Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Portugāle

Šajā lapā ir sniegts pārskats par Portugāles komercdarbības un tiesiskuma portāliem.

Saturu nodrošina
Portugāle

Komercreģistrs

Komercreģistra uzdevums ir publicēt informāciju par individuālo komersantu, komercsabiedrību, komerctiesībās noteiktā formā darbojošos civiltiesisku uzņēmumu, ierobežotas atbildības individuālo uzņēmumu, kooperatīvu, valsts uzņēmumu, papildu uzņēmuma grupu un Eiropas Ekonomisko interešu grupu tiesisko statusu, kā arī to fizisko personu un asociāciju tiesisko statusu, kurām normatīvajos aktos noteikta prasība reģistrēties. Reģistrē tikai ziņas, kas ir pamatotas ar attiecīgiem dokumentiem. Šos dokumentus arhivē elektroniski.

Komercreģistrs piešķir komercsabiedrībām juridiskās personas statusu, un reģistrācija parasti ir obligāta. Ziņas par uzņēmumiem vienmēr ir izklāstītas īpašā dokumentā. Lielākoties ir pietiekami iesniegt protokolu un kapitāldaļu turētāju pieņemto lēmumu.

Uzņēmumi jāreģistrē divu mēnešu laikā no izveidošanas. Atbildīgais ierēdnis pieteikuma derīgumu novērtē, ņemot vērā piemērojamās tiesību normas, iesniegtos dokumentus un iepriekšējos reģistrācijas ierakstus un īpašu uzmanību pievēršot attiecīgo personu likumības, dokumentu likumīguma un tajos norādīto aktu derīguma pārbaudei.

Portugālē komercreģistra darbību reglamentē Komercreģistra kodekss, kas pieņemts ar 1986. gada 3. decembra Dekrētlikumu Nr. 403/86, un tā darbību nodrošina visā valstī izvietotas komercreģistra nodaļas; šīs nodaļas ir Reģistru amatpersonu un notāru institūta (IRN) — Tieslietu ministrijas pārraudzītas valsts iestādes — ārējie dienesti.

Komercreģistra nodaļas var būt neatkarīgi dienesti vai strādāt kopā ar citiem reģistriem (zemes reģistriem, iedzīvotāju reģistriem un IRN dienestiem). Komerciālus aktus var reģistrēt jebkurā komercreģistra nodaļā, to darbības jomai nav ģeogrāfisku ierobežojumu.

Kas komercsabiedrībām jāreģistrē:

 • dibināšana;
 • kopsapulču lēmumi par uzņēmuma veikto preču iegādi, ja tas prasīts normatīvajos aktos;
 • ziņas par uzņēmuma daļām un biedriem, pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības biedru atlaišanu un izslēgšanu, kapitāldaļu atcelšanu to turētāja nāves gadījumā, jaunu biedru pieņemšanu ar neierobežotu atbildību, kapitāldaļu vērtības samazināšanu un kapitāldaļu turētāju atlaišanu un izslēgšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību, lēmumiem par kapitāldaļu vērtības samazināšanu, konvertēšanu un izpirkšanu un obligāciju emisiju;
 • direktoru padomes un valdes locekļu un uzņēmuma sekretāra iecelšana un atlaišana;
 • pārskatu sniegšana;
 • juridiskās adreses maiņa;
 • apvienošanas vai sadalīšanas plāns vai Eiropas sabiedrības ar ierobežotu atbildību izveidošanas plāns, uzņēmuma paplašināšanas vai iekšzemes vai pārrobežu apvienošanas vai sadalīšanas plāns, vai uzņēmuma pārveidošana vai likvidēšana;
 • ziņas par uzņēmuma kapitālu un jebkādiem uzņēmuma statūtu grozījumiem;
 • ziņas par uzņēmuma likvidatoriem;
 • likvidācijas pabeigšana vai komercdarbības atsākšana;
 • lēmumi par vienas uzņēmuma pilnīgu kontroli pār citu uzņēmumu vienas grupas satvarā un par pakļautības nolīgumiem (contrato de subordinação);
 • garantiju sniegšana;
 • reģistrējami akti, lēmumi un rīkojumi;
 • rakstveida līgumi par komerciālo pārstāvību vai aģentu darbību, to grozījumi un to darbības beigas;
 • pastāvīgas pārstāvniecības izveidošana;
 • visas citas ziņas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nostiprināmas komercreģistrā.

Informācijas pieejamība

Jebkura persona var pieprasīt reģistra izrakstus un atbilstošus elektroniskos dokumentus.

