Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Bułgaria

W sekcji tej przedstawiono rejestry działalności gospodarczej w Bułgarii i rejestr BULSTAT. Bułgaria gwarantuje powszechny dostęp do tych rejestrów, ich przejrzystość oraz bezpieczeństwo zawartych w nich informacji.

Autor treści:
Bułgaria

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze działalności gospodarczej?

Bułgarski rejestr działalności gospodarczej prowadzi Agencja ds. Rejestrów przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Do rejestru wpisywani są przedsiębiorcy i oddziały przedsiębiorstw zagranicznych wraz z dotyczącymi ich danymi, których zamieszczenie w rejestrze jest przewidziane prawem. W rejestrze publikowane są decyzje i dokumenty dotyczące przedsiębiorstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, których upublicznienie jest wymagane przepisami.

Rejestr jest elektroniczną bazą danych zawierającą dane i dokumenty dotyczące przedsiębiorstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, których zamieszczenie w rejestrze i upublicznienie są wymagane prawem. Ewidencja przedsiębiorstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych jest prowadzona w formie elektronicznej. Akta zawierają złożone wnioski, dokumenty potwierdzające zamieszczone dane, oświadczenia i inne dokumenty, które mogą, między innymi, zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację osób reprezentujących określony podmiot lub nim zarządzających.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestr działalności gospodarczej jest ogólnodostępny. Dostęp do bazy danych rejestru jest nieodpłatny. Zgodnie ze zmianą ustawy o rejestrze działalności gospodarczej (ZTR) z dnia 1 stycznia 2013 r. dostęp do akt przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności gospodarczej wymaga rejestracji. Oznacza to, że dostęp do zeskanowanych dokumentów przechowywanych w aktach dotyczących danego przedsiębiorstwa wymaga albo podpisu elektronicznego, albo certyfikatu wydanego przez Agencję. Agencja wydaje certyfikat nieodpłatnie.

W jaki sposób przeszukiwać bułgarski rejestr działalności gospodarczej?

Rejestr jest dostępny przez całą dobę na stronie internetowej http://www.brra.bg/Default.ra.

Każdy może przeprowadzić wyszukiwanie w rejestrze w celu zapoznania się z określoną informacją lub oświadczeniem.

Portal rejestru umożliwia jego przeszukiwanie według następujących kryteriów:

 • nazwy lub niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego (NKI) przedsiębiorstwa lub oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego;
 • imienia i nazwiska lub numeru identyfikacyjnego bądź nazwy handlowej lub NKI wspólnika lub właściciela;
 • imienia i nazwiska lub numeru identyfikacyjnego bądź nazwy handlowej lub NKI członków organów osoby prawnej – przedsiębiorstwa;
 • akta dotyczące przedsiębiorstwa, oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego i członków jego organów oraz następców prawnych mogą być przeszukiwane według poszczególnych rodzajów zamieszczonych w nich informacji lub oświadczeń.

Dostępna jest również odpłatna usługa umożliwiająca użytkownikom przeszukiwanie całej bazy danych według indywidualnych kryteriów szczególnych. Roczna opłata za tę usługę wynosi 30 000 BGN (zgodnie z tabelą opłat urzędowych pobieranych przez Agencję ds. Rejestrów); organy administracji publicznej mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do pełnej bazy danych.

Agencja wystawia certyfikaty zarówno w formie papierowej w swoich biurach, jak i elektronicznej (obowiązują opłaty określone w wyżej wspomnianej tabeli).

Wystawiane są odpisy dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej (obowiązują opłaty określone w wyżej wspomnianej tabeli).

Jak dalece można polegać na danych zawartych w rejestrze?

Bułgaria przyjęła określone w odpowiednich przepisach UE zasady regulujące ważność wpisów lub wykreśleń informacji oraz publikowanie dokumentów dotyczących przedsiębiorstw. Szczegółowe przepisy krajowe w tym zakresie określa ustawa o rejestrze działalności gospodarczej.

W myśl ustawy informację zamieszczoną w rejestrze uznaje się za znaną osobom trzecim działającym w dobrej wierze począwszy od momentu jej zamieszczenia. W okresie 15 dni od zamieszczenia nie można powoływać się na tę informację wobec osób trzecich, które dowiodą, że nie miały możliwości się z nią zapoznać. Osoby trzecie mogą powoływać się na informację, która ma być zamieszczona w rejestrze, mimo że jeszcze do tego nie doszło, chyba że ustawa wyraźnie stanowi, że informacja ta nabiera ważności dopiero po zamieszczeniu. Po wykreśleniu wpis traci skutek. Dokumenty zawarte w rejestrze uznaje się za znane osobom trzecim od daty zamieszczenia.

Osoby trzecie działające w dobrzej wierze mogą powoływać się na wpis lub zamieszczone dane, nawet jeżeli informacja będąca przedmiotem wpisu lub czynność bądź dokument wpisane do rejestru nie istnieją. W stosunkach z osobami trzecimi działającymi w dobrej wierze informacje niewpisane do rejestru uznaje się za nieistniejące.

Historia bułgarskiego rejestru działalności gospodarczej

Reformę rejestru rozpoczęto 1 stycznia 2008 r., kiedy weszła w życie ustawa o rejestrze działalności gospodarczej.

W wyniku reformy:

 1. Obowiązek prowadzenia rejestru działalności gospodarczej, który wcześniej wypełniały sądy, powierzono centralnemu organowi administracji: Agencji ds. Rejestrów.
 2. Wszystkie rejestry z sądów regionalnych zostały scalone w jedną, ujednoliconą i scentralizowaną bazę danych, zawierającą informacje wymagające rejestracji i dokumenty podlegające upublicznieniu, jak również wszystkie przedłożone dokumenty, decyzje o odmowie rejestracji i dokumentację przedsiębiorstw. W związku z tym wszyscy przedsiębiorcy musieli ponownie zarejestrować się do 31 grudnia 2011 r.
 3. Zasada powszechnego dostępu do informacji jest podstawową zasadą regulującą procedurę rejestracji. Zgodnie z przepisami prawa Agencja ds. Rejestrów musi zapewnić nieograniczony i bezpłatny dostęp do wniosków i załączonych dokumentów w systemie informacyjnym rejestru działalności gospodarczej.
 4. Procedury rejestracji prowadzone są na podstawie różnego typu formularzy wniosków. Typ formularza wniosku zależy od rodzaju przedsiębiorstwa lub okoliczności w czasie rejestracji.

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru działalności gospodarczej

Wnioski można składać w formie papierowej w biurze Agencji ds. Rejestrów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Agencji http://www.brra.bg/Default.ra.

Wnioski w formie papierowej można składać w dowolnym lokalnym biurze Agencji ds. Rejestrów, niezależnie od tego, gdzie ma swoją siedzibę przedsiębiorstwo. Po zatwierdzeniu w biurze Agencji wnioski w formie papierowej są skanowane i zamieszczane jako załączniki w systemie informatycznym rejestru działalności gospodarczej. Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub odpisami uwierzytelnionymi przez wnioskodawcę lub notariusza.

Wnioski elektroniczne można składać przez całą dobę za pośrednictwem portalu rejestru działalności gospodarczej.

W jaki sposób rozpatruje się złożone wnioski?

Każdemu dokumentowi przedłożonemu do zamieszczenia w systemie informatycznym rejestru działalności gospodarczej (wniosek o wpis, wyrok sądu, wniosek o skorygowanie błędu, wniosek o powołanie biegłego, zgłoszenie itp.) nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny w formacie „rrrrmmddggmmss” (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda). Po nadaniu niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego system losowo kieruje dany wniosek/decyzję sądu/zgłoszenie do urzędnika rejestrującego w celu ich rozpatrzenia. Zgodnie z art. 14 wnioski o wpis, wykreślenie lub zamieszczenie dokumentów są rozsyłane do urzędników automatycznie – według kolejności wpływu – skoro tylko urzędnik rejestrujący zakończy rozpatrywanie poprzednio skierowanego do niego wniosku, a system informatyczny rozpozna, że ma on już możliwość zajęcia się kolejnym wnioskiem.

