Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mogelijkheden om het ondernemingsregister van Luxemburg te raadplegen.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister van Luxemburg?

Het ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) is een officieel repertorium van alle natuurlijke en rechtspersonen die handel drijven en andere organisaties zoals bedoeld in de gewijzigde Wet van 19 december 2002.

Het ondernemingsregister valt onder het ministerie van Justitie. De taak om het ondernemingsregister te beheren is door het ministerie van Justitie toevertrouwd aan een economisch samenwerkingsverband, de GIE RCSL, waarin de staat, de kamer van koophandel (Chambre de Commerce) en de kamer van ambachten (Chambre des Métiers) vertegenwoordigd zijn.

Het ondernemingsregister heeft ten doel om:

 • te waarborgen dat personen die krachtens de wet tot inschrijving of registratie verplicht zijn, kunnen worden geïdentificeerd door het bijhouden van een permanente inventaris;
 • te zorgen voor een grotere zekerheid in verband met transacties;
 • informatie te verstrekken aan derden.

Het ondernemingsregister verzamelt twee soorten gegevens:

 • identificatiegegevens en juridische informatie, waaronder de handelsnaam of de naam van de vennootschap, het doel van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal, de samenstelling van de raad van bestuur, de auditor, ondertekeningsbevoegdheden en andere, soortgelijke gegevens;
 • de jaarrekening.

Contact

Kantooradres

Postadres

Openingstijden

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

Telefoon: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-mail: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Maandag tot en met vrijdag, 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

De dossiers kunnen kosteloos worden geraadpleegd in het kantoor van het ondernemingsregister.

Een aantal basisgegevens is gratis beschikbaar op de website van het ondernemingsregister:

 • inschrijvingsnummer;
 • datum van inschrijving;
 • naam;
 • rechtsvorm;
 • adres van de statutaire zetel;
 • lijst van sinds 2006 gedeponeerde stukken.

Tegen betaling kunnen de volgende documenten worden verkregen:

 • een uittreksel met een bijgewerkte samenvatting van de gegevens die een in het ondernemingsregister ingeschreven persoon in het register moet laten opnemen;
 • een elektronisch afschrift van de bij het ondernemingsregister gedeponeerde stukken.

De tabel met de tarieven kan online worden geraadpleegd onder de rubriek “informations générales-Tarifs”.

Hoe opzoekingen verrichten in het Luxemburgse ondernemingsregister?

Opzoekingen kunnen worden verrichten op de website van het ondernemingsregister met behulp van:

 • de naam (of een deel van de naam); of
 • het inschrijvingsnummer van de ingeschreven persoon.

De zoekmachine van de website geeft de lijst van opgezochte personen weer.

Door te klikken op de naam van de weergegeven personen krijgt u gratis toegang tot de volgende informatie:

 • inschrijvingsnummer;
 • datum van inschrijving;
 • naam;
 • rechtsvorm;
 • adres van de statutaire zetel;
 • lijst van sinds 2006 gedeponeerde stukken.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Krachtens artikel 9, lid 4, van de Wet inzake handelsvennootschappen van 10 augustus 1915 hebben documenten en uittreksels van documenten pas rechtsgevolgen vis-à-vis derden vanaf de datum waarop ze worden gepubliceerd in de staatscourant van Luxemburg (Mémorial C, Recueil des sociétés et associations), tenzij de vennootschap kan aantonen dat de desbetreffende derde(n) reeds eerder kennis had(den) van deze documenten of uittreksels. Derden kunnen echter vertrouwen op documenten en uittreksels die nog niet zijn gepubliceerd.

Wanneer een transactie plaatsvindt vóór de zestiende dag na de datum van publicatie, hebben deze documenten en uittreksels geen rechtsgevolgen vis-à-vis derden die kunnen aantonen dat ze onmogelijk kennis konden hebben van de documenten of uittreksels.

Bij discrepantie tussen de gedeponeerde tekst en de in de staatscourant gepubliceerde tekst, kan de gepubliceerde tekst niet worden ingeroepen jegens derden. Een derde kan daar zelf echter wel een beroep op doen, tenzij de vennootschap kan aantonen dat deze derde wel degelijk bekend was met de gedeponeerde tekst.

Geschiedenis van het Luxemburgse ondernemingsregister

Het ondernemingsregister bestaat sinds 1909.

Sinds 2003 valt het onder het ministerie van Justitie en is het beheer in handen van een economisch samenwerkingsverband, het GIE RCSL. Sindsdien is het register volledig geautomatiseerd.

Sinds 1 januari 2006 worden de bij het register gedeponeerde stukken systematisch gedigitaliseerd en in elektronische vorm beschikbaar gesteld voor raadpleging op de website.

Ook de documenten die vóór die datum en sinds de oprichting van het register in 1909 zijn gedeponeerd, worden gedigitaliseerd en geleidelijk toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Het ondernemingsregister zal uiteindelijk integraal langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd.

Links

Ondernemingsregister

Laatste update: 16/06/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website