Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Roemenië

Deze pagina biedt een overzicht van het Roemeense handelsregister, dat wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie – Nationaal Bureau voor het Handelsregister

Inhoud aangereikt door
Roemenië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Roemeense handelsregister?

Het Roemeense Nationaal Bureau voor het Handelsregister is een overheidsorgaan met rechtspersoonlijkheid dat ressorteert onder het ministerie van Justitie. Het Bureau is belast met het bijhouden, organiseren en beheren van het centrale geautomatiseerde ondernemingsregister.

Onder het Nationaal Bureau voor het Handelsregister ressorteert een aantal regionale handelsregisters, voor Boekarest en elk van de 41 districten in Roemenië. Deze zijn belast met het bijhouden, organiseren en beheren van de lokale handelsregisters.

In overeenstemming met Wet nr. 26/1990 bevat het handelsregister informatie over in het register ingeschreven rechtspersonen, als volgt:

 • vennootschappen;
 • nationale ondernemingen;
 • nationale vennootschappen;
 • overheidsbedrijven;
 • coöperatieve vennootschappen;
 • coöperatieve organisaties;
 • financiële instellingen;
 • economische samenwerkingsverbanden;
 • Europese economische samenwerkingsverbanden;
 • Europese vennootschappen;
 • Europese coöperatieve vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • zelfstandige ondernemers;
 • familiebedrijven; en
 • andere personen waarin de wet uitdrukkelijk voorziet.

Het handelsregister registreert alle documenten, akten en vermeldingen alsmede de identiteit van de handelaars die zich verplicht moeten registreren, evenals andere akten en documenten waarin de wet uitdrukkelijk voorziet.

Op de website van het handelsregister (https://www.onrc.ro/index.php/en/) vindt u het volgende:

1.  documenten;
2.  informatie en diensten onderverdeeld naar secties en diensten;
3.  informatie over het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken;
4.  diverse openbare gegevens – kosteloze toegang;
5.  de formulieren die gebruikt worden binnen de instelling;
6.  de formaliteiten voor registratie in het handelsregister voor elke categorie van handelaren en handelsactiviteiten;
7.  statistieken over de geregistreerde handelsactiviteiten.

 • Geschiedenis van de instelling
 • Netwerk van kantoren van het handelsregister
 • Formulieren (voor handelaars enz.) en formaliteiten
 • Kosten en vergoedingen voor de diensten van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister
 • Diensten
 • Wetgeving
 • Statistische gegevens
 • Media

De door het handelsregister verstrekte diensten zijn beschikbaar op het e-dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister, dat is ontwikkeld in het kader van de sectorale operationele programma’s “Vergroten van het economisch concurrentievermogen” en “Investeringen in uw toekomst!” in het kader van het project: “Onlinediensten (e-Overheid), verricht door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aan het bedrijfsleven via een speciaal portaal”.

De diensten die het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aanbiedt via het e-dienstenportaal zijn de volgende:

 • Recom online;
 • voorlopige controles (beschikbaarheid en/of reservering van naam/logo voor natuurlijke en rechtspersonen/zelfstandige ondernemers/familiebedrijven);
 • verrichten van inschrijvingen in het handelsregister;
 • bijwerken van de contactgegevens van in het handelsregister opgenomen bedrijven;
 • toegang tot actuele informatie over de activiteiten van een bedrijf in het verleden, statistische gegevens;
 • afgifte van documenten (certificaten);
 • status van procedures;
 • kennisgeving van bij het handelsregister ingediende aanvragen;
 • besluiten tot het opschorten van bij het handelsregister ingediende aanvragen;
 • statistische gegevens (activiteiten in het centrale ondernemingsregister, bedrijven met buitenlands kapitaal).

De dienst “Recom online” biedt de volgende informatie:

 • naam;
 • statutaire zetel;
 • uniek registratienummer;
 • handelsregisternummer;
 • rechtsvorm;
 • telefoon;
 • telex;
 • fax;
 • geplaatst en gestort kapitaal;
 • voornaamste activiteit van de handelaar;
 • secundaire activiteit van de handelaar;
 • gegevens over de leden, natuurlijke of rechtspersonen (adres/statutaire zetel, kapitaal, aantal en type uitgegeven aandelen, geboortedatum en -plaats van leden die natuurlijke personen zijn, persoonlijke identificatienummers/unieke registratienummers);
 • gegevens over de bestuurders (adres/statutaire zetel, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, bevoegdheden);
 • gegevens over filialen en onderafdelingen (vestigingsplaats/telefoon);
 • gegevens over bijkantoren (vestigingsplaats/telefoon);
 • gegevens over balansen (omzet, gemiddeld aantal werknemers, brutowinst), indien deze informatie beschikbaar is.

Is de toegang tot het Roemeense handelsregister kosteloos?

De informatie van het handelsregister is online toegankelijk via het e‑dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister. De gegevens zijn op verzoek en tegen betaling toegankelijk na registratie als gebruiker (door een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken) nadat een overeenkomst met een klant is aangegaan.

 • Algemene informatie voor personen die gereguleerde activiteiten willen gaan uitvoeren, zoals van toepassing (handelaars, natuurlijke personen, rechtspersonen, overheidsorganen en -instanties enz.), is beschikbaar op https://www.onrc.ro/index.php/en/;
 • Ook het betalende gedeelte van Recom online is toegankelijk na registratie als gebruiker. Dit is 24 uur per dag toegankelijk;
 • De elektronische formulieren zijn niet eerder toegankelijk via het e-dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister dan na voorafgaande registratie als gebruiker (door een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken);
 • Het onderdeel over de status van aanvragen voor registratie die zijn ingediend bij het handelsregister kan kosteloos worden geraadpleegd;
 • Het onderdeel over de besluiten tot opschorting van aanvragen voor registratie die zijn ingediend bij het handelsregister kan kosteloos worden geraadpleegd;
 • Ook de toegang tot bepaalde openbare informatie (financiële overzichten, vrijwillige of gedwongen liquidatie enz.) is kosteloos;
 • Alle onderdelen van de website https://www.onrc.ro/index.php/en/ zijn 24 uur per dag kosteloos toegankelijk.
 • De diensten die beschikbaar zijn via het portaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister zijn gedeeltelijk gratis, conform de van toepassing zijnde wetgeving;
 • Voor de toegang tot diensten via het e-dienstenportaal van het nationale handelsregister is authenticatie vereist.

Hoe opzoekingen verrichten in het Roemeense handelsregister

De kosteloze informatie op Recom online kan worden doorzocht aan de hand van de volgende criteria:

 • naam van de vennootschap;
 • handelsregisternummer;
 • uniek registratienummer;
 • land waar de statutaire zetel zich bevindt.

De kosteloos beschikbare algemene informatie voor betrokken personen omvat:

 • naam van de vennootschap;
 • plaats en land waar de statutaire zetel van de vennootschap zich bevindt;
 • handelsregisternummer (afgegeven door het geautomatiseerde ondernemingsregister);
 • uniek registratienummer (afgegeven door het ministerie van Overheidsfinanciën);
 • statuten;
 • voormalige statutaire zetel;
 • niet-ingewisseld registratiecertificaat;
 • geplaatst kapitaal en de statutaire limiet;
 • liquidatie;
 • faillissement;
 • ontbreken van jaarlijkse balans in het handelsregister;
 • datum van laatste registratie in het handelsregister.

Geschiedenis van het Roemeense handelsregister

Het handelsregister is opgericht in 1990 krachtens Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister.

In de tweede helft van 2011 is een speciaal portaal gelanceerd met nieuwe onlinediensten voor het bedrijfsleven en andere belangstellenden.

Doelstellingen van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister:

 • het bedrijfsleven, overheidsorganen, de media en andere betrokken personen informeren over inschrijvingen in het handelsregister;
 • verminderen van de tijd die nodig is om de informatie te vinden;
 • verminderen van de wachttijden in de kantoren van het handelsregister;
 • verminderen van de tijd die nodig is om registratiedocumenten in te dienen bij het handelsregister;
 • vereenvoudigen van de procedures voor de registratie van handelaars, het verstrekken van financiële informatie en het behandelen van verzoeken om informatie en documenten;
 • verstrekken van realtime-informatie over gegevens in het handelsregister aan onlineaanvragers.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Het Roemeense handelsregister is opgericht en wordt geëxploiteerd in overeenstemming met Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd). Toestemming voor de oprichting van entiteiten die verplicht moeten worden ingeschreven in het handelsregister, de activiteiten daarvan en inschrijvingen in het handelsregister, en de inschrijving van wijzigingen in de oprichtingsdocumenten, of andere aspecten waarin uitdrukkelijk wordt voorzien, wordt gegeven in overeenstemming met Wet nr. 26/1990, Noodverordening nr. 116/2009, Wet nr. 359/2004, en de Uitvoeringsregels voor het bijhouden van ondernemingsregisters, het verrichten van inschrijvingen en het verstrekken van informatie. De specifieke aspecten van elk type activiteit dat verplicht moet worden ingeschreven in het handelsregister worden gereguleerd door specifieke wetgevingshandelingen. De belangrijkste hiervan zijn Wet nr. 31/1990, Wet nr. 1/2005, Wet nr. 566/2004, Noodverordening nr. 44/2008, en Wet nr. 161/2003.

De hieronder vermelde nationale voorschriften bepalen dat derden kunnen vertrouwen op de informatie en documenten in het handelsregister, in overeenstemming met artikel 3 bis van Richtlijn 2009/101/EG, zoals ingevoerd bij Richtlijn 2012/17/EU.

 1. Artikel 1, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), bepaalt het volgende: “Alvorens een economische activiteit te starten, verzoeken de volgende natuurlijke of rechtspersonen om in het handelsregister te worden geregistreerd of ingeschreven, naar gelang van toepassing: eenmanszaken, zelfstandige ondernemers en familiebedrijven, vennootschappen, nationale vennootschappen en nationale ondernemingen, overheidsbedrijven, economische samenwerkingsverbanden, coöperatieve vennootschappen, coöperatieve organisaties, Europese vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden met hoofdkantoor in Roemenië, en andere natuurlijke en rechtspersonen waarin uitdrukkelijk wordt voorzien door de wet.

  Bovendien bepaalt artikel 1, lid 2, van deze wet dat “in de loop van hun activiteit of aan het eind daarvan de in lid 1 bedoelde natuurlijke en rechtspersonen verzoeken dat vermeldingen in verband met documenten en akten die wettelijk verplicht moeten worden ingeschreven, worden ingeschreven in hetzelfde register”.
 1. De verstrekking van in het handelsregister ingeschreven informatie en de afgifte van kopieën van gerelateerde documenten vindt plaats in overeenstemming met artikel 4 van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):

1) Het Handelsregister is toegankelijk voor het publiek.

2) Het Bureau voor het Handelsregister verstrekt, op kosten van de verzoekende persoon, gewaarmerkte kopieën van de inschrijvingen in het register en de ingediende documenten, informatie over de gegevens in het handelsregister en certificaten ter bevestiging van de registratie van een bepaald document of een bepaalde akte.

3) Ook de in lid 2 bedoelde documenten kunnen worden opgevraagd en per post worden afgegeven.
4) Op verzoek kunnen de in lid 1 bedoelde documenten worden afgegeven in elektronische vorm en online worden verzonden, met een unieke elektronische handtekening daarbij opgenomen of bijgevoegd of verstrekt in een link.

5) De kosten voor de verstrekking van kopieën en/of informatie, ongeacht de leveringsmethode, mogen niet hoger zijn dan de administratieve kosten van de verstrekking van deze kopieën en/of informatie.

De uitvoerbaarheid van de documenten en akten van personen die verplicht moeten worden ingeschreven in het handelsregister wordt geregeld in artikel 5 van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):

1) Registratie en vermeldingen hebben rechtsgevolgen voor derden met ingang van de datum waarop ze in het handelsregister zijn ingeschreven of zijn gepubliceerd in deel IV van het Staatsblad van Roemenië, of in een andere publicatie, conform het bepaalde in de wet.
2) Personen die zijn onderworpen aan de verplichting om een verzoek tot inschrijving in te dienen, kunnen geen uitvoerbaarheid van niet-geregistreerde documenten of akten jegens derden claimen, tenzij zij kunnen bewijzen dat deze derden bekend waren met deze documenten en akten.

Voorts zijn vennootschappen in dit verband onderworpen aan bijzondere bepalingen, d.w.z. de artikelen 50-53 van Wet nr. 31/1990 inzake vennootschappen, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):

Artikel 50, lid 1. Documenten of akten die niet zijn gepubliceerd zoals bepaald in de wet kunnen niet worden ingeroepen tegen derden, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat deze derden bekend waren met deze documenten en akten.

Lid 2. Alle inschrijvingen van een vennootschap vóór de 16e dag na de publicatie in deel IV van het Staatsblad van Roemenië van het verslag van de bevoegde rechter (momenteel kunnen besluiten over verzoeken worden genomen door het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister benoemde persoon, in overeenstemming met Noodverordening nr. 116/2009, als gewijzigd) zijn niet uitvoerbaar jegens derden indien deze derden kunnen bewijzen dat ze onmogelijk bekend konden zijn met deze inschrijvingen.

Artikel 51. Derden kunnen echter een beroep doen op documenten of akten die niet zijn gepubliceerd, tenzij het feit dat ze niet zijn gepubliceerd de rechtsgevolgen ervan tenietdoet.

Artikel 52, lid 1. In geval van inconsistentie tussen de bij het Bureau van het handelsregister ingediende tekst en de in deel IV van het Staatsblad van Roemenië, of de nieuwsbladen, gepubliceerde tekst, kan de vennootschap de gepubliceerde tekst inroepen jegens derden. Derden kunnen de gepubliceerde tekst inroepen jegens de vennootschap, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat zij bekend was met de bij het Bureau van het handelsregister ingediende tekst. (Artikel 52 in hoofdstuk IV van titel II is op 1 december 2006 gewijzigd bij artikel I, lid 31, van Wet nr. 441/2006)

Artikel 12, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), bepaalt het volgende:

1) Het Handelsregister bestaat uit een register voor de registratie van rechtspersonen die vennootschappen, nationale vennootschappen en nationale ondernemingen, overheidsbedrijven, economische samenwerkingsverbanden, coöperatieve organisaties, Europese vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden en andere rechtspersonen zijn waarin uitdrukkelijk wordt voorzien door de wet en met hoofdkantoor of bijkantoren in Roemenië, een register voor de registratie van rechtspersonen die coöperatieve vennootschappen of Europese coöperatieve vennootschappen zijn met hoofdkantoor of bijkantoren in Roemenië, en een register voor de registratie van eenmanszaken, zelfstandige ondernemers en familiebedrijven met kantoor of bijkantoren in Roemenië. Deze registers worden bijgehouden in een geautomatiseerd systeem (artikel 12, lid 1, van hoofdstuk II is op 16 juli 2015 gewijzigd bij artikel I, lid 5, van Wet nr. 152/2015).

 1. Artikel 6, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), in samenhang met artikel 1 van Noodverordening nr. 116/2009 betreffende de invoering van bepaalde maatregelen in verband met de inschrijving in het handelsregister, goedgekeurd met wijzigingen bij Wet nr. 84/2010, bepaalt dat “inschrijvingen in het register worden verricht op grond van het besluit van het hoofd van het Bureau van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister benoemde persoon of, indien van toepassing, een onherroepelijk rechterlijk vonnis, behalve indien de wet anders bepaalt”.


  Artikel 26, lid 1, van wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), bepaalt dat “de datum van registratie in het handelsregister de datum van de feitelijke inschrijving in het register (is)”.


  Voorts bepaalt artikel 26, lid 2, van bovengenoemde wetgevingshandeling, in samenhang met Noodverordening nr. 116/2009 dat “inschrijvingen in het register binnen 24 uur na de datum van het besluit van het hoofd van het Bureau van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister benoemde persoon (worden verricht), en in geval van registratie van een handelaar binnen 24 uur vanaf de datum van het besluit tot goedkeuring van de registratie”.


  Overeenkomstig artikel 51, lid 2, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), “(worden) inschrijvingen in het register elektronisch ingeschreven, zowel door de bureaus van het handelsregister in de rechtbanken als in het centrale geautomatiseerde register”.


  Meer informatie is hier te vinden.

Links

Officiële website van het Roemeense Nationaal Bureau voor het Handelsregister

E-dienstenportaal van het Roemeense Nationaal Bureau voor het Handelsregister

Gerelateerde documenten

Wet nr. 26/2012 PDF (669 Kb) ro

Noodverordening nr. 116/2009 PDF (255 Kb) ro

Uitvoeringsvoorschriften van 10 oktober 2008 voor het bijhouden van ondernemingsregisters PDF (1034 Kb) ro

Wet nr. 359/2004 PDF (527 Kb) ro

Laatste update: 31/10/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website