W wyniku zmian ustawy o rejestrze działalności gospodarczej, które przewidują wydawanie decyzji w terminie określonym w art. 19 ust. 2, system informatyczny posiada funkcję zapewniającą rozpatrywanie wniosków – według wyżej wspomnianej kolejności – w terminie trzech dni. Wynik procedury może być następujący:

 • instrukcje, podpisane elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku i zamieszczone niezwłocznie na koncie przedsiębiorstwa – podlegające wykonaniu w terminie określonym w art. 19 ust. 2 ZTR;
 • odmowa, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku i zamieszczona niezwłocznie na koncie przedsiębiorstwa;
 • decyzja o rejestracji, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku, która do upływu terminu określonego w art. 19 ust. 2 ZTR jest wyświetlana na koncie przedsiębiorstwa ze statusem „oczekiwanie na upływ trzydniowego terminu”. Po upływie ustawowego terminu system informatyczny automatycznie dokonuje wpisu i generuje numer wpisu w wyżej określonym formacie. Rok, miesiąc i dzień oznaczają datę automatycznej publikacji przez system informatyczny, natomiast godzina, minuta i sekunda są zapisem czasu, w którym poprzedniego dnia urzędnik rejestrujący wydał polecenie rejestracji.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze BULSTAT?

Rejestr BULSTAT zawiera informacje o:

 1. osobach prawnych niebędących przedsiębiorstwami;
 2. oddziałach podmiotów zagranicznych niebędących przedsiębiorstwami;
 3. przedstawicielstwach podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 24 ustawy o promowaniu inwestycji;
 4. zagranicznych osobach prawnych prowadzących działalność gospodarczą i posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności w Bułgarii;
 5. zagranicznych osobach prawnych, których rzeczywiste struktury zarządzania znajdują się w Bułgarii;
 6. zagranicznych osobach prawnych będących właścicielami nieruchomości w Bułgarii;
 7. jednostkach organizacyjnych określonych ustawą o zobowiązaniach i umowach, w tym zakładach rzemieślniczych i towarzystwach ubezpieczeń, o których mowa w art. 8 Kodeksu zabezpieczenia społecznego.
 8. podmiotach będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i niebędących osobami fizycznymi;
 9. oddziałach i jednostkach gospodarczych podmiotów określonych w pkt. 1 i 8 oraz jednostkach gospodarczych przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności gospodarczej;
 10. osobach fizycznych wykonujących wolny zawód lub prowadzących działalność przedstawiciela handlowego;
 11. obywatelach innych państw nieposiadających bułgarskiego numeru identyfikacyjnego lub numeru identyfikacyjnego cudzoziemca, którzy:
  • świadczą w Bułgarii niezależne indywidualne usługi, w tym z wykorzystaniem stałego miejsca prowadzenia działalności, bazy usługowej lub zakładu usługowego;
  • nabywają nieruchomości;
  • są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne;
 1. innych osobach fizycznych – płatnikach składek na ubezpieczenia społeczne;
 2. obywatelach innych państw/ podmiotach z innych państw podlegających szczególnej rejestracji na mocy przepisów podatkowych, w tym zwolnionych z podatku na podstawie ważnej umowy międzynarodowej, której Bułgaria jest stroną;

Czy dostęp do rejestru BULSTAT jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru BULSTAT nie jest bezpłatny. Aby uzyskać dostęp do danych w nim zawartych, należy uiścić opłatę. Minimalna opłata wynosi 10 BGN.

Historia rejestru BULSTAT

Na podstawie decyzji Zgromadzenia Narodowego z 8 czerwca 1995 r. zadanie utworzenia, prowadzenia i rozbudowania rejestru BULSTAT powierzono Narodowemu Instytutowi Statystycznemu (NIS). Scentralizowany państwowy rejestr podmiotów gospodarczych „BULSTAT” rozpoczął funkcjonowanie w Republice Bułgarii 1 stycznia 1996 r. Dnia 17 czerwca tego samego roku Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o statystykach. Określa ona zasady tworzenia, prowadzenia i korzystania ze scentralizowanego rejestru. Na ich podstawie został utworzony i jest prowadzony scentralizowany rejestr BULSTAT umożliwiający identyfikację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Republiki Bułgarii. Zasady te określają też sposób korzystania z rejestru. Rejestr BULSTAT stał się jednym z głównych rejestrów bułgarskiej administracji, a w 2000 roku zawarte w nim dane udostępniono za pośrednictwem strony internetowej rejestru:.

11 sierpnia 2005 r. zarządzanie rejestrem BULSTAT powierzono Agencji ds. Rejestrów. Począwszy od 1 stycznia 2008 r., na mocy obowiązującej wówczas ustawy o rejestrze działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa i oddziały przedsiębiorstw zagranicznych wpisane do rejestrów przedsiębiorców i spółdzielni prowadzonych przez sądy okręgowe zostały zobowiązane do ponownego zarejestrowania się w Agencji ds. Rejestrów do 31 grudnia 2011 r.

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru BULSTAT

W zależności od swojego statusu podmioty wnioskujące o wpis do rejestru BULSTAT mają obowiązek przedłożyć:

1. kopię stosownej decyzji lub inny dokument, wskazany poniżej:

a) osoby prawne: dokument założycielski oraz dokument określający osoby fizyczne zarządzające podmiotem lub go reprezentujące;

b) przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 24 ustawy o promowaniu inwestycji: dokument potwierdzający rejestrację w Bułgarskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej;

c) zagraniczne osoby prawne: dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w Bułgarii; poświadczony dokument potwierdzający pochodzenie zagranicznych osób prawnych z danego kraju;

d) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej określone w ustawie o zobowiązaniach i umowach oraz towarzystwa ubezpieczeń określone w art. 8 Kodeksu zabezpieczenia społecznego: umowę spółki i zaświadczenie o rejestracji w Narodowej Agencji Skarbu Państwa;

e) oddziały i jednostki gospodarcze: dokument potwierdzający ich utworzenie oraz określający osoby zarządzające nimi lub je reprezentujące;

f) podmioty niewymienione w pkt a) - e) będące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne: dokumenty pozwalające na zidentyfikowanie podmiotu lub potwierdzające prowadzenie określonej działalności, o ile wymaga tego ustawa.

2. wniosek na standardowym formularzu zatwierdzonym przez Dyrektora Wykonawczego Agencji ds. Rejestrów;

3. dokumenty tożsamości – przy rejestracji zamknięcia/wykreśleniu wpisu lub w przypadku zmiany okoliczności;

4. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty urzędowej określonej w tabeli zatwierdzonej przez Radę Ministrów;

5. kwestionariusz rejestracji lub dokument kontrolny rejestracji w przypadku podmiotów wpisanych do szczególnego rejestru.

Po przedłożeniu dokumentów wpis jest dokonywany niezwłocznie.

Następujące informacje można sprawdzić online:

 • niepowtarzalny numer identyfikacyjny
 • nazwa podmiotu
 • prowadzona działalność
 • dokumenty dotyczące utworzenia/zmiany/likwidacji
 • adres siedziby
 • dane kontaktowe
 • kierownictwo/pracownicy uprawnieni do reprezentacji
 • organ zarządzający
 • skład osobowy organu zarządzającego
 • przedmiot działalności gospodarczej
 • wspólnicy/właściciele
 • struktura właścicielska
Ostatnia aktualizacja: 02/06/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony