Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Bulgarije

Deze pagina bevat een overzicht van de ondernemingsregisters van Bulgarije en het BULSTAT-register. Bulgarije zorgt ervoor dat de informatie in deze registers voldoet aan de eisen van openbaarheid, transparantie en beveiliging.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Welke gegevens bevat het Bulgaarse ondernemingsregister?

Het Bulgaarse ondernemingsregister wordt beheerd door het registratiebureau van het ministerie van Justitie. Handelaren en filialen van buitenlandse handelaren worden in het register opgenomen met de nadere gegevens die volgens de wet moeten worden geregistreerd. Het ondernemingsregister maakt de besluiten en documenten openbaar die betrekking hebben op handelaren en filialen van buitenlandse handelaren en die volgens de wet beschikbaar moeten worden gehouden voor inzage door het publiek.

Het ondernemingsregister is een elektronische databank die de gegevens bevat die volgens de wet moeten worden geregistreerd, alsook de documenten die volgens de wet beschikbaar moeten worden gehouden voor inzage door het publiek, betreffende handelaren en filialen van buitenlandse handelaren. De dossiers over handelaren en filialen van buitenlandse handelaren worden in elektronische vorm bewaard. De dossiers bevatten aanvragen, documenten ter staving van de geregistreerde gegevens, verklaringen en andere documenten, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten ter identificatie van de personen die de betrokken entiteit vertegenwoordigen of besturen.

Is de toegang tot het Bulgaarse ondernemingsregister kosteloos?

Het ondernemingsregister bevindt zich in het publieke domein. De toegang tot de databank van het ondernemingsregister staat open voor iedereen en is kosteloos. Overeenkomstig een wijziging van de wet op het ondernemingsregister (ZTR) van 1 januari 2013 moet toegang tot de dossiers over de in het ondernemingsregister ingeschreven handelaren worden vastgelegd. Dit betekent dat toegang tot de ingescande documenten die in het ‘dossier’ over een bepaalde handelaar worden bewaard, wordt verleend op basis van een elektronische handtekening of een door het registratiebureau afgegeven verklaring. Deze verklaring wordt kosteloos door het registratiebureau afgegeven.

Hoe opzoekingen verrichten in het Bulgaarse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister is 24 uur per dag toegankelijk op http://www.brra.bg/Default.ra.

Iedereen kan het ondernemingsregister doorzoeken op een bepaald gegeven of een bepaalde verklaring.

Op het portaal van het ondernemingsregister kan worden gezocht aan de hand van de volgende criteria:

 • naam of unieke identificatiecode (UIC) van een handelaar of filiaal van een buitenlandse handelaar;
 • namen of ID-nummer, of bedrijfsnaam of UIC van een partner of enige vermogenseigenaar;
 • namen of ID-nummer, of bedrijfsnaam of UIC van leden van organen van rechtspersonen – handelaar;
 • het dossier van een handelaar, filiaal van een buitenlandse handelaar en zijn functionarissen en rechtsopvolgers kan worden doorzocht op elk geregistreerd gegeven of elke geregistreerde verklaring.

Gebruikers kunnen tegen betaling ook de gehele databank doorzoeken aan de hand van hun eigen specifieke criteria. Een abonnement voor deze betaalde dienst kost 30 000 lev (BGN) per jaar (volgens de tabel van door het registratiebureau geïnde retributies); voor overheidsdiensten is de toegang tot de volledige databank kosteloos.

Verklaringen worden zowel aan het loket van het registratiebureau als langs elektronische weg afgegeven (retributies worden geïnd conform bovengenoemde tabel).

Afschriften van in het register opgeslagen documenten zijn verkrijgbaar zowel aan het loket als langs elektronische weg (retributies worden geïnd conform bovengenoemde tabel).

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

Bulgarije heeft de beginselen aanvaard zoals uiteengezet in de toepasselijke EU-wetgeving inzake de geldigheid van de inschrijving of doorhaling van gegevens en de openbaarmaking van documenten met betrekking tot handelaren. De specifieke regelingen op nationaal niveau zijn neergelegd in de wet op het ondernemingsregister.

Volgens deze wet wordt een in het register opgenomen gegeven geacht bij derden die te goeder trouw handelen bekend te zijn vanaf het moment dat de inschrijving is opgenomen. Tot 15 dagen na het opnemen van een inschrijving mag deze niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij hiervan niet op de hoogte konden zijn. Derden kunnen zich beroepen op een feit dat moet worden geregistreerd, ook als de inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden, tenzij de wet specifiek bepaalt dat het pas na het opnemen van de inschrijving effectief wordt. Een eenmaal doorgehaalde inschrijving verliest elk rechtsgevolg. Documenten in het register worden geacht bekend te zijn bij derden vanaf de datum waarop zij worden gepubliceerd.

Derden die te goeder trouw handelen kunnen zich beroepen op een inschrijving of publicatie, ook als het opgenomen feit of de geplaatste akte of het geplaatste document niet bestaat. Met betrekking tot derden die te goeder trouw handelen, worden feiten die niet in het register zijn opgenomen geacht niet te bestaan.

Geschiedenis van het Bulgaarse ondernemingsregister

De hervorming van het register is begonnen op 1 januari 2008 met de inwerkingtreding van de wet op het ondernemingsregister. Deze hervorming had de onderstaande gevolgen.

 1. De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de betrokken bedrijfsgegevens is overgedragen van de rechterlijke macht aan een bestuurlijk orgaan van de centrale overheid: het registratiebureau.
 2. Alle registers van provinciale rechtbanken zijn bijeengebracht in één centrale elektronische databank. Deze bevat de gegevens die moeten worden geregistreerd en de documenten die beschikbaar moeten worden gehouden voor inzage door het publiek, alsook alle overgelegde documenten, afwijzingsbeslissingen en ondernemingsdossiers. Als gevolg hiervan moesten alle handelaren zich uiterlijk 31 december 2011 opnieuw registreren.
 3. De openbaarheid van informatie is een grondbeginsel van de registratieprocedure. Het registratiebureau is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat alle aanvragen en bijlagen kosteloos toegankelijk zijn in het computersysteem van het ondernemingsregister.
 4. Voor de registratieprocedure bestaan verschillende soorten aanvraagformulieren. Welk formulier moet worden gebruikt, hangt af van het type handelaar of de omstandigheden op het tijdstip van de registratie.

Hoe worden aanvragen bij het ondernemingsregister ingediend?

Een aanvraag kan worden ingediend bij het loket van een afdeling van het registratiebureau of langs elektronische weg via het portaal van het registratiebureau op http://www.brra.bg/Default.ra.

Aanvragen op papier kunnen worden ingediend bij elke regionale afdeling van het registratiebureau, ongeacht de plaats waar de handelaar gevestigd is. Wanneer een afdeling van het registratiebureau een aanvraag op papier heeft geaccepteerd, wordt deze ingescand en als aanhangsel in het computersysteem van het register opgeslagen. Van documenten die als bijlagen bij een aanvraag worden gevoegd, moet het origineel of een door de aanvrager of een notaris gewaarmerkte kopie worden overgelegd.

Via het portaal van het ondernemingsregister kunnen ook te allen tijde elektronische aanvragen worden ingediend.

Hoe worden ingediende aanvragen behandeld?

Elk stuk dat wordt ontvangen om in het computersysteem van het ondernemingsregister te worden ingevoerd (aanvraag, rechterlijke beslissing, verzoek om correctie van een fout, verzoek om benoeming van deskundigen, verificateurs, controleurs, enz.) krijgt een uniek referentienummer in de notatie ‘jjjjmmdduummss’ (jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde). Een aanvraag, rechterlijke beslissing of verzoek wordt, na toewijzing van een uniek identificatienummer, door het computersysteem voor nader onderzoek willekeurig toegewezen aan een registratieambtenaar. Aanvragen voor inschrijving of doorhaling of voor het publiceren van documenten uit hoofde van artikel 14 worden in volgorde van ontvangst automatisch toegewezen zodra een registratieambtenaar de eerder aan hem of haar toegewezen aanvraag elektronisch heeft afgetekend en volgens het computersysteem beschikbaar is.

Na wijzigingen in de wet op het ondernemingsregister waarin wordt bepaald dat binnen de in artikel 19, lid 2, gestelde termijn een beslissing moet worden gegeven, beschikt het computersysteem over een functie waarmee aanvragen in de hierboven genoemde volgorde binnen een termijn van drie dagen kunnen worden onderzocht. De volgende uitkomsten zijn mogelijk:

 • instructies, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch worden ondertekend door de registratieambtenaar en onmiddellijk op de account van de handelaar worden geplaatst en binnen de in artikel 19, lid 2, ZTR bepaalde termijn moeten worden uitgevoerd;
 • een afwijzing, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch wordt ondertekend door de registratieambtenaar en onmiddellijk op de account van de handelaar wordt geplaatst;
 • een opdracht tot registratie, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch wordt ondertekend door de registratieambtenaar en die tot het verstrijken van de in artikel 19, lid 2, ZRT bepaalde termijn wordt weergegeven op de account van de handelaar met de statusaanduiding ‘wachttijd drie dagen’. Na het verstrijken van de wettelijke periode maakt het computersysteem de inschrijving automatisch aan en genereert het het inschrijvingsnummer in de hierboven genoemde notatie. Het jaar, de maand en de dag zijn die van de automatische openbaarmaking door het computersysteem, terwijl het uur, de minuut en de seconde de tijd vastleggen waarop de registratieambtenaar op de dag ervoor de opdracht tot registratie heeft gegeven.

Welke gegevens bevat het BULSTAT-register?

Het BULSTAT-register bevat informatie over:

 1. rechtspersonen die geen handelaar zijn;
 2. filialen van buitenlandse entiteiten die geen handelaar zijn;
 3. agentschappen van buitenlandse entiteiten overeenkomstig artikel 24 van de wet inzake investeringsbevordering;
 4. buitenlandse rechtspersonen die zaken doen in Bulgarije en er een permanente vestiging hebben;
 5. buitenlandse rechtspersonen waarvan de plaats van feitelijk bestuur in Bulgarije ligt;
 6. buitenlandse rechtspersonen die onroerende zaken bezitten in Bulgarije;
 7. organisatie-eenheden overeenkomstig de wet inzake verbintenissen en overeenkomsten, met inbegrip van ambachtelijke bedrijven en waarborgmaatschappijen overeenkomstig artikel 8 wetboek sociale zekerheid;
 8. entiteiten die socialeverzekeringspremies betalen en geen natuurlijke persoon zijn;
 9. filialen en divisies van de entiteiten genoemd onder de punten 1 en 8, en divisies van handelaren die zijn opgenomen in het ondernemingsregister;
 10. natuurlijke personen die een vrij beroep uitoefenen of als kleinhandelaar werkzaam zijn;
 11. buitenlanders zonder Bulgaars persoonlijk identificatienummer of buitenlands identiteitsnummer die:
 • onafhankelijke persoonlijke diensten verlenen in Bulgarije, onder meer via een permanente vestiging, standplaats of inrichting;
 • onroerende zaken verwerven;
 • socialeverzekeringspremies betalen;
 1. andere natuurlijke personen — premiebetalers in de sociale verzekering;
 2. buitenlandse personen/entiteiten die zijn onderworpen aan speciale registratie conform het fiscaal recht, ook indien zij zijn vrijgesteld van belastingen krachtens een internationale overeenkomst die in werking is getreden en waarbij de Republiek Bulgarije partij is.

Is de toegang tot het BULSTAT-register kosteloos?

De toegang tot het BULSTAT-register is niet kosteloos. Wanneer u toegang wilt krijgen tot de gegevens in het register, moet u zich registreren en een retributie betalen. De minimumretributie bedraagt 10 lev (BGN).

Geschiedenis van het BULSTAT-register

Overeenkomstig een besluit van de Nationale Vergadering van 8 juni 1995 is de taak van het opzetten, onderhouden en ontwikkelen van het BULSTAT-register toegewezen aan het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NSI). Het verenigde nationale register van bedrijfsentiteiten, ‘BULSTAT’, werd in de Republiek Bulgarije op 1 januari 1996 operationeel. Op 17 juni van dat jaar keurde de Nationale Vergadering de wet op de statistieken goed. Deze wet bevat de methode voor het opzetten, de werking en het gebruik van het eengemaakte BULSTAT-register voor de identificatie van ondernemers die zakelijke activiteiten ontplooien op het grondgebied van de Republiek Bulgarije. Het BULSTAT-register heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste administratieve registers van het land, en in 2000 zijn de gegevens in het register toegankelijk gemaakt via de website van het register.

Op 11 augustus 2005 werd het beheer van het BULSTAT-register overgedragen aan het registratiebureau. Per 1 augustus 2008 gold, conform de op dat moment geldende wet op het ondernemingsregister, voor handelaren en filialen van buitenlandse handelaren die in het ondernemingsregister en coöperatieregister bij de provinciale rechtbanken waren geregistreerd, de verplichting om zich uiterlijk op 31 december 2011 opnieuw te laten registreren bij het registratiebureau.

Hoe worden aanvragen bij het BULSTAT-register ingediend?

Afhankelijk van hun rechtstoestand moeten entiteiten die zich in het BULSTAT-register willen laten registreren, het volgende overleggen:

1. een kopie van een besluit of een ander document, en wel als volgt:

(a) rechtspersonen: oprichtingsakte en document waarin de natuurlijke personen worden gespecificeerd die de entiteit besturen en/of vertegenwoordigen;

(b) agentschappen van buitenlandse entiteiten overeenkomstig artikel 24 van de wet inzake investeringsbevordering: officieel document waaruit registratie bij de kamer van koophandel en nijverheid van Bulgarije (BCCI) blijkt;

(c) buitenlandse rechtspersonen: een document waaruit de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in Bulgarije blijkt; een gelegaliseerd document waaruit de herkomst van de buitenlandse rechtspersonen uit het betrokken land blijkt;

(d) organisatie-eenheden zonder rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de wet inzake verbintenissen en overeenkomsten, en verzekeringsfondsen overeenkomstig artikel 8 wetboek sociale zekerheid: bedrijfsovereenkomst en verklaring van registratie bij de nationale belastingdienst;

(e) filialen en divisies: document waarin officieel de oprichting wordt verklaard en de personen worden gespecificeerd die hen besturen en/of vertegenwoordigen;

(f) andere entiteiten dan de entiteiten bedoeld onder (a) tot en met (e) die socialeverzekeringspremies betalen: documenten waaruit de identiteit blijkt en/of waaruit blijkt dat een specifieke activiteit wordt uitgevoerd, indien wettelijk vereist;

2. een aanvraag op een standaardformulier dat is goedgekeurd door de uitvoerend directeur van het registratiebureau;

3. legitimatiebewijzen, wanneer een sluiting/doorhaling of een situatiewijziging wordt geregistreerd;

4. een document waaruit blijkt dat een retributie conform de door de Ministerraad goedgekeurde tabel is betaald;

5. een registratievragenlijst en/of registratiecontrole met betrekking tot entiteiten die in het speciale register worden opgenomen.

Nadat de documenten zijn overgelegd, vindt de inschrijving in het register onverwijld plaats.

De onlinecontrole betreft de volgende elementen:

 • het unieke identificatienummer;
 • de naam van de entiteit;
 • de activiteit;
 • de oprichtings-/wijzigings-/ontbindingsakte;
 • het adres van de statutaire zetel/het administratieve adres;
 • de contactgegevens;
 • de leidinggevenden/vertegenwoordigers;
 • het gezamenlijk bestuursorgaan;
 • de samenstelling van het gezamenlijk bestuursorgaan: vertegenwoordigt/vertegenwoordigd door
 • het voorwerp van de handelsactiviteit;
 • de partners/eigenaren;
 • de eigendomsverdeling.
Laatste update: 30/08/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website