Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Luksemburga

Šajā lapā ir pieejams pārskats par iespējām meklēt informāciju Luksemburgas komercreģistrā.

Saturu nodrošina
Luksemburga

Ko piedāvā Luksemburgas komercreģistrs?

Komerclietu un sabiedrību reģistrs (KSR) (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) ir oficiāls reģistrs, kurā iekļautas visas fiziskās un juridiskās personas, kuras nodarbojas ar komercdarbību, kā arī citi tiesību subjekti, uz kuriem attiecas 2002. gada 19. decembra likums ar grozījumiem.

Komerclietu un sabiedrību reģistrs darbojas Tieslietu ministrijas padotībā. Reģistra pārvaldīšanu saskaņā ar Tieslietu ministra pilnvarojumu veic ekonomisko interešu grupa GIE RCSL, kuras dalībnieki ir valsts, Tirdzniecības kamera (Chambre de Commerce) un Amatniecības kamera (Chambre des Métiers).

Komerclietu un sabiedrību reģistra mērķi:

 • nodrošināt personu, kurām reģistrācija vai pierakstīšanās ir obligāta saskaņā ar likumu, identifikāciju, veidojot pastāvīgu sarakstu;
 • nodrošināt lielāku darījumu drošību;
 • sniegt informāciju trešajām personām.

Komerclietu un sabiedrību reģistrā ir apkopoti divu veidu dati:

 • identificējošie un juridiskie dati, piemēram, personas nosaukums un forma, tās mērķis un kapitāls, vadības institūcijas (conseil d'administration) sastāvs, revidenti, paraksta tiesības un citi līdzīgi dati;
 • gada pārskati.

Kontaktinformācija

Biroja adrese

Pasta adrese

Darba dienas un laiks

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

Tālr.: (+352) 26 428-1

Fakss: (+352) 26 42 85 55

E-pasts: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

No pirmdienas līdz piektdienai, 9.00–12.00 un 13.30–16.00

Vai piekļuve komercreģistram ir bez maksas?

Piekļuve reģistram Komerclietu un sabiedrību reģistra telpās ir bez maksas.

Daļa pamatinformācijas bez maksas ir pieejama Komerclietu un sabiedrību reģistra (KSR) tīmekļa vietnē:

 • KSR numurs;
 • reģistrācijas datums;
 • nosaukums;
 • juridiskā forma;
 • juridiskā adrese;
 • kopš 2006. gada iesniegto dokumentu saraksts.

Par maksu iespējams saņemt:

 • izrakstu, kur ietverts atjaunināts kopsavilkums ar informāciju, kas Komerclietu un sabiedrību reģistrā reģistrētai personai ir jāiesniedz;
 • Komerclietu un sabiedrību reģistrā iesniegtu dokumentu elektroniskas kopijas.

Tabula ar piemērojamiem tarifiem ir atrodama tiešsaistē sadaļā “Vispārīga informācija — tarifi” (Informations générales-Tarifs).

Kā veikt meklējumus Luksemburgas komercreģistrā?

Meklēšanu var veikt Luksemburgas Komerclietu un sabiedrību reģistra (KSR) tīmekļa vietnē pēc šādiem kritērijiem:

 • nosaukums/vārds (vai tā daļa) vai
 • reģistrētās personas reģistrācijas numurs.

Vietnes meklētājprogramma parādīs sarakstu ar nosaukumiem/vārdiem, kas atbilst veiktajam meklējumam.

Noklikšķinot uz kāda parādītā personas nosaukuma/vārda, bez maksas iespējams apskatīt šādu informāciju:

 • KSR numurs;
 • reģistrācijas datums;
 • nosaukums;
 • juridiskā forma;
 • juridiskā adrese;
 • kopš 2006. gada iesniegto dokumentu saraksts.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Saskaņā ar 1915. gada 10. augusta Likuma par komercsabiedrībām 9. panta 4. punktu dokumenti un dokumentu izraksti ietekmē trešās personas tikai no dienas, kad tie publicēti Luksemburgas Oficiālajā vēstnesī (Mémorial C, Recueil des sociétés et associations), ja vien uzņēmums nevar pierādīt, ka attiecīgās trešās personas par tiem bija informētas iepriekš. Tomēr trešās personas var atsaukties uz nepublicētiem dokumentiem un izrakstiem.

Ja darījums noticis agrāk nekā 16 dienas pēc publicēšanas datuma, šos dokumentus un izrakstus nevar izmantot attiecībā uz trešajām personām, kuras var pierādīt, ka nekādi nevarēja par tiem zināt.

Ja reģistrā iekļautais teksts nesakrīt ar Oficiālajā vēstnesī publicēto, pret trešajām personām nevar izmantot publicēto tekstu. Tomēr trešās personas var uz to atsaukties, ja uzņēmums nevar pierādīt, ka reģistrā iekļautais teksts tām patiesībā bija zināms.

Luksemburgas komercreģistra vēsture

Komerclietu un sabiedrību reģistrs pastāv kopš 1909. gada.

No 2003. gada tas darbojas Tieslietu ministrijas padotībā, un tā pārvaldīšanu veic ekonomisko interešu grupa GIE RCSL. Kopš tā laika ir veikts tā pilnīgas datorizēšanas process.

Komerclietu un sabiedrību reģistrā no 2006. gada 1. janvāra iesniegtie dokumenti tiek sistemātiski digitalizēti un darīti elektroniski pieejami tīmekļa vietnē.

Dokumenti, kas iesniegti kopš Komerclietu un sabiedrību reģistra izveides 1909. gadā, tiek digitalizēti un kļūst publiski pieejami pēc to digitalizācijas.

Visus Komerclietu un sabiedrību reģistra datus būs iespējams skatīt elektroniski.

Attiecīgas saites

Komerclietu un sabiedrību reģistrs

Lapa atjaunināta: 16/06/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu