Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Rumānija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Rumānijas Tieslietu ministrijas uzturēto tirdzniecības reģistru — Valsts tirdzniecības reģistra biroju.

Saturu nodrošina
Rumānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kādu informāciju satur Rumānijas tirdzniecības reģistrs?

Rumānijas Valsts tirdzniecības reģistra birojs ir valsts struktūra ar juridiskās personas statusu, kas ir pakļauts Tieslietu ministrijai. Birojs atbild par centrālā datorizētā tirdzniecības reģistra uzturēšanu, organizāciju un pārvaldi.

Valsts tirdzniecības reģistra birojam pakļautie tirdzniecības reģistra biroji atrodas Bukarestē un katrā no 41 Rumānijas reģioniem. Šie biroji atbild par vietējo komercreģistru uzturēšanu, organizāciju un pārvaldi.

Saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 tirdzniecības reģistrs satur informāciju par šādiem reģistrētiem uzņēmējiem:

 • uzņēmumi;
 • valsts uzņēmējsabiedrības;
 • valsts uzņēmumi;
 • publiskās korporācijas;
 • kooperatīvās sabiedrības;
 • kooperatīvās organizācijas;
 • finanšu iestādes;
 • ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas uzņēmējsabiedrības;
 • Eiropas kooperatīvās sabiedrības;
 • individuālie komersanti;
 • individuālie uzņēmumi;
 • ģimenes uzņēmumi, un
 • citas personas, kā to nosaka likums.

Tirdzniecības reģistrā reģistrē visus lēmumus, dokumentus, atzīmes un personīgo informāciju par iesaistītajām personām, par kurām to pieprasa likums, kā arī citus likumā noteiktos lēmumus un dokumentus.

Tirdzniecības reģistra tīmekļa vietnē (https://www.onrc.ro/index.php/en/) ir pieejami:

 1. dokumenti;
 2. informācija un pakalpojumi, sakārtoti pa nodaļām un pakalpojumiem;
 3. informācija par Valsts tirdzniecības reģistra biroju un tiesām piesaistītajiem tirdzniecības reģistra birojiem;
 4. dažādi informatīvi paziņojumi — bez maksas;
 5. iestāžu izmantotās veidlapas;
 6. reģistrācijai tirdzniecības reģistrā nepieciešamās formalitātes pa uzņēmumu kategorijām un darbības veidiem;
 7. statistikas dati par reģistrētajām darbībām.
 • Iestādes vēsture,
 • tirdzniecības reģistra tīkls,
 • veidlapas (uzņēmējiem) un citas formalitātes,
 • nodokļi un nodevas par tirdzniecības reģistra piedāvātajiem pakalpojumiem,
 • pakalpojumi,
 • tiesību akti,
 • statistika,
 • informācija plašsaziņas līdzekļiem.

Tirdzniecības reģistra sniegtie tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami, izmantojot Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portālu, kas ir izveidots saskaņā ar Nozaru operatīvās programmas “Ekonomikas konkurētspējas palielināšana”, “Ieguldījums jūsu nākotnē” projektu “Valsts tirdzniecības reģistra biroja sniegtie tiešsaistes pakalpojumi (e-pārvalde) uzņēmējiem tam īpaši paredzētā portālā”.

Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portāla sniegtie tirdzniecības reģistra tiešsaistes pakalpojumi ir šādi:

 • Recom online;
 • iepriekšējas pārbaudes (juridisku/fizisku personu, individuālo uzņēmumu/ģimenes uzņēmumu nosaukumu/logotipu pieejamība un/vai rezervēšana);
 • reģistrācija tirdzniecības reģistrā;
 • tirdzniecības reģistrā reģistrēto uzņēmumu kontaktinformācijas atjaunināšana;
 • aktuālas informācijas saņemšana par uzņēmuma darbību, statistikas dati;
 • dokumentu izsniegšana (apliecības);
 • lietas statuss;
 • tirdzniecības reģistram iesniegto pieteikumu paziņojumi;
 • lēmumi par tirdzniecības reģistram iesniegto pieteikumu atlikšanu;
 • statistikas dati (darbības centrālajā komercreģistrā, uzņēmējsabiedrības ar ārvalstu kapitālu).

“Recom online” pakalpojums sniedz šādu informāciju:

 • nosaukums;
 • juridiskā adrese;
 • unikālais reģistrācijas numurs;
 • tirdzniecības reģistra numurs;
 • uzņēmējsabiedrības statuss;
 • tālrunis;
 • telekss;
 • fakss;
 • parakstītais un iemaksātais kapitāls;
 • uzņēmēja deklarētie pamatdarbības veidi;
 • uzņēmēja deklarētie papildu darbības veidi;
 • informācija par saistītajām fiziskajām un juridiskajām personām (adrese, kapitāla daļas, daļu skaits un veids, personu apliecinoši dokumenti, saistīto fizisko personu dzimšanas datums un vieta);
 • informācija par vadību (adrese, valsts piederība, dzimšanas datums un vieta, amats, pilnvaras);
 • informācija par filiālēm un struktūrvienībām (adrese, tālrunis);
 • informācija par citām filiālēm (adrese, tālrunis);
 • bilances dati (apgrozījums, vidējais darbinieku skaits, bruto peļņa), ja tāda informācija ir iesniegta.

Vai piekļuve Rumānijas tirdzniecības reģistram ir bez maksas?

Tirdzniecības reģistra informācijai var piekļūt tiešsaistē, izmantojot Valsts tirdzniecības reģistra biroja e‑pakalpojumu portālu. Piekļuve tiek sniegta, reģistrējoties kā lietotājam (izveidojot lietotājvārdu un paroli), noslēdzot klienta līgumu pēc maksas pieteikuma aizpildīšanas.

 • vispārīga informācija personām, kuras vēlas veikt konkrētas regulētas darbības (uzņēmumiem, fiziskām personām, juridiskām personām, valsts iestādēm un orgāniem u.tml.), ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.onrc.ro/index.php/en/;
 • “Recom online” maksas pakalpojumi arī ir pieejami reģistrējoties kā lietotājam. Piekļuvi nodrošina 24 stundas diennaktī;
 • Elektroniskās veidlapas ir pieejamas Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portālā, vispirms reģistrējoties kā lietotājam (izveidojot lietotājvārdu un paroli);
 • Nodaļai par tirdzniecības reģistrā iesniegto reģistrācijas pieteikumu statusu var piekļūt bez maksas;
 • Nodaļai par tirdzniecības reģistrā iesniegto reģistrācijas pieteikumu atlikšanas lēmumiem var piekļūt bez maksas;
 • Bez maksas var piekļūt arī atsevišķai publiskai informācijai (par finanšu situāciju, brīvprātīgu likvidāciju, likvidāciju uz likuma pamata u.tml.);
 • Visām tīmekļa vietnes https://www.onrc.ro/index.php/en/ nodaļām var piekļūt bez maksas, un tās ir pieejamas 24 stundas diennaktī
 • Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pakalpojumi Valsts tirdzniecības reģistra biroja portālā daļēji ir bez maksas;
 • Lai piekļūtu pakalpojumiem Valsts tirdzniecības reģistra e-pakalpojumu portālā, nepieciešams reģistrēties.

Kā veikt meklējumus Rumānijas tirdzniecības reģistrā?

Informāciju, kas bez maksas pieejama ar Recom online pakalpojuma palīdzību, var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • tirdzniecības reģistra numurs;
 • reģistrācijas numurs;
 • reģions, kurā atrodas galvenais birojs;

Ieinteresētās personas var saņemt šādu vispārīgo informāciju bez maksas:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • pilsēta un reģions, kurā atrodas galvenais birojs;
 • reģistrācijas numurs tirdzniecības reģistrā (to piešķir datorizēts uzņēmumu reģistrs);
 • unikālais reģistrācijas numurs (to piešķir Valsts finanšu ministrija);
 • statūti;
 • iepriekšējās juridiskās adreses;
 • reģistrācijas apliecības maiņa vai anulēšana;
 • parakstītais kapitāls, kas ir mazāks par obligāti noteikto;
 • likvidācija;
 • bankrots;
 • tirdzniecības reģistrā nav iesniegta ikgadējā bilance;
 • pēdējā tirdzniecības reģistrā veiktā ieraksta datums.

Rumānijas tirdzniecības reģistra vēsture

Tirdzniecības reģistrs tika izveidots 1990. gadā saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru.

2011. gada otrajā pusē sāka darboties īpašs portāls, kas sniedz jaunus tiešsaistes pakalpojumus uzņēmējiem un citām ieinteresētām personām.

Valsts tirdzniecības reģistra biroja mērķi:

 • informēt uzņēmējdarbības vidi, valsts iestādes, plašsaziņas līdzekļus un citas ieinteresētās personas par tirdzniecības reģistra darbību;
 • paātrināt piekļuvi informācijai;
 • samazināt rindas reģistratūrā;
 • paātrināt reģistrācijas dokumentu iesniegšanu;
 • vienkāršot uzņēmēju reģistrācijas, finanšu informācijas iesniegšanas un informācijas un dokumentu pieprasīšanas procedūras;
 • sniegt aktuālo tirdzniecības reģistra informāciju personām, kuras iesniegušas pieteikumus tiešsaistē.

Cik uzticama ir reģistrā iekļautā informācija?

Rumānijas tirdzniecības reģistrs ir izveidots un darbojas saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicētā versija, un tā grozījumiem. Atļauja dibināt organizācijas, uz kurām attiecas pienākums reģistrēties tirdzniecības reģistrā, darboties un veikt reģistrāciju tirdzniecības reģistrā, reģistrēt jebkādus grozījumus dibināšanas dokumentos, kā arī attiecībā uz citiem skaidri atrunātiem aspektiem, tiek izsniegta saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990, valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009, Likumu Nr. 359/2004 un Komercreģistru uzturēšanas, darbības ierakstu veikšanas un informācijas sniegšanas īstenošanas noteikumiem. Katra darbības veida, uz kuru attiecas pienākums reģistrēties tirdzniecības reģistrā, īpašie aspektos reglamentē atsevišķi tiesību akti. Vissvarīgākie tiesību akti ir Likums Nr. 31/1990, Likums Nr. 1/2005, Likums Nr. 566/2004, valdības ārkārtas rīkojums Nr. 44/2008 un Likums Nr. 161/2003.

Valsts tiesību normas, kuras izklāstītas turpinājumā, nosaka, ka saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 3.a pantu, ko īsteno ar Direktīvu 2012/17/ES, trešās personas var paļauties uz tirdzniecības reģistrā iekļauto informāciju un dokumentiem.

 1. Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicētā versija, ar grozījumiem, 1. panta 1. daļā noteikts, ka “šādām fiziskām un juridiskām personām pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāiesniedz pieteikums reģistrācijai vai iekļaušanai, atkarībā, kurš piemērojams, tirdzniecības reģistrā: individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi un ģimenes uzņēmumi, uzņēmumi, valsts uzņēmumi un valsts uzņēmējsabiedrības, publiskās korporācijas, ekonomisko interešu grupas, kooperatīvās sabiedrības, Eiropas uzņēmējsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas ekonomisko interešu grupas, kuru galvenais birojs atrodas Rumānijā, kā arī daudzas citas likumā noteiktās fiziskās un juridiskās personas”.


  Turklāt šī paša likuma 1. panta 2. daļā ir noteikts, ka savas darbības laikā, vai arī to noslēdzot, 1. daļā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām jāiesniedz pieprasījums, lai tajā pašā reģistrā tiktu veiktas attiecīgas atzīmes par dokumentiem un lēmumiem, kas ir reģistrējami likumā noteiktajā kārtībā”.
 1. Tirdzniecības reģistrā iekļautās informācijas sniegšana un saistīto dokumentu norakstu izsniegšana noris saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicētā versija, ar grozījumiem, 4. pantu:

(1)   Tirdzniecības reģistrs ir publiski pieejams.

(2)   Tirdzniecības reģistra birojs izsniedz paliecinātus ierakstu un iesniegto dokumentu norakstus, informāciju par tirdzniecības reģistriem un apliecības, kas apstiprina, vai par attiecīgo dokumentu vai lēmumu ir veikts ieraksts. Ar to saistītās izmaksas sedz pieprasījuma iesniedzējs.

(3)   2. punktā minētos dokumentus var pieprasīt un izsniegt pa pastu.
(4)   1. punktā minētos dokumentus pēc pieprasījuma ir iespējams izsniegt elektroniskā formā, nosūtīt tiešsaistē ar iekļautu, pievienotu vai piesaistītu elektronisko parakstu.

(5)   Maksa par norakstu un/vai informācijas sniegšanu nedrīkst pārsniegt ar izsniegšanu saistītās administratīvās izmaksas neatkarīgi no izsniegšanas formas.”

Personu, uz kurām attiecas reģistrācijas tirdzniecības reģistrā pienākums, dokumentu un lēmumu izpildi nodrošina saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicētā versija, ar grozījumiem, 5. pantu:

(1) Reģistrācija un atzīmes attiecas uz trešajām personām, sākot no dienas, kad tās ir iekļautas tirdzniecības reģistrā vai arī publicētas Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā, vai jebkurā citā likumā paredzētajā izdevumā.
(2) Personas, uz kurām attiecas pienākums pieprasīt ieraksta veikšanu, nevar pieprasīt nereģistrētu dokumentu un lēmumu piemērojamību attiecībā uz trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tās var pierādīt, ka trešās personas bija informētas par šādu dokumentu un lēmumu pastāvēšanu.

Turklāt uz uzņēmējsabiedrībām šajā jomā attiecas īpaši noteikumi, t. i., Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmējsabiedrībām, pārpublicētā versija, ar grozījumiem, 50.-53. pants.

50. panta 1.daļa. Trešajām personām nedrīkst piemērot dokumentus vai lēmumus, kuri nav publicēti likumā paredzētajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad uzņēmējsabiedrība var pierādīt, ka trešās personas par tiem ir bijušas informētas.

50. panta 2. daļa. Jebkādas darbības, ko uzņēmējsabiedrība veic pirms sešpadsmitās dienas kopš uzklausīšanas tiesneša ziņojuma publicēšanas Rumānijas Oficiālā laikraksta IV daļā (šobrīd saskaņā ar valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009, ar grozījumiem, pieteikumus var izskatīt tirdzniecības reģistra biroja vadītājs / nacionālā komercreģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona), nav īstenojamas pret trešajām personām, ja tās var pierādīt, ka tām nebija iespējams zināt par šādu darbību.

51. pants. Trešās personas var atsaukties uz dokumentiem un lēmumiem, kas nav publicēti, ja vien to nepublicēšana neatceļ to spēkā esību.

52. panta 1. daļa. Ja pastāv neatbilstība starp tirdzniecības reģistra birojā iesniegto tekstu un Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā vai laikrakstos publicēto tekstu, uzņēmumam nav tiesību piemērot publicēto tekstu pret trešajām pusēm. Trešās personas var piemērot publicēto tekstu pret uzņēmumu, izņemot gadījumus, kad uzņēmums var pierādīt, ka trešā persona bija informēta par tirdzniecības reģistra birojā iesniegto teksta versiju. (IV daļas II virsraksta 52. pants ticis grozīts ar 2006. gada 1. decembra Likuma Nr. 441/2006 I.31. pantu).

Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicēta versija, ar grozījumiem, 12. panta 1. daļa paredz, ka:

(1) Tirdzniecības reģistru veido reģistrs tādu juridisku personu reģistrācijai, kas ir uzņēmumi, valsts uzņēmumi vai valsts uzņēmējsabiedrības, publiskas korporācijas, ekonomisko interešu grupas, kooperatīvās organizācijas, Eiropas uzņēmējsabiedrības, Eiropas ekonomisko interešu grupas vai citas likumā norādītās juridiskās personas, kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, reģistrs tādu juridisku personu reģistrācijai, kas ir kooperatīvas sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības, kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, kā arī reģistrs individuālo komersantu, individuālo un ģimenes uzņēmumu, kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, reģistrācijai. Šie reģistri tiek uzturēti datorizētā sistēmā (II daļas 12. panta 1. daļa ir grozīta ar 2015. gada 16. jūlija Likuma Nr. 152/2015 I.5. pantu)

 1. Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicēta versija, ar grozījumiem, 6. panta 1. daļa kopā ar Valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009, ar kuru ievieš konkrētus pasākumus ierakstu veikšanai tirdzniecības reģistrā, kas pieņemts ar grozījumiem ar Likumu Nr. 84/2010, nosaka, ka “ieraksti tirdzniecības reģistrā tiek veikti, balstoties uz lēmumu, ko pieņem tirdzniecības reģistra biroja vadītājs / nacionālā tirdzniecības reģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona, vai arī attiecīgos gadījumos — ar galīgo tiesas spriedumu, ja vien likumā nav noteikts citādi”.


  Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicēta versija, ar grozījumiem, 26. panta 1. daļā noteikts, ka “reģistrācijas tirdzniecības reģistrā datums sakrīt ar datumu, kad faktiski veikts ieraksts reģistrā”.


  Turklāt iepriekšminētā tiesību akta 26. panta 2. daļa kopā ar valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009 nosaka, ka “ieraksti tirdzniecības reģistrā tiek veikti 24 stundu laikā no datuma, kurā tirdzniecības reģistra biroja vadītājs / nacionālā tirdzniecības reģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona izsniedz lēmumu, savukārt reģistrējot uzņēmēju — 24 stundu laikā no lēmuma par atļauju reģistrēt”.


  Saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru, pārpublicēta versija, ar grozījumiem, 51. panta 2. daļu “ieraksti tirdzniecības reģistrā tiek veikti elektroniski — gan tiesām piesaistītajos tirdzniecības reģistra birojos, gan centrālajā datorizētajā reģistrā”.


  Vairāk informācijas par varat iegūt šeit.

Attiecīgas saites

Oficiālā Rumānijas Valsts tirdzniecības reģistra biroja tīmekļa vietne

Rumānijas Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portāls

Saistītie tiesību akti

Likums Nr. 26/2012 PDF (669 Kb) ro

Ārkārtas rīkojums Nr. 116/2009 PDF (255 Kb) ro

2008. gada 10. oktobra komercreģistra uzturēšanas īstenošanas noteikumi PDF (1034 Kb) ro

Likums Nr. 359/2004 PDF (527 Kb) ro

Lapa atjaunināta: 31/10/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu