Ondernemingsregisters in de EU-landen

Nederland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Nederlandse Handelsregister.

Inhoud aangereikt door
Nederland

Welke gegevens bevat het Nederlandse ondernemingsregister?

Het Nederlandse Handelsregister is in handen van en wordt onderhouden door de Kamer van Koophandel, die hiertoe is gemachtigd door de overheid op basis van de Handelsregisterwet.

Het register geeft een overzicht van alle (juridisch) relevante informatie over alle economisch relevante ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Alle ondernemingen en rechtspersonen worden in het register opgenomen. Het gaat hierbij om:

 • Vennootschappen (BV’s en NV’s)
 • Eenmanszaken
 • Verenigingen
 • Stichtingen
 • Vrije beroepen (bv. advocaten, artsen, kunstenaars)
 • Verenigingen van eigenaars
 • Kerkgenootschappen, en
 • Overheidsdiensten.

De hoeveelheid geregistreerde gegevens is afhankelijk van de rechtsvorm van de organisatie. De belangrijkste geregistreerde gegevens zijn:

 • (Statutaire) Naam
 • Andere handelsnamen
 • Zetel
 • Adressen
 • Kapitaal (aandelen)
 • Bestuurders
 • Personen met volmacht)
 • Vestigingen
 • Contactgegevens
 • Activiteiten (bij de codering hiervan wordt de NACE-indeling gevolgd).

In het register zijn circa 2,5 miljoen ondernemingen en rechtspersonen opgenomen.

Volgens de Nederlandse wet is de informatie in het register valide (en bindend voor derden) tenzij anders vermeld. Het is aan de organisaties zelf om te voldoen aan hun verplichting tot inschrijving (en registratie van eventuele wijzigingen). Elke wijziging moet binnen 1 week worden doorgegeven.

De inschrijving in het Handelsregister is geen onderdeel van de procedure voor de oprichting van een vennootschap in Nederland. Juridisch gezien kan een onderneming in Nederland bestaan zonder deze inschrijving. Hoewel illegaal, belet het niet-inschrijven van een onderneming dus niet dat deze bestaat en als zodanig kan handelen (anders dan bijvoorbeeld in het VK).

Nederlandse vennootschapen, al dan niet met beperkte aansprakelijkheid, moeten tevens hun jaarrekening in het Handelsregister deponeren. Dit geldt voor circa 900.000 ondernemingen. Het merendeel daarvan hoeft slechts een balans in te dienen, terwijl de grote ondernemingen (ongeveer 20.000) ook een winst- en verliesrekening moeten deponeren.

Is de toegang tot het Nederlandse ondernemingsregister kosteloos?

De basisinformatie in het Nederlandse Handelsregister is kosteloos via internet beschikbaar, maar voor sommige diensten (bv. officiële uittreksels) wordt een vergoeding gevraagd.

Ingeschreven organisaties betalen één keer om in het Handelsregister te worden ingeschreven. Er is geen jaarlijkse vergoeding verschuldigd, noch hoeft voor wijzigingen te worden betaald.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

Richtlijn nr. 2012/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 tot wijziging van Richtlijn 89/666/EEG van de Raad en Richtlijnen 2005/56/EG en 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad betreft de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters betreft. Deze richtlijn voorziet in de instelling van een zogenaamd Europees centraal platform. Het systeem van gekoppelde registers bestaat vervolgens uit dit platform, de registers van de lidstaten en een portaal dat als Europees elektronisch toegangspunt fungeert.

De richtlijn voorziet in twee inwerkingtredingstermijnen. De lidstaten moesten uiterlijk op 7 juli 2014 voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn, echter met uitzonderingen van een aantal artikelen. Deze artikelen dienen uiterlijk twee jaar na de vaststelling van de uitvoeringshandelingen door de Europese Commissie geïmplementeerd worden.

De Nederlandse regelgeving voldoet al aan de vereisten die in de betreffende artikelen zijn vastgelegd. Ten aanzien van beide implementatietermijnen geldt dat geen nadere wijziging van de Handelsregisterwet 2007 of de daarop gebaseerde lagere regelgeving noodzakelijk is. Een mededeling met deze strekking is gepubliceerd in de Staatscourant van 4 juli 2014.

Hoe opzoekingen verrichten in het Nederlandse ondernemingsregister

U kunt in het Nederlandse Handelsregister zoeken op:

 • (Deel van de) handelsnaam,
 • Officieel KvK-nummer,
 • Adres, en
 • Postcodegebied.

Geschiedenis van het Nederlandse ondernemingsregister

De informatie loopt vanaf de start van het huidige register (1920). Er zijn ook gegevens van oudere ondernemingen beschikbaar.

Links

Europees ondernemingsregister, Kamer van Koophandel

Laatste update: 20/10/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website