Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Finland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het handelsregister van Finland.

Inhoud aangereikt door
Finland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Finse handelsregister?

De Nationale Raad voor patenten en registraties is eigenaar en onderhoudt het Finse handelsregister.

Het handelsregister van Finland is een openbaar register dat informatie over handelaars (ondernemingen) bevat. In de regel moeten alle ondernemingen in het register worden ingeschreven. Ook moeten ondernemingen kennisgeving doen van wijzigingen van gegevens die in het register zijn ingeschreven. De meeste ondernemingen moeten ook hun jaarrekeningen bij het register deponeren. Elk jaar wordt het volgende geregistreerd:

 • circa 30 000 nieuwe ondernemingen
 • circa 80 000 wijzigingen van geregistreerde ondernemingsgegevens
 • circa 200 000 jaarrekeningen.

Het handelsregister deelt een gezamenlijke kennisgevingsprocedure en gegevensdienst met de Finse belastingdienst. BIS (Business Information Service) is een kosteloze gegevensdienst die gezamenlijk door de Nationale Raad voor patenten en registraties en de belastingdienst wordt beheerd. Deze dienst verstrekt contact- en identificatie-informatie over ondernemingen, bijvoorbeeld:

 • naam van de vennootschap, handelsnaam, en de vertalingen daarvan
 • bedrijfs-ID, rechtsvorm en domicilie
 • adres en andere contactgegevens
 • voornaamste bedrijfsactiviteiten.
 • de registers van de belastingdienst en de Nationale Raad voor patenten en registraties waarin de ondernemingen zijn ingeschreven
 • informatie over beëindiging of onderbreking van de bedrijfsactiviteiten en faillissements-, liquidatie- of reorganisatieprocedures.

Naast het gebruik van de gratis informatiedienst BIS Search is het mogelijk om tegen betaling geselecteerde gegevens uit het Business Information System (BIS) op te vragen. Ook dit systeem wordt gezamenlijk door de belastingdienst en de Nationale Raad voor patenten en registraties beheerd.

Met BIS Search kunnen klanten zoeken naar ondernemingen in het BIS, bijvoorbeeld in groepen per regio of op basis van type activiteit (de hoofdactiviteit van de vennootschap volgens de “standaard industriële classificatie” van Statistics Finland (Tilastokeskus, het Finse Bureau voor de statistiek), rechtsvorm, register (de registers van de belastingadministratie, het handelsregister of het register van stichtingen) of inschrijvingsdatum (om nieuwe vennootschappen te selecteren).

Het Europees ondernemingsregister (EBR) biedt directe toegang tot betrouwbare informatie over vennootschappen verspreid over Europa. Het EBR is een gemeenschappelijke informatiedienst die wordt aangeboden door de handelsregisters van 15 Europese landen. De informatiedienst verstrekt officiële en betrouwbare informatie die rechtstreeks afkomstig is uit het nationale handelsregister van elk deelnemend land.

De EBR-dienst is eenvoudig in het gebruik, aangezien de gebruiker de te gebruiken taal kan kiezen (Fins, Zweeds of Engels) en de geregistreerde informatie voor elk land op dezelfde, gemakkelijk te begrijpen manier wordt gepresenteerd.

Is de toegang tot het Finse handelsregister kosteloos?

Ja, een deel van het register is kosteloos toegankelijk.

Hoe opzoekingen verrichten in het Finse handelsregister?

De gegevens van handelaars worden in het handelsregister ingeschreven op basis van kennisgevingen en mededelingen die worden ontvangen van de handelsregistratieautoriteit. Het register bevat informatie die door de handelaars zelf of door rechtbanken en andere autoriteiten is verstrekt.

Overeenkomstig artikel 21 bis van de Wet op het handelsregister kan de Nationale Raad voor patenten en registraties zijn bestanden actualiseren en, door gebruik te maken van het Finse bevolkingsinformatiesysteem, persoonlijke gegevens controleren die klanten hebben verstrekt in hun kennisgevingen en eventuele bijlagen daarbij.

Volgens artikel 21 van de Wet inzake het verbod op het exploiteren van een onderneming voorziet het Finse Wettelijke Registratiecentrum het handelsregister van gegevens (inclusief de begin- en einddatum) inzake van kracht zijnde verboden op het exploiteren van een onderneming. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in het handelsregistersysteem.

In de Finse wetgeving is een regeling opgenomen betreffende de inhoud van het handelsregister. In de Finse wetgeving die van toepassing is op het handelsregister, ondernemingstypen en bedrijfsactiviteiten in het algemeen wordt omschreven welke gegevens voor de verschillende ondernemingstypen moeten worden ingeschreven (zie, bijvoorbeeld, de Wet op het handelsregister, de Wet betreffende besloten vennootschappen en de Wet inzake partnerschappen).

Normaliter wordt ten minste de volgende informatie geregistreerd voor elk ondernemingstype:

 • naam van de vennootschap
 • gemeente waar de vennootschap wordt geleid (domicilie)
 • bedrijfsactiviteit(en)
 • vertegenwoordiger(s) van de vennootschap
 • adres van de vennootschap.

Wanneer een inschrijving wordt verricht in het handelsregister, wordt deze onmiddellijk gepubliceerd via het Elektronisch Informatiesysteem. De Elektronische Informatiedienst voor gepubliceerde inschrijvingen is een openbare, kosteloze dienst die naast de gepubliceerde inschrijvingen de basisgegevens van een onderneming bevat. Met behulp van de dienst kunt u controleren of een onderneming bijvoorbeeld haar nieuwe raad van bestuur heeft laten registreren of te weten komen welke nieuwe ondernemingen er in een bepaalde tijdsperiode zijn ingeschreven.

Met behulp van deze dienst kunt u informatie over elke onderneming opzoeken door de bedrijfs-ID in te voeren. Indien nodig kan het ID worden gecontroleerd in het Business Information System. Ook kan een specifieke datum of tijdsperiode worden gebruikt als zoekcriterium. Voorts kunt u de zoekopdracht verfijnen door het type inschrijving of de gemeente of provincie in te voeren als zoekcriterium. Het zoekresultaat omvat de basisgegevens van een onderneming, de bedrijfsnaam, het bedrijfs-ID en de domicilie. De gepubliceerde inschrijving omvat bijvoorbeeld het type inschrijving en de titels van inschrijvingen.

Ook andere gegevens worden ingeschreven in het register, afhankelijk van het type vennootschap. Uittreksels van een register kunnen er heel anders uitzien dan die van een ander register. Bepaalde vennootschappen profiteren bijvoorbeeld van de door de Wet op de vennootschappen geboden mogelijkheden door optie- of andere rechten uit te geven of te fuseren en dit vervolgens mee te delen voor inschrijving in het register. Andere vennootschappen kiezen er daarentegen voor om alleen de gegevens mee te delen die verplicht in het register moeten worden ingeschreven. Daarnaast komen wetswijzigingen tot uiting in de uittreksels uit het register. Registerinschrijvingen van bijvoorbeeld besloten vennootschappen kunnen sterk van elkaar verschillen, afhankelijk van de vraag of het gegeven is ingeschreven op grond van een besluit dat is genomen op grond van de nieuwe Wet op de besloten vennootschappen die op 1 september 2006 in werking is getreden, of op grond van een besluit dat is genomen op grond van een eerdere wet.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

De Wet op het handelsregister (Wet 1979/129 van 2 februari 1979) bevat bepalingen over de in het register in te schrijven gegevens en de publicatie daarvan. Deze wet verleent eenieder het recht van toegang tot gegevens, uittreksels en certificaten uit het handelsregister. Een te goeder trouw handelende derde kan vertrouwen op de betrouwbaarheid van de in het register ingeschreven informatie.

Volgens artikel 1 bis van de wet zijn alle in het register ingeschreven gegevens openbaar en heeft eenieder het recht van toegang tot gegevens, uittreksels en certificaten uit het handelsregister. De gegevens kunnen ook in elektronische vorm worden verstrekt. De enige uitzonderingen zijn de persoonlijke ID-nummers van natuurlijke personen en het huisadres van natuurlijke personen die in het buitenland wonen; deze zijn niet openbaar. Gegevens over de identificerende eindgetallen van het persoonlijke ID-nummer en het huisadres van natuurlijke personen die in het buitenland wonen worden alleen verstrekt indien openbaarmaking voldoet aan de vereisten voor autoriteitsprocedures als bedoeld in artikel 16, lid 3, van de Wet op de openheid van overheidsactiviteiten. Anders wordt alleen het land van verblijf bekendgemaakt, in plaats van het huisadres.

Artikel 26 van de Wet op het handelsregister bepaalt dat een te goeder trouw handelende partij kan vertrouwen op de in het register ingeschreven en gepubliceerde gegevens. De gegevens worden onmiddellijk na inschrijving in het register elektronisch gepubliceerd. Publicaties kunnen gratis worden verkregen van de informatiedienst van het handelsregister.

Geschiedenis van het Finse handelsregister

Het Finse handelsregister wordt bijgehouden sinds 1860.

Links

Europees ondernemingsregister, Nationale Raad voor patenten en registraties

Laatste update: 30/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website