje niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrację przez urzędnika czy rejestrację dokonaną przez samego zgłaszającego przeprowadzoną na stronie virk.dk.

Od Urzędu ds. Działalności Gospodarczej można dochodzić odszkodowania za szkodę poniesioną w związku ze zgłoszonymi informacjami lub przechowywanymi dokumentami, które są nieprawidłowe, z powodu uchybień organizacyjnych Urzędu, np. błędu w przetwarzaniu.

Powiązane strony

Urząd ds. Działalności Gospodarczej

Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Wzrostu

Europejski rejestr przedsiębiorstw

Ostatnia aktualizacja: 07/11/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony