Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de ondernemings- en justitieportalen van Portugal.

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Handelsregister

Het doel van het handelsregister is het bekendmaken van de juridische situatie van eenmanszaken, vennootschappen, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, individuele ondernemingsvormen met beperkte aansprakelijkheid, coöperaties, beursgenoteerde ondernemingen, overige groepen ondernemingen en Europese economische samenwerkingsverbanden, en natuurlijke personen of verenigingen die wettelijke verplicht zijn om zich te registreren. Gegevens kunnen uitsluitend worden geregistreerd indien ondersteund met schriftelijk bewijs. Deze stukken worden elektronisch bewaard.

Het handelsregister verleent rechtspersoonlijkheid aan ondernemingen en doorgaans is registratie verplicht. Gegevens betreffende ondernemingen worden gewoonlijk in een afzonderlijk document opgenomen. In de meeste gevallen is het voldoende om de notulen en de besluiten van de aandeelhouders te overleggen.

De registratie van ondernemingen moet binnen twee maanden na de oprichting plaatsvinden. De geldigheid van een aanvraag wordt door de verantwoordelijke functionaris beoordeeld op grond van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, de verstrekte documenten en eerdere registraties. In het bijzonder wordt de rechtmatigheid van de betrokken partijen gecontroleerd, de rechtmatigheid van de akten en de geldigheid van de rechtshandelingen in deze akten.

In Portugal wordt het handelsregister geregeld door het wetboek handelsregister, dat is vastgesteld bij wetsdecreet nr. 403/86 van 3 december 1986 en het valt onder de bevoegdheid van de handelsregisterkantoren in het hele land; deze kantoren zijn buitendiensten van het Instituut voor registerbewaarders en notarissen (IRN), een openbare instelling onder gezag van het ministerie van Justitie.

Handelsregisterkantoren kunnen onafhankelijke diensten zijn of samenwerken met andere registers (kadaster, burgerlijke registers en voertuigregisters) die ook IRN-diensten zijn. Handelingen van ondernemingen kunnen in elk handelsregister worden geregistreerd. Er gelden geen geografische beperkingen wat de bevoegdheid betreft.

Wat moeten ondernemingen laten registreren?

 • de oprichting;
 • besluiten van de algemene vergadering, indien wettelijk verplicht, met betrekking tot de aankoop van goederen door de onderneming;
 • gegevens betreffende aandelen van de onderneming, het ontslag of de uitsluiting van aandeelhouders uit vennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, schrappen van aandelen vanwege het overlijden van een aandeelhouder, toelating van nieuwe aandeelhouders met onbeperkte aansprakelijkheid, afwaarderen van aandelen en ontslag of uitsluiting van aandeelhouders in ondernemingen op basis van aandelen, besluiten over afwaardering, conversie of aflossing van aandelen en het uitgeven van obligaties;
 • het aanstellen en ontslaan van leden van de directie of raad van bestuur, en de secretaris van de onderneming;
 • overzicht van boekhoudkundige gegevens
 • verandering van adres;
 • een fusie- of splitsingsplan, of plan om een Europese vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, of een uitbreiding van de onderneming of een interne of grensoverschrijdende fusie of splitsing, of de transformatie of ontbinding van een onderneming;
 • gegevens betreffende het kapitaal van de onderneming en wijzigingen in de statuten van de onderneming;
 • gegevens betreffende de curatoren van de onderneming;
 • de afwikkeling van de liquidatie of de hervatting van de activiteiten van de onderneming;
 • besluiten betreffende volledige controle door een onderneming over een andere, in een groep ondernemingen, en onderschikkingsovereenkomsten (contrato de subordinação);
 • uitgifte van optiecertificaten;
 • akten, besluiten en orders die geregistreerd moeten worden;
 • handelsvertegenwoordiging of agentschapcontracten, indien schriftelijk, wijzigingen van dergelijke contracten en het aflopen ervan;
 • instelling van een permanente vertegenwoordiging;
 • andere gegevens die bij wet in het handelsregister moeten worden opgenomen.

Toegang tot informatie

Elke persoon kan om uittreksels uit het register en de overeenkomstige elektronische documenten verzoeken.

Uittreksels op papier moeten bij de registerkantoren worden opgevraagd maar de relevante informatie kan ook worden geraadpleegd via de "one-stop-shop" website voor ondernemers (Balcão do Empreendedor) in de vorm van een elektronisch uittreksel over de rechtstoestand van de betrokken entiteit, die voortdurend wordt bijgewerkt en beschikbaar is in het Portugees en het Engels.

De opzoeking gebeurt met gebruikmaking van het fiscale identificatienummer van de ondernemingen (Número de Identificação Coletiva – NIPC), dat zowel het registratienummer in het handelsregister als het fiscaal nummer van de onderneming is.

Een opzoeking in de gepubliceerde handelingen van ondernemingen kan gebeuren op de officiële website op basis van het NIPC, het district of het soort handeling.

Overheidsinstanties kunnen ook opzoekingen verrichten met gebruikmaking van de naam van de aan registratie onderworpen onderneming of het NIPC of via de webdienst die beschikbaar wordt gesteld bij de goedkeuring van het IRN.

Kosten van de informatie

Informatie over geregistreerde handelingen is kosteloos beschikbaar op de website voor publicatie van handelingen van ondernemingen. De publicatie gebeurt onmiddellijk en automatisch zodra de registratie is voltooid en kan door iedereen worden opgezocht.

Voor uittreksels uit het register en daarmee verband houdende documenten, hetzij op papier, hetzij in elektronische vorm, moet worden betaald.

De toegang tot elektronische uittreksels is beschikbaar voor een abonnement van 25 EUR per jaar en er kan een abonnement van twee, drie of vier jaar worden gekozen. Opzoekingen moeten aan de hand van het NIPC worden verricht. Na betaling kan de informatie worden verkregen door een certificatiecode in te voeren.

Dezelfde procedure kan worden gebruikt om elektronische uittreksels van in de databank opgeslagen documenten op te vragen, met andere woorden documenten die vanaf januari 2011 als basis voor registratie zijn gebruikt. Ook kunnen op die manier gewaarmerkte kopieën van bijgewerkte ondernemingsakten worden verkregen.

Rechtsgevolgen van het handelsregister

De te registreren gegevens en de publicatie ervan zijn pas afdwingbaar na de publicatiedatum.

Voor het definitieve register geldt het vermoeden dat het de juridische situatie weergeeft (artikel 11 van het wetboek handelsregister).

Alle informatie over de identiteit van de onderneming (rechtsstatus, naam, statutaire zetel, doel, identificatie van leden van de bedrijfsorganen, enz.) en de meeste gegevens die aan registratie zijn onderworpen, komen van transcriptie van gegevens; dat betekent dat er een vermoeden geldt dat de juridische situatie die uit het register blijkt, effectief bestaat.

Gedeponeerde gegevens vormen de uitzondering op deze regel. Dat is een vorm van registratie waarbij de verantwoordelijkheid voor de controle van de juridische juistheid van ter registratie neergelegde documenten bij de onderneming ligt. De registerbewaarder gaat alleen de legitimiteit na van de persoon die om registratie verzoekt. Deze registratie dient als publieke kennisgeving en daarvoor geldt geen vermoeden van waarheid. Gegevens over aandelen hebben dat statuut.

Artikel 153 van het wetboek kadaster, dat als alternatief voor het handelsregister van toepassing is, bepaalt dat elke persoon die een vals of juridisch niet-bestaand document registreert, niet alleen strafrechtelijk aansprakelijk is, maar ook aansprakelijk is voor de schade die daardoor wordt veroorzaakt. Voorts is bepaald dat elke persoon die voor het register of elders onjuiste of valse verklaringen aflegt of bevestigt, met het oog op de registratie van gegevens of de opstelling van de noodzakelijke documenten, evenzeer aansprakelijk is.

Op grond van artikel 348A van het strafwetboek is eenieder die valselijk aan een overheidsinstantie of aan een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies een identiteit, staat of andere hoedanigheid waaraan de wet rechtsgevolgen toekent, opgeeft of bevestigt, strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete.

Laatste update: 29/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website