Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Op deze pagina van het portaal vindt u een overzicht van het handelsregister in Oostenrijk.

Welke gegevens bevat het Oostenrijkse handelsregister?

Het handelsregister (Firmenbuch, ook bekend als het “hoofdboek” (Hauptbuch)) bevat informatie over alle geregistreerde Oostenrijkse bedrijven (zie artikel 2 van de Wet inzake het handelsregister (Firmenbuchgesetz – FBG)). De documenten waarop de registraties gebaseerd zijn, worden opgenomen in een door het ministerie van Justitie bijgehouden elektronisch documentenarchief. De bedrijfsgegevens en de documentenverzameling zijn online toegankelijk voor het publiek, maar hiervoor dient wel te worden betaald.

De bedrijfsgegevens zijn ook beschikbaar voor Oostenrijkse overheidsinstanties via het portaal van het Bondsrekencentrum (BRZ). EU-leden kunnen de gegevens raadplegen via het Europees Ondernemingsregister (EBR).

Is de toegang tot het handelsregister kosteloos?

Nee, voor het raadplegen van het Oostenrijkse handelsregister moet worden betaald.

Hoe opzoekingen verrichten in het handelsregister?

Iedereen kan de databank van het handelsregister raadplegen voor informatie over inschrijvingen in het handelsregister.

Aan de hand van het handelsregisternummer (Firmenbuchnummer) kan een uittreksel worden verkregen met actuele gegevens. Op verzoek zijn ook geschrapte gegevens verkrijgbaar (mits deze elektronisch beschikbaar zijn). Ook kan worden gezocht naar recentelijk geregistreerde rechtspersonen of rechtspersonen waarvan de gegevens recentelijk zijn gewijzigd of geschrapt.

De toegang van het publiek tot de databank van het handelsregister wordt verstrekt door firma’s die bekend zijn als “clearinginstellingen” (Verrechnungsstellen), die een contract met het ministerie van Justitie hebben afgesloten om verzoeken om informatie af te handelen. Deze firma’s verlenen tegen betaling diensten, zoals, naast het afhandelen van informatieverzoeken betreffende het handelsregister, het verstrekken van gewaarmerkte kopieën uit dat register, die gelijkwaardig zijn aan de officiële verklaringen.

Een publiek document over de status van een onderneming in het handelsregister voor gebruik door een overheidsinstantie kan echter alleen worden afgegeven door een arrondissementsrechtbank (meer bepaald de handelsregisterafdeling (Firmenbuchabteilung)).

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

In overeenstemming met artikel 3 bis van Richtlijn 2009/101/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2012/17/EU, moeten de lidstaten een toelichting geven op de bepalingen van nationaal recht volgens welke derde partijen kunnen vertrouwen op gegevens en elk type akte als bedoeld in artikel 2 (zoals volmachten, statuten). Op dit informatieblad wordt de wettelijke situatie in Oostenrijk toegelicht.

In Oostenrijk moeten, in overeenstemming met artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG, de nadere gegevens en documenten met betrekking tot naamloze vennootschappen (Aktiengesellschaften – AG) en besloten vennootschappen (Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbH) worden ingeschreven in het handelsregister, waarvan de rechtsgrondslag wordt gevormd door het Handelswetboek (Unternehmensgesetzbuch – UGB) en de Wet inzake het handelsregister (Firmenbuchgesetz – FBG). Het handelsregister wordt bijgehouden door de rechtbanken in de vorm van een elektronisch register. Het handelsregister bestaat uit het hoofdboek, waarin rechtsfeiten (zoals volmachten) worden ingeschreven dan wel geschrapt, en de documentenverzameling, die relevante documenten (zoals statuten) bevat.

In overeenstemming met § 10, lid 1, van het UGB moeten inschrijvingen in het handelsregister worden meegedeeld in enerzijds de databank van juridische kennisgevingen (Ediktsdatei, die kosteloos online toegankelijk is) en anderzijds de Oostenrijkse staatscourant (Wiener Zeitung). Deze mededeling wordt geacht te worden gedaan wanneer de desbetreffende gegevens worden ingeschreven in de databank van juridische kennisgevingen.

De effecten van inschrijvingen in het handelsregister vis-à-vis derden worden geregeld door § 15 van het UGB, waarin wordt bepaald dat een feit dat in het handelsregister had moeten worden ingeschreven, maar dat niet is, niet kan worden ingeroepen door de onderneming jegens een derde, mits de derde niet reeds bekend is met dit feit (lid 1). Zodra een feit is ingeschreven, moet een derde het als voor hem bindend aanvaarden. Dat geldt echter niet voor rechtshandelingen die tot stand zijn gekomen binnen 15 dagen na de bekendmaking voor zover de derde kan aantonen dat het feit bij hem niet bekend was en ook niet bekend had moeten zijn (lid 2). Ook moet de onderneming in het kader van handelstransacties onjuiste inschrijvingen aanvaarden als bindend vis-à-vis een derde indien zij zelf verantwoordelijk is voor de onjuiste inschrijving of indien zij een inschrijving waarvan zij wist of had moeten weten dat deze onjuist was, niet heeft laten schrappen. De onderneming hoeft onjuiste inschrijvingen echter niet als bindend te aanvaarden indien zij het volgende kan aantonen: de derde heeft de transactie niet verricht op basis van de veronderstelling dat de inschrijving correct was of de derde wist dat de inschrijving onjuist was of wist dat niet als gevolg van grove nalatigheid (lid 3).

De bindende versie van de statuten van een AG of GmbH is altijd de versie die in het handelsregister is opgenomen, aangezien wijzigingen van de statuten geen rechtsgevolgen hebben totdat ze in het handelsregister zijn ingeschreven (§ 148, lid 3, van de Wet betreffende naamloze vennootschappen (Aktiengesetz – AktG), § 49, lid 2, van de Wet betreffende besloten vennootschappen (GmbH-Gesetz – GmbHG)).

Geschiedenis van het handelsregister

De gegevens van het handelsregister werden aanvankelijk alleen in papieren vorm bewaard. Bij de automatisering van het handelsregister in 1991 zijn de gegevens op papier ingevoerd in een elektronische databank. Sindsdien zijn alle actuele en historische gegevens elektronisch beschikbaar.

Links

Europees Ondernemingsregister

Algemene informatie over het Oostenrijkse handelsregister

Databank van juridische kennisgevingen van de Oostenrijkse rechterlijke macht

Volledige tekst van het UGB

Volledige tekst van de FBG

Volledige tekst van de AktG

Volledige tekst van de GmbHG

Laatste update: 23/05/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website