Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Lichtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 24/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Internationaal

De informatie in het ondernemingsregister is ook beschikbaar voor de landen van de Europese Economische Ruimte die geen EU-lidstaat zijn.

Noorwegen

IJsland

Liechtenstein
Noorwegen

Het registercentrum Brønnøysund is een onder het ministerie van Handel, Industrie en Visserij vallend overheidsorgaan. Het register van zakelijke ondernemingen is een van de veertien nationale registers die door Brønnøysund worden beheerd.

Het ondernemingsregister is verantwoordelijk voor de inschrijving van alle Noorse en buitenlandse zakelijke ondernemingen in Noorwegen. Het register biedt niet alleen rechtsbescherming en een financieel overzicht, maar is ook een belangrijke bron voor iedereen die nauwkeurige informatie nodig heeft over marktdeelnemers in de Noorse industrie.

Welke gegevens bevat het Noorse ondernemingsregister?

Het Noorse register van zakelijke ondernemingen verschaft informatie over ingeschreven ondernemingen. Op de website van Brønnøysund kunt u essentiële informatie vinden via onze zoekmachine. Informatie uit het ondernemingsregister is te vinden in mededelingen; extra informatie en kopieën zijn te bestellen in de webwinkel en via het Europees ondernemingsregister (EBR).

Essentiële informatie:

 • Organisatienummer van de onderneming
 • Naam, zakelijk adres en andere adressen van de onderneming
 • Datum van oprichting van de onderneming
 • Statuten en soort activiteit van de onderneming
 • Functies en rollen in de onderneming
 • Informatie over faillissementen

Mededelingen:

Het ondernemingsregister maakt alle belangrijke gebeurtenissen betreffende een onderneming bekend. Voorbeelden hiervan zijn de inschrijvingsdatum van een nieuwe onderneming, het tijdstip waarop belangrijke wijzigingen binnen een onderneming zijn ingeschreven en de ontbinding of doorhaling van een onderneming. De doorzoekbare databank van mededelingen bevat gegevens opgeslagen vanaf 1 november 1999. De De link wordt in een nieuw venster geopend.Engelstalige versie van de mededelingen is sinds augustus 2006 beschikbaar.

Tegen betaling kunnen als extra informatie kopieën en verklaringen worden besteld, zoals:

 • Verklaring van inschrijving
 • Jaarrekeningen

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Alle essentiële informatie die toegankelijk is via onze zoekmachine en de informatie uit de mededelingendatabank is kosteloos. Voor sommige diensten, zoals het afgeven van kopieën en verklaringen, moet worden betaald.

Hoe opzoekingen verrichten in het Noorse ondernemingsregister?

Basisinformatie over de in het ondernemingsregister ingeschreven zakelijke ondernemingen is beschikbaar op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het registercentrum Brønnøysund. Er kan worden gezocht op ondernemingsnaam of organisatienummer in de De link wordt in een nieuw venster geopend.mededelingendatabank.

In hoeverre kan worden vertrouwd op de documenten in het register?

Derden kunnen zich beroepen op de informatie in het register van zakelijke ondernemingen, aangezien dat de juridisch geldige informatie over ondernemingen is. De ingeschreven informatie wordt geacht onder de aandacht van derden te zijn gebracht. Dit geldt zowel voor de informatie zelf als voor de documenten die aan de inschrijving ten grondslag liggen. In de praktijk betekent dit dat een derde de over een onderneming ingeschreven informatie zou moeten controleren alvorens daarmee zaken te doen.

De regels die bepalen in hoeverre een derde zich kan beroepen op informatie in het register van zakelijke ondernemingen in Noorwegen zijn te vinden in artikel 10, lid 1, van de Wet inschrijving zakelijke ondernemingen. In het kort komen de regels erop neer dat ingeschreven informatie wordt geacht onder de aandacht van derden te zijn gebracht.

Preciezer gesteld: in gevallen waarin een rechtsregel de rechtspositie van een derde bepaalt in verband met de vraag of de derde al dan niet op de hoogte was van een bepaalde aangelegenheid, wordt de informatie in het register van zakelijke ondernemingen geacht onder de aandacht van de derde te zijn gebracht.

Wanneer een kennisgeving van inschrijving ter inschrijving had moeten worden toegezonden (maar zulks achterwege is gebleven) en de betreffende feiten in tegenspraak zijn met de ingeschreven informatie, kunnen deze feiten niet worden tegengeworpen aan een derde. Een uitzondering op deze regel is de situatie waarin de derde op de hoogte was of had moeten zijn van het(de) betreffende feit(en). In die situatie kan de derde niet met recht en reden aanvoeren dat hij/zij zich kon beroepen op de ingeschreven informatie.

Geschiedenis van het Noorse ondernemingsregister

Het in 1988 opgerichte Noorse register van zakelijke ondernemingen is de feitelijke voortzetting van de bijna honderd vroegere lokale handelsregisters.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inschrijving zakelijke ondernemingen in het Noors

 IJsland

Welke gegevens bevat het IJslandse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister (Register van Ondernemingen) vormt sinds 2003 een afdeling binnen het directoraat belastingen en beheert een openbaar bestand met informatie over de volgende entiteiten:

 1. natuurlijke personen, ondernemingen en andere entiteiten die een bedrijf voeren
 2. instellingen en overheidsbedrijven (nationaal)
 3. gemeentelijke instellingen en bedrijven
 4. verenigingen, organisaties en entiteiten, anders dan natuurlijke personen, die verantwoordelijk zijn voor vermogensbeheer of op enigerlei wijze verplicht zijn tot belastingafdracht
 5. andere activiteiten die voor de belastingdienst/het ondernemingsregister aanleiding vormen om ze op te nemen in een officieel dossier.

Het register bevat waar van toepassing de volgende informatie over bovengenoemde entiteiten:

 1. Naam
 2. Identificatienummer, adres
 3. Rechtsvorm
 4. Oprichtingsdatum
 5. Naam, adres en identificatienummer van de bestuurders
 6. Activiteitscode (ISAT-nr.)
 7. Liquidatie
 8. Andere zaken die op grond van de wet ingeschreven moeten worden.

Bij inschrijving geeft het register een uniek identificatienummer voor de entiteit af.

Het ondernemingsregister verschaft overheidsorganen, ondernemingen en natuurlijke personen informatie uit het register overeenkomstig de ministeriële verordening inzake de reikwijdte van de informatie en de hoogte van de vergoedingen.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Informatie over naam, adres, rechtsvorm, ISAT-nummer en btw-nummer is kosteloos en voor iedereen beschikbaar op de website van de belastingdienst/het ondernemingsregister.

Tegen betaling kan ook nadere informatie worden verkregen, die hopelijk in de loop van 2016 beschikbaar zal komen in onze webwinkel.

Hoe opzoekingen verrichten in het IJslandse ondernemingsregister?

Op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.directoraat belastingen kan naar kosteloze informatie worden gezocht. Vooralsnog is deze informatie helaas alleen in het IJslands beschikbaar. Totdat de webwinkel opent (volgend jaar) moet voor nadere informatie telefonisch of per e-mail contact worden opgenomen met het kantoor.

Geschiedenis van de IJslandse ondernemingsregisters

Tot 1980 werden ondernemingen ingeschreven bij de desbetreffende lokale ambtsdragers in heel IJsland. In 1980 werd een speciaal register voor besloten vennootschappen opgericht, maar Statistics Iceland gaf de identificatienummers voor deze ondernemingen af. Met ingang van 1997 werden alle zakelijke ondernemingen met uitzondering van onbeperkte vennootschappen (‘unlimited partnerships’), ingeschreven in het ondernemingsregister, en vanaf 2014 worden ook personenvennootschappen in dat register ingeschreven, zodat er nu één officieel ondernemingsregister is in IJsland, het Register van Ondernemingen.

 Liechtenstein

Er is voor heel Liechtenstein één ondernemingsregister, het Handelsregister. Het ondernemingsregister wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie (Amt für Justiz) in Vaduz.

Het is openbaar en wordt verondersteld nauwkeurig te zijn. Het ondernemingsregister beoogt in de eerste plaats de rechtszekerheid binnen de handel te waarborgen door privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen openbaar te maken, met name de posities van een bedrijf voerende natuurlijke en rechtspersonen waar het gaat om aansprakelijkheid en handelingsbevoegdheid.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister bevat informatie over alle ingeschreven rechtspersonen die hun statutaire zetel in het Vorstendom Liechtenstein hebben en over Liechtensteinse trusts (Treuhänderschaften). De informatie betreft feiten en betrekkingen waarvan sommige wettelijk moeten worden opgenomen in het register en andere op vrijwillige basis worden opgenomen, samen met de desbetreffende ondersteunende documenten.

Documenten met betrekking tot niet-ingeschreven trusts worden ook ingediend bij het ondernemingsregister, evenals gegevens over stichtingen (Stiftungen) die niet zijn ingeschreven.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Nee, voor het raadplegen van dit register moet worden betaald.

Deelinformatie over de in het ondernemingsregister ingeschreven rechtspersonen en andere juridische informatie kan kosteloos worden gevonden in de bedrijvenindex van het register (Firmenindex) via de link De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml. Via dezelfde link kan tegen betaling ook een gewaarmerkte volledige verklaring worden besteld.

Hoe opzoekingen verrichten in het Liechtensteinse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister, met inbegrip van kennisgevingen en ondersteunende documenten, is openbaar.

In de bedrijvenindex (Firmenindex) kan op naam, handelsnaam of inschrijvingsnummer worden gezocht naar ingeschreven rechtspersonen.

In hoeverre kan worden vertrouwd op de informatie in het register?

Op grond van artikel 3 bis van Richtlijn 2009/101/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2012/17/EU, moeten de lidstaten informatie geven als toelichting op de bepalingen van nationaal recht volgens welke derde partijen kunnen vertrouwen op de ondernemingsstukken en gegevens als bedoeld in artikel 2. In het besluit van het Gemengd Comité van de EER van 8 oktober 2013 is bepaald dat Richtlijn 2012/17/EU moet worden opgenomen in de EER-Overeenkomst.

Tenzij op grond van de wetgeving uitsluitend gedeeltelijke publicatie of publicatie van uittreksels is vereist, worden inschrijvingen in het ondernemingsregister door het ministerie van Justitie volledig en onverwijld gepubliceerd in het staatsblad (artikel 956, lid 1, van de Wet personen en vennootschappen (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Het officiële publicatieorgaan van het Vorstendom Liechtenstein is het elektronische staatsblad (Amtsblatt) (artikel 16 van de Publicatiewet (Kundmachungsgesetz)).

Op inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen in het ondernemingsregister kan worden vertrouwd door eenieder die te goeder trouw handelt. De inhoud van de inschrijving, wijziging of doorhaling kan worden ingeroepen tegen de ingeschreven partij, mits die inschrijving, wijziging of doorhaling plaatsvond op verzoek van die partij (artikel 948, leden 1 en 2, PGR).

Met betrekking tot derden is een inschrijving in het ondernemingsregister van kracht met ingang van de dag volgend op de dag van publicatie van de inschrijving, waarbij te allen tijde geldt dat er sprake moet zijn van een wettelijk vereiste van publicatie (artikel 947, lid 2, PGR).

Krachtens artikel 949 PGR staat inschrijving in het ondernemingsregister juridisch gelijk aan openbaarmaking, en zodra de inschrijving rechtsgeldig is geworden jegens derden, heeft niemand meer het recht tegen te werpen dat hij/zij niet op de hoogte was van de inschrijving. Als er echter een vereiste bestond dat een bepaald feit moet worden ingeschreven en zulks achterwege is gebleven, kan het feit enkel tegen een derde worden ingeroepen als kan worden aangetoond dat die derde van dat feit op de hoogte was.

Geschiedenis van het ondernemingsregister

De gegevens in het Liechtensteinse ondernemingsregister werden oorspronkelijk vastgelegd op systeemkaarten. Alle actuele gegevens en een groot deel van de historische gegevens zijn nu elektronisch beschikbaar.

Aanvullende informatie

Inschrijvingen in het ondernemingsregister worden in het wettelijk vereiste formaat gepubliceerd in het elektronische staatsblad, en derden kunnen zich op de inschrijvingen beroepen met ingang van de dag volgend op de dag van publicatie van de inschrijvingen. In het geval van discrepantie tussen de inschrijving in het register en de gepubliceerde informatie heeft de inschrijving in het register voorrang.

Publicatie en rechtsgevolg van inschrijvingen in het ondernemingsregister

Openbare aard van het ondernemingsregister

Het ondernemingsregister, met inbegrip van kennisgevingen en ondersteunende documenten, is openbaar. De inschrijvingen zijn voor iedereen toegankelijk. Documenten in het register betreffende naamloze vennootschappen (Aktiengesellschaften), commanditaire vennootschappen (Kommanditaktiengesellschaften) en besloten vennootschappen (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) zijn onbeperkt toegankelijk; voor organen met andere rechtsvormen moet de verzoeker een rechtmatig belang aantonen (artikel 953 PGR).

Publicatie van inschrijvingen

Tenzij op grond van de wetgeving uitsluitend gedeeltelijke publicatie of publicatie van uittreksels is vereist, worden inschrijvingen in het ondernemingsregister door het ministerie van Justitie volledig en onverwijld gepubliceerd in het staatsblad. Alle documenten en gegevens die op grond van de wet moeten worden ingediend en gepubliceerd, worden op dezelfde wijze gepubliceerd (artikel 956 e.v. PGR). De gepubliceerde informatie kan rechtstreeks worden ingeroepen tegen eenieder vanaf het einde van de dag van publicatie.

Mededelingen betreffende naamloze vennootschappen (Aktiengesellschaften), commanditaire vennootschappen (Kommanditaktiengesellschaften) en besloten vennootschappen (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) worden gedaan in de vorm van een verwijzing, in het staatsblad, naar de inschrijving en naar de ondersteunende documenten en gegevens. Hetzelfde geldt in het geval van rechtspersonen die in commerciële vorm handel drijven. In andere gevallen worden de mededelingen gedaan in de vorm van een verwijzing naar de inschrijving in het register (artikel 957 PGR).

Werking van inschrijvingen in het verkeer met derden

Met betrekking tot derden is een inschrijving in het ondernemingsregister van kracht met ingang van de dag volgend op de dag publicatie van de inschrijving, waarbij te allen tijde geldt dat er sprake moet zijn van een wettelijk vereiste van publicatie (artikel 947, lid 2, PGR).

In het geval van naamloze vennootschappen (Aktiengesellschaften), commanditaire vennootschappen (Kommanditaktiengesellschaften) en besloten vennootschappen (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) kan een feit dat is ingeschreven en gepubliceerd niet worden ingeroepen tegen een derde als dat feit verband houdt met een rechtshandeling die wordt verricht binnen vijftien dagen na de datum waarop de inschrijving van kracht wordt en de derde kan aantonen dat hij/zij niet van dat feit op de hoogte was noch geacht kon worden daarvan op de hoogte te zijn (artikel 949, lid 1 bis, PGR).

Zodra de inschrijving rechtsgeldig is geworden jegens derden, heeft niemand meer het recht tegen te werpen dat hij/zij niet op de hoogte was van de inschrijving (artikel 949, lid 1, PGR).

Inschrijvingen in het ondernemingsregister vormen het volledige bewijs van de feiten die zij bevestigen, tenzij wordt aangetoond dat zij onjuist zijn (artikel 949, lid 3, PGR).

Discrepanties tussen de inschrijving zoals ingediend en de inschrijving zoals gepubliceerd

Als er een discrepantie bestaat tussen de inschrijving in het register en de gepubliceerde informatie, heeft de inschrijving in het register voorrang op de gepubliceerde informatie, die op haar beurt weer voorrang heeft op de inhoud van de ondersteunende documenten. In het geval van een discrepantie tussen een inschrijving in het register en de gepubliceerde informatie kunnen te goeder trouw handelende derden ook de gepubliceerde informatie inroepen tegen de partij waarvoor de inschrijving is gedaan (artikel 959, leden 2 en 3, PGR).

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet personen en vennootschappen (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) van 20 januari 1926 (bekendgemaakt in LGBl. 1926 nr. 4)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Publicatiewet (Kundmachungsgesetz) van 17 april 1985 (bekendgemaakt in LGBl. 1985 nr. 41)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Staatsbladverordening (Amtsblattverordnung ) van 4 september 2012 (bekendgemaakt in LGBl. 2012 nr. 284)

Laatste update: 20/05/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - België

Op deze pagina vindt u een overzicht van het handelsregister van België.

Welke gegevens bevat het Belgische ondernemingsregister?

Het Belgische ondernemingsregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), wordt beheerd door een dienst binnen de De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale Overheidsdienst Economie. Het register werd opgericht in het kader van de administratieve vereenvoudiging en de unieke identificatie van ondernemingen. De KBO bevat gegevens over alle ondernemingen, die zich moeten registreren op basis van de Belgische wetgeving. Ook de vestigingseenheden van de ondernemingen worden geregistreerd. Dit zijn de adressen, waar of van waaruit een onderneming haar activiteiten uitoefent. Daarnaast bevat KBO de link naar verschillende andere databanken. Niet alleen vennootschappen worden opgenomen, maar ook andere rechtspersonen. Ondernemingen-natuurlijk persoon, publieke entiteiten en in bepaalde gevallen ook buitenlandse ondernemingen worden opgenomen in deze databank.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Iedereen kan kosteloos de publieke gegevens van ondernemingen consulteren op de Public Search website.

Deze zoekmachine laat toe om op basis van verschillende zoekcriteria ondernemingen of vestigingseenheden op te zoeken. Daarnaast wordt er ook kosteloos een open data-bestand aangeboden dat, na registratie door de elke geïnteresseerde, kan worden aangewend voor hergebruik. Er worden ook webservices “Public Search” aangeboden, hierdoor is het mogelijk om een groot deel van de publieke gegevens te integreren in de toepassingen van de gebruiker. Deze laatste service is echter betalend.

Hoe opzoekingen verrichten in het ondernemingsregister van België?

Met behulp van "Public Search" kunt u gegevens opzoeken over alle actieve en stopgezette ondernemingen, zowel rechtspersonen als ondernemingen-natuurlijke persoon, en hun vestigingseenheden.

Welke gegevens vindt u?

Voor ondernemingen:

 • ondernemingsnummer
 • status
 • rechtstoestand
 • begindatum
 • naam
 • adres maatschappelijke zetel
 • telefoonnummer
 • fax
 • e‑mailadres
 • website
 • type ondernemingrechtsvorm
 • aantal vestigingseenheden
 • functies
 • bewezen beroepsbekwaamheid en bewezen basiskennis bedrijfsbeheer
 • hoedanigheden
 • toelatingen
 • activiteiten van de onderneming (BTW en RSZ)
 • financiële gegevens
 • link met andere ondernemingen
 • externe links (Belgisch Staatsblad, Nationale Bank van België en werkgeversrepertorium RSZ)

Voor vestigingseenheden

 • ondernemingsnummer
 • status
 • nummer van de vestigingseenheid
 • begindatum
 • naam van de vestigingseenheid
 • adres
 • telefoonnummer
 • fax
 • e-mailadres
 • website
 • toelatingen
 • activiteiten RSZ en (niet)-commerciële activiteiten

Hoe betrouwbaar zijn de gegevens in het register?

Vennootschappen zijn verplicht om bepaalde gegevens en akten openbaar te maken. Dit gebeurt o.a. met het oog op de tegenwerpelijkheid tegenover derden. In België gebeurt dit door publicatie van de akten en gegevens in het Belgisch Staatsblad en door de publicatie van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen bevat de regels inzake de tegenwerpelijkheid van akten en gegevens na publicatie.

Artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de akten en gegevens waarvan de openbaarmaking is voorgeschreven, niet aan derden kunnen worden tegengeworpen dan vanaf de dag dat zij bij uittreksel of in de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen.

Derden kunnen zich niettemin beroepen op akten die nog niet bekendgemaakt zijn.

Ten aanzien van handelingen verricht vóór de zestiende dag na die van de bekendmaking, kunnen die akten niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij er onmogelijk kennis konden van hebben.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de neergelegde tekst en die welke in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, kan deze laatste niet worden tegengeworpen aan derden. Die derden kunnen er zich echter wel op beroepen, tenzij de vennootschap aantoont dat zij kennis droegen van de neergelegde tekst.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de stukken verplicht opgesteld in een officiële landstaal en de vrijwillig neergelegde vertalingen in een of meer officiële talen van de Europese Unie, kan deze laatste, vrijwillig openbaar gemaakte vertaling, niet aan derden worden tegengeworpen. Die derden kunnen zich echter wel beroepen op de vrijwillig openbaar gemaakte vertalingen, tenzij de vennootschap aantoont dat de derden kennis droegen van de versie bepaald in artikel 67, § 1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, dit zijn de expedities van de authentieke akten, de dubbels of originelen van de onderhandse akten en de uittreksels (, al dan niet in elektronische vorm,) die moeten worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel.

De Public Search website van KBO voorziet bij de gegevens van een onderneming in een rechtstreekse link naar de publicaties in het Belgisch Staatsblad en naar de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.

Wijze van opzoeken

Via deze link komt u op de De link wordt in een nieuw venster geopend.Public Search website terecht:

Er zijn vier verschillende opzoekmogelijkheden met elk een apart tabblad:

 • opzoeking op nummer (indien u het ondernemingsnummer of vestigingseenheidnummer kent)
 • opzoeking op naam
 • opzoeking op adres
 • opzoeking op activiteit

De website is beschikbaar in vier talen: Duits, Engels, Frans en Nederlands.

Algemene informatie over de KBO vindt u via de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Federale Overheidsdienst Economie (sectie “Ondernemingen en Zelfstandigen” rubriek “Kruispuntbank van Ondernemingen”).

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.European Business Register, De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale Overheidsdienst Justitie, De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Laatste update: 18/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Bulgarije

Deze pagina bevat een overzicht van de ondernemingsregisters van Bulgarije en het BULSTAT-register. Bulgarije zorgt ervoor dat de informatie in deze registers voldoet aan de eisen van openbaarheid, transparantie en beveiliging.

Welke gegevens bevat het Bulgaarse ondernemingsregister?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Bulgaarse ondernemingsregister/ register van rechtspersonen zonder winstoogmerk (ТРРЮЛНЦ - TRRYULNTs) wordt beheerd door het registratiebureau van het ministerie van Justitie. In het TRRYULNTs zijn handelaren, filialen van buitenlandse handelaren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en filialen van rechtspersonen zonder winstoogmerk opgenomen met de nadere gegevens die krachtens de wet moeten worden geregistreerd. Het TRRYULNTs bevat tevens de documenten die krachtens de wet beschikbaar moeten worden gehouden voor inzage door het publiek, betreffende handelaren en filialen van buitenlandse handelaren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en filialen van buitenlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk hebben een gemeenschappelijke elektronische databank met daarin de gegevens die krachtens de wet moeten worden geregistreerd en de documenten die krachtens de wet beschikbaar moeten worden gehouden voor inzage door het publiek, betreffende handelaren, filialen van buitenlandse handelaren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en filialen van buitenlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk. De dossiers over handelaren, filialen van buitenlandse handelaren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en filialen van buitenlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk worden in elektronische vorm bewaard. De dossiers bevatten aanvragen, documenten ter staving van de geregistreerde gegevens, bekendmakingen en andere documenten, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten ter identificatie van de personen die de handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk vertegenwoordigen of besturen.

Is de toegang tot het Bulgaarse ondernemingsregister kosteloos?

Het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk bevinden zich in het publieke domein. De toegang tot de databank van de registers staat open voor iedereen en is kosteloos. Het registratiebureau biedt geregistreerde toegang tot het dossier van een handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk. Toegang kan worden verkregen door bij een lokale afdeling van het bureau een aanvraag in te dienen en een identiteitsdocument te overleggen. Personen die om elektronische toegang verzoeken, moeten zich identificeren met een elektronische handtekening of een door het registratiebureau afgegeven digitaal certificaat; officiële toegang wordt verschaft op grond van een procedure die in een speciale regeling is vastgesteld. Het registratiebureau biedt tevens kosteloze en open toegang tot gegevens en documenten via het systeem van gekoppelde ondernemingsregisters.

Hoe opzoekingen verrichten in het Bulgaarse ondernemingsregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.ondernemingsregister is 24 uur per dag.

Eenieder kan het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk doorzoeken op een bepaald gegeven of een bepaald document.

Op het portaal van het TRRYULNTs kan worden gezocht aan de hand van de volgende criteria:

 • naam of unieke identificatiecode (UIC) van een handelaar of filiaal van een buitenlandse handelaar, rechtspersoon zonder winstoogmerk of filiaal van buitenlandse rechtspersoon zonder winstoogmerk; namen of ID-nummer, of bedrijfsnaam of UIC van een partner of enige vermogenseigenaar;
 • namen of ID-nummer, of bedrijfsnaam of UIC van leden van organen van rechtspersonen – handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk. Het dossier van een handelaar, filiaal van een buitenlandse handelaar, rechtspersoon zonder winstoogmerk of filiaal van een buitenlandse rechtspersoon zonder winstoogmerk en diens functionarissen en rechtsopvolgers kan worden doorzocht op een bepaald gegeven of document.

Gebruikers kunnen ook de gehele TRRYULNTs-databank doorzoeken aan de hand van hun eigen specifieke criteria. De vergoeding voor het doorzoeken van de gehele databank kost 100 BGN per jaar (volgens de tabel van door het registratiebureau geïnde vergoedingen); voor overheidsdiensten is deze toegang tot de databank kosteloos.

Verklaringen worden zowel aan het loket van het registratiebureau als langs elektronische weg afgegeven (vergoedingen worden geïnd conform de tabel van door het registratiebureau geïnde vergoedingen).

Afschriften van in het register opgeslagen documenten zijn verkrijgbaar zowel aan het loket als langs elektronische weg (vergoedingen worden geïnd conform de tabel van door het registratiebureau geïnde vergoedingen).

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

Bulgarije heeft de beginselen aanvaard zoals uiteengezet in de toepasselijke EU-wetgeving inzake de geldigheid van de inschrijving of doorhaling van gegevens en de openbaarmaking van documenten met betrekking tot handelaren/rechtspersonen zonder winstoogmerk. De specifieke regelingen op nationaal niveau zijn neergelegd in de Wet op het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk (ZTRRYULNTs) en de Handelswet.

Volgens de eerstgenoemde wet wordt een in het register opgenomen gegeven geacht bij derden die te goeder trouw handelen, bekend te zijn vanaf het moment dat de inschrijving is opgenomen. Tot 15 dagen na het opnemen van een inschrijving mag deze niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij hiervan niet op de hoogte konden zijn. Derden kunnen zich beroepen op een gegeven dat moet worden geregistreerd, ook als de inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden, tenzij de wet specifiek bepaalt dat het pas na het opnemen van de inschrijving effectief wordt. Een eenmaal doorgehaalde inschrijving verliest elk rechtsgevolg. Documenten in het TRRYULNTs worden geacht bekend te zijn bij derden vanaf de datum waarop zij worden gepubliceerd.

Derden die te goeder trouw handelen, kunnen zich beroepen op een inschrijving of publicatie, ook als het opgenomen gegeven of het geplaatste document niet bestaat. Met betrekking tot derden die te goeder trouw handelen, worden gegevens die niet in het register zijn opgenomen, geacht niet te bestaan.

Geschiedenis van het Bulgaarse ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk

De hervorming van het register is begonnen op 1 januari 2008 met de inwerkingtreding van de Wet op het ondernemingsregister; op dat moment werd een elektronisch register van handelaren en filialen van buitenlandse handelaren operationeel. Handelaren moesten zich uiterlijk 31 december 2011 opnieuw registreren.

Op grond van artikel 17 van de Wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk onderhoudt het registratiebureau vanaf 1 januari 2018 het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk. In artikel 25, lid 1, van de overgangs- en slotbepalingen van de Wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk staat dat rechtspersonen zonder winstoogmerk die bij de provinciale rechtbanken in het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk zijn opgenomen, uiterlijk 31 december 2020 bij het registratiebureau een aanvraag voor een hernieuwde registratie kunnen indienen. De beide registers hebben dezelfde databank.

De gevolgen van de hervorming:

 1. Het registratieproces is overgedragen van de rechterlijke macht aan een bestuurlijk orgaan van de centrale overheid: het registratiebureau.
 2. Alle registers van de 28 provinciale rechtbanken zijn bijeengebracht in één centrale elektronische databank. Deze bevat de gegevens die moeten worden geregistreerd en de documenten die beschikbaar moeten worden gehouden voor inzage door het publiek, alsmede elektronische versies van alle overgelegde documenten, afwijzingsbesluiten, uitgevaardigde instructies en ondernemingsdossiers.
 3. De openbaarheid van informatie is een grondbeginsel van de registratieprocedure.
 4. Voor de registratieprocedure bestaan verschillende soorten aanvraagformulieren. Welk formulier moet worden gebruikt, hangt af van het type handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk en de gegevens die moeten worden geregistreerd.

Hoe worden aanvragen bij het ondernemingsregister ingediend?

Een aanvraag kan worden ingediend bij het loket van een afdeling van het registratiebureau of langs elektronische weg via het De link wordt in een nieuw venster geopend.TRRYULNTSsportaal.

Aanvragen op papier kunnen worden ingediend bij elke lokale afdeling van het registratiebureau, ongeacht de plaats waar de handelaar is gevestigd. Wanneer een afdeling van het registratiebureau een aanvraag op papier heeft geaccepteerd, wordt deze ingescand en als aanhangsel in het computersysteem van het TRRYULNTs opgeslagen. Van documenten die als bijlagen bij een aanvraag worden gevoegd, moet het origineel of een door de aanvrager of een notaris gewaarmerkte kopie worden overgelegd.

Via het TRRYULNTs-portaal kunnen ook te allen tijde elektronische aanvragen worden ingediend.

Hoe worden ingediende aanvragen behandeld?

Elk stuk dat wordt ontvangen om in het computersysteem van het TRRYULNTs te worden ingevoerd (aanvraag, rechterlijke beslissing, verzoek om correctie van een fout, verzoek om benoeming van deskundigen, verificateurs, controleurs enz.) krijgt een uniek referentienummer in de notatie “jjjjmmdduummss” (jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde). Een aanvraag, rechterlijke beslissing of verzoek wordt, na toewijzing van een uniek identificatienummer, door het computersysteem van het TRRYULNTs voor nader onderzoek willekeurig toegewezen aan een registratieambtenaar. Aanvragen voor inschrijving of doorhaling of voor het publiceren van documenten uit hoofde van artikel 14 worden in volgorde van ontvangst automatisch toegewezen zodra een registratieambtenaar de eerder aan hem toegewezen aanvraag elektronisch heeft afgetekend en volgens het computersysteem beschikbaar is.

Volgens artikel 19, lid 2, van de Wet op het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk (ZTRRYULNTs) neemt de registratieambtenaar een besluit over aanvragen voor registratie of doorhaling en aanvragen voor het publiceren van een document zodra drie werkdagen na de ontvangst daarvan zijn verstreken, tenzij in de wet anders wordt bepaald. Aanvragen van handelaren voor een eerste inschrijving worden aan het eind van de werkdag volgend op de dag van indiening bij het ondernemingsregister onderzocht, en een besluit wordt onmiddellijk na het onderzoek van de aanvraag genomen, behalve in de gevallen als bedoeld in artikel 22, lid 5, ZTRRYULNTs, waarin een instructie wordt uitgevaardigd. Aanvragen voor de publicatie van jaarrekeningen en verslagen, indien krachtens de wet vereist, worden afzonderlijk van andere aanvragen in volgorde van ontvangst onderzocht.

Afhankelijk van het type besluit zijn de volgende uitkomsten mogelijk:

 • instructies, die na voltooiing van het onderzoek van de specifieke aanvraag elektronisch worden ondertekend door de registratieambtenaar en onmiddellijk op de account van de handelaar worden geplaatst en binnen de in artikel 19, lid 2, ZTRRYULNTs bepaalde termijn moeten worden uitgevoerd;
 • een afwijzing, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch wordt ondertekend door de registratieambtenaar en onmiddellijk op de account van de handelaar wordt geplaatst;
 • een opdracht tot registratie, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch wordt ondertekend door de registratieambtenaar en die tot het verstrijken van de in artikel 19, lid 2, ZTRRYULNTs bepaalde termijn wordt weergegeven op de account van de handelaar met de statusaanduiding “wachttijd drie dagen”. Na het verstrijken van deze wettelijke periode maakt het computersysteem van het TRRYULNTs de inschrijving automatisch aan en wordt het inschrijvingsnummer in de hierboven genoemde notatie gegenereerd. Het jaar, de maand en de dag zijn die van de automatische openbaarmaking door het computersysteem, terwijl het uur, de minuut en de seconde de tijd vastleggen waarop de registratieambtenaar op de dag ervoor de opdracht tot registratie heeft gegeven.

Welke gegevens bevat het BULSTAT-register?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.BULSTAT-register bevat informatie over:

 1. rechtspersonen die geen handelaar zijn of rechtspersoon zonder winstoogmerk in de zin van de Wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk, die zich in het ondernemingsregister of register van rechtspersonen zonder winstoogmerk moeten inschrijven;
 2. filialen van buitenlandse entiteiten die geen handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn;
 3. agentschappen van buitenlandse entiteiten overeenkomstig artikel 24 van de Wet inzake investeringsbevordering;
 4. buitenlandse rechtspersonen die zaken doen in Bulgarije en er een permanente vestiging, standplaats of inrichting hebben;
 5. buitenlandse rechtspersonen waarvan de plaats van feitelijk bestuur in Bulgarije ligt;
 6. buitenlandse rechtspersonen die onroerende zaken bezitten in Bulgarije;
 7. pandgevers in de zin van de Wet inzake geregistreerde pandrechten;
 8. organisatie-eenheden overeenkomstig de Wet inzake verbintenissen en overeenkomsten, met inbegrip van ambachtelijke bedrijven en waarborgmaatschappijen overeenkomstig artikel 8 van het Wetboek Sociale Zekerheid;
 9. entiteiten die socialeverzekeringspremies betalen en geen natuurlijke persoon zijn;
 10. filialen en divisies van entiteiten en divisies van handelaren die zijn opgenomen in het ondernemingsregister;
 11. natuurlijke personen die een vrij beroep uitoefenen of als kleinhandelaar werkzaam zijn;
 12. buitenlanders zonder Bulgaars persoonlijk identificatienummer of buitenlands identiteitsnummer die:
  • onafhankelijke persoonlijke diensten verlenen in Bulgarije, onder meer via een permanente vestiging, standplaats of inrichting;
  • onroerende zaken verwerven;
  • socialeverzekeringspremies betalen;
 13. andere natuurlijke personen – premiebetalers in de sociale verzekering;
 14. buitenlandse personen/entiteiten die zijn onderworpen aan speciale registratie conform het fiscaal recht, ook indien zij zijn vrijgesteld van belastingen krachtens een internationale overeenkomst die in werking is getreden en waarbij de Republiek Bulgarije partij is;
 15. natuurlijke en rechtspersonen en andere juridische entiteiten die in de Republiek Bulgarije in hun hoedanigheid van trustee of trust of bewaarfonds actief zijn, en andere soortgelijke buitenlandse juridische entiteiten die zijn opgericht in rechtsgebieden waar zulke vormen van trusts mogelijk zijn, en die zich daar bevinden.

Is de toegang tot het BULSTAT-register kosteloos?

Informatie die in het De link wordt in een nieuw venster geopend.BULSTAT-register wordt opgenomen op basis van documenten die zijn ingediend om de gegevens te verstrekken als bedoeld in artikel 7, lid 1, de punten 1 tot en met 7 en punt 19, en artikel 7, lid 9, van de Wet op het BULSTAT-register bevindt zich in het publieke domein. Eenieder kan een bepaald gegeven opzoeken.

Geschiedenis van het BULSTAT-register

Het BULSTAT-register werd opgezet op basis van het register van bedrijfsentiteiten (RSS EKPOU) dat op het nationale bureau voor de statistiek werd onderhouden, in overeenstemming met artikel 6, lid 7, van de Wet op de statistieken. Bij Besluit nr. 206 van de Ministerraad van 30 oktober 1995 werden de regels voor de totstandkoming van het register vastgesteld. Het verenigde nationale register van bedrijfsentiteiten, “BULSTAT”, werd in de Republiek Bulgarije op 1 januari 1996 operationeel. Bij Besluit nr. 379 van 30 juli 1998 van de Ministerraad werd de identificatiecode in het verenigde nationale register van bedrijfsentiteiten vastgesteld als een unieke identificatiecode (UIC) voor alle rechtspersonen en andere entiteiten die in Bulgarije zakelijke activiteiten ontplooien. Op 17 juni 1999 keurde de Nationale Vergadering de Wet op de statistieken goed. Deze wet bevat de methode voor het opzetten, de werking en het gebruik van het verenigde BULSTAT-register voor de identificatie van ondernemers die zakelijke activiteiten ontplooien op het grondgebied van de Republiek Bulgarije. Het BULSTAT-register heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste administratieve registers van het land, en in 2000 zijn de gegevens in het register toegankelijk gemaakt via de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het register.

Op 11 augustus 2005 werd het beheer van het BULSTAT-register overgedragen aan het registratiebureau. Het bevat de inschrijvingen van alle rechtspersonen die geen handelaar zijn of rechtspersoon zonder winstoogmerk in de zin van de Wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk, die zich in het ondernemingsregister of register van rechtspersonen zonder winstoogmerk moeten inschrijven. Personen die een vrij beroep uitoefenen of als kleinhandelaar werkzaam zijn, moeten zich ook registreren. Tot 1 januari 2008 moesten handelaren zich binnen zeven dagen in BULSTAT registreren; daarna werden zij verwezen naar het ondernemingsregister.

Hoe worden aanvragen bij het BULSTAT-register ingediend?

Inschrijvingen en doorhalingen vinden plaats op basis van een aanvraag via een standaardformulier.

Een aanvraag kan worden ingediend bij het loket van een afdeling van het registratiebureau of langs elektronische weg via het BULSTAT-portaal op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bulstat.bg/.

Aanvragen op papier kunnen worden ingediend bij elke lokale afdeling van het registratiebureau, ongeacht de plaats waar de entiteit is gevestigd. Wanneer een afdeling van het registratiebureau een aanvraag op papier heeft geaccepteerd, wordt deze ingescand en als aanhangsel in het computersysteem van het BULSTAT-register opgeslagen. Van documenten die als bijlagen bij een aanvraag worden gevoegd, moet het origineel of een door de aanvrager of een notaris gewaarmerkte kopie worden overgelegd.

Via het portaal van het BULSTAT-register kunnen ook te allen tijde elektronische aanvragen worden ingediend.

Afhankelijk van hun rechtstoestand moeten entiteiten die zich in het BULSTAT-register willen laten registreren, het volgende overleggen:

 1. een kopie van een rechterlijke beslissing of een ander document, en wel als volgt:
  a) rechtspersonen: oprichtingsakte en document waarin de natuurlijke personen worden vermeld die de entiteit besturen en/of vertegenwoordigen;
  b) agentschappen van buitenlandse entiteiten overeenkomstig artikel 24 van de Wet inzake investeringsbevordering: officieel document waaruit registratie bij de kamer van koophandel en nijverheid van Bulgarije (BCCI) blijkt;
  c) buitenlandse rechtspersonen: een document waaruit de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in Bulgarije blijkt; een gelegaliseerd document waaruit de herkomst van de buitenlandse rechtspersonen uit het betrokken land blijkt;
  d) organisatie-eenheden zonder rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de Wet inzake verbintenissen en overeenkomsten, en verzekeringsfondsen overeenkomstig artikel 8 van het Wetboek Sociale Zekerheid: bedrijfsovereenkomst en verklaring van registratie bij de nationale belastingdienst;
  e) filialen en divisies: document met een officiële verklaring van oprichting en vermelding van de personen die deze besturen en/of vertegenwoordigen;
  f) andere entiteiten dan de entiteiten bedoeld onder a) tot en met e) die socialeverzekeringspremies betalen: documenten waaruit de identiteit blijkt en/of waaruit blijkt dat een specifieke activiteit wordt uitgevoerd, indien krachtens de wet vereist;
 2. een aanvraag op een standaardformulier dat is goedgekeurd door de uitvoerend directeur van het registratiebureau;
 3. verklaring waarin staat dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn, ondertekend door de aanvrager;
 4. een document waaruit blijkt dat een vergoeding conform de door de Ministerraad goedgekeurde tabel is betaald.

Elk stuk dat wordt ontvangen om in het computersysteem van het register te worden ingevoerd (aanvraag of correctieverzoek) krijgt een uniek referentienummer in de notatie ‘jjjjmmdduummss’ (jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde).

Aanvragen en verzoeken om registratie of doorhaling worden door een registratieambtenaar in volgorde van ontvangst onderzocht. De registratieambtenaar neemt aan het eind van de werkdag volgend op de dag van ontvangst een besluit over zulke aanvragen en verzoeken.

Afhankelijk van het type besluit zijn de volgende uitkomsten mogelijk:

 • instructies, die na voltooiing van het onderzoek van de betrokken aanvraag elektronisch worden ondertekend door de registratieambtenaar en onmiddellijk op de account van de handelaar worden geplaatst en binnen vijf werkdagen moeten worden uitgevoerd;
 • een afwijzing, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch wordt ondertekend door de registratieambtenaar en onmiddellijk op de elektronische account van de entiteit wordt geplaatst;
 • een opdracht tot registratie, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch wordt ondertekend door de registratieambtenaar. Na de inschrijving genereert het BULSTAT-computersysteem automatisch het inschrijvingsnummer in de hierboven genoemde notatie. Het jaar, de maand en de dag zijn die van de automatische openbaarmaking door het computersysteem, terwijl het uur, de minuut en de seconde de tijd vastleggen waarop de registratieambtenaar de opdracht tot registratie heeft gegeven.

Het register kan online worden doorzocht op:

 • naam of UIC-/ID-nummer van de entiteit;
 • ondernemingsdossier/jaar/provinciale rechtbank;
 • aanvraagnummer, inschrijvingsnummer;
 • verband tussen entiteiten.
Laatste update: 09/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Tsjechië

Deze pagina bevat een overzicht van het openbaar register in de Tsjechische Republiek. Het openbaar register omvat het verenigingsregister, het handelsregister, het stichtingenregister, het institutenregister, het register van verenigingen van eigenaren en het register van instellingen van algemeen nut.

Welke gegevens bevat het Tsjechische openbaar register?

In het openbaar register wordt wettelijk voorgeschreven informatie opgenomen over privaatrechtelijke rechtspersonen. De algemene regels voor openbare registers zijn opgenomen in artikel 120 van wet nr. 89/2012, burgerlijk wetboek. Gedetailleerdere regels voor het openbaar register dat wordt bijgehouden door rechtbanken zijn opgenomen in wet nr. 304/2013 inzake openbare registers van rechtspersonen en natuurlijke personen. Een deel van het openbaar register is een documentenregister (waarin wettelijk voorgeschreven documenten worden opgeslagen, zoals akten van oprichting, statuten, financiële overzichten enz.).

Het openbaar register wordt bijgehouden door de registerrechtbank. Het wordt beheerd door het ministerie van Justitie.

In het openbaar register worden gegevens van de volgende entiteiten opgenomen:

 • verenigingen
 • vakbonden
 • internationale vakbondsorganisaties
 • werkgeversorganisaties
 • internationale werkgeversorganisaties
 • brancheverenigingen
 • branche-vakbondsorganisaties
 • internationale branche-vakbondsorganisaties
 • branche-werkgeversorganisaties
 • internationale branche-werkgeversorganisaties
 • eenmanszaken – opgenomen in het handelsregister
 • vennootschappen onder firma
 • commanditaire vennootschappen
 • besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
 • vennootschappen op aandelen
 • coöperaties
 • staatsondernemingen
 • spin-offondernemingen
 • verenigingen van algemeen nut
 • stichtingen
 • dotatiefondsen
 • instituten
 • organisaties die een bijdrage uit de staatsbegroting ontvangen
 • verenigingen van eigenaren
 • Europese economische samenwerkingsverbanden
 • vestigingen die eigendom zijn van buitenlandse personen
 • Europese coöperatieve vennootschappen
 • Europese vennootschappen.

Welke informatie er in het openbaar register wordt opgenomen, wordt geregeld in wet nr. 304/2013 inzake openbare registers van rechtspersonen en natuurlijke personen. De op te nemen basisgegevens zijn in beginsel: naam of bedrijfsnaam, statutaire zetel, activiteit of bedrijfstak, rechtsvorm, identificatienummer, naam en adres of bedrijfsnaam en statutaire zetel van de persoon die het statutair lichaam is.

Is de toegang tot het Tsjechische openbaar register kosteloos?

Het openbaar register is een elektronisch register. Het kan door het publiek kosteloos worden geraadpleegd via het webportaal op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice.cz/ en/of rechtstreeks via de zoekpagina van het openbaar register op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Het openbaar register is voor iedereen toegankelijk. Iedereen kan het raadplegen en kopieën of uittreksels eruit maken.

Hoe opzoekingen verrichten in het Tsjechische openbaar register?

Het Tsjechische openbaar register heeft een geavanceerde online zoekmachine. Het register kan worden doorzocht op entiteitsnaam of identificatienummer.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

Openbaarmaking van documenten

De registerrechtbank maakt nieuwe inschrijvingen in het openbaar register, wijzigingen en schrappingen, en de opslag van documenten, met inbegrip van documenten in elektronische vorm, zo spoedig mogelijk na opneming ervan openbaar. De in het openbaar register opgenomen gegevens en de in het documentenregister opgeslagen documenten worden op zodanige wijze openbaar gemaakt dat ze op afstand toegankelijk zijn. De registerrechtbank maakt de betrokken gegevens bekend en maakt het mogelijk een officieel gecertificeerd elektronisch afschrift ervan te verkrijgen. Dit document is elektronisch ondertekend met hulp van een gekwalificeerd systeemcertificaat van de betrokken registerrechtbank en is kosteloos verkrijgbaar via de website van het ministerie van Justitie: De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerstva spravedlnosti ČR. Op verzoek verstrekt de registerrechtbank een voor eensluidend gewaarmerkt gedeeltelijk of volledig afschrift van de gegevens of van de in het documentenregister opgeslagen documenten of een verklaring waarin wordt bevestigd dat een stuk of een gegeven niet in het openbaar register staat, tenzij de aanvrager specifiek verzoekt om een niet-gewaarmerkt afschrift. De registerrechtbank verstrekt kopieën van informatie die vóór 1 januari 1997 in het openbaar register is ingevoerd en van documenten die vóór die datum in het documentenregister zijn opgeslagen, uitsluitend in papieren vorm, tenzij deze feiten of documenten al in elektronische vorm beschikbaar zijn.

Vertrouwen op documenten en gegevens

De persoon op wie een inschrijving betrekking heeft, heeft niet het recht om aan een persoon die op basis van de inschrijving rechtmatig en te goeder trouw handelt, tegen te werpen dat de inschrijving niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Wanneer de openbaarmaking van gegevens en de inhoud van documenten wettelijk verplicht is, kan een geregistreerde persoon zich bij zijn transacties met derden slechts vanaf de datum van de oorspronkelijke openbaarmaking op die gegevens of de inhoud van documenten beroepen, tenzij kan worden aangetoond dat de desbetreffende gegevens of documenten reeds eerder bij de derde bekend waren. De geregistreerde persoon mag zich echter niet op dergelijke gegevens en documenten beroepen in geval van handelingen die worden uitgevoerd vóór de zestiende dag volgend op de openbaarmaking, als de derde aantoont dat hij daarvan niet op de hoogte kon zijn.

Derden kunnen zich altijd beroepen op ongepubliceerde gegevens en documenten, tenzij deze nietig zijn geworden door de niet-publicatie ervan.

Inconsistentie van geregistreerde informatie

Indien de inhoud van een inschrijving in het openbaar register in strijd is met dwingende wettelijke bepalingen en niet op een andere manier kan worden gecorrigeerd, verzoekt de registerrechtbank de geregistreerde persoon om deze inhoud te corrigeren. In geval van een rechtspersoon kan de rechtbank, indien deze inhoud niet binnen de voorgeschreven periode wordt gecorrigeerd, ambtshalve een beslissing tot liquidatie geven, als een dergelijke procedure de bescherming van derden dient.

Indien er een discrepantie is tussen de formuleringen van een inschrijving in het openbaar register in het Tsjechisch en in een buitenlandse taal of van documenten die in het register in het Tsjechisch zijn opgeslagen en een vrijwillig gedeponeerde vertaling van deze documenten in een vreemde taal overeenkomstig artikel 74, lid 1, van de wet inzake openbare registers van rechtspersonen en natuurlijke personen, mag de formulering van het document in een vreemde taal dat is gepubliceerd of in het register is opgeslagen, niet worden ingeroepen jegens derden. Een derde mag zich beroepen op de formulering van een document in een vreemde taal dat is gepubliceerd of is opgeslagen in het register, tenzij de geregistreerde persoon aantoont dat de derde de formulering van de inhoud van de inschrijving of het opgeslagen document in het Tsjechisch kende.

Vertaling van de wet inzake openbare registers

Het ministerie van Justitie heeft een niet-officiële Engelse vertaling opgesteld van wet nr. 304/2013 inzake openbare registers van rechtspersonen en natuurlijke personen en de registratie van trusts, in de versie die vanaf 1 januari 2018 van kracht is. De vertaling is alleen ter informatie; alleen de Tsjechische tekst die is gepubliceerd in de staatscourant is authentiek. De tekst vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Laatste update: 15/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Denemarken

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Denemarken.

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven (Erhvervsstyrelsen)

Geschiedenis van het Deense ondernemingsregister

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven is opgericht op 1 januari 2012.

De Autoriteit heeft ongeveer 500 personeelsleden. Zij heeft veel taken en verantwoordelijkheden, die er samen op gericht zijn het ondernemerschap in Denemarken eenvoudiger en aantrekkelijker te maken. De Autoriteit voor het bedrijfsleven is actief op een groot aantal gebieden - van ruimtelijk‑ordeningsrecht en plattelandsontwikkeling tot digitalisering, effectief toezicht en controle op fondsen, bedrijven, het witwassen van geld, boekhouding, auditing en de exportsector, alsmede EU-controles. Zij is verantwoordelijk voor het centrale ondernemingsregister (Det Centrale Virksomhedsregister - CVR), het belangrijkste staatsregister met informatie over alle Deense bedrijven.

De Autoriteit voor het bedrijfsleven maakt deel uit van het Deense ministerie van Ondernemerschap en Groei (Erhvervsministeriet).

Welke gegevens bevat het Deense ondernemingsregister?

Op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.erhvervsstyrelsen.dk is informatie te vinden over alle werkterreinen van de Autoriteit, waaronder het De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense ondernemingsregister.

CVR.dk op het Virk-portaal is het centrale toegangspunt voor informatie over alle ondernemingen in Denemarken. Ongeacht het type onderneming kunt u informatie vinden over de onderneming zelf (ook wel rechtspersoon genoemd) en haar productie-eenheden. Het register bevat ook informatie over de oprichters, eigenaars en managers.


Voor bepaalde typen ondernemingen – met name besloten en naamloze vennootschappen – is er nog meer informatie beschikbaar: jaarrekeningen, feiten en verslagen met betrekking tot de onderneming en haar managers.

Welke informatie bevat het centrale ondernemingsregister?

 • Registratienummer van het bedrijf (CVR);
 • naam en adres;
 • datum van oprichting en eventuele liquidatie;
 • type onderneming;
 • vermelding van een eventueel reclameverbod;
 • kredietinformatie;
 • sector en eventuele subsectoren;
 • contactgegevens (indien van toepassing);
 • in voorkomend geval, het aantal werknemers;
 • volledig aansprakelijke vennoten, oprichters, eigenaars en managers:
  • naam en adres;
  • het CPR-nummer (Det Centrale Personsregister - CPR; persoonlijk identiteitsnummer; het CPR-nummer mag niet worden doorgegeven aan particulieren) of het CVR-nummer;
 • gelieerde productie-eenheden:
  • nummer van de productie-eenheid;
  • naam en adres;
  • datum van oprichting en eventuele liquidatie;
  • vermelding van een eventueel reclameverbod;
  • sector en eventuele subsectoren;
  • contactgegevens (indien van toepassing);
  • in voorkomend geval, het aantal werknemers.

Hoe kan ik in het Deense ondernemingsregister zoeken?

In CVR op het Virk-portaal kunt u individuele zoekopdrachten naar bedrijven uitvoeren en zoeken/filteren op basis van een hele reeks parameters, zoals bedrijfsnaam, naam van een persoon, registratienummer van een bedrijf, nummer van een productie-eenheid, adres van een bedrijf, productie-eenheid of persoon. U kunt basisgegevens vinden over alle bedrijven die zijn geregistreerd in het centrale ondernemingsregister.

De pagina "De link wordt in een nieuw venster geopend.Sådan søger du" in CVR biedt hulp bij het zoeken naar bedrijfsinformatie in het centrale ondernemingsregister.

Indien u toegang wenst tot grotere hoeveelheden gegevens uit het centrale ondernemingsregister zijn er verschillende oplossingen beschikbaar, zoals 'toegang systeem-tot-systeem' en 'CVR-webdiensten'. Voor meer informatie: De link wordt in een nieuw venster geopend.klik hier.

Is toegang tot het Deense ondernemingsregister kosteloos?

Documenten en diensten uit het centrale ondernemingsregister waarvoor er geen handmatige verwerking is vereist, zijn kosteloos. Het betreft:

 • diverse weergaven;
 • jaarrekeningen;
 • toegang systeem-tot-systeem, en CVR-webdiensten.

Een aantal documenten moet handmatig worden verwerkt en wordt vervolgens gefactureerd. De producten zijn wel vrijgesteld van btw:

 • het toevoegen van een handtekening: 120 DKK;
 • oudere boekhouding op microfilm of uit afgelegen archieven: 300 DKK;
 • certificaat van registratie: 300 DKK;
 • certificaat van naamsverandering: 500 DKK;
 • ontwerp van fusie: 150 DKK;
 • notulen van de jaarlijkse algemene vergadering: 150 DKK;
 • documentatie inzake het kapitaal: 150 DKK;
 • kopie van het registratieformulier: 150 DKK;
 • verklaring van het management: 150 DKK;
 • verslag over latere overnames: 150 DKK;
 • verslag over zelffinanciering: 150 DKK;
 • ontwerp van splitsing: 150 DKK;
 • statuten: 150 DKK.

Deze tarieven zijn van kracht vanaf 5 december 2014.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Artikel 14 van de Vennootschapswet zet artikel 3 van de eerste richtlijn vennootschapsrecht om in Deens vennootschapsrecht en beschrijft op welke manier op de gegevens kan worden vertrouwd. Artikel 14 van de Vennootschapswet bepaalt het volgende:

“In het IT-systeem van de Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven gepubliceerde informatie wordt geacht bekend te zijn bij derden. Dit is echter niet van toepassing op transacties die worden verricht binnen 16 dagen na de bekendmaking ervan, mits wordt aangetoond dat een derde niet bekend kon zijn met de bekendgemaakte omstandigheden.

Zolang ze niet zijn gepubliceerd in het IT-systeem van de Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven, kunnen de omstandigheden die moeten worden geregistreerd en bekendgemaakt niet worden afgedwongen jegens derden, tenzij wordt aangetoond dat de derden daar kennis van hadden. Het feit dat omstandigheden van dit type nog niet bekend zijn gemaakt, belet een derde niet om op basis van deze omstandigheden te handelen."

Verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens

De kennisgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de gerapporteerde informatie; zie artikel 8 van de Kennisgevingsverordening (anmeldelsesbekendtgørelsen) en artikel 15, lid 2, van de Vennootschapswet. De kennisgever kan strafrechtelijk aansprakelijk zijn indien de kennisgeving niet rechtmatig is of indien de gerapporteerde informatie niet juist is.

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven verifieert de juistheid van de gerapporteerde informatie niet, maar registreert slechts de aan haar gerapporteerde informatie. Dit is het geval ongeacht of het een handmatige registratie of een zelfregistratie via De link wordt in een nieuw venster geopend.virk.dk betreft.

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven kan aansprakelijk zijn voor schade door het gebruik van gerapporteerde informatie of documenten die onjuist is/zijn als gevolg van een managementfactor, zoals een verwerkingsfout.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal ondernemingsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deens ministerie van Ondernemerschap en Groei

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees ondernemingsregister (EBR)

Laatste update: 01/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Duitsland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Duitse ondernemingsregister (Unternehmensregister).

Welke gegevens bevat het Duitse ondernemingsregister?

De website van het Duitse De link wordt in een nieuw venster geopend.handelsregister wordt beheerd door het Ministerie van Justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen namens de andere Duitse deelstaten (Länder). Het biedt centrale toegang tot alle registers van ondernemingen, coöperaties en vennootschappen en tot aankondigingen namens het register.

Algemene informatie is in het De link wordt in een nieuw venster geopend.handelsregister ook beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Spaans en Turks, maar de feitelijke registergegevens zelf zijn voornamelijk in het Duits.

Aanvullende informatie over faillissementen, jaarrekeningen en kapitaalmarkten is te vinden op de website van het Duitse De link wordt in een nieuw venster geopend.ondernemingsregister. Hoewel de gegevens hoofdzakelijk in het Duits zijn opgesteld (al is de informatie over de kapitaalmarkt gedeeltelijk beschikbaar in het Engels en andere talen), is dit platform vertaald in het Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Het Duitse ondernemingsregister is bovendien gekoppeld aan de website van het handelsregister, zodat een zoekopdracht kan worden uitgevoerd in beide registers.

Is de toegang tot het Duitse ondernemingsregister kosteloos?

Gegevens kunnen kosteloos in het Duitse ondernemingsregister geregistreerd worden. Ook het zoeken naar afzonderlijke ondernemingen en het raadplegen van publicaties en gegevens over eigenaren van ondernemingen is kosteloos. Voor elk verzoek om gegevens te raadplegen die verbonden zijn met een specifiek registratienummer (bv. huidige versie, chronologische uitdraai, historische uitdraai of boomstructuur van documenten) wordt een vast bedrag van 1,50 EUR (boomstructuur van documenten) of 4,50 EUR (uitdraai) aangerekend.

Hoe men kan zoeken in het Duitse ondernemingsregister?

Op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Duitse handelsregister kan op twee manieren worden gezocht (De link wordt in een nieuw venster geopend.normaal zoeken en De link wordt in een nieuw venster geopend.uitgebreid zoeken), afhankelijk van de informatie die de gebruiker ter beschikking heeft. De website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Duitse ondernemingsregister heeft ook een zoekfunctie.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

In artikel 15 van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch) zijn de nationale bepalingen vastgesteld waarop derden mogen vertrouwen met betrekking tot de documenten en gegevens als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB L 258 van 1.10.2009, p. 11), conform artikel 3, leden 5, 6 en 7, van deze richtlijn.

Op grond van artikel 15 geldt het volgende. De onderneming kan zich slechts verweren tegen een derde op basis van feiten die eerder zijn geregistreerd en bekendgemaakt of die vooraf bij de derde bekend waren (artikel 15, lid 1, van het Duitse wetboek van koophandel). Een derde moet toestaan dat de feiten die correct zijn geregistreerd en bekendgemaakt, van toepassing zijn. Dit geldt niet voor rechtsvorderingen die binnen vijftien dagen na de bekendmaking worden ingesteld, voor zover de derde kan aantonen dat het feit noch bekend was, noch bekend had hoeven zijn (artikel 15, lid 2, van het Duitse wetboek van koophandel).

Indien een feit dat moest worden geregistreerd, niet op de juiste wijze is bekendgemaakt, mag een derde vertrouwen op het bekendgemaakte feit jegens de partij uit naam van wie het feit moest worden geregistreerd, tenzij de derde op de hoogte was van de fout (artikel 15, lid 3, van het Duitse wetboek van koophandel).

Geschiedenis van het Duitse ondernemingsregister

Alle sinds 2007 geregistreerde informatie is elektronisch beschikbaar.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Website van het Duitse handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Uitgebreid zoeken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Normaal zoeken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Duits ondernemingsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees ondernemingsregister

Laatste update: 29/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Estland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Estse handelsregister en register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk.

Welke gegevens bevat het Estse handelsregister en register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk?

Het handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk worden beheerd door de griffie van de kantonrechtbank van Tartu. De registers worden door de rechtbank bijgehouden om de onafhankelijkheid en juridische deskundigheid van de registerambtenaren te garanderen. De registers, die bedoeld zijn om de rechtszekerheid te waarborgen, hebben aanzienlijke rechtskracht. In het handelsregister opgenomen gegevens worden geacht correct te zijn ten aanzien van derden, tenzij de derde wist of kon weten dat de gegevens niet correct waren. Gegevens gelden niet voor transacties die worden gesloten binnen vijftien dagen na registratie, indien een derde aantoont dat hij niet van de inhoud van de registratie op de hoogte was of hoefde te zijn. Derhalve mag een derde vertrouwen op de juistheid van de gegevens in het register, en er bijvoorbeeld bij het sluiten van een overeenkomst van uitgaan dat degene die in het register als directielid wordt vermeld, tekenbevoegdheid bezit voor de betrokken onderneming.

Bepaalde juridische omstandigheden gelden alleen als ze in het register zijn opgenomen. Zo kan de tekenbevoegdheid van een directielid zijn omschreven in de statuten of in een overeenkomst die met dat directielid is gesloten, maar voor derden gelden uitsluitend de beperkingen die zijn opgenomen in het register.

Bepaalde belangrijke omstandigheden gelden vanaf het moment waarop ze in het register worden opgenomen. Zo is de verhoging van het aandelenkapitaal van een onderneming van kracht vanaf de opname van de verhoging in het handelsregister, en dus niet vanaf het ogenblik waarop het besluit tot verhoging van het kapitaal wordt genomen of vanaf het ogenblik waarop het nieuwe kapitaal is gestort. Hetzelfde geldt voor de oprichting van een rechtspersoon, het wijzigen van de statuten ervan of een fusie, splitsing en omvorming van die rechtspersoon.

De registers worden elektronisch bijgehouden.

De griffie van de kantonrechtbank van Tartu beheert het handelsregister met informatie over zelfstandigen, ondernemingen (naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, handelsverenigingen, Europese vennootschappen (Societas Europaea), Europese coöperatieve vennootschappen (Societas Cooperativa Europaea) en Europese groeperingen voor territoriale samenwerking) en filialen van buitenlandse ondernemingen in Estland.

Het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk bevat informatie over deze entiteiten (onder verenigingen zonder winstoogmerk vallen ook politieke partijen en andere non-profitorganisaties, alsmede vakbonden, kerken, congregaties, verenigingen van congregaties en kloosters) die zijn gevestigd in Estland. Het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk omvat ook het register van woningbouwcorporaties.

In het handelsregister of het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk wordt voor elke zelfstandige, rechtspersoon en filiaal van een buitenlandse onderneming het volgende geopend:

 • een registerkaart;
 • een bedrijfsdossier (in het handelsregister) of een openbaar dossier (in het geval van verenigingen, stichtingen en woningcorporaties zonder winstoogmerk);
 • een registerdossier.

De bedrijfsdossiers en openbare dossiers bevatten documenten die een rechtspersoon, een zelfstandige, of het filiaal van een buitenlandse onderneming conform de wet heeft ingediend bij het register, bijvoorbeeld de statuten van de onderneming en andere openbaar gemaakte documenten. Rechterlijke uitspraken, beroepen tegen rechterlijke uitspraken, correspondentie en andere documenten die niet in het bedrijfsdossier of openbaar dossier worden bewaard, worden bewaard in het registerdossier.

Op de registerkaart van een rechtspersoon, zelfstandige of filiaal van een buitenlandse onderneming wordt de volgende informatie ingevoerd:

 • de bedrijfsnaam of naam en de registercode;
 • de statutaire zetel en het adres van rechtspersonen, zelfstandigen en filialen van buitenlandse ondernemingen;
 • gegevens over de zelfstandige en gegevens over de opschorting van de activiteiten en de seizoensgebonden of tijdelijke aard van de activiteiten;
 • gegevens over de personen met vertegenwoordigingsbevoegdheid (leden van de raad van bestuur, algemene vennoten, stille vennoten of derden met vertegenwoordigingsbevoegdheid, liquidateurs en faillissementscuratoren), alsook overeenkomsten met betrekking tot vertegenwoordigingsbevoegdheid en verleende volmachten voor het vertegenwoordigen van de rechtspersoon;
 • gegevens over de zaakgelastigde;
 • de rechtsvorm van de onderneming of het type onderneming of vennootschap;
 • de datum waarop de statuten zijn goedgekeurd;
 • de monetaire waarde van het aandelenkapitaal van de vennootschap;
 • een aantekening aangaande de oprichting van een besloten vennootschap, zonder dat er bijdragen zijn gestort;
 • een aantekening dat de aandelen zijn geregistreerd in het Estse centrale effectenregister en een aantekening van de partij die het aandelenregister bijhoudt;
 • het begin en einde van het boekjaar;
 • de wettelijk vereiste informatie over een faillissement;
 • een aantekening aangaande de fusie, splitsing of omvorming van de vennootschap en aangaande de ontbinding en uitschrijving uit het register van de vennootschap;
 • verwijzing naar inschrijvingen door de verantwoordelijke ambtenaar waarin de wet voorziet en zonder dat de onderneming daartoe een verzoek heeft ingediend;
 • informatie over de plaats waar documenten van een geliquideerde vennootschap worden bewaard;
 • de doelstellingen van de stichting;
 • andere informatie waarin de wet voorziet.

Registeraangelegenheden worden in het kader van een schriftelijke procedure behandeld als niet-contentieuze civiele zaken. Inschrijvingen in de registers vinden plaats op basis van een aanvraag of rechterlijke uitspraak of op andere in de wet vastgestelde grondslagen. Inschrijvingsaanvragen moeten een digitale handtekening bevatten of in de vorm van een notarieel document zijn opgesteld.

Vermeldingen in het handelsregister en in het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk zijn openbaar. Eenieder heeft het recht de in het register opgenomen gegevens en de documenten in bedrijfsdossiers of openbare dossiers te raadplegen en afschriften daarvan te krijgen. Registerdossiers kunnen worden onderzocht door bevoegde overheidsorganen, door rechtbanken tijdens procedures en door andere personen of entiteiten met een rechtmatig belang.

De centrale gegevensbank van het handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk wordt bijgehouden door het Centrum van registers en informatiesystemen. Daarnaast levert dit centrum de onderstaande diensten.

Het e-businessregister

Het e-businessregister is een dienst die gebaseerd is op de gegevensbank van de griffie van de kantonrechtbank van Tartu. Weergegeven worden realtimegegevens over alle rechtspersonen, zelfstandigen en filialen van buitenlandse ondernemingen die in Estland geregistreerd zijn. Met behulp van het e-businessregister kunnen:

 • in het register opgenomen gegevens, algemene gegevens en gegevens over belastingachterstanden kosteloos worden geraadpleegd;
 • zoekopdrachten worden verricht op naam, registercode, plaats van vestiging, activiteitengebied enz.;
 • tegen een vergoeding de in de bedrijfsdossiers of openbare dossiers opgenomen jaarverslagen, statuten en andere elektronische documenten, persoonsgegevens en gegevens over zakelijke verbintenissen enz. worden geraadpleegd;
 • proceduregegevens over ondernemingen en wijzigingen in hun inschrijvingsgegevens in real time worden gevolgd;
 • aan Estse personen of entiteiten opgelegde handelsverboden kosteloos worden geverifieerd;
 • de lijsten met leden van politieke partijen kosteloos worden geraadpleegd;
 • de relaties tussen verschillende ondernemingen en personen zichtbaar worden gemaakt.

Nadere informatie over het e-businessregister is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Centrum van registers en informatiesystemen.

Ettevõtjaportaal (Portaal voor bedrijfsregistratie)

Het portaal voor bedrijfsregistratie biedt een omgeving waarin personen en entiteiten zelf documenten kunnen indienen bij de griffie van de kantonrechtbank. Via dit portaal kunnen aanvragen worden ingediend voor inschrijving van een nieuwe onderneming, wijziging van de in het register opgenomen gegevens, liquidatie van de onderneming en uitschrijving uit het register. Verder is het mogelijk om via het portaal jaarverslagen op te stellen en in te dienen. Staatsburgers van Estland, Finland, Letland en België en digitale inwoners van Estland kunnen op het portaal inloggen met hun identiteitskaart als authenticatie. Staatsburgers van Estland en Litouwen kunnen inloggen met behulp van de dienst Mobile-ID. Het portaal voor bedrijfsregistratie is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Centrum van registers en informatiesystemen.

Het Europees ondernemingsregister (EBR)

In het digitaal Europees ondernemingsregister (EBR) kan worden gezocht naar officiële informatie over Europese ondernemingen. Gegevens kunnen worden opgezocht op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website.

 • Er is informatie beschikbaar uit de handelsregisters van in totaal De link wordt in een nieuw venster geopend.24 landen.
 • Er kan worden gezocht naar informatie over ondernemingen en personen.
 • De link wordt in een nieuw venster geopend.De beschikbare informatie verschilt van land tot land.
 • De rechtsgevolgen van in het register opgenomen gegevens verschillen van land tot land.
 • Zowel particulieren als ondernemingen kunnen van de zoekfunctie gebruikmaken.
 • Er wordt een vergoeding in rekening gebracht voor de dienst.

Is de toegang tot het Estse handelsregister kosteloos?

Registergegevens kunnen worden ingezien bij het registerkantoor, De link wordt in een nieuw venster geopend.online en bij De link wordt in een nieuw venster geopend.notariskantoren.

Er wordt online geen vergoeding in rekening gebracht voor opzoekingen betreffende rechtspersonen, zelfstandigen en filialen van buitenlandse ondernemingen, het opvragen van informatie over gerechtelijke procedures en het raadplegen van in het register opgenomen gegevens. Er wordt ook geen vergoeding in rekening gebracht aan personen die zoekopdrachten met betrekking tot zichzelf verrichten. Voor alle andere opzoekingen, waaronder opzoekingen naar historische registergegevens, en voor de toegang tot jaarverslagen, statuten en andere documenten wordt echter wel een vergoeding in rekening gebracht. De betaling vindt plaats via een directe elektronische bankoverschrijving, maar klanten met een contract dat toegang biedt tot een bredere waaier van zoekparameters, kunnen kiezen voor een maandelijkse factuur. De tarieven voor het gebruik van de computergegevens in het handelsregister zijn neergelegd in een De link wordt in een nieuw venster geopend.verordening van de minister van Justitie.

Voor het raadplegen van registergegevens en dossierdocumenten bij een notariskantoor moet een vergoeding worden betaald. Deze vergoedingen zijn vastgelegd in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de notaristarieven.

Hoe is het Estse handelsregister te doorzoeken?

Opzoekingen in het handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk kunnen worden verricht met behulp van het e-businessregister op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Centrum van registers en informatiesystemen.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Op deze pagina wordt toegelicht hoe het gebruik van de gegevens en documenten in het handelsregister in Estland is geregeld.

Het handelsregister wordt bijgehouden door de griffie van de kantonrechtbank van Tartu. In het handelsregister wordt informatie ingevoerd over zelfstandigen, ondernemingen (naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, handelsverenigingen, Europese vennootschappen (Societas Europaea), Europese coöperatieve vennootschappen (Societas Cooperativa Europaea) en Europese groeperingen voor territoriale samenwerking) en filialen van buitenlandse ondernemingen. Dit elektronische register, dat bedoeld is om de rechtszekerheid te waarborgen, heeft aanzienlijke rechtskracht. Het handelsregister wordt bijgehouden in het Ests.

In het handelsregister opgenomen gegevens worden geacht correct te zijn ten aanzien van derden, tenzij de derde wist of kon weten dat de gegevens niet correct waren. Gegevens gelden niet voor transacties die worden gesloten binnen vijftien dagen na registratie, indien een derde aantoont dat hij niet van de inhoud van de registratie op de hoogte was of hoefde te zijn. Derhalve mag een derde vertrouwen op de juistheid van de gegevens in het register, en er bijvoorbeeld bij het sluiten van een overeenkomst van uitgaan dat degene die in het register als directielid wordt vermeld, tekenbevoegdheid bezit voor de betrokken onderneming.

Bepaalde juridische omstandigheden gelden alleen als ze in het register zijn opgenomen. Zo kan de tekenbevoegdheid van een directielid zijn omschreven in de statuten of in een overeenkomst die met dat directielid is gesloten, maar voor derden gelden uitsluitend de beperkingen die zijn opgenomen in het register.

Bepaalde belangrijke omstandigheden gelden vanaf het moment waarop ze in het register worden opgenomen. Zo is de verhoging van het aandelenkapitaal van een onderneming van kracht vanaf de opname van de verhoging in het handelsregister, en dus niet vanaf het ogenblik waarop het besluit tot verhoging van het kapitaal wordt genomen of vanaf het ogenblik waarop het nieuwe kapitaal is gestort. Hetzelfde geldt voor de oprichting van een rechtspersoon, het wijzigen van de statuten ervan of een fusie, splitsing en omvorming van die rechtspersoon.

In het handelsregister wordt voor elke zelfstandige, elke rechtspersoon en elk filiaal van een buitenlandse onderneming het volgende geopend:

 • een registerkaart;
 • een bedrijfsdossier;
 • een registerdossier.

Het bedrijfsdossier bevat documenten die een onderneming, een zelfstandige of het filiaal van een buitenlandse onderneming conform de wet heeft ingediend bij het register, bijvoorbeeld de statuten van de onderneming en andere openbaar gemaakte documenten. Rechterlijke uitspraken, beroepen tegen rechterlijke uitspraken, correspondentie en andere documenten die niet in het bedrijfsdossier worden bewaard, worden bewaard in het registerdossier.

In een vreemde taal opgestelde documenten moeten bij het register worden ingediend met een vertaling in het Ests die is gewaarmerkt door een beëdigd vertaler of notaris, of een vertaling in het Ests waarvan een notaris de echtheid van de handtekening van de vertaler heeft gewaarmerkt. Een onderneming mag niet vertrouwen op een vertaling die afwijkt van het oorspronkelijke document. Een derde mag vertrouwen op de vertaling van een bij het register ingediend document, tenzij de onderneming aantoont dat de derde op de hoogte was van de onjuistheid van de vertaling.

Gegevens in het handelsregister zijn openbaar. Eenieder heeft het recht de informatie in de kaartsystemen en de documenten in bedrijfsdossiers te raadplegen of afschriften daarvan te krijgen. Registerdossiers kunnen worden onderzocht door bevoegde overheidsorganen, door rechtbanken tijdens procedures en door andere personen of entiteiten met een rechtmatig belang.

Via het e-businessregister of een notaris kunnen documenten in het dossier worden geraadpleegd en afschriften van die documenten worden aangevraagd.

Geschiedenis van het Estse handelsregister

Het Estse handelsregister bevat gegevens die teruggaan tot 1 september 1995. Alle gegevens worden regelmatig bijgewerkt.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees ondernemingsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zoeken in het handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ettevõtjaportaal (Portaal voor bedrijfsregistratie)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het e-businessregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Griffie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Notarissen

Laatste update: 12/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Ierland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Ierland.

Welke gegevens bevat het Ierse ondernemingsregister?

In het Ierse De link wordt in een nieuw venster geopend.ondernemingsregister worden bepaalde documenten ingeschreven die worden bijgehouden en bijgewerkt door het Companies Registration Office (Bureau voor de registratie van ondernemingen) op grond van deponeringsverplichtingen voor ondernemingen uit hoofde van de Companies Acts 1963-2012 (Wet op de ondernemingen). Het register verstrekt elementaire bedrijfsinformatie, zoals:

 • adres
 • datum van oprichting
 • datum van de laatst ingediende jaarrekening

Alle uit hoofde van de Companies Acts door ondernemingen ingediende documenten zijn toegankelijk voor het publiek. Ook kunnen bedrijfsprofielen worden gekocht. Deze bevatten een uittreksel van de informatie die in het register is opgeslagen, met inbegrip van de namen van de bestuurders, taken en een lijst van de aangeleverde documenten.

Is de toegang tot het Ierse ondernemingsregister kosteloos?

Ja, de toegang tot de elementaire bedrijfsinformatie is kosteloos. Voor het opvragen van andere gegevens wordt echter een vergoeding gevraagd.

Hoe opzoekingen verrichten in het Ierse register van handels- en bedrijfsnamen?

Om opzoekingen te verrichten voert u het nummer of de naam van de vennootschap/het bedrijf in. Voor het zoeken op naam kunt u kiezen uit vier verschillende zoekmethoden:

 • “Contains all these words” voor zoeken naar namen die de ingevoerde woorden bevatten (aanbevolen);
 • “Starts with this phrase” voor zoeken naar namen die beginnen met de ingevoerde woordcombinatie;
 • “Contains this phrase” voor zoeken naar namen die de ingevoerde woordcombinatie bevatten;
 • bij de optie “Alpha Sort” worden veelvoorkomende woorden als “Ireland”, “Limited”, “the”, “and”, enz., en spaties, komma’s, streepjes en dergelijke in de naam van de onderneming genegeerd en wordt een alfabetisch geordende reeks gemaakt. Om alfabetisch te zoeken dient u op dezelfde manier te werk te gaan.

Het zoeken op naam kan worden verfijnd door adresgegevens toe te voegen.

In hoeverre kan worden vertrouwd op de documenten in het register?

Het Companies Registration Office (CRO) is de centrale bewaarplaats van openbare statutaire informatie over ondernemingen in Ierland. De Companies Act 2014 en de daarmee verband houdende wetgeving vormen de rechtsgrondslag voor de verplichting van ondernemingen om het CRO informatie te verstrekken met het oog op inschrijving en publicatie.

De informatie in het ondernemingsregister wordt door derden aan het CRO verstrekt, op grond van een wettelijke verplichting, waaronder de verplichting om niet bewust of roekeloos onjuiste informatie aan het CRO te verstrekken. Het CRO kan en zal niet instaan voor de juistheid van de informatie die het van derden heeft ontvangen.

Met betrekking tot de indiening van bepaalde documenten en gegevens bestaat er een wettelijke verplichting dat de persoon die de indiening verricht een officiële verklaring moet ondertekenen dat hij of zij ervan overtuigd is dat de vereiste gegevens en documenten naar behoren zijn ingediend. In overeenstemming met de Statutory Declarations Act 1938 (Wet op de officiële verklaringen), als gewijzigd, kan eenieder die een valse of misleidende verklaring ondertekent strafrechtelijk worden vervolgd en kan hem of haar bij een veroordeling een geldboete of gevangenisstraf worden opgelegd, of beide.

Voorts is het krachtens artikel 876 van de Companies Act 2014 een strafbaar feit om bewust of roekeloos onjuiste informatie te verstrekken aan het CRO op officiële formulieren.

Geschiedenis van het Ierse ondernemingsregister

Alle gegevens over alle ondernemingen in het register met een normale status zijn elektronisch beschikbaar.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees ondernemingsregister

Laatste update: 10/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Griekenland

Welke gegevens bevat het Griekse ondernemingsregister?

In Griekenland wordt het ondernemingsregister het Algemeen Elektronisch Handelsregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI) genoemd. Het register wordt geregeld in wet nr. 3419/2005 (Griekse staatscourant, serie I, nr. 297 van 6 december 2005). In het register worden alle openbaarmakingen van documenten van en informatie over ondernemingen vastgelegd. De website van het Algemeen Elektronisch Handelsregister is het nationale publicatieblad dat voor de openbaarmaking van commerciële informatie is aangewezen. Personen of verenigingen van personen van het type als bedoeld in artikel 1, lid 1, van wet nr. 3419/2005 moeten in het register worden opgenomen.

Op de website kunt u informatie zoeken die door de volgende typen ondernemingen openbaar is gemaakt:

a. natuurlijke personen die handelaar zijn en die een zetel of vestiging hebben in, of handel drijven via een hoofdvestiging of nevenvestiging in, Griekenland;

b. verenigingen van personen die handel drijven via een hoofdvestiging of nevenvestiging in Griekenland, en alle handelsvennootschappen, mits deze zijn opgericht krachtens Grieks recht — vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, coöperaties onderworpen aan het burgerlijk recht (waaronder onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperatieve kredietinstellingen), en besloten en naamloze vennootschappen — en personen met een registratieplicht op grond van artikel 39 van het presidentieel besluit van 27 november/14 december 1926;

c. Europese economische samenwerkingsverbanden, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2137/1985 (PB L 199, met een corrigendum in PB L 247), die hun statutaire zetel in Griekenland hebben;

d. Europese vennootschappen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2157/2001 (PB L 294), die hun statutaire zetel in Griekenland hebben;

e. Europese coöperatieve vennootschappen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1435/2003 (PB L 207), die hun statutaire zetel in Griekenland hebben;

f. partijen als hierboven bedoeld die hun hoofdvestiging of hun statutaire zetel in Griekenland hebben, moeten ook al hun filialen in Griekenland registreren;

g. buitenlandse vennootschappen van het type als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 68/151/EEG (PB L 65), als gewijzigd bij artikel 1 van Richtlijn 2003/58/EG (PB L 221), die hun statutaire zetel in een lidstaat van de EU hebben, moeten al hun filialen en agentschappen in Griekenland registreren;

h. buitenlandse ondernemingen die gevestigd zijn in een niet-EU-land en een rechtsvorm hebben die vergelijkbaar is met een van de hierboven onder g) bedoelde buitenlandse vennootschappen, moeten al hun filialen of agentschappen in Griekenland registreren;

i. andere natuurlijke of rechtspersonen of verenigingen van personen die hun voornaamste zetel of hun statutaire zetel in het buitenland hebben en niet vallen onder punt g) of punt h), moeten al hun filialen en agentschappen via welke zij handel drijven in Griekenland, registreren;

j. joint ventures;

k. vennootschappen die zijn onderworpen aan het burgerlijk recht als bedoeld in artikel 784 van het burgerlijk wetboek;

l. natuurlijke of rechtspersonen of verenigingen van personen die een economische activiteit of beroepsactiviteit uitoefenen of voornemens zijn te gaan uitoefenen zonder daardoor handelaar te worden.

Welke documenten en gegevens worden in het Griekse ondernemingsregister opgenomen?

De inschrijving van een onderneming die verplicht is zich te registreren, moet de volgende informatie bevatten:

a. het registratienummer van de vennootschap, het filiaal of het agentschap;

b. het registratiebureau of de registratieafdeling die de eerste registratie of latere registratie heeft verricht en de volledige naam van de verantwoordelijke ambtenaar;

c. het referentienummer van het registratieverzoek en de registratiecode;

d. wanneer volgens de geldende wetgeving voor het oprichten van een onderneming of het aanvangen van handel een handelsvergunning, beroepsvergunning of vestigings- en exploitatievergunning is vereist, gedetailleerde gegevens van het besluit dat is genomen door de voor het verlenen ervan bevoegde instantie of afdeling;

e. rechterlijke beslissingen tot insolventieverklaring van de vennootschap of rechterlijke beslissingen waarmee de vennootschap in een conciliatieprocedure of een andere collectieve procedure wordt geplaatst om aan de eisen van haar schuldeisers te voldoen. De inschrijving bevat ook de volledige naam, de volledige namen van de ouders, het nummer van identiteitskaart of paspoort, de plaats en datum van geboorte, de nationaliteit en het thuisadres van de vereffenaars, verplichte executeurs, bewindvoerders en insolventiemedewerkers van de vennootschap;

f. nadere gegevens over rechterlijke beslissingen tot beëindiging, opschorting of nietigverklaring van de juridische situaties als bedoeld in punt e) hierboven;

g. informatie die krachtens het insolventierecht moet worden bekendgemaakt;

h. nadere gegevens over aanhangige verzoeken tot het inleiden van een insolventieprocedure of conciliatieprocedure of andere collectieve procedures;

i. het aantal filialen of agentschappen dat de vennootschap in Griekenland heeft, met het adres en registratienummer van elk daarvan;

j. het aantal, het adres en de gegevens van de filialen of agentschappen die de vennootschap in het buitenland heeft.

I. De volgende informatie wordt geregistreerd en bekendgemaakt over vennootschappen die in Griekenland zijn gevestigd:

a) de oprichtingsakte of de statuten;

b) wijzigingen in de oprichtingsakte of statuten, met inbegrip van elke verlenging van de duur van de vennootschap, en elke latere wijziging in de oprichtingsakte of statuten, in de vorm van de integrale tekst van de gewijzigde akte;

c) de benoeming, het aftreden, en de identiteit van de personen die als orgaan waarin de wet voorziet of als leden van een dergelijk orgaan:

aa) bevoegd zijn de vennootschap jegens derden te verbinden; indien dit meer dan één persoon betreft, moet uit de inschrijving blijken of de personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, dit zelfstandig of slechts gezamenlijk kunnen doen;

bb) bevoegd zijn de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen;

cc) deelnemen aan het bestuur van, het toezicht op of de zeggenschap over de vennootschap;

d) ten minste eenmaal per jaar het bedrag van het geplaatste kapitaal, indien in de oprichtingsakte of de statuten een maatschappelijk kapitaal wordt genoemd, tenzij iedere verhoging van het geplaatste kapitaal een wijziging van de statuten met zich meebrengt;

e) de boekhoudbescheiden voor elk boekjaar, die overeenkomstig de Richtlijnen 78/660/EEG (PB L 222 van 14.8.1978), 83/349/EEG (PB L 193 van 18.7.1983), 86/635/EEG (PB L 372 van 31.12.1986) en 91/674/EEG (PB L 374 van 31.12.1991) van de Raad moeten worden bekendgemaakt;

f) elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap;

g) de ontbinding van de vennootschap;

h) de rechterlijke beslissingen waarbij de nietigheid van de vennootschap wordt uitgesproken;

i) de benoeming en de identiteit van de vereffenaars;

j) de beëindiging van de liquidatie en de doorhaling in het register.

II. De volgende informatie wordt geregistreerd en bekendgemaakt over buitenlandse vennootschappen als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 68/151/EEG (PB L 65), als gewijzigd bij artikel 1 van Richtlijn 2003/58/EG (PB L 221), die hun hoofdkantoor in een lidstaat van de EU hebben:

a) het adres van het filiaal;

b) een verwijzing naar het voorwerp van de activiteiten van het filiaal;

c) het register van de lidstaat waar het dossier van de vennootschap wordt bewaard en het registratienummer van de vennootschap in dat register;

d) de naam en rechtsvorm van de vennootschap, en de naam van het filiaal indien deze afwijkt van de naam van de vennootschap;

e) de benoeming, het aftreden, en de identiteit van de personen die bevoegd zijn de vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen:

aa) indien zij worden beschouwd als een bestuursorgaan van een vennootschap op grond van de wet of als leden van een dergelijk orgaan, overeenkomstig de openbaarmaking door de vennootschap als bepaald in artikel 2, eerste alinea, van Richtlijn 2009/101/EG (PB L 258 van 1.10. 2009);

bb) als permanente vertegenwoordigers van de vennootschap voor de activiteiten van het filiaal, met een indicatie van de reikwijdte van hun bevoegdheden;

f) de ontbinding van de vennootschap, de benoeming en de identiteit van de vereffenaars en hun bevoegdheden en de beëindiging van de liquidatie, met inbegrip van een verwijzing naar het register van de lidstaat, insolventieprocedures, regelingen, overeenkomsten, of soortgelijke procedures waaraan de vennootschap is onderworpen;

g) de boekhoudbescheiden van de vennootschap zoals opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt conform het recht van de lidstaat dat op de vennootschap van toepassing is overeenkomstig de Richtlijnen 78/660/EEG (PB L 222 van 14.8.1978), 83/349/EEG (PB L 193 van 18.7.1983) en 84/253/EEG (PB L 126 van 12.5.1984, blz. 20) van de Raad;

h) de sluiting van het filiaal.

Hoe opzoekingen verrichten in het Griekse ondernemingsregister?

Om op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Algemeen Elektronisch Handelsregister te zoeken naar commerciële openbaarmakingen hebt u slechts één van de volgende gegevens over de vennootschap nodig:

 1. fiscaal identificatienummer (Α.Φ.Μ.); of
 2. registratienummer (Γ.Ε.ΜΗ.); of
 3. naam van de onderneming; of
 4. verkorte naam.

Is de toegang tot het Griekse ondernemingsregister kosteloos?

Eenieder kan kosteloos toegang krijgen tot de gegevens van een inschrijving van een vennootschap in het De link wordt in een nieuw venster geopend.register. Ook kan eenieder elk document, alle informatie en elke kennisgeving dat/die door het register of door de personen die daartoe verplicht zijn voor openbare raadpleging op de website van het register wordt geplaatst, digitaal opslaan op een eigen elektronisch opslagmedium en afdrukken of op een andere wijze vermenigvuldigen. Eenieder die officiële (authentieke) verklaringen of afschriften van documenten of in de inschrijving van een vennootschap in het register opgenomen gegevens wenst te verkrijgen, kan zich kosteloos registreren bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Afdeling Transparantie van het register.

Voor het verkrijgen van officiële verklaringen of afschriften van documenten en gegevens moet een retributie worden betaald via de desbetreffende onlineapplicatie. De verklaringen of afschriften van de documenten of gegevens kunnen op twee manieren worden verstrekt: digitaal via de transparantieapplicatie van het register, of per post aan de geadresseerde, wereldwijd.

Hoe wordt de authenticiteit van de door het Griekse ondernemingsregister verstrekte officiële verklaringen of afschriften geverifieerd?

De authenticiteit van officiële verklaringen of afschriften wordt geverifieerd door het De link wordt in een nieuw venster geopend.Algemeen Elektronisch Handelsregister van Griekenland.

Indien de betrokkene het referentienummer van de verklaring of het afschrift, het registratienummer van de vennootschap en de registratieafdeling die het document heeft verstrekt invult, verschijnt de hoofdtekst van het document.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

Men kan vertrouwen op de documenten die worden genoemd in de inschrijvingen van ondernemingen, omdat het register de enige beschikbare plaats voor commerciële openbaarmaking is en ‘het aangewezen nationale publicatieblad’ is voor de openbaarmaking van commerciële informatie in de zin van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 2009/101/EG. Het Algemeen Elektronisch Handelsregister is via een centrale verzameling IT-instrumenten (het Europees centraal platform) gekoppeld aan de registers van de andere lidstaten waarnaar in die wetgeving wordt verwezen (nationale registers), als onderdeel van het systeem van gekoppelde registers uit hoofde van Richtlijn 2012/17/EU. Alvorens documenten en gegevens in het Algemeen Elektronisch Handelsregister worden geregistreerd, wordt door de medewerkers van het register de wettigheid, nauwkeurigheid, duidelijkheid en volledigheid ervan gecontroleerd en wordt nagegaan of alle toepasselijke retributies waarin de geldende wetgeving voorziet, zijn betaald. Als deze controle geen beletsels voor registratie aan het licht brengt, neemt de verantwoordelijke afdeling van het register de desbetreffende informatie voor de onderneming op in het register. Als het verzoek, de bijgevoegde documenten en eventuele andere ondersteunende documenten niet aan de voorwaarden van de wet voldoen of als zij niet nauwkeurig en volledig zijn, neemt de verantwoordelijke afdeling van het register schriftelijk of per fax of e-mail contact op met de betrokkene om binnen vijf werkdagen de nodige toelichting bij, correcties van of aanvullingen op het verzoek, de ondersteunende documentatie of de bijgevoegde documenten te verkrijgen. Deze termijn kan worden verlengd tot één maand, indien de omstandigheden en het type te registreren informatie dit noodzakelijk maken. Een dergelijke termijn verlengt elke andere wettelijke termijn voor het registreren van informatie. Indien binnen de termijn van vijf werkdagen geen reactie wordt ontvangen en geen verlenging wordt verleend, of indien de betrokkene informatie verstrekt waarvan geoordeeld wordt dat deze niet aan de wettelijke eisen voldoet of niet nauwkeurig en volledig is, wordt het registratieverzoek afgewezen in een gemotiveerd besluit van de afdeling en vervallen de toepasselijke registratieretributies aan het register. Voor vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen, coöperaties onderworpen aan het burgerlijk recht, Europese economische samenwerkingsverbanden als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2137/1985 (PB L 199, met een corrigendum in PB L 247) die hun statutaire zetel in Griekenland hebben, Europese vennootschappen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2157/2001 (PB L 294) die hun statutaire zetel in Griekenland hebben, Europese coöperatieve vennootschappen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1435/2003 (PB L 207) die hun statutaire zetel in Griekenland hebben, en vennootschappen onderworpen aan het burgerlijk recht als bedoeld in artikel 784 van het burgerlijk wetboek, heeft de registratie van feiten, overzichten, documenten en andere informatie in het Algemeen Elektronisch Handelsregister de volgende effecten:

a. rechtspersonen van de hierboven genoemde typen die in de fase van oprichting zijn, verkrijgen rechtspersoonlijkheid;

b. afhankelijk van de specifieke bepalingen van de geldende wetgeving inzake de omzetting van vennootschappen, worden ondernemingen die een omzetting registreren daarmee omgezet in naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, coöperaties onderworpen aan het burgerlijk recht, Europese economische samenwerkingsverbanden, Europese vennootschappen of Europese coöperatieve vennootschappen, al naargelang hetgeen van toepassing is;

c. de oprichtingsakte of statuten van de onderneming worden gewijzigd;

d. er vindt een fusie of splitsing plaats, mits registratie heeft plaatsgevonden en voordat de vennootschap die wordt overgenomen of gesplitst in het register wordt doorgehaald;

e. een onderneming wordt ontbonden na een beslissing van de partners of de afgifte van het betreffende administratieve besluit daartoe;

f. een onderneming wordt gereactiveerd.

Tot slot worden, overeenkomstig de uitdrukkelijke bepaling van artikel 4 van wet nr. 3419/2005, de relevante inschrijvingen in het register geacht wettig en correct te zijn.

Is er iets specifieks dat ik moet weten over het Griekse ondernemingsregister?

De website van het Algemeen Elektronisch Handelsregister is het ‘aangewezen nationale publicatieblad’ voor bekendmaking in de zin van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 2009/101/EG van 16 september 2009 (PB L 258). Het algemene register van namen van vennootschappen, de inschrijving en alle andere informatie die nodig is voor het gebruik van het register door het publiek, worden gepubliceerd op de website van het register. Eenieder kan kosteloos toegang krijgen tot het register. Ook kan eenieder elk document, elk gegeven en elke kennisgeving dat/die door de afdeling van het register of door de personen die daartoe verplicht zijn voor openbare raadpleging op de website van het register wordt geplaatst, digitaal opslaan op een eigen elektronisch opslagmedium en afdrukken of op een andere wijze vermenigvuldigen.

Als onderdeel van het systeem van gekoppelde registers: a) communiceert het Algemeen Elektronisch Handelsregister met de andere nationale registers via e-mail, en aa) ontvangt het informatie over de in een ander nationaal register opgeslagen gegevens over vennootschappen die hun statutaire zetel in een EU-lidstaat hebben en filialen in een andere EU-lidstaat hebben, en bb) verstrekt het informatie over de gegevens als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a) en b), van wet nr. 3419/2005 inzake vennootschappen die hun statutaire zetel of filialen in Griekenland hebben als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder g), van dezelfde wet; en b) beantwoordt het Algemeen Elektronisch Handelsregister vragen over de onder a), sub bb), genoemde informatie die door afzonderlijke gebruikers worden gesteld op het ene Europese elektronische toegangspunt van het systeem van gekoppelde registers (‘het portaal’).

De afdeling Vennootschappen en Handelsregister van het directoraat-generaal Markten (secretariaat‑generaal Handel en Consumentenbescherming van het ministerie van Economie, Ontwikkeling en Toerisme) is verantwoordelijk voor het beantwoorden van de vragen die via het Europese elektronische portaal worden ingediend over de documenten en informatie als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a) en b), van wet nr. 3419/2005 voor vennootschappen waarvan de aandelen staan genoteerd op de effectenbeurs van Athene, banken en filialen van banken in de lidstaten van de EU en in derde landen, verzekeringsmaatschappijen die zijn opgericht als naamloze vennootschappen en filialen van dergelijke verzekeringsmaatschappijen in EU-lidstaten en derde landen, beleggingsfondsen die zijn opgericht als naamloze vennootschappen, ondernemingen voor gemeenschappelijk fondsenbeheer die zijn opgericht als naamloze vennootschappen, ondernemingen voor gemeenschappelijk fondsenbeheer voor onroerend goed die zijn opgericht als naamloze vennootschappen, beleggingsfondsen voor onroerend goed die zijn opgericht als naamloze vennootschappen, beheermaatschappijen voor vermogensbestanddelen die zijn opgericht als naamloze vennootschappen, beleggingsondernemingen die zijn opgericht als naamloze vennootschappen en sportbedrijven (voetbal en basketbal) die zijn opgericht als naamloze vennootschappen.

Daarnaast werkt een afdeling van het register voor alle kamers van koophandel in Griekenland en is die verantwoordelijk voor, onder andere, het beantwoorden van vragen die via het ene Europese elektronische toegangspunt worden gesteld over de documenten en informatie als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a) en b), van wet nr. 3419/2005 inzake alle rechtsvormen van vennootschappen anders dan de hierboven genoemde.

NB: De hierboven verstrekte informatie is slechts een overzicht om belanghebbenden te informeren over de koppeling tussen het Griekse ondernemingsregister en de andere nationale registers van EU-lidstaten. Gedetailleerdere informatie over het rechtskader is te vinden op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Algemeen Elektronisch Handelsregister.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Elektronische openbaarmakingen door het Algemeen Elektronisch Handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Registratie van leden van het publiek voor de diensten van het Algemeen Elektronisch Handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Registratie van ondernemingen in het Algemeen Elektronisch Handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verificatie van de authenticiteit van door het Algemeen Elektronisch Handelsregister verstrekte verklaringen en afschriften

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetgeving inzake het Algemeen Elektronisch Handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Omzendbrieven over de elektronische diensten van het Algemeen Elektronisch Handelsregister en De link wordt in een nieuw venster geopend.Omzendbrief van het Algemeen Elektronisch Handelsregister

Laatste update: 03/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Spanje

In Spanje zijn registerbewaarders (Registradores) verantwoordelijk voor het onderhouden van de volgende registers:

 • registers van grond en onroerende zaken (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles) die generiek worden aangeduid als ‘kadasters’ (Registros de la Propiedad);
 • registers van roerende zaken (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles);
 • handelsregisters (Registros Mercantiles);
 • register van algemene voorwaarden van overeenkomst (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

Een uitleg van de kadasters, alsmede de bijbehorende links, vindt u op het Europese portaal voor e-justitie, in de rubriek over kadasters.
Deze pagina bevat:

 • een uitleg van de handelsregisters in Spanje, met bijbehorende links;
 • een korte uitleg van het register van roerende zaken, met bijbehorende links;
 • een korte uitleg van het register van algemene voorwaarden van overeenkomst, met bijbehorende links.

Welke gegevens bevat het Spaanse handelsregister?

Juridische en economische zekerheid.

De belangrijkste kenmerken van het Spaanse stelsel van handelsregisters worden hieronder beschreven.

1.- Doel van het handelsregister

1.1.- Entiteiten die zich in het handelsregister moeten laten inschrijven

 • Zelfstandige ondernemers
 • Commerciële ondernemingen
 • Organisaties zonder winstoogmerk
 • Krediet- en verzekeringsentiteiten en onderlinge verzekeringsmaatschappijen
 • Collectieve beleggingsmaatschappijen
 • Economische belangengroepen
 • Spaarbanken
 • Pensioenfondsen
 • Filialen van de hierboven genoemde entiteiten
 • Filialen van buitenlandse vennootschappen
 • Buitenlandse vennootschappen die hun zetel naar Spaans grondgebied verplaatsen
 • Alle ondernemingen die een commerciële activiteit verrichten, op voorwaarde dat de omzet of de bedragen voor gedane of bemiddelde aankopen hoger zijn dan 600 000 EUR.

1.2.- Activiteiten van het handelsregister

 • Bedrijfsdocumenten De oprichtingsakte van een bedrijf is het eerste wat wordt ingeschreven in het historische register van een vennootschap. De inschrijvingen die later worden gedaan betreffen documenten en overeenkomsten in verband met elke vennootschap (bv. een toe- of afname van het aandelenkapitaal, veranderingen in de samenstelling van het bestuur, benoeming of aftreden van bestuurders of managers, insolventieprocedures, bezwaren tegen bedrijfsbeslissingen enz.).
 • Boekhoudkundige documenten Ondernemers en vennootschappen moeten een boekhouding voeren en die aan hun lokale handelsregister overleggen voor legalisatie door de registerbewaarder van het handelsregister. De boekhoudkundige documenten moeten uiterlijk vier maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap worden gedeponeerd. Vennootschappen waarvan het boekjaar op 31 december eindigt, moeten deze bescheiden dus vóór 31 mei deponeren.
 • Deponering van de jaarrekeningen van ondernemers en andere personen die verplicht zijn om jaarrekeningen te deponeren Volgens het algemeen boekhoudkundig systeem (Plan General Contable) is het opmaken van jaarrekeningen verplicht. Deze jaarrekeningen moeten binnen zes maanden na het einde van het boekjaar van de vennootschap worden goedgekeurd door de vennoten of aandeelhouders en na goedkeuring binnen één maand worden gedeponeerd voor verplichte authentificatie door het lokale handelsregister. In normale omstandigheden moeten bedrijven die hun boekjaar op 31 december afsluiten en waarvan de jaarrekening op 30 juni is goedgekeurd, deze uiterlijk op 30 juli deponeren.
 • Verwerken van aanvragen voor de benoeming van auditors en deskundigen Elke aandeelhouder die 5 % van het aandelenkapitaal van een vennootschap houdt, heeft het recht om binnen drie maanden na het einde van het boekjaar het lokale handelsregister te verzoeken een auditor te benoemen. In vennootschappen waar het boekjaar op 31 december eindigt, hebben vennoten of aandeelhouders die ten minste 5 % van het aandelenkapitaal houden tot 31 maart van het volgende jaar de tijd om te verzoeken een auditor te benoemen. Ook mogen zij de lokale bewaarder van het handelsregister vragen om bedrijfsdeskundigen aan te stellen indien er bijdragen in natura moeten worden gedaan en in het geval van fusie of opsplitsing.

2.- Rechtszekerheid in het Spaanse handelsregister

Het handelsregister is het belangrijkste wettelijke instrument voor het vastleggen van bedrijfsactiviteiten. Het is van essentieel belang voor economische ontwikkeling en een middel om transactiekosten te beperken.

Inschrijving in het register wordt gedaan nadat de volgende controles zijn uitgevoerd: toetsingen van de wettigheid en geldigheid van de inhoud van de documenten en zakelijke overeenkomsten en van de bevoegdheden en rechtmatigheid van de personen die deze aangaan.

Als gevolg van deze controles door de registerbewaarder hebben dergelijke inschrijvingen een krachtige juridische status:

 1. De inhoud van het register wordt geacht correct en geldig te zijn;
 2. Geregistreerde instrumenten zijn afdwingbaar vis-à-vis derden die te goeder trouw handelen;
 3. Inschrijvingen in het register genieten gerechtelijke bescherming en zijn rechtsgeldig, tenzij ze bij gerechtelijke uitspraak onjuist of nietig worden verklaard;
 4. Een uitspraak waarin wordt verklaard dat inschrijvingen ongeldig of nietig zijn, tast de wettelijk verworven rechten van derden die te goeder trouw handelen niet aan.

Zo voorkomen bedrijven, burgers en overheidsinstanties hoge transactiekosten, aangezien zij kunnen beschikken over voldoende erkende informatie over de entiteiten waarmee ze een rechtsverhouding uit hoofde van een overeenkomst willen aangaan, alsmede over de juridische en economische situatie daarvan.

3.- Registratieprocedure

Het algemene beginsel is dat een verklaring van een bevoegde instantie nodig is voor een inschrijving in het handelsregister. Documenten kunnen bekrachtigd worden door een notaris, een rechter of een bestuurlijke instantie. Onderhandse documenten kunnen alleen worden ingeschreven wanneer de wet of de regels van het handelsregister daar uitdrukkelijk in voorzien. Voorbeelden van onderhandse documenten die kunnen worden ingeschreven zijn onder andere: inschrijving van een zelfstandige ondernemer die niet betrokken is bij de scheepvaart, en de benoeming, het ontslag, de aanstelling en het aftreden van bestuurders, curatoren en auditors.

De procedure vindt plaats op verzoek. Tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, betekent dit dat het initiatief hiervoor wordt genomen door de persoon die de inschrijving wil laten doen.

Is de toegang tot het handelsregister kosteloos?

Toegang tot het handelsregister is Spanje niet kosteloos.

In de De link wordt in een nieuw venster geopend.Tarieven van bewaarders van handelsregisters en het De link wordt in een nieuw venster geopend.Reglement van het handelsregister zijn de kosten van inschrijving en openbaarmaking vastgesteld.

De tarieven voor inschrijving zijn afhankelijk van een aantal factoren en zijn rechtstreeks te raadplegen op: De link wordt in een nieuw venster geopend.Tarieven van bewaarders van handelsregisters.

De kosten van openbaarmaking lopen uiteen van 1,20 tot 24 EUR en zijn rechtsreeks te raadplegen op De link wordt in een nieuw venster geopend.Tarieven van bewaarders van handelsregisters of op De link wordt in een nieuw venster geopend.College van Spaanse registerbewaarders.

Hoe kan ik het Spaanse handelsregister raadplegen?

1.- Openbare aard van het register

Het handelsregister is openbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de bewaarder van het handelsregister om de inhoud van de inschrijvingen in het register voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden te verwerken.

2.- Uittreksel uit het register

Beschrijving.- Een verkort uittreksel uit het register (nota simple) is van zuiver informatieve aard en is geen authentieke weergave van de inhoud van de inschrijving. Het bevat de volledige of gedeeltelijke informatie met betrekking tot de desbetreffende inschrijving.

Hoe een verkort uittreksel te verkrijgen.- Er zijn twee methoden:

 • Schriftelijk. Hiervoor moet persoonlijk een aanvraag bij het desbetreffende handelsregister worden ingediend;
 • Online. Hiervoor kan de eerste van de links onderaan de pagina worden gebruikt.

3.- Certificaten.

Beschrijving.- Een certificaat is een kopie, transcriptie of doorslag van de volledige of samengevatte informatie die in het register wordt bewaard en die na verwerking door de registerbewaarder het enige middel vormt om de authentieke aard van de inschrijving in het handelsregister over te brengen. Registerbewaarders kunnen ook een certificaat afgeven voor documenten die in het register zijn gedeponeerd of gearchiveerd.

Hoe een certificaat te verkrijgen.- Certificaten zijn alleen op schriftelijk verzoek te verkrijgen. U kunt dit verzoek persoonlijk, per post of per fax of op vergelijkbare wijze indienen. Ook kan worden verzocht om de afgifte van elektronische certificaten, die worden ondertekend met de erkende elektronische handtekening van de bewaarder van het handelsregister.

4.- Het handelsregister via internet raadplegen

Zie “Nuttige links” hieronder. De procedure is bijzonder eenvoudig – u hoeft alleen maar de instructies op de onderstaande internetpagina op te volgen:

De website biedt de mogelijkheid om met een creditcard te betalen als u geen abonnee bent of als u geen erkend certificaat van het College van registerbewaarders hebt:

 • Klik op “Creditcardbetalingen” (Pagos con tarjeta). Vul de gegevens van uw creditcard in;
 • Klik op “Enter” (Entrar).

Op deze pagina kunt u kiezen uit: het kadaster, het handelsregister, het register van roerende zaken en het register van algemene voorwaarden van overeenkomst. Selecteer: “Openbare commerciële dossiers” (Publicidad Mercantil).

 • Selecteer vervolgens uw interessegebied.

Met deze internetpagina kan iedereen de door het College van registerbewaarders verstrekte interactieve commerciële informatie in realtime raadplegen. Bepaalde bedrijfsinformatie, waaronder de exacte inhoud van de gedeponeerde jaarrekeningen, is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar op verzoek beschikbaar. De uit geregistreerde bedrijfsdocumenten verkregen informatie wordt geactualiseerd en is betrouwbaar.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Richtlijn 2012/17/EU inzake de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters heeft artikel 3 bis toegevoegd aan Richtlijn 2009/101/EG. Artikel 3 bis heeft betrekking op het vereiste voor de lidstaten om bijgewerkte informatie te verstrekken waarin de bepalingen van nationaal recht worden toegelicht volgens welke derde partijen in overeenstemming met artikel 3, leden 5, 6 en 7, kunnen vertrouwen op gegevens en elk type akte als bedoeld in artikel 2. Specifiek moeten de lidstaten deze informatie verstrekken voor publicatie op het Europees e-Justitieportaal overeenkomstig de voorschriften en technische eisen van het portaal. De informatie in kwestie houdt verband met de wijze waarop binnen elk rechtsstelsel verzoeken kunnen worden ingediend om de in artikel 2 bedoelde gegevens te raadplegen, en ook met de afdwingbaarheid van in het register ingeschreven instrumenten vis-à-vis derden.

In artikel 2 van de richtlijn bedoelde gegevens worden openbaar gemaakt in het Spaanse handelsregister, dat wordt beheerst door de beginselen van de persoonlijke vorm, openbare certificering, legaliteit, legitimiteit, officieel gezag, uitvoerbaarheid, keten van titels en publicatie.

Artikel 19 van Wet nr. 14/2013, en de 13e aanvullende bepaling daarbij, betreffende de ondersteuning van ondernemers en hun internationalisering, schrijven voor dat het handelsregister in elektronisch formaat moet worden bijgehouden met behulp van één IT-systeem, zoals wettelijk vereist.

Informatie in het handelsregister wordt openbaar gemaakt in de vorm van een certificaat of een uittreksel.

Het door het handelsregister afgegeven certificaat is het enige middel om de authenticiteit van de inschrijvingen in het register over te brengen en naar dit certificaat wordt verwezen in artikel 23, lid 1, van het Spaanse Wetboek van Koophandel en in de artikelen 12 en 77 van het Reglement van het handelsregister.

De artikelen 12 en 78 van het Reglement van het handelsregister hebben betrekking op uittreksels van alle of een deel van de in het register opgenomen informatie.

Het register kan ook online worden geraadpleegd, zoals bepaald door artikel 79 van hetzelfde Reglement.

In overeenstemming met artikel 23, lid 4, van het Wetboek van Koophandel en artikel 80 van het Reglement van het handelsregister zijn ook de openbaarmakingsregels in het hypotheekrecht van toepassing, inzonderheid de artikelen 221, 222, 222 bis, 227 en 248 van de Hypotheekwet, die de mogelijkheid bieden om informatie in elektronische vorm te publiceren. Artikel 110, lid 1, van Wet 24/2001 heeft betrekking op de publicatie door de bewaarder van het register met behulp van een elektronische handtekening en is ook van toepassing op handelsregisters, in het kader van de integratie van elektronische, IT- en digitale technieken (artikelen 106 t/m 115).

In overeenstemming met artikel 379 van het Reglement van het handelsregister is het het doel van het centrale handelsregister om de gegevens die het van de handelsregisters ontvangt, uitsluitend voor informatiedoeleinden te organiseren, te registreren en te publiceren, de namen van entiteiten en rechtspersonen op te slaan en te publiceren, het officiële bulletin van het handelsregister te publiceren, het register van ondernemingen en entiteiten die hun statutaire zetel hebben verplaatst naar buiten Spanje zonder de Spaanse nationaliteit te hebben verloren bij te houden, en de in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 bedoelde informatie mee te delen. Het centrale handelsregister kan uittreksels verstrekken in overeenstemming met artikel 23 van het Wetboek van Koophandel en artikel 382 van het Reglement van het handelsregister, maar kan alleen certificaten afgeven die verband houden met de namen van ingeschreven bedrijven.

Om publicatie kan worden verzocht per post, per fax of op soortgelijke wijze.

Op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Spaanse registerbewaarders kunt u met behulp van de zoekmachine (Fichero Localizador de Entidades Inscritas) verzoeken om informatie over geregistreerde entiteiten indienen.

Met betrekking tot de uitvoerbaarheid bepaalt artikel 9 van het Reglement van het handelsregister het volgende: “1. Documenten die moeten worden ingeschreven worden pas uitvoerbaar jegens bona fide derden nadat ze zijn gepubliceerd in het officiële bulletin van het handelsregister. De werking van het register zelf blijft onverlet. 2. Wat binnen 15 dagen na de publicatie verrichte transacties betreft, zijn de ingeschreven en gepubliceerde documenten niet uitvoerbaar jegens derden die aantonen dat het voor hen onmogelijk was om kennis van deze documenten te hebben. 3. In geval van discrepantie tussen de inhoud van de publicatie en de inhoud van de inschrijving in het register mogen te goeder trouw handelende derden vertrouwen op de gepubliceerde versie indien dit gunstig is voor hen. De persoon die verantwoordelijk is voor de discrepantie is verplicht om de benadeelde partij schadeloos te stellen. 4. Verondersteld wordt dat de derde te goeder trouw handelt zolang niet kan worden bewezen dat hij of zij kennis had van een document dat had moeten worden ingeschreven maar niet is ingeschreven, een document dat is ingeschreven maar niet is gepubliceerd, of een discrepantie tussen de inhoud van de publicatie en de inhoud van de inschrijving van het register.”

Nadere informatie over de rechtsgevolgen van het handelsregister is te vinden op:

Geschiedenis van het handelsregister in Spanje

1.- Antecedenten

Historische antecedenten van de huidige wetgeving inzake het handelsregister in Spanje zijn:

 • de Ordenanzas de Bilbao (1737), waarmee een register van inschrijvingsnummers en de door schepen gevoerde vlaggen werd opgezet;
 • het Wetboek van Koophandel van 1885 (Código de Comercio);
 • de voorlopige regeling inzake het opstellen van het handelsregister uit 1885 en de vervolgregelingen van 1919 en 14 december 1956, zoals gewijzigd bij het Besluit van 21 juli 1973.

2.- Huidige wetgeving inzake het handelsregister

Algemene regels zijn te vinden in het Wetboek van Koophandel van 22 augustus 1885. Hoewel de basisbepalingen inzake het handelsregister in dit wetboek zijn vervat, zijn ze herhaaldelijk gewijzigd, het laatst bij Wet nr. 19/1989 van 25 juli 1989.

 • Koninklijk Wetgevingsbesluit nr. 1/2010 van 2 juli 2010 inzake naamloze vennootschappen. Wet nr. 3/2009 van 3 april 2009 inzake structurele wijzigingen aan vennootschappen.
 • Specifieke wetgeving inzake bepaalde vennootschappen per bedrijfssector (financiële entiteiten, verzekeringsmaatschappijen, de elektriciteitssector, leasebedrijven enz.).
 • Het Reglement van het handelsregister van 19 juli 1996. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe tekst van het reglement.

3.- Organisatie

Het handelsregister is een openbare instelling die is gevestigd in alle provinciehoofdsteden en bij wet aangewezen steden. Het wordt beheerd door één of meer bewaarders van handelsregisters en ressorteert rechtstreeks onder het ministerie van Justitie, meer specifiek het directoraat-generaal Registers en Notariaat.

De bewaarder is een professionele rechtskundige die een openbare dienst verricht: hij/zij beoordeelt en toetst op eigen verantwoordelijkheid alle documenten die moeten worden ingeschreven in het register.

Er is één handelsregister in elke provinciehoofdstad in Spanje. Ook zijn er handelsregisters in Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde en Santiago de Compostela. Er is een centraal handelsregister voor de namen van vennootschappen en commerciële entiteiten.

Vennootschappen verkrijgen rechtspersoonlijkheid door inschrijving in het handelsregister in de plaats waar hun hoofdkantoor is gevestigd, wat betekent dat inschrijving in het register verplicht is en deel uitmaakt van het oprichtingsproces.

Links

REGISTER VAN ROERENDE ZAKEN

1.- Wat is het doel van het Spaanse register van roerende zaken?

Juridische en economische zekerheid.

1.1.- Doel van het register van roerende zaken

Het doel van het register van roerende zaken is het registreren van de eigendom en andere zakelijke rechten op roerende zaken die in het register kunnen worden ingeschreven.

1.2.- Welke soorten roerende zaken kunnen worden ingeschreven?

Roerende zaken in de letterlijke zin van het woord: motorvoertuigen, consumentengoederen, industriële machines, bedrijfspanden, voorraden, agrarische apparatuur en veehouderijen en andere soorten roerende zaken die in de wet worden genoemd.

Bepaalde immateriële activa en rechten kunnen worden ingeschreven: industriële- en intellectuele-eigendomsrechten, exploitatierechten op films, administratieve vergunningen en leningen in het algemeen.

1.3.- Welke soorten rechten worden er geregistreerd ten aanzien van roerende zaken?

Eigendom, beslagen, eigendomsvoorbehoud, verbod op de overdracht van zaken, hypotheken op onroerende zaken, verpandingen zonder verplaatsing en andere activa die overeenkomstig de wet kunnen worden geregistreerd of ingeschreven.

2.- Kenmerken van het Spaanse register van roerende zaken

Het Spaanse register van roerende zaken is een staatsregister onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. Dit is een wettelijk register, niet alleen een administratief register. In het algemeen is het gebaseerd op vrijwilligheid. Er is echter wel een stimulans om over te gaan tot registratie, gezien de gunstige effecten van registratie. Er zijn geen formele vereisten: overeenkomsten worden geregistreerd, normaliter als onderhandse documenten en ook als officiële modellen. Ook is er een goedkeuringssysteem waarbij de bewaarder van het register voorafgaand aan inschrijving de rechtmatigheid toetst van de te registreren beschrijving, titel en handeling.

3.- Organisatie

Dit register bestaat in elektronische en papieren vorm.

Bij Koninklijk besluit 1828/1999 is het register van roerende zaken in zes rubrieken opgesplitst:

 • schepen en vliegtuigen;
 • auto’s en andere motorvoertuigen;
 • industriële machines, bedrijfspanden en kapitaalgoederen;
 • andere zakelijke zekerheden;
 • andere roerende zaken die geregistreerd kunnen worden;
 • register van algemene voorwaarden van overeenkomst.

4.- Is de toegang tot het Spaanse register van roerende zaken kosteloos?

Nee. De tarieven zijn geregeld in het Besluit van 20 juli 1999 waarin in artikel 36 de bedragen worden vermeld die berekend moeten worden, afhankelijk van de waarde van het hetgeen geregistreerd wordt:

 • tot een waarde van 600 EUR: 2,40 EUR.
 • met een waarde van 600 tot 6 000 EUR: 6 EUR.
 • met een waarde van 6 000 tot 12 000 EUR: 10 EUR.
 • met een waarde van 12 000 tot 18 000 EUR: 13 EUR.
 • met een waarde van meer dan 18 000 EUR: 1,20 EUR voor elke 3 000 EUR of een deel van dat bedrag.

Omdat het tarievenstelsel van het kadaster van toepassing is op hypotheken op onroerende zaken en verpandingen zonder eigendomsoverdracht, worden de tarieven uit dat stelsel toegepast (zie hiervoor de rubriek over het kadaster).

Wat betreft in dit register vervatte informatie, wordt een bedrag van 3 EUR in rekening gebracht voor elk uittreksel en 6 tot 24 EUR voor een certificaat.

De btw die op enig moment van kracht is, wordt eveneens toegepast.

5.- Het register van roerende zaken via internet raadplegen

Zie “Nuttige links” hieronder. De procedure is bijzonder eenvoudig – u hoeft alleen maar de instructies op de onderstaande internetpagina op te volgen:

Klik vervolgens op: “Toegang tot het elektronisch register” (Acceso Registro Electrónico). De website biedt u de mogelijkheid om met een creditcard te betalen als u geen abonnee bent of als u geen erkend certificaat van het College van registerbewaarders hebt:

 • Klik op “Creditcardbetalingen” (Pagos con tarjeta). Vul de gegevens van uw creditcard in;
 • Klik op “Enter” (Entrar).

Op deze pagina kunt u kiezen uit: het kadaster, het handelsregister, het register van roerende zaken en het register van algemene voorwaarden van overeenkomst. Selecteer: “Register van roerende zaken” (Publicidad Bienes Muebles).

 • Selecteer vervolgens uw interessegebied.

6.- Nuttige links

REGISTER VAN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVEREENKOMST

1.- Wat is het doel van het Spaanse register van algemene voorwaarden van overeenkomst?

Dit register beschermt de belangen van consumenten en gebruikers die een overeenkomst aangaan met een natuurlijke of rechtspersoon die algemene voorwaarden toepast. Het biedt meer zekerheid voor particuliere juridische transacties en daarmee de noodzakelijke middelen om geschillen te voorkomen.

1.2.- Het doel van het Spaanse register van algemene voorwaarden van overeenkomst

Het register van algemene voorwaarden van overeenkomst is opgezet met de volgende doelstellingen:

1.- Deponeren van algemene voorwaarden van overeenkomst

Algemene voorwaarden van overeenkomst zijn contractuele bepalingen die door een van de contractanten eenzijdig zijn opgesteld (standaardbepalingen) voor gebruik in een aantal overeenkomsten. In feite zijn het voorwaarden waarover niet afzonderlijk is onderhandeld. Ze zijn niet per se onredelijk.

In de praktijk worden niet alle algemene voorwaarden die deel uitmaken van overeenkomsten bij dit register gedeponeerd, ondanks dat het gemakkelijk te gebruiken is. Het deponeren van algemene voorwaarden is vrijwillig, met uitzondering van specifieke sectoren die door de regering kunnen worden aangewezen.

In die gevallen waar er algemene voorwaarden worden gedeponeerd, zal de partij die ze deponeert bij het aangaan van overeenkomsten daarna vaak verwijzen naar het feit dat de algemene voorwaarden in dit register zijn gedeponeerd. In plaats van de algemene voorwaarden in toekomstige overeenkomsten te herhalen, wordt er dus vaak eenvoudigweg verwezen naar het feit dat ze gedeponeerd zijn in het register van algemene voorwaarden van overeenkomst. Veel gebruikers die een overeenkomst zijn aangegaan waarvan algemene voorwaarden deel uitmaken, weten niet exact welke voorwaarden bindend zijn. Het kan daarom van essentieel belang zijn te weten wat de voorwaarden van de overeenkomst waren, waartoe ze de gebruiker verplichten, hoe gebruikers er vervolgens van kunnen worden ontslagen en wat de gevolgen daarvan zijn.

2.- Uitspraken van rechters waarin bepaalde voorwaarden in dergelijke standaardovereenkomsten nietig worden verklaard

Dit zijn uitspraken met kracht van gewijsde ten gunste van de eiser in zaken die zijn ingesteld door particulieren (individuele procedures) of door een consumentenorganisatie die een aantal particulieren vertegenwoordigt (procedures namens een groep).

Nadat een uitspraak met kracht van gewijsde geregistreerd is, is deze van invloed op andere procedures met betrekking tot identieke bepalingen.

Een enkele uitspraak waarin wordt verklaard dat bepaalde bepalingen onredelijk zijn, kan duizenden klachten oplossen, en als deze onredelijke bepaling later alsnog wordt gebruikt, zijn verdere juridische stappen niet nodig, mits de zaak dezelfde partij betreft die deze bepalingen oorspronkelijk heeft vastgesteld. Vandaar het belang van het bekendmaken van dergelijke uitspraken in dit register.

De voornamelijk juridische aard van dit register wordt ontleend aan de effecten die registratie heeft voor een rechterlijke uitspraak dat een bepaling nietig is. Registratie van een bepaling als onredelijk levert effecten op ten aanzien van derden. Het register voorziet erin dat, indien een uitspraak met kracht van gewijsde is geregistreerd en de als gevolg van een individuele op groepsgewijze procedure nietig verklaarde bepalingen alsnog gebruikt worden, de bewaarder van het register hiervan kennis kan nemen en melding van het alsnog gebruiken ervan kan doen bij het ministerie van Justitie.

2.- Wetgeving ten aanzien van het Spaanse register van algemene voorwaarden van overeenkomst

Bij de wet op algemene overeenkomsten uit 1998 werd het register van algemene voorwaarden van overeenkomst ingesteld en onder de verantwoordelijkheid van de registerbewaarders voor het handelsregister en het register van roerende zaken gesteld. Het maakt deel uit van het register van roerende zaken.

3.- Organisatie

Het register van algemene voorwaarden van overeenkomst is een deel van het register van roerende zaken. Het register is te raadplegen met behulp van de links onderaan deze pagina.

4.- Is de toegang tot het Spaanse register van algemene voorwaarden van overeenkomst kosteloos?

Ja.

5.- Het handelsregister via internet raadplegen

Zie de “Nuttige links” hieronder. De procedure is bijzonder eenvoudig – u hoeft alleen maar de instructies op de onderstaande internetpagina op te volgen:

 • Link: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.registradores.org/
 • Klik vervolgens op: “‘Raadpleeg Register van algemene voorwaarden van overeenkomst” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Selecteer vervolgens uw interessegebied.

6.- Nuttige links

Laatste update: 11/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Frankrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mogelijkheden om de ondernemingsregisters in Frankrijk te raadplegen.

Welke gegevens bevatten de ondernemingsregisters in Frankrijk?

Lokale handels- en vennootschapsregisters (registres du commerce et des sociétés - RCS) worden bijgehouden door de griffies van de handelsrechtbanken en de civiele rechtbanken met bevoegdheid in handelszaken (districtsrechtbanken in de bestuurlijke departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin en Moselle en gemengde handelsrechtbanken in de overzeese gebieden en departementen). De in deze registers vermelde informatie is nagetrokken. De griffies moeten nagaan of de opgegeven gegevens in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en stroken met de ingediende bewijsstukken en bijgevoegde documenten. Zij staan daarbij onder toezicht van de president van de rechtbank of een daartoe aangewezen rechter, die bevoegd is voor de behandeling van alle geschillen tussen de meldingsplichtige en de griffie en die de status van het register controleert in het geval van een verzoek om wijziging of schrapping.

Het door de griffies afgegeven uittreksel uit het handelsregister (Kbis) is een echte «identiteitskaart» waaruit de status van een in het handels- en vennootschapsregister opgenomen onderneming kan worden opgemaakt. In dit document is alle informatie verzameld die door de onderneming moet worden verstrekt. Indien nodig bevat het uittreksel ook opmerkingen die door de bevoegde griffie zijn gemaakt. Het uittreksel uit het handelsregister is een bewijs van het juridische bestaan van de onderneming en bevat geverifieerde informatie. Het is een officieel document dat geverifieerde informatie bevat over de identiteit en het adres van de geregistreerde natuurlijke of rechtspersoon, de ondernemingsactiviteiten, de directie-, bestuurs- en/of toezichtsorganen en eventuele tegen de persoon ingestelde collectieve procedures. Alleen dit officiële, door de griffie van de rechtbank afgegeven en ondertekende document geldt, behoudens in het geval van betichting van valsheid, als bevestiging van de authentieke informatie over de onderneming in het handels- en vennootschapsregister.

Een nationaal handels- en vennootschapsregister (registre national du commerce et des sociétés - RNCS) wordt bijgehouden door het nationaal instituut voor industriële eigendom (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI), dat de originele documenten vergaart van de handels- en vennootschapsregisters die door de griffies worden beheerd. Het nationaal instituut voor industriële eigendom is dus belast met de verspreiding en het gratis ter beschikking stellen aan het publiek, met het oog op hergebruik, van de in het nationaal handels- en vennootschapsregister opgenomen technische, commerciële en financiële informatie.

Deze registers bevatten alle informatie over handelsondernemingen en vennootschappen. Zij bieden dus toegang tot alle inschrijvingen en documenten die zijn geregistreerd.

De website De link wordt in een nieuw venster geopend.Infogreffe biedt centrale toegang tot de informatie in de handels- en vennootschapsregisters en maakt het ook mogelijk om deze formaliteiten (inschrijving, wijziging, schrapping, neerlegging van jaarrekeningen) online te verrichten. De diensten worden aangeboden in het Frans en het Engels.

De website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.nationaal instituut voor industriële eigendom biedt, in open data, toegang tot gegevens over de inschrijving, wijziging, schrapping en jaarrekening van vennootschappen.

Bulletin van burgerlijke en handelsaankondigingen (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

In De link wordt in een nieuw venster geopend.BODACC worden de in het handels- en vennootschapsregister geregistreerde akten openbaar gemaakt, vanaf de oprichting tot de schrapping van de onderneming: onder meer de verkoop van de onderneming en andere overdrachten, collectieve procedures en de neerlegging van de jaarrekening. De doorgifte aan BODACC gebeurt buiten de belanghebbende partijen om, zonder dat zij daartoe enig initiatief hoeven te nemen. De opnames in BODACC worden met de nodige zorgvuldigheid verricht onder de verantwoordelijkheid van de griffiemedewerker die de verklaringen ontvangt.

De openbaarmaking in BODACC, die het mogelijk maakt een zo breed mogelijke verspreiding van de inschrijvingen in het handels- en vennootschapsregister te waarborgen, valt onder de bevoegdheid van het De link wordt in een nieuw venster geopend.directoraat juridische en administratieve informatie (Direction de l’information légale et administrative - Dila).

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Gebruikers van de website van Infogreffe hebben kosteloos toegang tot bepaalde gegevens over de ingeschreven ondernemingen, maar de meeste gegevens in deze databank kunnen slechts tegen betaling worden verkregen.

De verspreiding van gegevens uit het nationaal handels- en vennootschapsregister door het nationaal instituut voor industriële eigendom, die kan gebeuren per post of via de online shop op de website, is thans kosteloos. Voor het hergebruik van gegevens is er echter wel een licentie nodig.

Sinds 1 juli 2015 is BODACC uitsluitend beschikbaar in digitale vorm. De inhoud van de website (de BODACC-aankondigingen zelf) is sinds juli 2011 gratis beschikbaar.

Tot slot werd in juni 2016 een nieuw digitaal toegangsportaal gelanceerd, namelijk «De link wordt in een nieuw venster geopend.het Portaal voor wettelijk verplichte openbaarmakingen door ondernemingen (Portail de la Publicité Légale des Entreprises)». Het stelt gebruikers in staat om via een enkele interface toegang te krijgen tot de aankondigingen en juridische informatie op de volgende drie websites: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.infogreffe.fr/De link wordt in een nieuw venster geopend.https://actulegales.fr/De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.bodacc.fr/

Hoe opzoekingen verrichten in een ondernemingsregister in Frankrijk?

Op de website Infogreffe kan een onderneming worden opgezocht aan de hand van:

 • de naam van de onderneming;
 • de naam van de directeuren en bestuurders;
 • de plaats of het departement van de statutaire zetel, domicilie of vestigingen;
 • het SIREN-nummer (Identificatiesysteem van het ondernemingsregister - Système d’Identification du Répertoire des Entreprises);
 • het nummer van inschrijving in het handels- en vennootschapsregister.

Op de BODACC-site kunt u met het SIREN-nummer of de ondernemingsnaam zoeken naar een aankondiging die betrekking heeft op een onderneming.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Registre de Commerce européen (European Business Register)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Infogreffe

De link wordt in een nieuw venster geopend.INPI

De link wordt in een nieuw venster geopend.CNGTC

De link wordt in een nieuw venster geopend.BODACC

De link wordt in een nieuw venster geopend.PPLE

Laatste update: 01/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Kroatië

In de Republiek Kroatië wordt het gerechtelijk register beheerd door de handelsrechtbanken (trgovački sudovi).

Gerechtelijk register (Sudski registar)

Het gerechtelijk register is een openbaar boek met gegevens en informatie over entiteiten die wettelijk in het register moeten worden ingeschreven. Elke rechtbank die inschrijvingen verricht is verantwoordelijk voor de echtheid van haar inschrijvingen in het register. De volgende entiteiten worden ingeschreven in het register: vennootschappen onder firma (javna trgovačka društva), commanditaire vennootschappen (komanditna društva), economische belangengroepen (gospodarska interesna udruženja), naamloze vennootschappen (dionička društva), besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (društva s ograničenom odgovornošću), eenmanszaken (trgovci pojedinci), Europese ondernemingen, Europese economische samenwerkingsverbanden, Europese coöperatieve vennootschappen, instellingen (ustanove), gemeenschappen van instellingen (zajednice ustanova), coöperaties (zadruge), unies van coöperaties (savezi zadruga), kredietunies (kreditne unije), eenvoudige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću) en andere personen die wettelijk moeten worden ingeschreven. Filialen worden in het register ingeschreven indien dit wettelijk is vereist.

Het register bevat geen gegevens over ambachtslieden of verenigingen.

Eenieder heeft het recht, zonder een legitiem belang te hoeven aantonen, om de in het algemene boek ingeschreven informatie, de documenten waarop een inschrijving is gebaseerd en de andere in de documentenverzameling opgeslagen documenten en informatie (met uitzondering van documenten waarvoor overeenkomstig de wet het publiekedomeinbeginsel niet geldt) aan een onderzoek te onderwerpen. Ook kan eenieder een uittreksel, een gewaarmerkte kopie of een transcriptie van in de documentenverzameling opgeslagen documenten en gegevens opvragen.

Register

Informatie betreffende de inschrijving in het register en de publicatie van gegevens over ingeschreven entiteiten

De belangrijkste wetgevingshandelingen die van toepassing zijn op de oprichting van inschrijvingsplichtige entiteiten en de inschrijving daarvan in het register zijn: de Wet betreffende het gerechtelijk register (Zakon o sudskom registru) (hierna: “ZSR”), de Wet betreffende handelsondernemingen (Zakon o trgovačkim društvima) (hierna: “ZTD”) en de Voorschriften voor de methode voor het verrichten van een inschrijving in het gerechtelijke register (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). De gegevens die volgens de wet moeten worden geregistreerd, en alle wijzigingen van deze gegevens, worden op grond van de desbetreffende wetgeving ingeschreven in het register.

Gegevens over ingeschreven entiteiten zijn 24 uur per dag toegankelijk en kunnen kosteloos worden geraadpleegd op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het gerechtelijke register.

Start van de inschrijvingsprocedure

De procedure voor het verrichten van een inschrijving in het register wordt geïnitieerd door een schriftelijk verzoek tot inschrijving van gegevens, of tot wijziging van een inschrijving, die op papier of langs elektronische weg moet worden ingediend bij de rechtbank van inschrijving. Een verzoek moet bij de rechtbank worden ingediend binnen 15 dagen na de datum waarop aan de voorwaarden voor inschrijving is voldaan, tenzij in de wet anders is bepaald. Wanneer wet daarin voorziet, kan een rechtbank de procedure ambtshalve initiëren.

Notarissen kunnen de rechtbank langs elektronische weg meedelen dat ze een inschrijving hebben verricht, in overeenstemming met hun bevoegdheden en de bepalingen van de ZSR.

Voor de inschrijving van een eenvoudige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (dit is een vennootschap met niet meer dan drie vennoten, een uit één persoon bestaande raad van bestuur en een minimumaandelenkapitaal van 10,00 HK) bestaat er een vereenvoudigde procedure. Om op deze manier te kunnen worden opgericht moet een dergelijke vennootschap gebruikmaken van door een notaris opgestelde formulieren.

De volgende personen zijn bevoegd om verzoeken tot inschrijving in het register in te dienen:

 • notarissen (die bevoegd zijn om langs elektronische weg verzoeken in te dienen en om uittreksels, kopieën en transcripties af te geven overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de ZSR);
 • personen die wettelijk bevoegd zijn (persoonlijk of via een gemachtigde vertegenwoordiger) om inschrijvingen in het register voor te stellen;
 • personen die bevoegd zijn voor de behandeling van aangelegenheden van HITRO.HR‑kantoren (die bevoegd zijn om verzoeken tot oprichting van handelsvennootschappen in te dienen via het e‑Tvrtka‑systeem, conform de in afzonderlijke wetgeving vastgelegde bevoegdheden).

Rechtsgevolgen van een inschrijving

Een inschrijving heeft rechtsgevolgen voor de ingeschreven entiteit vanaf de datum volgend op datum van inschrijving in het register (tenzij in de wet anders is bepaald) en voor derden vanaf de datum van publicatie van de inschrijving.

Geen enkele persoon kan zich beroepen op het feit dat hij of zij niet bekend is met in het algemene boek van het register ingeschreven gegevens die op de in de ZSR bepaalde wijze zijn gepubliceerd.

Eenieder kan zich beroepen op een inschrijving in het register met betrekking tot wettelijk vast te leggen gegevens en feiten die conform de wet in het register zijn ingeschreven, behalve een persoon die aantoonbaar wist dat de desbetreffende gegevens in de inschrijving in het register niet stroken met de werkelijkheid. Tegen vóór de zestiende dag na de datum van publicatie van een inschrijving in het register door een derde ondernomen acties kan geen verzet worden ingesteld op grond van de ingeschreven gegevens of de in de publicatie bedoelde documenten indien de derde kan bewijzen dat hij/zij geen kennis van deze gegevens of documenten had kunnen hebben.

Een persoon die te goeder trouw handelt, mag geen schade lijden als gevolg van een inschrijving in het register met betrekking tot wettelijk vast te leggen gegevens en feiten.

Misdrijven en overtredingen en de sancties die worden opgelegd door rechtbanken die inschrijvingen verrichten

De misdrijven en overtredingen en de sancties die worden opgelegd door rechtbanken die inschrijvingen verrichten, zijn vastgesteld in de artikelen 624 tot en met 632 van de ZTD, en de inleiding van een procedure voor het waarschuwen en bestraffen van personen die een plicht hadden om wettelijke verplichtingen te vervullen met betrekking tot de indiening van een verzoek tot inschrijving in het register, wordt geregeld door de artikelen 81 en 81 bis van de ZSR.

Laatste update: 06/09/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Italië

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Italië.

Welke gegevens bevat het Italiaanse ondernemingsregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.ondernemingsregister van Italië wordt beheerd door de kamers van koophandel, met ondersteuning van Unioncamere, onder toezicht van een rechter en het ministerie van Economische Ontwikkeling. De ICT-infrastructuur wordt geëxploiteerd en onderhouden door Infocamere, een consortium van de kamers van koophandel in de vorm van een naamloze vennootschap.

Het register bevat gedetailleerde informatie over ondernemingen, zoals:

 • volledige bedrijfsnamen;
 • statutaire zetel;
 • btw-nummer;
 • bedrijfsactiviteiten en rechtsvorm;
 • bestuursorganen;
 • geïnvesteerd kapitaal;
 • vertegenwoordigers in rechte;
 • bevoegdheden van vertegenwoordigers;
 • filialen.

Daarnaast biedt het toegang tot openbare documenten betreffende vennootschappen, zoals:

 • volledige jaarrekeningen;
 • oprichtingsaktes;
 • lijsten met aandeelhouders.

Het ondernemingsregister van Italië kent twee soorten bekendmakingen:

 1. Juridische bekendmakingen
 • als waarborg voor het bestaan van de onderneming;
 • als waarborg dat op informatie kan worden vertrouwd in het verkeer met derden (artikel 2193 van het burgerlijk wetboek);
 1. Economische bekendmakingen
 • voor statistische en economische doeleinden.

Is de toegang tot het Italiaanse ondernemingsregister kosteloos?

Toegang tot het register en tot beknopte informatie (zoals naam en adres van een onderneming) is kosteloos. Onlinetoegang tot volledige informatie is echter uitsluitend mogelijk op verzoek en tegen betaling.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

In Italië wordt het ondernemingsregister bijgehouden door de desbetreffende kantoren van de kamers van koophandel, industrie, nijverheid en landbouw. Deze kantoren worden ‘kantoren van het ondernemingsregister’ (uffici del Registro delle Imprese) genoemd en werken onder toezicht van een door de rechtbank met territoriale bevoegdheid aangewezen rechter (die toeziet op de formele juistheid van afzonderlijke registraties) en onder administratief toezicht van het ministerie van Economische Ontwikkeling.

Het ondernemingsregister van Italië werd in zijn huidige vorm in 1993 opgericht na een hervorming (artikel 8 van wet nr. 580 van 1993), die ten uitvoer werd gelegd door een verordening uit 1995 (decreet nr. 581 van de president van de republiek (DPR) uit 1995).

Bij deze hervorming werd het ondernemingsregister, dat tot dan toe alleen bij de griffies van handelsrechtbanken op papieren dragers werd bijgehouden, overgedragen aan de kamers van koophandel, industrie, nijverheid en landbouw. Sindsdien houden deze het register in volledig digitale vorm bij en zijn de informatie en documenten in het register in het hele land volledig en onmiddellijk beschikbaar.

Deze bepalingen werden later aangevuld met artikel 31 van wet nr. 340 van 2000, dat bijna alle typen ondernemingen (in het bijzonder alle vennootschappen) verplichtte om voor het opstellen van registratieverzoeken en de begeleidende documenten en voor het indienen daarvan bij het ondernemingsregister een digitale handtekening en IT-instrumenten te gebruiken.

Na verdere wetswijzigingen (artikel 9 van wetsbesluit nr. 7 van 2007) corresponderen inmiddels alle typen ondernemingen, met inbegrip van eenmanszaken, met behulp van digitale handtekeningen en langs elektronische kanalen met het ondernemingsregister, en dat voor al hun rapportagedoeleinden.

Alvorens een onderneming wordt geregistreerd, gaat het desbetreffende kantoor van het ondernemingsregister (conform artikel 11, lid 6, van DPR nr. 581 van 1995) na of:

(a) het verzoek authentiek is;

(b) het verzoekformulier juist is ingevuld;

(c) de akte of het feit waarvoor om registratie wordt verzocht, voldoet aan de wettelijke vereisten;

(d) de bij wet vereiste documenten zijn bijgevoegd;

(e) aan alle overige wettelijke voorwaarden voor registratie is voldaan.

We wijzen er ook op dat bijna alle documenten die betrekking hebben op ondernemingen die in het ondernemingsregister worden opgenomen, worden opgesteld door een notaris. In artikel 11, lid 4, van DPR nr. 581 van 1995 wordt het volgende bepaald: ‘Het te registreren document wordt ingediend in de oorspronkelijke vorm. In geval van een onderhandse akte die niet is gedeponeerd bij een notaris, moet de handtekening zijn gelegaliseerd. In andere gevallen wordt een authentieke kopie ingediend. Het uittreksel wordt in authentieke vorm gedeponeerd overeenkomstig artikel 2718 van het burgerlijk wetboek.’

Artikel 2193 van het burgerlijk wetboek bevat de onderstaande voorschriften.

 1. Indien informatie die volgens de wet moet worden geregistreerd, niet wordt geregistreerd, kan degene die verplicht was om om registratie van de desbetreffende informatie te verzoeken, zich jegens derden niet op de desbetreffende informatie beroepen, tenzij hij of zij kan aantonen dat de derden weet hadden van de desbetreffende informatie.
 2. Wanneer informatie die volgens de wet moet worden geregistreerd, is geregistreerd, kunnen derden zich er niet langer op beroepen geen weet te hebben van de desbetreffende informatie.
 3. Dit laat eventuele specifieke bepalingen van de wet onverlet.

Geschiedenis van het Italiaanse ondernemingsregister

Het ondernemingsregister van Italië is opgericht in 1993.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees ondernemingsregister

Laatste update: 24/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Cyprus

Op deze pagina wordt een inleiding gegeven op het ondernemingsregister van Cyprus.

De sectie Ondernemingen behandelt de registratie, follow-up, controle en schrapping van binnenlandse en buitenlandse ondernemingen, partnerschappen en bedrijfsnamen, en valt onder de Department of the Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR) (afdeling van de bewaarder van het ondernemingsregister en officiële ontvanger) van het ministerie van Energie, Handel, Industrie en Toerisme.

De volgende informatie is online beschikbaar:

 • De link wordt in een nieuw venster geopend.Documents (Documenten) en De link wordt in een nieuw venster geopend.Applications (Aanvragen), die toegankelijk zijn wat betreft de sectie Ondernemingen.
 • Voor elk ingediend document en aanvraagformulier kunnen burgers informatie vinden over vergoedingen (De link wordt in een nieuw venster geopend.Fees).
 • Ook zijn er statistieken (De link wordt in een nieuw venster geopend.Statistics) beschikbaar betreffende de sectie Ondernemingen.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Iedereen kan online opzoeken of een specifieke organisatie in het ondernemingsregister is ingeschreven en welke status de organisatie heeft (ingeschreven of geschrapt). Het is mogelijk online te zoeken naar de gegevens van alle ondernemingen en inzage te krijgen in de documenten in de elektronische dossiers van ondernemingen.

De Department of the Registrar of Companies and Official Receiver is belast met het bijhouden van het ondernemingsregister.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Onlinetoegang tot het register om elementaire bedrijfsinformatie op te vragen is kosteloos.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

De betrouwbaarheid van de documenten in het register wordt gewaarborgd door hoofdstuk 113 van de Wet op de ondernemingen, die door middel van de onderstaande wetsartikelen zorgt voor de geldigheid van op basis van artikel 3 bis van Richtlijn 2009/101/EG aan derden verstrekte informatie.

Artikel 365

Inzage, productie en bewijs betreffende door de bewaarder van het register bijgehouden documenten.

Artikel 365A

Kennisgeving door de bewaarder van het register inzake het bijhouden van dossiers – Prevalentie van in het register ingeschreven of in de staatscourant van de Republiek gepubliceerde gegevens.

Artikel 365B, lid 7

De bewaarder van het ondernemingsregister draagt er zorg voor dat de instrumenten en de documenten als bedoeld in lid 2 beschikbaar zijn via het elektronische intra‑EU-systeem voor de onderlinge koppeling van registers in standaardberichtformaat en toegankelijk zijn langs elektronische weg, onder naleving van de minimale beveiligingsvereisten voor de doorgifte van gegevens.

Artikel 366

Handhaving van de verplichting voor ondernemingen om gegevens in te dienen bij de bewaarder van het register, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening over elk jaar (artikelen 118-121).

Hoe opzoekingen verrichten in het register?

U kunt zoeken op de naam en/of het nummer van de onderneming. Meer zoektips worden gegeven op de zoekpagina.

De achtergrond van het register

Het onlineregister van de Registrar of Companies and Official Receiver bevat alle organisaties die zijn geregistreerd vanaf 1923 tot heden, waaronder buitenlandse ondernemingen, partnerschappen en bedrijfsnamen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of the Registrar of Companies and Official Receiver)

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf

Laatste update: 23/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Letland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Letland.

Welke gegevens bevat het Letse ondernemingsregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.ondernemingsregister van de Republiek Letland (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) is een Lets overheidsorgaan dat ondernemingen en handelaren (met inbegrip van hun vestigingen en vertegenwoordigingen) en wijzigingen in hun oprichtingsdocumenten registreert en andere activiteiten verricht waarin de wet voorziet. Het ondernemingsregister registreert ook ondernemingen op het gebied van massamedia, verenigingen en stichtingen, zakelijke zekerheden, zeggenschapsdeelnemingen, publiek-private partnerschappen, huwelijksvermogensovereenkomsten, politieke partijen, arbitrageorganen, vakbonden, religieuze organisaties en instellingen en insolventieprocedures.

Zijn er kosten verbonden aan het raadplegen van het ondernemingsregister?

Ja. Er is geen gratis online ondernemingsregister in Letland.

Met behulp van de zoekfuncties die beschikbaar zijn op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het ondernemingsregister kan echter kosteloos de volgende basisinformatie worden verkregen over in het ondernemingsregister ingeschreven rechtspersonen:

 • type rechtspersoon;
 • statutaire zetel;
 • nieuwe of huidige (handels)naam en eerder geregistreerde of historische vennootschaps- of handelsnamen;
 • inschrijvingsnummer;
 • BIC-code van het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (SEPA) (indien toegewezen);
 • datum van inschrijving;
 • datum van verwijdering van de rechtspersoon uit het register (of datum van de reorganisatie als de verwijdering uit het register het gevolg is van een reorganisatie);
 • tijdslimiet voor de registratie van religieuze organisaties die opnieuw moeten worden geregistreerd;
 • gemachtigde vertegenwoordigers.

Het Letse ondernemingsregister biedt de mogelijkheid om, als open gegevens, kosteloos de volgende informatie over alle geregistreerde rechtspersonen te verkrijgen:

 • inschrijvingsnummer;
 • naam of handelsnaam van de entiteit;
 • type rechtspersoon;
 • in welk register de entiteit is ingeschreven;
 • datum van inschrijving;
 • informatie over de verwijdering van de rechtspersoon uit het register of over de reorganisatie van de rechtspersoon;
 • datum van verwijdering van de rechtspersoon uit het register (of datum van de reorganisatie als de verwijdering uit het register het gevolg is van een reorganisatie);
 • statutaire zetel;
 • werkterrein van verenigingen, stichtingen en vakbonden.

Deze informatie wordt verstrekt in de bestandsformaten .csv, .txt of .xlsx en is De link wordt in een nieuw venster geopend.hier toegankelijk. De gebruiker kan het bestandsformaat kiezen dat het best bij het doel van het voorgenomen gebruik past. De gegevens worden dagelijks bijgewerkt.

Alle inschrijvingen in het ondernemingsregister worden in elektronische vorm gepubliceerd op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Letse Staatsblad Latvijas Vēstnesis. Dezelfde procedure is van toepassing op de publicatie van afzonderlijk ingediende documenten.

Hoe kan ik informatie opvragen uit het Letse ondernemingsregister?

Het Letse ondernemingsregister biedt informatie over alle geregistreerde rechtspersonen en juridische gegevens.

Informatie uit het ondernemingsregister kan tegen betaling worden verkregen door persoonlijk, per post of op het officiële e-mailadres van het register (De link wordt in een nieuw venster geopend.info@ur.gov.lv) (als elektronisch document met een beveiligde elektronische handtekening en een digitale tijdsstempel) een De link wordt in een nieuw venster geopend.aanvraagformulier in te dienen. Het informatieverzoek moet gegevens over de aan het ondernemingsregister verrichte betaling bevatten (een document dat als betalingsbewijs kan dienen of een kopie daarvan, of een uitgeprint afschrift in geval van internetbankieren). In een informatieverzoek moet door de aanvrager worden vermeld hoe deze de informatie wenst te ontvangen (persoonlijk, per post of elektronisch).

Een verklaring over een rechtspersoon of natuurlijke persoon, of een rechtshandeling (contract) kan ook online worden aangevraagd op De link wordt in een nieuw venster geopend.Latvija.lv. De informatie wordt dan binnen 10-15 minuten gereedgemaakt. Na de verwerking van het verzoek wordt er een officieel bericht met een elektronisch zegel op de website geplaatst of naar het e-mailadres van de klant gestuurd. Het elektronische zegel geeft de garantie dat de gegevens betrouwbaar zijn en overeenstemmen met de informatie die in het ondernemingsregister is ingevoerd.

Een lijst van De link wordt in een nieuw venster geopend.tarieven is te vinden op internet.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Alle inschrijvingen in het ondernemingsregister worden gepubliceerd in het Letse Staatsblad Latvijas Vēstnesis en elektronisch op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Staatsblad. Dezelfde procedure is van toepassing op de publicatie van afzonderlijk ingediende documenten.

Derden kunnen pas vertrouwen op inschrijvingen in het ondernemingsregister nadat deze in het Staatsblad Latvijas Vēstnesis zijn gepubliceerd, tenzij de desbetreffende informatie reeds vóór de publicatie bij de derde bekend was. Indien een derde kan aantonen dat hij niet bekend was en ook niet bekend had kunnen zijn met de gepubliceerde informatie, kan deze informatie bovendien niet worden aangevoerd in het kader van juridische procedures die worden ingesteld binnen vijftien dagen na de publicatie van die informatie.

Als de in het register in te schrijven informatie onjuist is vastgelegd of gepubliceerd, kan een derde die te goeder trouw is zich echter beroepen op de gepubliceerde informatie, ook al komt deze niet overeen met de inschrijvingen in het ondernemingsregister of de feitelijke toestand. Maar een derde kan zich niet beroepen op informatie die onjuist gepubliceerd is indien hij zich bewust is van deze onjuistheid.

Voor nadere informatie, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 12 van de Handelswet (Komerclikums) (een vertaling in De link wordt in een nieuw venster geopend.het Engels is ook beschikbaar).

Hoe kan ik contact opnemen met het Letse ondernemingsregister?

Contactgegevens:

Ondernemingsregister van de Republiek Letland
Pērses iela 2
Riga
Letland
LV 1011

Telefonische informatie: 67031703 (NB: er wordt geen juridisch advies verleend)
Fax: 67031793

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@ur.gov.lv
De De link wordt in een nieuw venster geopend.openingstijden zijn te vinden op internet.

Geschiedenis van het Letse ondernemingsregister

Het Letse ondernemingsregister is opgericht op 1 december 1990.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ondernemingsregister van de Republiek Letland
De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees Ondernemingsregister (toegang verzorgd door Lursoft)

Laatste update: 10/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Litouwen

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Litouwse register van rechtspersonen.

Welke informatie is te vinden in het Litouwse register van rechtspersonen?

De gegevens in het Litouwse register van rechtspersonen (Lietuvos juridinių asmenų registras), de in het register opgeslagen documenten en andere aan het register verstrekte informatie zijn openbaar. In het register van rechtspersonen worden gegevens en documenten betreffende privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen opgeslagen. In het register zijn in totaal 26 verschillende typen rechtspersonen opgenomen.

De volgende informatie wordt in het register ingeschreven: naam van de rechtspersoon, code, rechtsvorm, juridische status, statutaire zetel van de rechtspersoon, organen van de rechtspersoon, leden van de bestuursorganen (voornaam, achternaam, identificatienummer, woonplaats) en partners die bevoegd zijn om namens de rechtspersoon een verbintenis aan te gaan en de reikwijdte van deze bevoegdheid, filialen en vertegenwoordigers, beperkingen aan de activiteiten van de rechtspersoon, aflopen van de voor de rechtspersoon vastgestelde termijn, boekjaar, datum waarop wijzigingen zijn aangebracht in in het register ingeschreven documenten en gegevens, informatie over natuurlijke personen die bevoegd zijn om namens de rechtspersoon een verbintenis aan te gaan en andere gegevens waarin in de wet wordt voorzien.

Het register van rechtspersonen bevat eveneens: documenten over de oprichting van rechtspersonen, besluiten van de organen van de rechtspersoon, reeksen van door vennootschappen gedeponeerde jaarlijkse financiële overzichten en andere documenten waarin in de wet wordt voorzien.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Litouwse register van rechtspersonen wordt beheerd en bijgehouden door het overheidsbedrijf Registrų centras (Registercentrum).

Is de toegang tot het Litouwse register van rechtspersonen kosteloos?

In het register kan kosteloos worden gezocht naar rechtspersonen. De volgende informatie over de rechtspersoon wordt kosteloos verstrekt:

 • code
 • naam
 • statutaire zetel
 • rechtsvorm
 • juridische status.

Een vergoeding wordt gevraagd voor meer gedetailleerde gegevens over rechtspersonen, die worden verstrekt wanneer:

 • een contract wordt gesloten voor de verrichting van diensten als geregistreerde gebruiker;
 • het De link wordt in een nieuw venster geopend.zelfbedieningssysteem van het Centrum wordt gebruikt;
 • een verzoek wordt ingediend bij de beheerder van het register.

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Litouwse register van rechtspersonen biedt de mogelijkheid om kosteloos te controleren of een naam niet identiek is aan door andere rechtspersonen, filialen of vertegenwoordigers gebruikte namen, of namen die tijdelijk in het register zijn ingeschreven.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Wanneer de beheerder van het register wijzigingen in de gegevens of informatie van rechtspersonen heeft ingeschreven in het register, zullen deze wijzigingen niet later dan de volgende werkdag worden gepubliceerd en zal de datum waarop ze zijn ingeschreven worden gepubliceerd in het elektronisch informatiebulletin.

Wanneer de beheerder van het register uittreksels van informatie of gegevens of kopieën van documenten uit het register publiceert, betekent dit dat ze op vertoon ervan geldig zijn.

Hoe opzoekingen verrichten in het Litouwse register van rechtspersonen?

In het register kan kosteloos worden gezocht naar rechtspersonen aan de hand van de volgende criteria:

 • code
 • naam
 • historische naam.

Geregistreerde gebruikers die een verbintenis zijn aangegaan voor de verrichting van diensten, kunnen zoekopdrachten uitvoeren op basis van de volgende criteria: code, naam, natuurlijke persoon, rechtspersoon of buitenlandse rechtspersoon.

Het zelfbedieningssysteem biedt de mogelijkheid om naar rechtspersonen te zoeken op basis van code, naam en historische naam (voor rechtspersonen die hun naam hebben veranderd).

Geschiedenis van het Litouwse register van rechtspersonen

Het register van rechtspersonen is opgericht in 2004, maar gegevens over rechtspersonen vanaf 1990 zijn automatisch vanuit eerdere informatiesystemen ingevoerd.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Register van rechtspersonen

Laatste update: 18/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mogelijkheden om het ondernemingsregister van Luxemburg te raadplegen.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister van Luxemburg?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) is een officieel repertorium van alle natuurlijke en rechtspersonen die handel drijven en andere organisaties zoals bedoeld in de gewijzigde Wet van 19 december 2002.

Het ondernemingsregister valt onder het ministerie van Justitie. De taak om het ondernemingsregister te beheren, is door het ministerie van Justitie toevertrouwd aan een economisch samenwerkingsverband, de Luxembourg Business Registers (voorheen: GIE RCSL), waarin de staat, de kamer van koophandel (Chambre de Commerce) en de kamer van ambachten (Chambre des Métiers) vertegenwoordigd zijn.

Het ondernemingsregister heeft tot doel om:

 • te waarborgen dat personen die krachtens de wet tot inschrijving of registratie verplicht zijn, kunnen worden geïdentificeerd door het bijhouden van een permanente inventaris;
 • te zorgen voor een grotere zekerheid in verband met transacties;
 • informatie te verstrekken aan derden.

Het ondernemingsregister bevat twee soorten gegevens:

 • identificatiegegevens en juridische informatie, waaronder de handelsnaam of de naam van de vennootschap, het doel van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal, de samenstelling van de raad van bestuur, de auditor, ondertekeningsbevoegdheden en andere, soortgelijke gegevens;
 • de jaarrekening.

Contact

Kantooradres

Postadres

Openingstijden

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Telefoon: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Maandag tot en met vrijdag, 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur.


Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

De dossiers kunnen kosteloos worden geraadpleegd in het kantoor van het ondernemingsregister.

Een aantal gegevens is gratis beschikbaar op de website van de Luxembourg Business Registers

 • inschrijvingsnummer;
 • datum van inschrijving;
 • naam;
 • rechtsvorm;
 • adres van de statutaire zetel;
 • lijst van sinds februari 2006 gedeponeerde stukken.

Tegen betaling kunnen de volgende documenten worden verkregen:

 • een uittreksel met een bijgewerkte samenvatting van de gegevens die een in het ondernemingsregister ingeschreven persoon in het register moet laten opnemen;
 • een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift in elektronische vorm van de bij het ondernemingsregister gedeponeerde stukken.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.tabel met de tarieven kan online worden geraadpleegd onder de rubriek “General information - Prices”.

Hoe opzoekingen verrichten in het Luxemburgse ondernemingsregister?

Opzoekingen kunnen worden verricht via de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Luxembourg Business Registers, op de portaalsite die gewijd is aan het ondernemingsregister, met behulp van:

 • de naam (of een deel van de naam), of
 • het inschrijvingsnummer van de ingeschreven persoon.

De zoekmachine van de website geeft de lijst van opgezochte personen weer.

Door te klikken op de naam van de weergegeven personen krijgt u gratis toegang tot de volgende informatie:

 • inschrijvingsnummer;
 • datum van inschrijving;
 • naam;
 • rechtsvorm;
 • adres van de statutaire zetel.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Krachtens artikel 19-3 van de gewijzigde wet van 19 december 2002 betreffende het ondernemingsregister en de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen hebben documenten en uittreksels van documenten pas rechtsgevolgen jegens derden vanaf de datum waarop ze worden gepubliceerd in de elektronische verzameling van vennootschappen en verenigingen (Recueil électronique des sociétés et associations - RESA), tenzij de vennootschap kan aantonen dat de desbetreffende derde(n) reeds eerder kennis had(den) van deze documenten of uittreksels. Derden kunnen zich echter beroepen op documenten en uittreksels die nog niet zijn gepubliceerd.

Wanneer een transactie plaatsvindt vóór de zestiende dag na de datum van publicatie, hebben deze documenten en uittreksels geen rechtsgevolgen jegens derden die bewijzen dat zij er geen kennis van hebben kunnen nemen.

Bij discrepantie tussen de gedeponeerde tekst en de in RESA gepubliceerde tekst, heeft de gepubliceerde tekst geen rechtsgevolgen jegens derden. Een derde kan zich daar echter wel op beroepen, tenzij de vennootschap kan aantonen dat deze derde wel degelijk bekend was met de gedeponeerde tekst.

Geschiedenis van het Luxemburgse ondernemingsregister

Het ondernemingsregister bestaat sinds 1909.

Sinds 2003 valt het onder het ministerie van Justitie en is het beheer in handen van een economisch samenwerkingsverband, de Luxembourg Business Registers. Sindsdien is het register volledig geautomatiseerd.

Sinds 1 januari 2006 worden de bij het register gedeponeerde stukken systematisch gedigitaliseerd en in elektronische vorm beschikbaar gesteld voor raadpleging op de website.

Ook de documenten die vóór die datum en sinds de oprichting van het register in 1909 zijn gedeponeerd, worden gedigitaliseerd en geleidelijk toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Het ondernemingsregister zal uiteindelijk integraal langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Luxembourg Business Registers

Laatste update: 10/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Hongarije

Deze pagina geeft een kort overzicht van het ondernemingsregister van Hongarije.

Welke gegevens bevat het Hongaarse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister bevat gegevens en documenten over de geregistreerde ondernemingen, die als basis voor de registratie dienen. De gegevens in het ondernemingsregister (over de daarin geregistreerde vennootschappen) worden bijgehouden door de rechtbanken in hun hoedanigheid van rechtbanken van registratie. Gegevens en documenten van ondernemingen worden elektronisch opgeslagen. De gegevens van vennootschappen die zijn geregistreerd bij een Hongaarse rechtbank van registratie zijn kosteloos toegankelijk op de website van de Dienst ondernemingsinformatie en elektronische ondernemingsregistratie van het ministerie van Justitie, De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.e-cegjegyzek.hu/).

U kunt de volgende (bestaande of niet meer geldige) informatie in het ondernemingsregister op het door u gewenste moment raadplegen:

 • registratienummer van de onderneming;
 • naam van de vennootschap;
 • hoofdkantoor (székhely);
 • bedrijfsgebouw(en) (telephely);
 • filialen (fióktelepek);
 • activiteit(en);
 • uitgegeven aandelenkapitaal;
 • fiscaal nummer;
 • of er faillissements-, liquidatie- of definitieve vereffeningsprocedures zijn ingeleid;
 • de vermelding dat een (voormalig) uitvoerend directeur of manager van een bedrijfsorgaan geen uitvoerend directeur of manager van een ander bedrijfsorgaan mag zijn, overeenkomstig afdeling 3:22 van wet V van 2013 inzake het Burgerlijk Wetboek.

Elke eerste dag van de week wordt de volgende informatie geactualiseerd:

 1. alle gegevens over vennootschappen in het ondernemingsregister (opgeslagen uittreksel bedrijfsgegevens) (tárolt cégkivonat), plus de gegevens over registratieverzoeken of veranderingen in de registratie die nog niet zijn verwerkt;
 2. bedrijfsinformatie omvat:
 • eigendomsrechten (als lid of aandeelhouder), juridische vertegenwoordigers van rechtspersonen, bedrijfsverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) of andere verenigingen;
 • vertegenwoordigingsbevoegdheden en lidmaatschap van een raad van toezicht, voor natuurlijke personen.

Op de eerste dag van de week kan de bijgewerkte informatie ook met behulp van de zoekmachine worden gevonden.

In het ondernemingsregister wordt ondernemingsinformatie ook op basis van andere criteria opgeslagen (gegevens die niet langer geldig zijn, zijn ook toegankelijk) en naast gegevens over ondernemingen zijn ook documenten toegankelijk. De gegevens kunnen worden geraadpleegd bij rechtbanken van registratie en via de Dienst ondernemingsgegevens. Authentieke of niet-gecertificeerde kopieën van ondernemingsdocumenten en -gegevens kunnen worden verkregen tegen betaling van administratiekosten.

Is de toegang tot het Hongaarse ondernemingsregister kosteloos?

De bovengenoemde inhoud van het Hongaarse ondernemingsregister is kosteloos toegankelijk via <De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Alle overige inhoud is toegankelijk tegen betaling.

Hoe opzoekingen verrichten in het Hongaarse ondernemingsregister?

Bedrijfsinformatie kan op grond van de volgende gegevens worden opgezocht:

- naam van de vennootschap;

- registratienummer van de onderneming;

- fiscaal nummer.

In hoeverre kan worden vertrouwd op de informatie in het register?

De in artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG bedoelde gegevens zijn kosteloos online toegankelijk voor in Hongarije geregistreerde ondernemingen.

In Hongarije wordt openbare informatie over ondernemingen verstrekt door de rechtbank van registratie, de Dienst ondernemingsinformatie, of gepubliceerd in het Ondernemingsbulletin. Het Ondernemingsbulletin is het officiële bulletin van het ministerie van Justitie en is kosteloos toegankelijk op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Wanneer gegevens over naamloze of besloten vennootschappen worden gepubliceerd, publiceert de rechtbank van registratie ook de statuten van de vennootschap en wijzigingen daarin, die dagelijks worden geüpload, in het Ondernemingsbulletin.

De gegevens in het ondernemingsregister worden bijgehouden door de rechtbanken in hun hoedanigheid van rechtbanken van registratie. Gegevens en documenten van ondernemingen worden elektronisch opgeslagen. De gegevens van vennootschappen die zijn geregistreerd bij een Hongaarse rechtbank van registratie zijn kosteloos toegankelijk op de website van de Dienst ondernemingsinformatie en elektronische ondernemingsregistratie van het ministerie van Justitie (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Geschiedenis van het Hongaarse ondernemingsregister

Sinds juli 1993, toen het Nationale Systeem voor Bedrijfsinformatie en Ondernemingsregistratie (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) volledig operationeel werd, worden de gegevens van het ondernemingsregister elektronisch door de rechtbanken opgeslagen.

De reactietijd tussen de systemen van twee rechtbanken is slechts een kwestie van minuten.

Laatste update: 15/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Malta

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Malta.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister van Malta?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.ondernemingsregister van Malta bevat algemene informatie over ondernemingen in Malta.

Het register is onderdeel van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Malta Financial Services Authority (MFSA, Maltese autoriteit op het gebied van financiële diensten), die wettelijk verantwoordelijk is voor het bijhouden van het nationale ondernemingsregister. De website van de MFSA biedt informatie over wetgeving op het gebied van financiële diensten, waaronder:

 • wetgeving aangenomen door het parlement en relevante wettelijke kennisgevingen (met links naar het De link wordt in een nieuw venster geopend.Maltese ministerie van Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur);
 • regelgeving;
 • vergunningen;
 • circulaires;
 • brochures;
 • kennisgevingen, en
 • overige door de MFSA verstrekte informatie en ander materiaal dat betrekking heeft op de regulering van financiële diensten in Malta.

Is de toegang tot het ondernemingsregister van Malta kosteloos?

Algemene informatie in het ondernemingsregister van Malta is kosteloos beschikbaar voor het publiek, hoewel gebruikers voor toegang tot sommige delen van de website moeten betalen.

De website van de MFSA als zodanig kan kosteloos door het publiek worden geraadpleegd.

Hoe opzoekingen verrichten in het Maltese ondernemingsregister?

Geregistreerde gebruikers van het onlinesysteem van het register hebben kosteloos toegang tot de gegevensbank van het register. Er zijn geen inschrijvingskosten verbonden aan registratie. Documenten met betrekking tot individuele ondernemingen kunnen alleen tegen betaling van de website worden gedownload, maar gebruikers kunnen de gegevensbank kosteloos doorzoeken. Iedereen kan derhalve informatie over een onderneming opzoeken door (een deel van) de naam of het registratienummer van de onderneming in te voeren. Andere vrij beschikbare informatie betreft de statutaire zetels van de onderneming en de namen van haar bestuurders, secretaris en aandeelhouders.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

De vennootschapswet (Companies Act) van 1995 (hoofdstuk 386 van de Laws of Malta) is de belangrijkste wet inzake vennootschappen die in Malta zijn ingeschreven en bevat bepalingen die de betrouwbaarheid van documenten en andere in het register opgenomen gegevens waarborgen, zoals hieronder weergegeven.

Alle documenten en wettelijke kennisgevingen die door ondernemingen worden ingediend bij het register moeten zijn ondertekend en/of gewaarmerkt door een directeur of vennootschapssecretaris van de onderneming. Documenten en wettelijke mededelingen worden door de beheerder van het ondernemingsregister te goeder trouw ontvangen. De directeur of vennootschapssecretaris die het document ondertekent, is verantwoordelijk voor de inhoud ervan. In Malta is het strafbaar om in een document voor gebruik door een overheidsinstantie een valse verklaring af te leggen met het oogmerk om zichzelf of anderen een voordeel te verschaffen.

Geschiedenis van het ondernemingsregister van Malta

Het vennootschapsrecht is in 1962 in Malta ingevoerd met de Commercial Partnerships Ordinance (vennootschapsverordening). Het register viel oorspronkelijk onder het Commerce Department (het ministerie van Handel). Na de aanneming in 1995 van de nieuwe Companies Act werd het in 1997 onderdeel van de Malta Financial Services Authority. Alle geregistreerde documenten van de toen bestaande ondernemingen werden ingescand en voor elke onderneming werd een elektronisch dossier gecreëerd. Oorspronkelijk had de ondernemingsgegevensbank een inbelverbinding zodat de documenten erin op afstand geraadpleegd konden worden; in 2000 werd de gegevensbank aangesloten op het internet. Eind 2004 is een nieuw webgebaseerd systeem ingevoerd, en in 2006 werd een elektronisch bestandsbeheersysteem ingevoerd dat gebruikmaakt van digitale handtekeningen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ondernemingsregister van Malta

De link wordt in een nieuw venster geopend.Malta Financial Services Authority

De link wordt in een nieuw venster geopend.Website van het ministerie van Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur

Laatste update: 26/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Nederland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Nederlandse Handelsregister.

Welke gegevens bevat het Nederlandse ondernemingsregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Nederlandse Handelsregister is in handen van en wordt onderhouden door de Kamer van Koophandel, die hiertoe is gemachtigd door de overheid op basis van de Handelsregisterwet.

Het register geeft een overzicht van alle (juridisch) relevante informatie over alle economisch relevante ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Alle ondernemingen en rechtspersonen worden in het register opgenomen. Het gaat hierbij om:

 • Vennootschappen (BV’s en NV’s)
 • Eenmanszaken
 • Verenigingen
 • Stichtingen
 • Vrije beroepen (bijvoorbeeld advocaten, artsen, kunstenaars)
 • Verenigingen van eigenaars
 • Kerkgenootschappen
 • Overheidsdiensten

De hoeveelheid geregistreerde gegevens is afhankelijk van de rechtsvorm van de organisatie. De belangrijkste geregistreerde gegevens zijn:

 • (Statutaire) naam
 • Andere handelsnamen
 • Rechtsvorm en statutaire zetel
 • Adressen
 • Bestuurders
 • Personen met volmacht
 • Werkzame personen
 • Gegevens van de vestigingen
 • Contactgegevens
 • Aanduiding van de activiteiten (bij de codering hiervan wordt de NACE-indeling gevolgd)

Volgens de Nederlandse wet is de informatie in het register valide (en bindend voor derden), tenzij anders vermeld. Het is aan de organisaties zelf om te voldoen aan hun verplichting tot inschrijving (en registratie van eventuele wijzigingen). Elke wijziging moet binnen 1 week worden doorgegeven.

De inschrijving in het Handelsregister is geen onderdeel van de procedure voor de oprichting van een vennootschap in Nederland. Juridisch gezien kan een onderneming in Nederland ook bestaan zonder deze inschrijving. Hoewel illegaal, belet het niet-inschrijven van een onderneming dus niet dat deze bestaat en als zodanig kan handelen.

Nederlandse vennootschapen, al dan niet met beperkte aansprakelijkheid, moeten tevens hun jaarrekening in het Handelsregister deponeren. Het merendeel van de ondernemingen hoeven slechts een balans in te dienen, terwijl de grote ondernemingen ook een winst- en verliesrekening moeten deponeren.

Is de toegang tot het Nederlandse ondernemingsregister kosteloos?

Basisinformatie – zoals adresgegevens, het KvK-nummer en het vestigingsnummer – in het Nederlandse Handelsregister is kosteloos via de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Kamer van Koophandel beschikbaar. Voor andere informatie – zoals officiële uittreksels, jaarrekeningen en andere documenten – wordt een vergoeding gevraagd. Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u tevens een De link wordt in een nieuw venster geopend.overzicht van de tarieven vinden.

Daarnaast kunt u de gratis de De link wordt in een nieuw venster geopend.KvK App Handelsregister downloaden. Hiermee kunt u eenvoudig gegevens uit het Handelsregister aanschaffen.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het Nederlandse ondernemingsregister?

Iedereen moet kunnen vertrouwen op de gegevens in het Handelsregister. Het Handelsregister bevat authentieke gegevens. De kwaliteit van de gegevens is dusdanig geborgd dat de gebruiker op de juistheid daarvan kan vertrouwen. Degene aan wie een onderneming toebehoort, is verantwoordelijk voor hetgeen in het Handelsregister over zijn onderneming is geschreven. Ingeschreven ondernemingen moeten wijzigingen altijd doorgeven. Als een onderneming een wijziging niet doorgeeft, dan geldt toch wat in het Handelsregister staat. Dit heet derdenbescherming. Derden die te goeder trouw zijn, moeten kunnen vertrouwen op de geregistreerde gegevens.

Hoe kunnen opzoekingen in het Nederlandse ondernemingsregister worden verricht?

U kunt in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Nederlandse Handelsregister zoeken op:

 • Handelsnaam,
 • Officieel KvK-nummer (het nummer in de Kamer van Koophandel)
 • Adres
 • Postcodegebied

Geschiedenis van het Nederlandse ondernemingsregister

De informatie loopt vanaf de start van het huidige register (1920). Er zijn ook gegevens van oudere ondernemingen beschikbaar.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees ondernemingsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Kamer van Koophandel

De link wordt in een nieuw venster geopend.Handelsregister

Laatste update: 01/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Oostenrijk

Op deze pagina van het portaal vindt u een overzicht van het handelsregister in Oostenrijk.

Welke gegevens bevat het Oostenrijkse handelsregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.handelsregister (Firmenbuch, ook bekend als het “hoofdboek” (Hauptbuch)) bevat informatie over alle geregistreerde Oostenrijkse bedrijven (zie artikel 2 van de Wet inzake het handelsregister (Firmenbuchgesetz – FBG)). De documenten waarop de registraties gebaseerd zijn, worden opgenomen in een door het ministerie van Justitie bijgehouden elektronisch documentenarchief. De bedrijfsgegevens en de documentenverzameling zijn online toegankelijk voor het publiek, maar hiervoor dient wel te worden betaald.

De bedrijfsgegevens zijn ook beschikbaar voor Oostenrijkse overheidsinstanties via het portaal van het Bondsrekencentrum (BRZ). EU-leden kunnen de gegevens raadplegen via het De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees Ondernemingsregister (EBR).

Is de toegang tot het handelsregister kosteloos?

Nee, voor het raadplegen van het Oostenrijkse handelsregister moet worden betaald.

Hoe opzoekingen verrichten in het handelsregister?

Iedereen kan de databank van het handelsregister raadplegen voor informatie over inschrijvingen in het handelsregister.

Aan de hand van het handelsregisternummer (Firmenbuchnummer) kan een uittreksel worden verkregen met actuele gegevens. Op verzoek zijn ook geschrapte gegevens verkrijgbaar (mits deze elektronisch beschikbaar zijn). Ook kan worden gezocht naar recentelijk geregistreerde rechtspersonen of rechtspersonen waarvan de gegevens recentelijk zijn gewijzigd of geschrapt.

De toegang van het publiek tot de databank van het handelsregister wordt verstrekt door De link wordt in een nieuw venster geopend.firma’s die bekend zijn als “clearinginstellingen” (Verrechnungsstellen), die een contract met het ministerie van Justitie hebben afgesloten om verzoeken om informatie af te handelen. Deze firma’s verlenen tegen betaling diensten, zoals, naast het afhandelen van informatieverzoeken betreffende het handelsregister, het verstrekken van gewaarmerkte kopieën uit dat register, die gelijkwaardig zijn aan de officiële verklaringen.

Een publiek document over de status van een onderneming in het handelsregister voor gebruik door een overheidsinstantie kan echter alleen worden afgegeven door een arrondissementsrechtbank (meer bepaald de handelsregisterafdeling (Firmenbuchabteilung)).

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

In overeenstemming met artikel 3 bis van Richtlijn 2009/101/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2012/17/EU, moeten de lidstaten een toelichting geven op de bepalingen van nationaal recht volgens welke derde partijen kunnen vertrouwen op gegevens en elk type akte als bedoeld in artikel 2 (zoals volmachten, statuten). Op dit informatieblad wordt de wettelijke situatie in Oostenrijk toegelicht.

In Oostenrijk moeten, in overeenstemming met artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG, de nadere gegevens en documenten met betrekking tot naamloze vennootschappen (Aktiengesellschaften – AG) en besloten vennootschappen (Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbH) worden ingeschreven in het handelsregister, waarvan de rechtsgrondslag wordt gevormd door het Handelswetboek (Unternehmensgesetzbuch – UGB) en de Wet inzake het handelsregister (Firmenbuchgesetz – FBG). Het handelsregister wordt bijgehouden door de rechtbanken in de vorm van een elektronisch register. Het handelsregister bestaat uit het hoofdboek, waarin rechtsfeiten (zoals volmachten) worden ingeschreven dan wel geschrapt, en de documentenverzameling, die relevante documenten (zoals statuten) bevat.

In overeenstemming met De link wordt in een nieuw venster geopend.§ 10, lid 1, van het UGB moeten inschrijvingen in het handelsregister worden meegedeeld in enerzijds de databank van juridische kennisgevingen (Ediktsdatei, die kosteloos online toegankelijk is) en anderzijds de Oostenrijkse staatscourant (Wiener Zeitung). Deze mededeling wordt geacht te worden gedaan wanneer de desbetreffende gegevens worden ingeschreven in de databank van juridische kennisgevingen.

De effecten van inschrijvingen in het handelsregister vis-à-vis derden worden geregeld door De link wordt in een nieuw venster geopend.§ 15 van het UGB, waarin wordt bepaald dat een feit dat in het handelsregister had moeten worden ingeschreven, maar dat niet is, niet kan worden ingeroepen door de onderneming jegens een derde, mits de derde niet reeds bekend is met dit feit (lid 1). Zodra een feit is ingeschreven, moet een derde het als voor hem bindend aanvaarden. Dat geldt echter niet voor rechtshandelingen die tot stand zijn gekomen binnen 15 dagen na de bekendmaking voor zover de derde kan aantonen dat het feit bij hem niet bekend was en ook niet bekend had moeten zijn (lid 2). Ook moet de onderneming in het kader van handelstransacties onjuiste inschrijvingen aanvaarden als bindend vis-à-vis een derde indien zij zelf verantwoordelijk is voor de onjuiste inschrijving of indien zij een inschrijving waarvan zij wist of had moeten weten dat deze onjuist was, niet heeft laten schrappen. De onderneming hoeft onjuiste inschrijvingen echter niet als bindend te aanvaarden indien zij het volgende kan aantonen: de derde heeft de transactie niet verricht op basis van de veronderstelling dat de inschrijving correct was of de derde wist dat de inschrijving onjuist was of wist dat niet als gevolg van grove nalatigheid (lid 3).

De bindende versie van de statuten van een AG of GmbH is altijd de versie die in het handelsregister is opgenomen, aangezien wijzigingen van de statuten geen rechtsgevolgen hebben totdat ze in het handelsregister zijn ingeschreven (De link wordt in een nieuw venster geopend.§ 148, lid 3, van de Wet betreffende naamloze vennootschappen (Aktiengesetz – AktG), De link wordt in een nieuw venster geopend.§ 49, lid 2, van de Wet betreffende besloten vennootschappen (GmbH-Gesetz – GmbHG)).

Geschiedenis van het handelsregister

De gegevens van het handelsregister werden aanvankelijk alleen in papieren vorm bewaard. Bij de automatisering van het handelsregister in 1991 zijn de gegevens op papier ingevoerd in een elektronische databank. Sindsdien zijn alle actuele en historische gegevens elektronisch beschikbaar.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees Ondernemingsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Algemene informatie over het Oostenrijkse handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Databank van juridische kennisgevingen van de Oostenrijkse rechterlijke macht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Volledige tekst van het UGB

De link wordt in een nieuw venster geopend.Volledige tekst van de FBG

De link wordt in een nieuw venster geopend.Volledige tekst van de AktG

De link wordt in een nieuw venster geopend.Volledige tekst van de GmbHG

Laatste update: 23/05/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Polen

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Polen.

Welke gegevens bevat het Poolse ondernemingsregister?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Poolse ondernemingsregister (het Nationaal Gerechtelijk Register) wordt geëxploiteerd en beheerd door het De link wordt in een nieuw venster geopend.Poolse ministerie van Justitie

Het register bevat informatie over vennootschappen, stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen.

Concreet bevat het register de volgende gegevens met betrekking tot deze rechtspersonen:

 • nummer van het Nationaal Gerechtelijk Register (KRS-nummer)
 • REGON-nummer (nummer in de centrale lijst van economische activiteiten)
 • naam
 • rechtsvorm en -positie
 • datum van inschrijving in het Nationaal Gerechtelijk Register (Krajowy Rejestr Sądowy)
 • adresgegevens
 • belangrijke data (inschrijvings- en uitschrijvingsdata)
 • bevoegde autoriteiten
 • personen die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

Is de toegang tot het Poolse ondernemingsregister kosteloos?

Ja, toegang tot het register is kosteloos.

Hoe opzoekingen verrichten in het Poolse ondernemingsregister

U kunt in het Poolse ondernemingsregister zoeken op:

 • nummer van het Nationaal Gerechtelijk Register (KRS-nummer), of
 • naam van de entiteit.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Volgens het Poolse recht wordt de bescherming van derden in verband met de verstrekking van informatie en documenten als bedoeld in Richtlijn 2009/101/EG geregeld door de Wet van 20 augustus 1997 betreffende het Nationaal Gerechtelijk Register (staatscourant nr. 2013, punt 1203).

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 20 augustus 1997 betreffende het Nationaal Gerechtelijk Register (staatscourant nr. 2013, punt 1203) is het onderstaande van toepassing.

Artikel 12
1. De gegevens die zijn vervat in het register kunnen niet worden verwijderd, tenzij in de wet anders is bepaald.

2. Indien een inschrijving in het register duidelijke fouten lijkt te bevatten of niet lijkt te stroken met het gerechtelijk bevel, wordt de inschrijving automatisch door de rechtbank gecorrigeerd.

3. Indien het register gegevens bevat die wettelijk ontoelaatbaar zijn, verwijdert de registrerende rechtbank, na de betrokken personen te hebben gehoord tijdens een vergadering of na hem opdracht te hebben gegeven tot het indienen van een schriftelijke verklaring, automatisch de gegevens.

Artikel 13
1. Inschrijvingen in het register moeten worden gepubliceerd in het Economisch en Gerechtelijk Bulletin, tenzij in de wet anders is bepaald.

Artikel 14
Een rechtspersoon die verplicht is om een verzoek tot inschrijving in het register in te dienen, kan jegens te goeder trouw handelende derden geen beroep doen op gegevens die niet zijn ingeschreven in, of die zijn verwijderd uit, het register.

Artikel 15
1. Met ingang van de datum van publicatie in het Economisch en Gerechtelijk Bulletin kan niemand aanvoeren geen kennis te hebben van gepubliceerde inschrijvingen. Met betrekking tot vóór de zestiende dag na publicatie verrichte handelingen kan de in het register ingeschreven rechtspersoon evenwel geen beroep doen op de inschrijving jegens een derde indien deze aantoont dat hij of zij niet bekend kon zijn met de inhoud van de inschrijving.

2. In geval van discrepanties tussen de inschrijving in het register en de publicatie ervan in het Economisch en Gerechtelijk Bulletin is de inschrijving in het register wettelijk bindend. Een derde kan evenwel een beroep doen op de in het Economisch en Gerechtelijk Bulletin gepubliceerde inhoud, tenzij de ingeschreven rechtspersoon bewijst dat de derde bekend was met de inhoud van de inschrijving.

3. Een derde kan een beroep doen op documenten en gegevens waarvoor geldt dat nog niet aan de publicatieverplichting is voldaan, tenzij deze documenten en gegevens als gevolg van de niet-publicatie geen rechtsgevolgen meer hebben.

Artikel 17
1. De gegevens in het register worden geacht correct te zijn.

2. Indien de in het register ingeschreven gegevens niet in overeenstemming zijn met het verzoek van de rechtspersoon, of indien er geen verzoek is, kan de rechtspersoon niet jegens een te goeder trouw handelende derde aanvoeren dat de gegevens niet correct zijn indien hij heeft verzuimd om onmiddellijk een verzoek tot wijziging, aanvulling of schrapping van de inschrijving in te dienen.

Geschiedenis van het Poolse ondernemingsregister

Het register is sinds januari 2007 in gebruik.

Nuttige links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet van 20 augustus 1997 betreffende het Nationaal Gerechtelijk Register

Laatste update: 18/10/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Portugal

Op deze pagina vindt u een overzicht van de ondernemings- en justitieportalen van Portugal.

Handelsregister

Het doel van het handelsregister is het bekendmaken van de juridische situatie van eenmanszaken, vennootschappen, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, individuele ondernemingsvormen met beperkte aansprakelijkheid, coöperaties, beursgenoteerde ondernemingen, overige groepen ondernemingen en Europese economische samenwerkingsverbanden, en natuurlijke personen of verenigingen die wettelijke verplicht zijn om zich te registreren. Gegevens kunnen uitsluitend worden geregistreerd indien ondersteund met schriftelijk bewijs. Deze stukken worden elektronisch bewaard.

Het handelsregister verleent rechtspersoonlijkheid aan ondernemingen en doorgaans is registratie verplicht. Gegevens betreffende ondernemingen worden gewoonlijk in een afzonderlijk document opgenomen. In de meeste gevallen is het voldoende om de notulen en de besluiten van de aandeelhouders te overleggen.

De registratie van ondernemingen moet binnen twee maanden na de oprichting plaatsvinden. De geldigheid van een aanvraag wordt door de verantwoordelijke functionaris beoordeeld op grond van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, de verstrekte documenten en eerdere registraties. In het bijzonder wordt de rechtmatigheid van de betrokken partijen gecontroleerd, de rechtmatigheid van de akten en de geldigheid van de rechtshandelingen in deze akten.

In Portugal wordt het handelsregister geregeld door het wetboek handelsregister, dat is vastgesteld bij wetsdecreet nr. 403/86 van 3 december 1986 en het valt onder de bevoegdheid van de handelsregisterkantoren in het hele land; deze kantoren zijn buitendiensten van het Instituut voor registerbewaarders en notarissen (IRN), een openbare instelling onder gezag van het ministerie van Justitie.

Handelsregisterkantoren kunnen onafhankelijke diensten zijn of samenwerken met andere registers (kadaster, burgerlijke registers en voertuigregisters) die ook IRN-diensten zijn. Handelingen van ondernemingen kunnen in elk handelsregister worden geregistreerd. Er gelden geen geografische beperkingen wat de bevoegdheid betreft.

Wat moeten ondernemingen laten registreren?

 • de oprichting;
 • besluiten van de algemene vergadering, indien wettelijk verplicht, met betrekking tot de aankoop van goederen door de onderneming;
 • gegevens betreffende aandelen van de onderneming, het ontslag of de uitsluiting van aandeelhouders uit vennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, schrappen van aandelen vanwege het overlijden van een aandeelhouder, toelating van nieuwe aandeelhouders met onbeperkte aansprakelijkheid, afwaarderen van aandelen en ontslag of uitsluiting van aandeelhouders in ondernemingen op basis van aandelen, besluiten over afwaardering, conversie of aflossing van aandelen en het uitgeven van obligaties;
 • het aanstellen en ontslaan van leden van de directie of raad van bestuur, en de secretaris van de onderneming;
 • overzicht van boekhoudkundige gegevens
 • verandering van adres;
 • een fusie- of splitsingsplan, of plan om een Europese vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, of een uitbreiding van de onderneming of een interne of grensoverschrijdende fusie of splitsing, of de transformatie of ontbinding van een onderneming;
 • gegevens betreffende het kapitaal van de onderneming en wijzigingen in de statuten van de onderneming;
 • gegevens betreffende de curatoren van de onderneming;
 • de afwikkeling van de liquidatie of de hervatting van de activiteiten van de onderneming;
 • besluiten betreffende volledige controle door een onderneming over een andere, in een groep ondernemingen, en onderschikkingsovereenkomsten (contrato de subordinação);
 • uitgifte van optiecertificaten;
 • akten, besluiten en orders die geregistreerd moeten worden;
 • handelsvertegenwoordiging of agentschapcontracten, indien schriftelijk, wijzigingen van dergelijke contracten en het aflopen ervan;
 • instelling van een permanente vertegenwoordiging;
 • andere gegevens die bij wet in het handelsregister moeten worden opgenomen.

Toegang tot informatie

Elke persoon kan om uittreksels uit het register en de overeenkomstige elektronische documenten verzoeken.

Uittreksels op papier moeten bij de registerkantoren worden opgevraagd maar de relevante informatie kan ook worden geraadpleegd via de De link wordt in een nieuw venster geopend."one-stop-shop" website voor ondernemers (Balcão do Empreendedor) in de vorm van een elektronisch uittreksel over de rechtstoestand van de betrokken entiteit, die voortdurend wordt bijgewerkt en beschikbaar is in het Portugees en het Engels.

De opzoeking gebeurt met gebruikmaking van het fiscale identificatienummer van de ondernemingen (Número de Identificação Coletiva – NIPC), dat zowel het registratienummer in het handelsregister als het fiscaal nummer van de onderneming is.

Een opzoeking in de gepubliceerde handelingen van ondernemingen kan gebeuren op de officiële website op basis van het NIPC, het district of het soort handeling.

Overheidsinstanties kunnen ook opzoekingen verrichten met gebruikmaking van de naam van de aan registratie onderworpen onderneming of het NIPC of via de webdienst die beschikbaar wordt gesteld bij de goedkeuring van het IRN.

Kosten van de informatie

Informatie over geregistreerde handelingen is kosteloos beschikbaar op de website voor publicatie van handelingen van ondernemingen. De publicatie gebeurt onmiddellijk en automatisch zodra de registratie is voltooid en kan door iedereen worden opgezocht.

Voor uittreksels uit het register en daarmee verband houdende documenten, hetzij op papier, hetzij in elektronische vorm, moet worden betaald.

De toegang tot elektronische uittreksels is beschikbaar voor een abonnement van 25 EUR per jaar en er kan een abonnement van twee, drie of vier jaar worden gekozen. Opzoekingen moeten aan de hand van het NIPC worden verricht. Na betaling kan de informatie worden verkregen door een certificatiecode in te voeren.

Dezelfde procedure kan worden gebruikt om elektronische uittreksels van in de databank opgeslagen documenten op te vragen, met andere woorden documenten die vanaf januari 2011 als basis voor registratie zijn gebruikt. Ook kunnen op die manier gewaarmerkte kopieën van bijgewerkte ondernemingsakten worden verkregen.

Rechtsgevolgen van het handelsregister

De te registreren gegevens en de publicatie ervan zijn pas afdwingbaar na de publicatiedatum.

Voor het definitieve register geldt het vermoeden dat het de juridische situatie weergeeft (artikel 11 van het wetboek handelsregister).

Alle informatie over de identiteit van de onderneming (rechtsstatus, naam, statutaire zetel, doel, identificatie van leden van de bedrijfsorganen, enz.) en de meeste gegevens die aan registratie zijn onderworpen, komen van transcriptie van gegevens; dat betekent dat er een vermoeden geldt dat de juridische situatie die uit het register blijkt, effectief bestaat.

Gedeponeerde gegevens vormen de uitzondering op deze regel. Dat is een vorm van registratie waarbij de verantwoordelijkheid voor de controle van de juridische juistheid van ter registratie neergelegde documenten bij de onderneming ligt. De registerbewaarder gaat alleen de legitimiteit na van de persoon die om registratie verzoekt. Deze registratie dient als publieke kennisgeving en daarvoor geldt geen vermoeden van waarheid. Gegevens over aandelen hebben dat statuut.

Artikel 153 van het wetboek kadaster, dat als alternatief voor het handelsregister van toepassing is, bepaalt dat elke persoon die een vals of juridisch niet-bestaand document registreert, niet alleen strafrechtelijk aansprakelijk is, maar ook aansprakelijk is voor de schade die daardoor wordt veroorzaakt. Voorts is bepaald dat elke persoon die voor het register of elders onjuiste of valse verklaringen aflegt of bevestigt, met het oog op de registratie van gegevens of de opstelling van de noodzakelijke documenten, evenzeer aansprakelijk is.

Op grond van artikel 348A van het strafwetboek is eenieder die valselijk aan een overheidsinstantie of aan een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies een identiteit, staat of andere hoedanigheid waaraan de wet rechtsgevolgen toekent, opgeeft of bevestigt, strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete.

Laatste update: 29/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Roemenië

Deze pagina biedt een overzicht van het Roemeense handelsregister, dat wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie – Nationaal Bureau voor het Handelsregister.

Welke gegevens bevat het Roemeense handelsregister?

Het Roemeense De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationaal Bureau voor het Handelsregister is een overheidsorgaan met rechtspersoonlijkheid dat ressorteert onder het ministerie van Justitie. Het Bureau is belast met het bijhouden, organiseren en beheren van het centrale geautomatiseerde handelsregister.

Onder het Nationaal Bureau voor het Handelsregister ressorteert een aantal regionale handelsregisters, voor Boekarest en elk van de 41 districten in Roemenië. Deze zijn belast met het bijhouden, organiseren en beheren van de lokale handelsregisters.

In overeenstemming met Wet nr. 26/1990 bevat het handelsregister informatie over in het register ingeschreven handelaren, en met name over:

 • vennootschappen;
 • nationale vennootschappen;
 • nationale ondernemingen;
 • overheidsbedrijven;
 • coöperatieve vennootschappen;
 • coöperatieve organisaties;
 • economische samenwerkingsverbanden;
 • Europese economische samenwerkingsverbanden;
 • Europese vennootschappen;
 • Europese coöperatieve vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • zelfstandige ondernemers;
 • familiebedrijven, en
 • andere natuurlijke personen of rechtspersonen waarin de wet voorziet.

Het handelsregister registreert alle documenten, akten en vermeldingen alsmede de identiteit van de handelaren die zich verplicht moeten registreren, evenals andere akten of documenten waarin de wet uitdrukkelijk voorziet.

Op de website van het handelsregister (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.onrc.ro/index.php/en/) vindt u het volgende:

1. documenten;
2. informatie en diensten onderverdeeld naar secties en diensten;
3. informatie over het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken;
4. diverse openbare gegevens – kosteloze toegang;
5. de formulieren die worden gebruikt binnen de instelling;
6. de formaliteiten voor registratie in het handelsregister voor elke categorie van handelaren en handelsactiviteiten;
7. statistieken over de geregistreerde handelsactiviteiten.

 • Geschiedenis van de instelling
 • Netwerk van kantoren van het handelsregister
 • Formulieren (voor handelaren enz.) en formaliteiten
 • Kosten en vergoedingen voor de diensten van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister
 • Diensten
 • Wetgeving
 • Statistische gegevens
 • Media

De door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister verstrekte diensten zijn beschikbaar op het De link wordt in een nieuw venster geopend.e-dienstenportaal van dat register, dat is ontwikkeld in het kader van de sectorale operationele programma’s “Vergroten van het economisch concurrentievermogen” en “Investeringen in uw toekomst!” in het kader van het project: “Onlinediensten (e-Overheid), verricht door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aan het bedrijfsleven via een speciaal portaal”.

De diensten die het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aanbiedt via het e-dienstenportaal zijn de volgende:

 • InfoCert;
 • Recom online;
 • verificatie van de beschikbaarheid van de bedrijfsnaam en onlinereservering van de bedrijfsnaam;
 • voorlopige controles (beschikbaarheid en/of reservering van naam/logo voor natuurlijke en rechtspersonen/zelfstandige ondernemers/familiebedrijven);
 • registratie in het handelsregister en erkenning van rechtspersonen;
 • bijwerken van de contactgegevens van in het handelsregister opgenomen bedrijven;
 • verkrijgen van actuele informatie over de activiteiten van een bedrijf in het verleden, statistische gegevens;
 • afgifte van documenten (certificaten);
 • status van procedures;
 • kennisgeving van bij het handelsregister ingediende aanvragen;
 • besluiten tot opschorting van bij het handelsregister ingediende aanvragen;
 • bekendmaking van informatie over de diverse situaties van rechtspersonen;
 • statistische gegevens (activiteiten in het centrale handelsregister, bedrijven met buitenlands kapitaal);
 • offlineformulier van het handelsregister.

De dienst “Recom online” biedt de volgende informatie over handelaren:

 • naam en vorm van de organisatie;
 • identificatiegegevens (volgnummer in handelsregister, Europese unieke identificatiecode, uniek registratienummer, statutaire zetel, contactgegevens bedrijf (telefoon, fax);
 • statutaire zetel (document waaruit blijkt wat de statutaire zetel is, datum vanaf welke het bewijs van de statutaire zetel geldig is, datum waarop het bewijs van de statutaire zetel komt te vervallen, tijd dat de statutaire zetel bestaat);
 • geplaatst en gestort kapitaal;
 • voornaamste door de handelaar aangegeven/goedgekeurde activiteit;
 • secundaire door de handelaar aangegeven/goedgekeurde activiteiten;
 • identificatiegegevens van de verbonden natuurlijke en rechtspersonen;
 • identificatiegegevens van de bestuurders;
 • gegevens over de logo’s;
 • gegevens over filialen/dochterondernemingen/onderafdelingen (statutaire zetel/telefoon);
 • gegevens over bijkantoren/werklocaties (statutaire zetel/telefoon);
 • gegevens over statutaire zetels en/of activiteiten die op grond van artikel 15 van Wet nr. 359/2004 zijn goedgekeurd;
 • gegevens over eigendomsrechten;
 • gegevens over regelingen met schuldeisers;
 • gegevens over feiten die vallen onder artikel 21, onder e) t/m h), van Wet nr. 26/1990;
 • gegevens over de andere vermeldingen;
 • gegevens over balansen (omzet, gemiddeld aantal werknemers, brutowinst), indien deze informatie door het ministerie van Overheidsfinanciën is verstrekt.

Is de toegang tot het Roemeense handelsregister kosteloos?

De informatie van het handelsregister is De link wordt in een nieuw venster geopend.online toegankelijk via het e-dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister. De gegevens zijn op verzoek en gratis toegankelijk na registratie als gebruiker (door een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken).

De informatie op het portaal van het Nationaal Bureau voor het handelsregister is per verleende dienst gerangschikt. Sommige informatie is gratis toegankelijk, andere tegen betaling, conform de geldende wetgeving.

De beschikbare informatie omvat het volgende:

 • algemene informatie voor personen die gereguleerde activiteiten willen gaan uitvoeren, zoals van toepassing (handelaren, natuurlijke personen, rechtspersonen, overheidsorganen en -instanties enz.), is beschikbaar op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.onrc.ro/index.php/en/);
 • het betaalde gedeelte van Recom online is toegankelijk na het sluiten van een contract met de begunstigde. Dit is 24 uur per dag toegankelijk;
 • e-formulieren;
 • de status van aanvragen voor registratie die zijn ingediend bij het handelsregister, kan kosteloos worden geraadpleegd;
 • het onderdeel over de besluiten tot opschorting van aanvragen voor registratie die zijn ingediend bij het handelsregister, kan kosteloos worden geraadpleegd;
 • de toegang tot bepaalde openbare informatie (financiële overzichten, vrijwillige of wettelijke ontbinding enz.) is kosteloos.

Alle onderdelen van de website De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.onrc.ro/index.php/en/ zijn 24 uur per dag kosteloos toegankelijk.

Hoe is het Roemeense handelsregister te doorzoeken?

De kosteloze informatie op De link wordt in een nieuw venster geopend.Recom online kan worden doorzocht aan de hand van de volgende criteria:

 • naam van de handelaar;
 • handelsregisternummer;
 • uniek registratienummer;
 • district waar de statutaire zetel zich bevindt.

De kosteloos beschikbare algemene informatie voor belanghebbenden in Recom online omvat:

 • naam van de handelaar in het handelsregister;
 • handelsregisternummer;
 • Europese unieke identificatiecode;
 • uniek registratienummer;
 • adres van de statutaire zetel/handelaar;
 • bedrijfsstatus (bv. functie, ontbinding, liquidatie, faillissement, uitgeschreven);

Geschiedenis van het Roemeense handelsregister

Het handelsregister is opgericht in 1990 krachtens Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister.

In de tweede helft van 2011 is een speciaal portaal gelanceerd met nieuwe onlinediensten voor het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

Doelstellingen van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationaal Bureau voor het Handelsregister:

 • het bedrijfsleven, overheidsorganen, de media en andere belanghebbenden informeren over inschrijvingen in het handelsregister;
 • verminderen van de tijd die nodig is om de informatie te vinden;
 • verminderen van de wachttijden in de kantoren van het handelsregister;
 • verminderen van de tijd die nodig is om registratiedocumenten in te dienen bij het handelsregister;
 • vereenvoudigen van de procedures voor de registratie van handelaren, het verstrekken van financiële informatie en het behandelen van verzoeken om informatie en documenten;
 • verstrekken van realtime-informatie over gegevens in het handelsregister aan onlineaanvragers.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

Het Roemeense handelsregister is opgericht en wordt geëxploiteerd in overeenstemming met Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd). Toestemming voor de oprichting van entiteiten die verplicht moeten worden ingeschreven in het handelsregister, de activiteiten daarvan en inschrijvingen in het handelsregister, en de inschrijving van wijzigingen in de oprichtingsdocumenten, of andere aspecten waarin uitdrukkelijk wordt voorzien, wordt gegeven in overeenstemming met Wet nr. 26/1990, Noodverordening nr. 116/2009, Wet nr. 359/2004, en de Uitvoeringsregels voor het bijhouden van handelsregisters, het verrichten van inschrijvingen en het verstrekken van informatie, goedgekeurd bij Besluit nr. 2594/C/2008 van de minister van Justitie. De specifieke aspecten van elk type activiteit dat verplicht moet worden ingeschreven in het handelsregister, worden gereguleerd door specifieke wetgevingshandelingen. De belangrijkste hiervan zijn Wet nr. 31/1990 inzake vennootschappen, Wet nr. 1/2005 betreffende de organisatie en werking van coöperaties, Wet nr. 566/2004 op de landbouwcoöperaties, Noodverordening nr. 44/2008 inzake de uitvoering van bedrijfsactiviteiten door eenmanszaken, zelfstandige ondernemers en familiebedrijven, en Wet nr. 161/2003 inzake bepaalde maatregelen om transparantie te waarborgen bij het bekleden van publieke functies of het verrichten van publieke taken of bedrijfsactiviteiten, en om corruptie te voorkomen en te bestraffen.

In onderstaande nationale bepalingen wordt vermeld dat derden op de informatie en documenten in het handelsregister kunnen vertrouwen, conform artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.

 1. Artikel 1, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), bepaalt het volgende: “Alvorens een economische activiteit te starten, verzoeken de volgende natuurlijke of rechtspersonen om in het handelsregister te worden geregistreerd of ingeschreven, naargelang van toepassing: eenmanszaken, zelfstandige ondernemers en familiebedrijven, vennootschappen, nationale ondernemingen en nationale vennootschappen, overheidsbedrijven, economische samenwerkingsverbanden, coöperatieve vennootschappen, coöperatieve organisaties, Europese vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden met hoofdkantoor in Roemenië, en andere natuurlijke en rechtspersonen waarin uitdrukkelijk wordt voorzien door het recht”.
  Bovendien bepaalt artikel 1, lid 2, van deze wet dat “in de loop van hun activiteit of aan het eind daarvan de in lid 1 bedoelde natuurlijke en rechtspersonen verzoeken dat vermeldingen in verband met documenten en akten die wettelijk verplicht moeten worden ingeschreven, worden ingeschreven in hetzelfde register”.
 1. De verstrekking van in het handelsregister ingeschreven informatie en de afgifte van kopieën van gerelateerde documenten vindt plaats in overeenstemming met artikel 4 van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):

1) Het handelsregister is toegankelijk voor het publiek.

2) Het kantoor voor het handelsregister verstrekt, op kosten van de verzoekende persoon, informatie, uittreksels uit het register en certificaten met betrekking tot de gegevens in het handelsregister en certificaten ter bevestiging van de registratie of niet-registratie van een bepaald document of een bepaalde akte, kopieën en gewaarmerkte kopieën van de inschrijvingen in het register en de ingediende documenten, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht.

3) De in lid 2 bedoelde documenten kunnen ook per post worden opgevraagd en afgegeven.

4) Op verzoek kunnen de in lid 2 bedoelde documenten worden afgegeven in elektronische vorm via het onlinedienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister, met een unieke elektronische handtekening daarbij opgenomen of bijgevoegd of verstrekt in een link. Deze kunnen ook worden aangevraagd via het elektronische centrale contactpunt, conform Noodverordening nr. 49/2009 inzake de vrijheid van vestiging van dienstverleners en de vrijheid om in Roemenië diensten te verlenen, als gewijzigd bij Wet nr. 68/2010.

5) De kosten voor de verstrekking van kopieën en/of informatie, ongeacht de leveringsmethode, mogen niet hoger zijn dan de administratieve kosten van de verstrekking van deze kopieën en/of informatie.

Artikel 41

1) Elektronische kopieën van de in artikel 4 bedoelde documenten en informatie worden eveneens beschikbaar gesteld aan het publiek via het systeem van gekoppelde handelsregisters, op kosten van de aanvrager.

2) De kosten voor de verstrekking van kopieën en/of informatie uit het handelsregister via het systeem van gekoppelde handelsregisters zijn niet hoger dan de bijbehorende administratiekosten.

De inroepbaarheid van de documenten en akten van personen die verplicht moeten worden ingeschreven in het handelsregister, wordt geregeld in artikel 5 van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):
1) Registratie en vermeldingen kunnen worden ingeroepen tegen derden met ingang van de datum waarop ze in het handelsregister zijn ingeschreven of zijn gepubliceerd in deel IV van het Staatsblad van Roemenië, of in een andere publicatie, conform het bepaalde in de wet.
2) Personen die zijn onderworpen aan de verplichting om een verzoek tot inschrijving in te dienen, kunnen geen inroepbaarheid van niet-geregistreerde documenten of akten tegen derden claimen, tenzij zij kunnen bewijzen dat deze derden bekend waren met deze documenten en akten.
3) Het Nationaal Bureau voor het Handelsregister publiceert op zijn website en op het onlinedienstenportaal actuele informatie over nationale wetten en dient deze informatie ter publicatie bij het Europese e-justitieportaal in als het gaat om de bekendmaking en inroepbaarheid tegen derden van documenten, akten en vermeldingen van personen die in het register moeten worden ingeschreven.

Voorts zijn vennootschappen in dit verband onderworpen aan bijzondere bepalingen, dat wil zeggen de artikelen 50-53 van Wet nr. 31/1990 inzake vennootschappen, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):

Artikel 50
1) Documenten of akten die niet zijn gepubliceerd zoals bepaald in het recht, kunnen niet worden ingeroepen tegen derden, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat deze derden bekend waren met deze documenten en akten.

2) Activiteiten die een vennootschap heeft verricht vóór de 16e dag na de publicatie in deel IV van het Staatsblad van Roemenië van het verslag van de bevoegde rechter (momenteel kunnen besluiten over verzoeken worden genomen door het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister benoemde persoon, in overeenstemming met Noodverordening nr. 116/2009, als gewijzigd), zijn niet inroepbaar tegen derden indien deze derden kunnen bewijzen dat ze onmogelijk bekend konden zijn met deze activiteiten.

Artikel 51
Derden kunnen echter een beroep doen op documenten of akten die niet zijn gepubliceerd, tenzij het feit dat ze niet zijn gepubliceerd de rechtsgevolgen ervan tenietdoet.
Artikel 52
1) In geval van inconsistentie tussen de bij het kantoor van het handelsregister ingediende tekst en de in deel IV van het Staatsblad van Roemenië, of de nieuwsbladen, gepubliceerde tekst, kan de vennootschap de gepubliceerde tekst niet inroepen tegen derden. Derden kunnen de gepubliceerde tekst inroepen tegen de vennootschap, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat zij bekend waren met de bij het kantoor van het handelsregister ingediende tekst.

Artikel 12, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), bepaalt het volgende:

Het handelsregister bestaat uit een register voor de registratie van rechtspersonen die vennootschappen, nationale vennootschappen en nationale ondernemingen, overheidsbedrijven, economische samenwerkingsverbanden, coöperatieve organisaties, Europese vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden en andere rechtspersonen zijn waarin uitdrukkelijk wordt voorzien door de wet en met hoofdkantoor of bijkantoren in Roemenië, een register voor de registratie van rechtspersonen die coöperatieve vennootschappen of Europese coöperatieve vennootschappen zijn met hoofdkantoor of bijkantoren in Roemenië, en een register voor de registratie van eenmanszaken, zelfstandige ondernemers en familiebedrijven met kantoor of bijkantoren in Roemenië. Deze registers worden bijgehouden in een geautomatiseerd systeem.

 1. Artikel 6, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), in samenhang met artikel 1 van Noodverordening nr. 116/2009 betreffende de invoering van bepaalde maatregelen in verband met de inschrijving in het handelsregister, goedgekeurd met wijzigingen bij Wet nr.84/2010 bepaalt dat “inschrijvingen in het handelsregister worden verricht op grond van het besluit van het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister benoemde persoon of, indien van toepassing, een onherroepelijk rechterlijk vonnis, behalve indien de wet anders bepaalt”.
  Artikel 26, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), bepaalt dat “de datum van registratie in het handelsregister de datum van de feitelijke inschrijving in het register is.
  Artikel 26, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), bepaalt dat “inschrijvingen in het register binnen 24 uur na de datum van het besluit van het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister benoemde persoon worden verricht, en in geval van registratie van een handelaar binnen 24 uur vanaf de datum van het besluit tot goedkeuring van de registratie”.

Overeenkomstig artikel 51, lid 2, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), “worden inschrijvingen in het register elektronisch ingeschreven, zowel door de kantoren van het handelsregister in de rechtbanken als in het centrale geautomatiseerde register”.
Meer informatie is De link wordt in een nieuw venster geopend.hier te vinden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Officiële website van het Roemeense handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.E-dienstenportaal van het Roemeense Nationaal Bureau voor het Handelsregister

Gerelateerde documenten

WET nr. 26/1990 Pdf(669 Kb)ro

NOODVERORDENING nr. 116/2009 Pdf(255 Kb)ro

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN van 10 oktober 2008 voor het bijhouden van handelsregisters Pdf(1034 Kb)ro

WET nr. 359/2004 Pdf(527 Kb)ro

Laatste update: 18/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Sloveens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Slovenië

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Slovenië.

Wat heeft het Sloveense ondernemingsregister (Poslovni register Slovenije) te bieden?

Het Sloveense ondernemingsregister wordt beheerd door het Bureau van de Republiek Slovenië voor openbare juridische documenten en aanverwante diensten (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Het Sloveense ondernemingsregister is een centrale openbare gegevensbank die informatie bevat over alle in Slovenië gevestigde ondernemingen met of zonder winstoogmerk en over hun filialen en andere divisies. Het register bevat tevens informatie over de in Slovenië gevestigde filialen van buitenlandse ondernemingen. In het register worden de volgende categorieën gehanteerd:

 • vennootschappen (vennootschappen onder firma en naamloze vennootschappen);
 • eenmanszaken
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • privaatrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen;
 • natuurlijke personen die geregistreerde of gereguleerde activiteiten uitvoeren;
 • filialen en andere divisies van ondernemingen;
 • hoofdkantoren van buitenlandse ondernemingen;
 • andere eenheden.

Van iedere onderneming die in het Sloveense ondernemingsregister is opgenomen, zijn diverse registratiegegevens beschikbaar (identificatienummer, ondernemingsnaam, fiscaal nummer, informatie over vertegenwoordigers en oprichters enz.). Gebruikers krijgen:

 • directe toegang tot informatie via de ePRS-applicatie, en
 • informatie voor hergebruik.

Welke gegevens bevat het Sloveense ondernemingsregister?

ePRS-applicatie

De De link wordt in een nieuw venster geopend.ePRS-applicatie biedt gebruikers toegang tot informatie over individuele inschrijvingen in het Sloveense ondernemingsregister van ondernemingen die economische activiteiten verrichten binnen de Republiek Slovenië.

Is de toegang tot het Sloveense ondernemingsregister kosteloos?

De toegang is kosteloos, maar gebruikers moeten wel in het portaal inloggen (nieuwe gebruikers moeten zich eerst laten registreren).

Hoe opzoekingen verrichten in het Sloveense ondernemingsregister?

Gebruikers moeten in het portaal inloggen om in het register te kunnen zoeken. Gegevens kunnen worden opgevraagd door in een of meer velden zoekcriteria in te voeren of door zoekcriteria uit het drop-downmenu te selecteren. De volgende zoekcriteria zijn beschikbaar: gegeven, onderdeel van het gegeven (woord) of begin van een woord. Mogelijke zoekcriteria zijn: identificatienummer, fiscaal nummer, naam van de onderneming, straatnaam en nummer, gemeente enz.

Bijwerken van gegevens

De gegevens worden dagelijks bijgewerkt.

Informatie beschikbaar stellen voor hergebruik:

Het AJPES verleent de volgende diensten voor het De link wordt in een nieuw venster geopend.hergebruik van informatie uit het ondernemingsregister:

 • dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse verstrekking van gegevens over alle inschrijvingen in kort of lang formaat,
 • maandelijkse verstrekking van gegevens over in het gerechtelijk register (Sodni register) ingeschreven ondernemingen in kort of lang formaat,
 • maandelijkse verstrekking van gegevens over eenmanszaken in kort of lang formaat,
 • verstrekking van gegevens via een internetdienst in lang, kort of minimumformaat,
 • verstrekking van gegevens op basis van een specifieke opdracht in kort of lang formaat,
 • verwerking van verzamelde gegevens volgens de criteria die door de gebruiker zijn vastgesteld (numerieke gegevens).

Elke drie maanden biedt het AJPES een kosteloos overzicht van het hele Sloveense ondernemingsregister in xml-formaat met een vastgestelde selectie van informatie voor hergebruik.

Prijzen

Het AJPES brengt kosten in rekening voor het hergebruik van openbare informatie uit het Sloveense ondernemingsregister, zoals bepaald in de
De link wordt in een nieuw venster geopend.Tarieven voor hergebruik van openbare informatie uit het Sloveense ondernemingsregister (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (link naar de databank met Sloveense wetgeving).

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Derden kunnen een beroep doen op alle soorten documenten als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken, op grond van de volgende wetgeving:

- De De link wordt in een nieuw venster geopend.Vennootschapswet (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (staatscourant van de Republiek Slovenië (UL RS), nrs. 65/09 – officiële geconsolideerde versie, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – beslissing van het constitutioneel hof en 82/13; hierna: ZGD-1), de systeemwet waarin de basisvoorschriften inzake de juridische status van ondernemingen voor de oprichting en exploitatie van ondernemingen, eenmanszaken, gerelateerde personen, economische belangengroepen en filialen van buitenlandse ondernemingen en eventuele wijzigingen van hun juridische status zijn vastgelegd.

- De De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op het gerechtelijk register (Zakon o sodnem registru) (UL RS, nrs. 54/07 – officiële geconsolideerde versie, 65/08, 49/09 en 82/13 – ZGD-1H, hierna: ZSReg), die het gerechtelijk register regelt en omschrijft welke gegevens in het gerechtelijk register moeten worden ingeschreven, en voorts het reglement van orde bevat op grond waarvan een bevoegde rechtbank beslissingen neemt over inschrijvingen in het gerechtelijk register, alsmede de regels voor het beheer van het gerechtelijk register door het AJPES. Deze wet regelt ook de procedures die deel uitmaken van het éénloketsysteem (Vse na enem mestu).

- De De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op het Sloveense ondernemingsregister (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, nrs. 49/06 en 33/07 – ZSReg-B, hierna: ZPRS-1), die het bij- en onderhouden van het Sloveense ondernemingsregister regelt en waarin wordt omschreven welke gegevens moeten worden ingeschreven in het register, hoe ze worden geïdentificeerd met een ID, inclusief het verplichte gebruik van dat ID. Ook regelt deze wet de inhoud van het ondernemingsregister en de verwerving van informatie om het register bij te houden, de procedure voor het verrichten van inschrijvingen in het ondernemingsregister, door de beheerder van het register toegevoegde of omschreven informatie over het verrichten van een inschrijving, het gebruik van gegevens uit het ondernemingsregister en de opslag van documenten.

Is de toegang tot het Sloveense ondernemingsregister kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos. Gebruikers moeten wel in het portaal inloggen om toegang te krijgen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.poslovni register (Sloveens), De link wordt in een nieuw venster geopend.ondernemingsregister (Engels)

Laatste update: 23/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Slowakije

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van het Slowaakse handelsregister.

Welke gegevens bevat het handelsregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Obchodný register (handelsregister) is een openbare lijst met wettelijk voorgeschreven gegevens betreffende ondernemers, ondernemingen en andere rechtspersonen waarvoor dit bij afzonderlijke wetgeving is voorgeschreven.

De lijst wordt beheerd door het De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministerie van Justitie van Slowakije).

Het handelsregister wordt bijgehouden door de registrové súdy (registerrechtbanken: districtsrechtbanken bij de regionale gerechtshoven).

Is de toegang tot het register kosteloos?

Het handelsregister en het documentenregister zijn beschikbaar voor iedereen. Voor toegang tot en uittreksels uit het handelsregister moet een vergoeding worden betaald.

Als iemand echter verzoekt om een elektronisch uittreksel uit het handelsregister of een elektronisch afschrift van een gedeponeerd document of om een elektronische bevestiging dat een bepaald document niet in het documentenregister is gedeponeerd, verstrekt de registerrechtbank de betrokken documenten langs elektronische weg zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Hoe opzoekingen verrichten in het handelsregister

De zoekfunctie is beschikbaar in het Slowaaks en het Engels.

In het Slowaakse De link wordt in een nieuw venster geopend.obchodný register kan worden gezocht op:

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

In Wet nr. 513/1991 (het Wetboek van Koophandel) wordt vermeld wanneer iemand zich kan beroepen op gegevens die in het handelsregister zijn ingevoerd, en, indien van toepassing, op de inhoud van de daarin gedeponeerde documenten.

De in het handelsregister ingevoerde gegevens zijn jegens derden rechtsgeldig vanaf de datum van publicatie. De inhoud van documenten die volgens de wet moeten worden gepubliceerd, is jegens derden rechtsgeldig vanaf de datum waarop de deponering van de documenten in het documentenregister in het Officiële Handelsblad wordt bekendgemaakt.

Vanaf dat moment mogen derden zich beroepen op de gegevens of de inhoud van de documenten. Dit geldt echter niet als een geregistreerde persoon kan aantonen dat een derde al eerder van de gegevens of de inhoud van een document op de hoogte was.

Een geregistreerde persoon kan zich jegens derden echter niet binnen vijftien dagen na publicatie ervan op gepubliceerde gegevens of de inhoud van documenten beroepen, wanneer derden kunnen aantonen dat zij niet al eerder van die gegevens of documentinhoud op de hoogte hadden kunnen zijn.

Na die periode kunnen personen zich beroepen op de geregistreerde gegevens en de inhoud van de in het documentenregister gedeponeerde documenten.

In het geval van verschillen tussen de geregistreerde en gepubliceerde gegevens of tussen de inhoud van de gedeponeerde en gepubliceerde documenten, mag een geregistreerde persoon (onderneming) zich jegens derden slechts beroepen op de gepubliceerde versie. Wanneer deze persoon of onderneming echter aantoont dat een derde op de hoogte was van de geregistreerde gegevens of van de inhoud van het gedeponeerde document, kan zij zich daarop wel beroepen.

Geschiedenis van het Slowaakse handelsregister

Het handelsregister werd opgezet in 1992 na de aanneming van Wet nr. 513/1991 (het Wetboek van Koophandel) en is in de plaats gekomen van het oude ondernemingsregister.

Het toepassingsgebied van het handelsregister werd tot 2004 geregeld in het Wetboek van Koophandel (artikelen 27-34).

Op 1 februari 2004 is Speciale Wet nr. 530/2003 inzake het handelsregister en tot wijziging van bepaalde andere wetten in werking getreden, waarbij nieuwe wettelijke eisen voor het handelsregister werden geïntroduceerd. Bij de invoering van deze speciale wet werd de regeling van de juridische aspecten van het handelsregister gedeeltelijk uit het Wetboek van Koophandel gehaald.

Momenteel is het handelsregister volledig digitaal. Het documentenregister kent zowel een papieren als een elektronische versie.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Obchodný register

De link wordt in een nieuw venster geopend.Obchodný register SR

Laatste update: 26/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Finland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het handelsregister van Finland.

Welke gegevens bevat het Finse handelsregister?

De link wordt in een nieuw venster geopend.De Nationale Raad voor Patenten en Registraties (NBPR) is eigenaar en onderhoudt het De link wordt in een nieuw venster geopend.handelsregister.

Het handelsregister van Finland is een openbaar register dat informatie over handelaars (ondernemingen) bevat. In de regel moeten alle ondernemingen in het register worden ingeschreven. Ook moeten ondernemingen kennisgeving doen van wijzigingen van gegevens die in het register zijn ingeschreven. De meeste ondernemingen moeten ook hun jaarrekeningen bij het register deponeren. Elk jaar wordt het volgende geregistreerd:

 • circa 40 000 nieuwe ondernemingen
 • circa 145 000 wijzigingen van geregistreerde ondernemingsgegevens
 • circa 230 000 jaarrekeningen.

Het handelsregister deelt een gezamenlijke kennisgevingsprocedure en gegevensdienst met de Finse belastingdienst. De link wordt in een nieuw venster geopend.Business Information Service (BIS) is een kosteloze gegevensdienst van de gezamenlijke Nationale Raad voor patenten en registraties en de belastingdienst, die echter door de NBPR wordt beheerd. Deze dienst verstrekt contact- en identificatie-informatie over ondernemingen, bijvoorbeeld:

 • naam van de vennootschap en eventuele parallelle of handelsnamen
 • bedrijfs-ID, rechtsvorm en domicilie
 • adres en andere contactgegevens
 • voornaamste bedrijfsactiviteiten
 • de registers van de belastingdienst en de Nationale Raad voor patenten en registraties waarin de ondernemingen zijn ingeschreven
 • informatie over beëindiging of onderbreking van de bedrijfsactiviteiten en faillissements-, liquidatie- of reorganisatieprocedures.

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees netwerk van ondernemingsregisters is een informatiedienst voor lidstaten van de (De link wordt in een nieuw venster geopend.European Business Registry Association (EBRA) en verstrekt officiële en betrouwbare informatie die rechtstreeks afkomstig is uit het nationale handelsregister van elk deelnemend land.

Het Business Registers Interconnection System (BRIS) is een systeem van gekoppelde registers van de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Het kan worden gebruikt om te zoeken naar gegevens die in de nationale handelsregisters van die landen staan geregistreerd.

Is de toegang tot het Finse handelsregister kosteloos?

Basisinformatie is gratis, maar voor andere gegevens, zoals de verantwoordelijke personen in een onderneming, het soort activiteiten dat in het handelsregister is ingeschreven en informatie over het kapitaal, worden vergoedingen gevraagd.

Onder basisinformatie wordt verstaan:

 • naam van de onderneming
 • ID-nr. bedrijf
 • domicilie
 • bedrijfsvorm
 • taal van het bedrijf (Fins of Zweeds)
 • datum van registratie
 • meest recente datum van registratie
 • status van de onderneming
 • eventuele hypothecaire leningen
 • contactgegevens.

Hoe opzoekingen verrichten in het Finse handelsregister?

De gegevens van handelaars worden in het handelsregister ingeschreven op basis van kennisgevingen en mededelingen die worden ontvangen van de handelsregistratieautoriteit. Het register bevat informatie die door de handelaars zelf of door rechtbanken en andere autoriteiten is verstrekt.

Overeenkomstig artikel 21 bis§ van de Wet op het handelsregister (129/1979) kan de Nationale Raad voor patenten en registraties zijn bestanden actualiseren en, door gebruik te maken van het Finse bevolkingsinformatiesysteem, persoonlijke gegevens controleren die klanten hebben verstrekt in hun kennisgevingen en eventuele bijlagen daarbij.

Volgens artikel 21§ van de Wet inzake het verbod op het exploiteren van een onderneming voorziet het Finse Wettelijke Registratiecentrum het handelsregister van gegevens (inclusief de begin- en einddatum) inzake van kracht zijnde verboden op het exploiteren van een onderneming. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in het handelsregistersysteem.

In de Finse wetgeving is een regeling opgenomen betreffende de inhoud van het handelsregister. In de Finse wetgeving die van toepassing is op het handelsregister, ondernemingstypen en bedrijfsactiviteiten in het algemeen wordt omschreven welke gegevens voor de verschillende ondernemingstypen moeten worden ingeschreven. (zie, bijvoorbeeld, de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op het handelsregisterDe link wordt in een nieuw venster geopend.de Wet betreffende besloten vennootschappen, en De link wordt in een nieuw venster geopend.de Wet inzake partnerschappen).

Normaliter wordt ten minste de volgende informatie geregistreerd voor elk ondernemingstype:

 • naam van de onderneming
 • domicilie of gemeente waar de onderneming wordt geleid
 • bedrijfsactiviteit(en)
 • vertegenwoordiger(s) van de onderneming
 • adres van de onderneming.

Wanneer een inschrijving wordt verricht in het handelsregister, wordt deze onmiddellijk gepubliceerd via het Elektronisch Informatiesysteem. Dit is een openbare, kosteloze dienst die naast de gepubliceerde inschrijvingen de basisgegevens van een onderneming bevat. Met behulp van de dienst kunt u controleren of een onderneming bijvoorbeeld haar nieuwe raad van bestuur heeft laten registreren of te weten komen welke nieuwe ondernemingen er in een bepaalde tijdsperiode zijn ingeschreven.

Met behulp van deze dienst kunt u informatie over elke onderneming opzoeken door het bedrijfs-ID in te voeren. Indien nodig kan het ID worden gecontroleerd in het Business Information System. Ook kan een specifieke datum of tijdsperiode worden gebruikt als zoekcriterium. Voorts kunt u de zoekopdracht verfijnen door het type inschrijving of de gemeente of provincie in te voeren als zoekcriterium. Het zoekresultaat omvat de basisgegevens van een onderneming, de bedrijfsnaam, de bedrijfs-ID en het domicilie. De gepubliceerde inschrijving omvat bijvoorbeeld het type inschrijving en de titels van inschrijvingen.

Ook andere gegevens worden ingeschreven in het register, afhankelijk van het type vennootschap. Uittreksels van een register kunnen er heel anders uitzien dan die van een ander register. Bepaalde vennootschappen profiteren bijvoorbeeld van de door de Wet op de vennootschappen geboden mogelijkheden door optie- of andere rechten uit te geven of te fuseren en dit vervolgens mee te delen voor inschrijving in het register. Andere vennootschappen kiezen er daarentegen voor om alleen de gegevens mee te delen die verplicht in het register moeten worden ingeschreven. Daarnaast komen wetswijzigingen tot uiting in de uittreksels uit het register. Registerinschrijvingen van bijvoorbeeld besloten vennootschappen kunnen sterk van elkaar verschillen, afhankelijk van de vraag of het gegeven is ingeschreven op basis van een besluit dat is genomen op grond van de nieuwe Wet op de besloten vennootschappen die op 1 september 2006 in werking is getreden, of op grond van een besluit dat is genomen op grond van een eerdere versie van de wet.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

De Wet op het handelsregister bevat bepalingen over de in het register in te schrijven gegevens en de bekendmaking daarvan. Deze wet verleent eenieder het recht van toegang tot gegevens, uittreksels en certificaten uit het handelsregister. Een te goeder trouw handelende derde kan vertrouwen op de betrouwbaarheid van de in het register ingeschreven informatie.

Volgens artikel 1 bis§ van de wet zijn alle in het register ingeschreven gegevens openbaar en heeft eenieder het recht van toegang tot gegevens, uittreksels en certificaten uit het handelsregister. De gegevens kunnen ook in elektronische vorm worden verstrekt. De enige uitzonderingen zijn de persoonlijke ID-nummers van natuurlijke personen en het huisadres van natuurlijke personen die in het buitenland wonen; deze zijn niet openbaar. Gegevens over de identificerende eindgetallen van het persoonlijke ID-nummer en het huisadres van natuurlijke personen die in het buitenland wonen, worden alleen verstrekt indien openbaarmaking voldoet aan de vereisten voor autoriteitsprocedures als bedoeld in artikel 16, lid 3,§ van de Wet op de openheid van overheidsactiviteiten. Anders wordt alleen het land van verblijf bekendgemaakt, in plaats van het huisadres.

Artikel 26§ van de Wet op het handelsregister bepaalt dat een te goeder trouw handelende derde partij kan vertrouwen op de in het register ingeschreven en gepubliceerde gegevens. De gegevens worden onmiddellijk na inschrijving in het register elektronisch gepubliceerd. Publicaties kunnen gratis worden verkregen van de informatiedienst van het handelsregister.

Geschiedenis van het Finse handelsregister

Het Finse handelsregister wordt bijgehouden sinds 1896.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Fins bureau voor de intellectuele eigendom

De link wordt in een nieuw venster geopend.Finse handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Business Informatie Systeem

De link wordt in een nieuw venster geopend.European Business Registry Association (EBRA)

De link wordt in een nieuw venster geopend.European Business Registry Network (EBRA)

Business Registers Interconnection System (BRIS)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Finse Wet op het handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende besloten vennootschappen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake partnerschappen

Laatste update: 13/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Zweden

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Zweden.

Welke gegevens bevat het Zweedse ondernemingsregister?

Het Zweedse ondernemingsregistratiebureau houdt meerdere registers bij met informatie over bedrijven (d.w.z. geregistreerde ondernemingen). Toegang tot de informatie in deze registers kan worden verkregen via een De link wordt in een nieuw venster geopend.internetzoekmachine of door contact op te nemen met De link wordt in een nieuw venster geopend.het Zweedse ondernemingsregistratiebureau.

Deze registers worden collectief aangeduid als het Zweedse ondernemingsregister.

Het Zweedse ondernemingsregister verstrekt informatie over onder meer het volgende:

 • bedrijfsnamen en -adressen;
 • inschrijvingsnummer;
 • bestuurders van bedrijven (waaronder leden van de raad van bestuur);
 • jaarrekeningen;
 • statuten;
 • inschrijvingscertificaten;
 • faillissement.

Het register is eigendom van en wordt beheerd door het De link wordt in een nieuw venster geopend.Zweeds ondernemingsregistratiebureau.

Is de toegang tot het Zweedse ondernemingsregister kosteloos?

De gegevens uit het Zweedse ondernemingsregister kunnen kosteloos worden verkregen door telefonisch contact op te nemen met het Zweeds ondernemingsregistratiebureau. Voor de behandeling van verzoeken om een schriftelijk uittreksel uit het register wordt doorgaans een vergoeding in rekening gebracht.

De zoekmachine op internet biedt gratis toegang tot gegevens over bedrijfsnamen, inschrijvingsnummers en bedrijfsstatussen. De volgende overige diensten zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde en betalende gebruikers:

 • bestuurders van bedrijven (waaronder leden van de raad van bestuur);
 • jaarrekeningen;
 • statuten;
 • inschrijvingscertificaten;
 • meer gedetailleerde informatie over faillissementen en liquidaties.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Informatie over Zweedse kapitaalvennootschappen wordt verstrekt in overeenstemming met artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG.

Nieuw ingeschreven Zweedse kapitaalvennootschappen, en wijzigingen in deze inschrijvingen, worden geregistreerd door het Zweedse ondernemingsregistratiebureau.

Artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG verplicht de lidstaten om ervoor te zorgen dat vennootschappen bepaalde documenten en bijzonderheden bekendmaken. Artikel 3 bis, lid 2, verplicht de lidstaten voorts om deze gegevens te verstrekken voor publicatie op het Europese e-Justitieportaal.

In het geval van Zweden wordt de geregistreerde informatie gepubliceerd in de Zweedse staatscourant (Post- och Inrikes Tidningar).

Meer informatie over Zweedse vennootschappen is te vinden op de website van het Zweedse ondernemingsregistratiebureau: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bolagsverket.se/en.

De Zweedse staatscourant kan worden geraadpleegd via de website van het Zweedse ondernemingsregistratiebureau: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bolagsverket.se/en.

Hoe opzoekingen verrichten in het Zweedse ondernemingsregister

Iedereen kan informatie uit het register verkrijgen door per post, e-mail of telefoon contact op te nemen met het Zweedse ondernemingsregistratiebureau.

Met behulp van de zoekmachine kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd door een bedrijfsnaam en een inschrijvingsnummer in te voeren. De hieronder vermelde informatie is alleen beschikbaar voor geregistreerde en betalende gebruikers:

 • bestuurders van bedrijven (waaronder leden van de raad van bestuur);
 • jaarrekeningen;
 • statuten;
 • inschrijvingscertificaten;
 • meer gedetailleerde informatie over faillissementen en liquidaties.

Geschiedenis van het Zweedse ondernemingsregister

Het Zweedse ondernemingsregister wordt bijgehouden sinds 1897. Afhankelijk van het soort gegevens is de inhoud van het register vanaf het jaar 1982 digitaal beschikbaar. Sinds 2002 worden alle inkomende gegevens omgezet in een digitaal formaat.

Nuttige links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees ondernemingsregister (EBR)

Laatste update: 03/11/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Verenigd Koninkrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van het Verenigd Koninkrijk

Wie houdt het ondernemingsregister van het Verenigd Koninkrijk bij?

Companies House houdt het De link wordt in een nieuw venster geopend.ondernemingsregister van het Verenigd Koninkrijk bij, dus voor Engeland en Wales, Schotland en Noord-Ierland.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Het register bevat informatie die aangeleverd is door ondernemingen, limited liability partnerships (maatschappen met beperkte persoonlijke aansprakelijkheid), limited partnerships (een soort commanditaire vennootschappen), overzeese ondernemingen, EESV’s (Europese economische samenwerkingsverbanden), grensoverschrijdende fusies en SE’s (Societas Europaea, Europese vennootschap). Nadere informatie over hoe u informatie kunt aanleveren, vindt u op de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.Companies House. Het register bevat geen gegevens over eenmansbedrijven, general partnerships (vennootschappen onder firma) en bedrijfsnamen.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Ja, de toegang tot het register is kosteloos, evenals het ophalen van basisgegevens van ondernemingen.

Hoe opzoekingen verrichten in het ondernemingsregister in het Verenigd Koninkrijk

Gegevens over ondernemingen in het ondernemingsregister van het Verenigd Koninkrijk kunt u opzoeken op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.Companies House, met behulp van de ‘WebCHeck’-service.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

De "registrar of companies" (bewaarder van het ondernemingsregister)

In dit punt wordt de situatie betreffende ondernemingsgegevens behandeld, omdat de inhoud van het register grotendeels daarop betrekking heeft.

De belangrijkste wetgeving inzake de werking van het register van het Verenigd Koninkrijk is de Companies Act (wet op de ondernemingen) van 2006. Op grond van deze wet verstrekken ondernemingen of personen die namens hen optreden, ondernemingsgegevens aan de registrar of companies. Zodra de gegevens zijn verstrekt, wordt nagegaan of deze volledig zijn. De griffier aanvaardt deze gegevens te goeder trouw. De juistheid van de gegevens wordt niet gevalideerd of geverifieerd. Wanneer de gegevens worden aanvaard, worden deze geregistreerd om te worden bewaard en voor inzage door het publiek ter beschikking te worden gesteld. Personen die gegevens opzoeken, kunnen op die gegevens vertrouwen, met uitzondering van een beperkte categorie gegevens, maar slechts voor zover de aan de registrar verstrekte gegevens juist zijn.

Voor een beperkte categorie gegevens van het register heeft de registratie rechtsgevolgen. Personen die gegevens opzoeken, kunnen op die gegevens vertrouwen, zoals deze blijken uit het register. Deze categorie omvat:

 • oprichting van een vennootschap (artikel 16 van de Companies Act van 2006)
 • statutaire zetel en wijziging ervan krachtens artikel 87
 • naam van de onderneming en wijziging ervan krachtens artikel 81
 • herinschrijving van een onderneming om haar rechtsvorm te wijzigen, bv. van een private onderneming naar een naamloze vennootschap enz. (artikelen 96, 101,104, 107 en 111)
 • vermindering van het kapitaal van een onderneming (artikelen 651 en 665)

Er kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd voor ernstige onjuistheden in de aan de registrar verstrekte gegevens. Op grond van artikel 1112 van de Companies Act van 2006 is het een misdrijf om bewust of door nalatigheid onjuiste, misleidende of bedrieglijke gegevens aan de registrar te verstrekken.

Een onderneming kan zich tegenover een derde niet beroepen op specifieke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, tenzij daarvan officieel kennis is gegeven of kan worden aangetoond dat de derde op de hoogte was van de gebeurtenis (artikel 1079 van de Companies Act van 2006).

Het gaat om de volgende specifieke gebeurtenissen:

 • wijziging van de statuten van de onderneming
 • veranderingen van bestuurders van de onderneming
 • wijziging van de statutaire zetel van de onderneming
 • het geven van een bevel tot liquidatie van de onderneming
 • aanstelling van een curator in een vrijwillige liquidatie van de onderneming

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Companies House

Laatste update: 24/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.