Papīra izrakstu saņemšanai jāpiesakās reģistra nodaļās, taču attiecīgajai informācijai var piekļūt arī uzņēmējiem izveidotā centralizētā tīmekļa vietnē (Balcão do Empreendedor), kurā var iegūt elektronisku izrakstu par uzņēmuma tiesisko statusu; vietne tiek pastāvīgi atjaunināta un ir pieejama portugāļu un angļu valodā:

http://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/Online/Pedidos.aspx?serviceCPem

Meklējumus veic, izmantojot uzņēmuma nodokļu maksātāja identifikācijas numuru (Número de Identificação ColetivaNIPC), kas ir gan uzņēmuma reģistrācijas numurs komercreģistrā, gan tās nodokļu maksātāja numurs.

Publicētus uzņēmumu aktus var meklēt oficiālajā tīmekļa vietnē, izmantojot NIPC, rajonu vai akta veidu.

Valsts iestādes meklēšanā var izmantot arī reģistrējamā uzņēmuma nosaukumu vai tā NIPC, vai arī tīmekļa pakalpojumu, kas kļūst pieejams, autorizējot IRN.

Informācijas izmaksas

Informācija par reģistrētiem aktiem ir bez maksas pieejama oficiālajā uzņēmumu aktu publicēšanas tīmekļa vietnē. Publicēšana notiek automātiski un uzreiz pēc reģistrācijas pabeigšanas, un attiecīgo informāciju var meklēt ikviens.

Par reģistra un attiecīgo dokumentu izrakstiem — papīra vai elektroniskiem — ir jāmaksā.

Elektroniskajiem izrakstiem var piekļūt, iegādājoties abonementu, kura maksa ir EUR 25 gadā. Ir iespējams iegādāties abonementu arī uz diviem, trim vai četriem gadiem. Meklēšanā jāizmanto NIPC. Pēc samaksas veikšanas informācijai var piekļūt, ievadot apliecinošu kodu.

Izmantojot to pašu procedūru, var lūgt arī elektroniskus izrakstus no datubāzē glabātajiem dokumentiem, proti, dokumentiem, uz kuru pamata veikta uzņēmumu reģistrācija kopš 2011. gada janvāra, un atjauninātu dibināšanas dokumentu apliecinātas kopijas.

Komercreģistra darbības juridiskās sekas

Komercreģistrā ierakstāmās un publicējamās ziņas ir izpildāmas tikai pēc publicēšanas dienas.

Galīgais reģistrs ir uzskatāms par juridiskās situācijas pieņēmumu (Komercreģistra kodeksa 11. pants).

Visu informāciju par uzņēmuma identitāti (juridiskais statuss, nosaukums, juridiskā adrese, mērķis, informācija par uzņēmuma struktūru locekļiem u. c.) un vairumu reģistrējamo ziņu iegūst no transkribētiem ierakstiem; tas nozīmē, ka tiek pieņemts, ka reģistrā norādītais juridiskais statuss patiešām pastāv.

Šā noteikuma izņēmums ir noglabātā dokumentācija — reģistrācijas veids, kas paredz, ka reģistrācijai iesniegto dokumentu juridiskā atbilstība ir jāpārbauda uzņēmumam. Reģistra amatpersona tikai apstiprina reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja leģitimitāti. Reģistrācija vienlaikus ir publisks paziņojums, un no tās neizriet pieņēmums par patiesību. Šāds statuss ir kapitāla daļu reģistrēšanai.

Zemes reģistra kodeksa (likums, kas piemērojams kā komercreģistra izmantošanas alternatīva) 153. pantā noteikts, ka ikvienai personai, kura reģistrē nepatiesu vai juridiski neesošu dokumentu, papildus kriminālatbildībai var piemērot atbildību par šādas rīcības radīto kaitējumu. Tajā arī noteikts, ka vienlīdz atbildīga ir jebkura persona, kura reģistrā vai citur iesniedz vai apstiprina neprecīzu vai nepatiesu paziņojumu, lai panāktu ierakstu veikšanu vai vajadzīgo dokumentu sagatavošanu.

Saskaņā ar Kriminālkodeksa 348.A pantu, ja kāda persona, pildot savus pienākumus, valsts iestādei vai valsts amatpersonai nepatiesi paziņo vai apliecina savu vai kāda cita identitāti, statusu vai citu iezīmi, kam normatīvajos aktos ir piešķirta juridiska nozīme, un ja šādi paziņojumi ir jāievada autentiskā dokumentā, tai piespriež brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai naudas sodu.

Lapa atjaunināta: 20/10/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu