Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X'joffri r-reġistru kummerċjali tal-Greċja?

Fil-Greċja, ir-reġistru kummerċjali huwa magħruf bħala r-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku ((Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI). Huwa regolat mil-Liġi Nru 3419/2005 (Gazzetta tal-Gvern, Sensiela I, Nru 297/06-12-2005). Huwa jżomm kull divulgazzjoni ta' dokumenti u informazzjoni kummerċjali. Is-sit elettroniku tar-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku huwa l-gazzetta nazzjonali mfassla għall-iskop ta' divulgazzjoni ta' informazzjoni kummerċjali. Il-persuni jew assoċjazzjonijiet ta' persuni tat-tip imsemmija fl-Artikolu 1(1) tal-Liġi Nru 3419/2005 iridu jitniżżlu fir-Reġistru.

Fuq is-sit elettroniku tista' tfittex l-informazzjoni divulgata skont it-tip ta' negozji li ġejjin:

a. Persuni fiżiċi li huma negozjanti u li għandhom post tan-negozju jew stabbiliment jew li jinnegozjaw permezz ta' stabbiliment ewlieni jew sekondarju fil-Greċja.

b. Assoċjazzjonijiet ta' individwi li jinnegozjaw permezz ta' stabbiliment ewlieni jew sekondarju fil-Greċja, u l-kumpaniji kummerċjali kolha, jekk ikunu ġew inkorporati skont il-liġi Griega - sħubiji ġenerali u sħubiji b'responsabbiltà limitata, kooperattivi regolati mid-dritt ċivili (li jinkludu assoċjazzjonijiet ta’ assigurazzjoni reċiproka u kooperattivi ta' kreditu), u kumpaniji limitati pubbliċi u privati - u individwi b'obbligu li jagħtu rapport skont l-Artikolu 39 tad-Digriet Presidenzjali tas-27.11/14.12.1926.

c. Gruppi Ewropej b'Interess Ekonomiku, kif previsti mir-Regolament 2137/1985/KEE (ĠU L199. rettifika L.247), li għandhom uffiċċju reġistrat il-Greċja.

d. Kumpaniji Ewropej, kif previsti mir-Regolament 2157/2001/KE (ĠU L 294), li għandhom uffiċċju reġistrat il-Greċja.

e. Soċjetajiet kooperattivi ewropej, kif previsti mir-Regolament 1435/2003/KE (ĠU L 207), li għandhom uffiċċju reġistrat il-Greċja.

f. Partijiet imsemmija hawn fuq li għandhom is-sede prinċipali tan-negozju jew l-uffiċċju reġistrat tagħhom il-Greċja jridu jirreġistraw kull fergħa li jista' jkollhom il-Greċja.

g. Kumpaniji barranin tat-tip imsemmija fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 68/151/KEE (ĠU L 65) kif emendat mill-Artikolu 1 tad-Direttva 2003/58/KE (ĠU L 221) li għandhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fi Stat Membru tal-UE jridu jirreġistraw il-fergħat jew l-aġenziji tagħhom fil-Greċja.

h. Kumpaniji barranin ibbażati f'pajjiż mhux tal-UE li għandhom sura ġuridika simili għal waħda mill-kumpaniji barranin imsemmija fil-punt (g) hawn fuq iridu jirreġistraw kull fergħa jew aġenzija li għandhom il-Greċja.

i. Persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew assoċjazzjonijiet ta' persuni li għandhom is-sede prinċipali tan-negozju jew l-uffiċċju reġistrat tagħhom barra l-pajjiż u li ma jaqgħux taħt il-punti (g) u (h) iridu jirreġistraw il-fergħat jew aġenziji tagħhom li bihom jinnegozjaw fil-Greċja.

j. Negozji konġunti.

k. Kumpaniji regolati mid-dritt ċivili msemmija fl-Artikolu 784 tal-Kodiċi Ċivili.

l. Persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew assoċjazzjonijiet ta' persuni li qegħdin jew għandhom il-ħsieb imexxu attività ekonomika jew professjonali mingħajr ma jsiru negozjanti.

Liema dokumenti u informazzjoni hemm fir-reġistru kummerċjali Grieg?

L-entrata għal negozju li hija meħtieġa għar-reġistrazzjoni trid tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

a. In-numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpanija, fergħa jew aġenzija.

b. L-uffiċċju tar-reġistru jew dipartiment li wettaq l-ewwel reġistrazzjoni jew reġistrazzjoni sussegwenti u l-isem sħiħ tal-uffiċċjal responsabbli.

c. In-numru ta' referenza tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u l-kodiċi tar-reġistrazzjoni.

d. Fejn, skont il-liġi fis-seħħ, jinħtieġu l-liċenzja, l-awtorizzazzjoni professjonali jew l-istabbiliment u l-permess għan-negozju sabiex jitwaqqaf negozju jew jibda n-negozjar, id-dettalji tad-deċiżjoni meħuda mill-awtorità jew dipartiment kompetenti.

e. Deċiżjonijet tal-qorti li jiddikjaraw il-falliment tal-kumpanija jew li permezz tagħhom jinbdew proċeduri ta' konċiljazzjoni jew proċeduri kollettivi oħra biex jintlaqgħu t-talbiet tal-kredituri tagħha. L-entrata tinkludi l-isem sħiħ, l-ismijiet tal-ġenituri, il-kartà tal-identità jew in-numru tal-passaport, il-post u d-data ta' twelid, in-nazzjonalità u l-indirizz tad-dar tal-likwidaturi tal-kumpanija, tal-amministraturi obbligatorji, trustees u prattikanti fl-insolvenza.

f. Dettalji mid-deċiżjonijiet tal-qorti li jitterminaw, jissospendu jew iħassru s-sitwazzjonijiet legali msemmija fil-punt (e) hawn fuq.

g. Informazzjoni li trid tiġi ppublikata skont il-liġi dwar l-insolvenza.

h. Dettalji tal-applikazzjonijiet pendenti għall-insolvenza jew konċiljazzjoni jew proċeduri kollettivi oħra.

i. In-numru ta' fergħat jew aġenziji li l-kumpanija għandha l-Greċja, kif ukoll l-indirizz u n-numru ta’ reġistrazzjoni ta' kull waħda minnhom.

j. In-numru, l-indirizz u d-dettalji tal-fergħat jew aġenziji li għandha l-kumpanija barra l-pajjiż.

I. Fir-rigward tal-kumpaniji bbażati l-Greċja tiġi rreġistrata u ppubblikata l-informazzjoni li ġejja:

a) il-memorandum jew l-istatut ta' assoċjazzjoni;

b) l-emendi fil-memorandum jew statut ta' assoċjazzjoni, li jinkludu kull estensjoni tad-durata tal-kumpanija, u kull emenda sussegwenti lill-memorandum jew statut ta' assoċjazzjoni, bit-test komplut kif emendat l-aħħar;

c) il-ħatra, it-terminazzjoni tal-kariga u d-dettalji tal-persuni li, bħala korp kostitwenti skont il-liġi jew bħala membri ta' korp;

aa) huma awtorizzati jirrappreżentaw lill-kumpanija ma partijiet terzi; f'każ illi dan jikkonċerna iktar minn persuna waħda, l-entrata rilevanti trid tiddikjara jekk dawn il-persuni jistgħux jaġixxu waħedhem jew iridux jaġixxu flimkien;

bb) huma awtorizzati jirrapreżentaw lill-kumpanija l-qorti;

cc) jieħdu sehem fl-amministrazzjoni, is-superviżjoni jew il-kontroll tal-kumpanija;

d) għall-inqas darba fis-sena, l-ammont ta' kapital sottoskritt, fejn il-memorandum jew statut ta' assoċjazzjoni jsemmu kapital awtorizzat, sakemm kull żieda fil-kapital sottoskritt ma tkunx teħtieġ emenda tal-istatuti;

e) id-dokumenti ta' kontabbiltà għal kull sena finanzjarja li jridu jiġu ppubblikati skont id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE (ĠU L 222 14.8.1978), 83/349/KEE (ĠU L 193 18.7.1983), 86/635/KEE (ĠU L 372 31.12.1986) u 91/674/KEE (ĠU L 374 31.12.1991);

f) bdil tal-uffiċċju reġistrat,

g) l-istralċ tal-kumpanija;

h) kull dikjarazzjoni ta' nullità tal-kumpanija mill-qrati;

i) il-ħatra u d-dettalji tal-likwidaturi;

j) tmiem tal-likwidazzjoni u t-tħassir minn fuq ir-reġistru.

II. Din hija l-informazzjoni li tiġi rreġistrata u ppubblikata fir-rigward ta' kumpaniji barranin msemmija fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 68/151/KEE (ĠU L 65) kif emendat mill-Artikolu 1 tad-Direttiva 2003/58/KE (ĠU L 221) li għandhom l-uffiċċju prinċipali tagħhom fi Stat Membru tal-UE:

a) l-indirizz tal-fergħa;

b) referenza għall-oqsma ta' attivitajiet tal-fergħa;

c) ir-reġistru tal-Istat Membru li fih huwa miżmum il-fajl tal-kumpanija u n-numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpanija f'dak ir-reġistru.

d) l-isem u l-forma ġuridika tal-kumpanija, u l-isem tal-fergħa jekk hija differenti mill-isem tal-kumpanija;

e) il-ħatra, it-tmiem tal-kariga u d-dettalji tal-persuni li huma awtorizzati jirrappreżentaw lill-kumpanija ma' partijiet terzi u fi proċedimenti legali:

aa) jekk huma meqjusa bħala korp maniġerjali ta' kumpanija skont il-liġi jew il-membri ta' dan il-korp, skont id-divulgazzjoni tal-kumpanija kif previst mill-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2009/101/KE (ĠU L 258, 1.10.2009);

bb) bħala rappreżentanti permanenti tal-kumpanija għall-attivitajiet tal-fergħa, b'indikazzjoni tal-firxa tas-setgħat tagħhom;

f) l-istralċ tal-kumpanija, il-ħatra u d-dettalji tal-istralċjarji u s-setgħat tagħhom u l-konklużjoni tal-istralċ, inkluż referenza għar-reġistru tal-Istat Membru, il-proċedimenti ta' insolvenza, l-arranġamenti, kompożizzjonijiet, jew xi proċedimenti simili li l-kumpanija hija suġġetta għalihom;

g) id-dokumenti ta' kontabbiltà tal-kumpanija kif imħejjija, awditjati u żvelati skont il-liġi tal-Istat Membru li tirregola l-kumpanija skont id-Direttivi 78/660/KEE (ĠU L 222 14.8.1978), 83/349/KEE (ĠU L 193 18.7.1983) u 84/253/KEE (ĠU L 126/20 12.5/1984)

h) l-għeluq tal-fergħa.

Kif twettaq tiftixa fir-reġistru kummerċjali Grieg?

Tista' tfittex kull divulgazzjoni kummerċjali fuq is-sit elettroniku tar-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku billi tuża xi wieħed minn dawn id-dettalji li ġejjin marbuta mal-kumpanija:

  1. numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa (Α.Φ.Μ.) jew
  2. in-numru tar-reġistru (Γ.Ε.ΜΗ.) jew
  3. l-isem tal-kumpanija jew
  4. l-isem fil-qosor.

L-aċċess għar-reġistru kummerċjali Grieg huwa mingħajr ħlas?

Il-pubbliku jista' jaċċessa l-entrata ta' kumpanija fir- Reġistru mingħajr ħlas. Il-pubbliku jista' wkoll jaħżen b'mod diġitali fuq l-apparat elettroniku tiegħu u jistampah jew b'mod ieħor jerġa' jipproduċi, kull dokument, informazzjoni jew avviż li jkun ittella' fuq is-sit elettroniku tar-Reġistru għal konsultazzjoni pubblika mir-Reġistru stess jew minn persuni li għandhom l-obbligu jagħmlu dan. Jekk xi membru tal-pubbliku jixtieq jikseb xi ċertifikati uffiċjali (awtentiċi) jew kopji ta' dokumenti jew dejta miżmuma fl-entrata ta' kumpanija fir-Reġistru, huwa jista' jirreġistra mingħajr ħlas mad-dipartiment ta' trasparenza tar-Reġistru.

Sabiex jinkisbu ċertifikati uffiċjali jew kopji ta' dokumenti u dejta oħra, trid titħallas tariffa permezz tal-applikazzjoni onlajn rilevanti. Iċ-ċertifikati jew kopji tad-dokumenti rilevanti jew dejta jintbagħtu b'żewġ modi differenti: diġitalment permezz tal-applikazzjoni ta' trasparenza tar-Reġistru, jew bil-posta lid-destinatarju, madwar id-dinja kollha.

Kif tiġi vverifikata l-awtentiċità taċ-ċertifikati uffiċjali jew tal-kopji maħruġa mir-reġistru kummerċjali Grieg?

L-awtentiċità taċ-ċertifikati uffiċjali jew tal-kopji tiġi vverifikata mir- Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku Grieg.

Jekk fl-applikazzjoni l-persuna konċernata timla n-numru ta' referenza taċ-ċertifikat jew tal-kopja, in-numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpanija u d-dipartiment tar-reġistru li ħareġ id-dokument, il-korp ta' dak id-dokument għandu jidher.

Kemm huma affidabbli d-dokumenti miżmuma fir-reġistru?

Id-dokumenti mniżżla fl-entrati tan-negozji huma affidabbli, għaliex ir-Reġistru huwa l-uniku sit disponibbli għad-divulgazzjoni kummerċjali u jikkostitwixxi "il-gazzetta nazzjonali intiża" għall-għanijiet ta' pubblikazzjoni ta' informazzjoni kummerċjali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2009/101/KE. Ir-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku huwa konness mar-reġistri tal-Istati Membri l-oħra msemmija f'dik il-leġiżlazzjoni (reġistri nazzjonali) permezz ta' sett ċentralizzat ta' għodda tal-IT (il-pjattaforma ċentrali Ewropea) bħala parti mis-sistema ta' interkonnessjoni ta' reġistri skont id-Direttiva 2012/17/UE. Id-dokumenti u d-dejta reġistrati fir-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku wara verifika mwettqa mill-persunal tar-Reġistru fuq il-legalità, il-preċiżjoni, il-kjarezza u l-kompletezza u jekk tħallsux it-tariffi kollha rilevanti skont il-leġiżlazzjoni kurrenti. Sakemm din il-verifika ma tiżvelax xi ħaġa li tista' tostakola r-reġistrazzjoni, id-dipartiment inkarigat tar-Reġistru jdaħħal l-informazzjoni rilevanti għan-negozju fir-reġistru. Jekk l-applikazzjoni, id-dokumenti mehmuża, u kull dokument ta' sostenn ieħor ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet previsti mil-liġi jew jekk ma jkunux preċiżi u kompluti, id-dipartiment inkarigat tar-Reġistru jikkuntattja lill-persuna konċernata, bil-miktub jew permezz ta' faks jew ittra elettronika, biex tagħmel il-kjarifiki, korrezzjonijiet jew żidiet meħtieġa fl-applikazzjoni, fid-dokumenti ta' sostenn jew fid-dokumenti mehmuża, fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol. L-iskadenza tista' tiġi estiża sa massimu ta' xahar jekk meħtieġ minħabba ċ-ċirkostanzi u t-tip ta' informazzjoni li trid tiġi rreġistrata. Skadenza ta' dan it-tip testendi kull skadenza legali oħra għar-reġistrazzjoni tal-informazzjoni. Jekk ma jkunx hemm tweġiba matul dawk il-ħamest ijiem tax-xogħol jew ma tingħatax estensjoni, jew jekk il-persuna konċernata tissottometti informazzjoni li ma tissodisfax ir-rekwiżiti legali jew li mhix preċiża u kompluta, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tiġi miċħuda mid-dipartiment permezz ta' deċiżjoni bir-raġunijiet u t-tariffi għar-reġistrazzjoni rilevanti li jkunu tħallsu jmorru għall-benefiċċju tar-Reġistru. Għal sħubijiet ġenerali u sħubijiet limitati, għal kumpaniji b'responsabbiltà limitata, kemm pubbliċi u kemm privati, kooperattivi regolati mid-dritt ċivili, gruppi Ewropej b'interess ekonomiku previsti mir-Regolament 2137/1985/KEE (ĠU L 199, rettifika 247) ibbażati l-Greċja, kumpaniji Ewropej previsti mir-Regolament 2157/2001/KE (ĠU L 294) ibbażati l-Greċja, soċjetajiet kooperattivi Ewropej previsti mir-Regolament 1435/2003/KE (ĠU L 207) ibbażati l-Greċja, u kumpaniji inkorporati skont id-dritt ċivili msemmija fl-Artikolu 784 tal-Kodiċi Ċivili, ir-reġistrazzjoni tal-fatti, dokumenti u informazzjoni oħra fir-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku jkollha dawn l-effetti:

a. Persuni ġuridiċi tat-tip imsemmija hawn fuq li qegħdin jiġu inkorporati jakkwistaw personalità ġuridika.

b. Skont id-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-leġiżlazzjoni kurrenti li tirregola l-konverżjoni tal-kumpaniji, in-negozji li jirreġistraw konverżjoni jiġu konvertiti f'kumpaniji b'responsabbiltà limitata, pubbliċi jew privati, kooperattivi regolati mid-dritt ċivili, gruppi Ewropej b'interess ekonomiku, kumpaniji Ewropej jew kooperattivi Ewropej skont il-każ.

c. L-istrument ta' inkorporazzjoni tal-intrapriża jew l-artikoli ta' assoċjazzjoni jiġu emendati.

d. Fużjoni jew diviżjoni jseħħu biss bir-reġistrazzjoni u bit-tħassir mir-reġistru tal-kumpanija li ġiet soġġetta għal fużjoni jew maqsuma.

c. Intrapriża tiġi stralċjata, wara deċiżjoni mis-soċji jew permezz tal-ħruġ tal-att amministrattiv rilevanti.

f. Negozju jerġa' jingħata l-ħajja.

Fl-aħħar nett, skont id-dispożizzjoni espressa tal-paragrafu 4 tal-Liġi Nru 3419/2005, l-entrati rilevanti fir-Reġistru huma preżunti li saru legalment u korrettament.

Hemm xi ħaġa speċifika li għandi nkun naf dwarha dwar ir-reġistru kummerċjali Grieg?

Is-sit elettroniku tar-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku huwa l-gazzetta nazzjonali "intiża" għall-iskop ta' pubblikazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2009/101/KE tas-16 ta' Settembru 2009 (GU L 258). Id-direttorju ġenerali tal-ismijiet tal-kumpaniji, l-entrata u l-informazzjoni kollha neċessarja għall-użu pubbliku tar-Reġistru huma ppubblikati fuq is-sit elettroniku tar-Reġistru. Il-pubbliku jista' jaċċessa r-Reġistru mingħajr ħlas. Il-pubbliku jista' wkoll jaħżen elettronikament fuq l-apparat elettroniku tiegħu u jistampa jew b'xi mod ieħor jirriproduċi kull dokument, dejta jew avviż imtella' fuq is-sit elettroniku tar-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku għall-konsultazzjoni pubblika jew mid-dipartiment tar-Reġistru jew mill-persuni li huma responsabbli għal dan.

Bħala parti mis-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri, ir-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku: a) jikkomunika mar-reġistri nazzjonali l-oħra permezz tal-ittri elettroniċi u aa) jirċievi informazzjoni dwar id-dejta maħżuna f'reġistru nazzjonali ieħor relatata ma' kumpaniji li għandhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fi Stat Membru tal-UE u fergħat fi Stat Membru ieħor u bb) jipprovdi informazzjoni fuq id-dejta msemmija fl-Artikoli 6(2a) u (2b) tal-Liġi Nru 3419/2005 fuq kumpaniji li għandhom l-uffiċċju reġistrat jew fergħat il-Greċja kif imsemmija taħt il-punt (g) tal-paragrafu 1 tal-istess liġi; u b) iwieġeb għad-domandi sottomessi mill-utenti individwali lill-punt uniku ta' aċċess elettroniku Ewropew tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri (il-portal) f'dak li jirrigwarda l-informazzjoni taħt il-punt (a)(bb).

Id-Dipartiment għall-Kumpaniji u r-Reġistru tad-Direttorat-Ġenerali għas-Swieq (Is-Segretarjat Ġenerali għall-Kummerċ u l-Protezzjoni tal-Konsumaturi, il-Ministeru tal-Ekonomija, l-Iżvilupp u t-Turiżmu) huwa responsabbli biex iwieġeb għad-domandi sottomessi permezz tal-portal elettroniku Ewropew dwar id-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(2a) u (2b) tal-Liġi Nru 3419/2005 għal kumpaniji b'ishma elenkati fuq il-Borża ta' Ateni, il-banek u l-fergħat tal-banek fl-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi, kumpaniji tal-assigurazzjoni pubbliċi b'responsabbiltà limitata u fergħat ta' kumpaniji tal-assigurazzjoni fi Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi, fondi ta' investiment pubbliċi b'responsabbiltà limitata, kumpaniji maniġerjali pubbliċi ta' fondi reċiproċi b'responsabbiltà limitata, kumpaniji maniġerjali pubbliċi ta' fondi reċiproċi b'responsabbiltà limitata għall-propjetà immobbli, kumpaniji maniġerjali pubbliċi ta' fondi b'responsabbiltà limitata għall-propjetà immobbli, kumpaniji maniġerjali pubbliċi b'responsabbiltà limitata għall-assi u l-obbligazzjonijiet, kumpaniji pubbliċi ta' investiment b'responsabbiltà limitata u kumpaniji pubbliċi għall-isports (futbol u baskitbol) b'responsabbiltà limitata.

Barra minn hekk, dipartiment tar-Reġistru jopera għal kull kamra tal-kummerċ fil-Greċja, u huwa responsabbli, fost affarijiet oħra, biex iwieġeb għad-domandi sottomessi permezz tal-portal elettroniku Ewropew dwar id-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(2a) u (2b) tal-Liġi Nru 3419/2005 dwar il-forom ġuridiċi kollha ta' kumpaniji għajr dwar msemmija hawn fuq:

NB: L-informazzjoni provduta hawnhekk hija biss ħarsa ġenerali maħsuba sabiex tagħti informazzjoni lil partijiet interessati dwar l-interkonnessjoni bejn ir-reġistru tal-kummerċ Grieg u r-reġistri nazzjonali l-oħra tal-Istati Membri tal-UE. Informazzjoni aktar dettaljata dwar il-qafas legali tista' tinkiseb mis-sit elettroniku tar-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku.

Ħoloq relatati

Il-pubblikazzjoni elettronika mir-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku

Ir-reġistrazzjoni tal-membri tal-pubbliku għas-servizzi tar-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku

Ir-reġistrazzjoni tan-negozji fir-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku

Il-verifika tal-awtentiċità taċ-ċertifikati u l-kopji maħruġa mir-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku

Il-leġiżlazzjoni dwar ir-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku

Ċirkulari dwar is-servizzi elettroniċi tar-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku u ċ-ċirkolari dwar ir-Reġistru Kummerċjali Ġenerali Elettroniku

L-aħħar aġġornament: 03/07/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.