Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Grieķijas komercreģistrs?

Grieķijā komercreģistru dēvē par Vispārējo elektronisko komercreģistru (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI), un tā darbību reglamentē Likums Nr. 3419/2005 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 297/06-12-2005). Reģistrā ir reģistrēti visi iesniegtie uzņēmumu dokumenti un informācija. Vispārējā elektroniskā komercreģistra tīmekļa vietne ir komercinformācijas atklāšanai izraudzītais valsts oficiālais vēstnesis. Reģistrā ir jāieraksta Likuma Nr. 3419/2005 1. panta 1. punktā minētās personas vai šādu personu apvienības.

Tīmekļa vietnē var meklēt informāciju, ko sniedz šāda veida uzņēmumi:

a)    fiziskas personas, kuras ir komersanti un kuru uzņēmējdarbības vieta vai uzņēmums ir Grieķijā vai kas ar galvenā vai sekundārā uzņēmuma starpniecību veic komercdarbību Grieķijā;

b)   tādu privātpersonu apvienības, kuras ar galvenā vai sekundārā uzņēmuma starpniecību veic komercdarbību Grieķijā, un visi komercuzņēmumi, kas ir dibināti atbilstīgi Grieķijas tiesību aktiem — pilnsabiedrības un komandītsabiedrības, kooperatīvi, kas ir civiltiesību subjekti (arī savstarpējās apdrošināšanas asociācijas un kredītkooperatīvi), privātās ierobežotas atbildības sabiedrības un akciju sabiedrības —, kā arī privātpersonas, kam ir ziņošanas pienākums saskaņā ar 39. pantu Prezidenta dekrētā 27.11/14.12.1926;

c)    Regulā (EEK) Nr. 2137/1985 (OV L 199, labojums L 247) noteiktās Eiropas Ekonomisko interešu grupas, kuru juridiskā adrese ir Grieķijā;

d)   Regulā (EK) Nr. 2157/2001 (OV L 294) noteiktās Eiropas uzņēmējsabiedrības, kuru juridiskā adrese ir Grieķijā;

e)    Regulā (EK) Nr. 1435/2003 (OV L 207) noteiktās Eiropas kooperatīvās sabiedrības, kuru juridiskā adrese ir Grieķijā;

f)    iepriekš minētajām personām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta vai juridiskā adrese ir Grieķijā, jāreģistrē arī visas to Grieķijas filiāles;

g)   Direktīvas 68/151/EEK (OV L 65) 1. pantā, kas grozīts ar Direktīvas 2003/58/EK (OV L 221) 1. pantu, minētajiem ārvalstu sabiedrību veidiem, kuru juridiskā adrese ir ES dalībvalstī, jāreģistrē visas to Grieķijas filiāles vai aģentūras;

h)   trešajā valstī reģistrētām ārvalstu sabiedrībām, kuru juridiskā forma līdzinās kādas g) apakšpunktā minētās ārvalstu sabiedrības formai, jāreģistrē visas to Grieķijas filiāles vai aģentūras;

i)     citām fiziskām vai juridiskām personām vai personu apvienībām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta vai juridiskā adrese ir ārvalstīs un kuras nav klasificējamas g) un h) apakšpunktā, jāreģistrē visas tās filiāles vai aģentūras, ar kuru starpniecību tās veic komercdarbību Grieķijā;

j)     kopuzņēmumi;

k)   Civilkodeksa 784. pantā minētās sabiedrības, kas ir civiltiesību subjekti;

l)     fiziskas vai juridiskas personas vai personu apvienības, kas veic vai plāno veikt saimniecisku vai profesionālu darbību, nekļūstot par komersantiem.

Kādus dokumentus un informāciju glabā Grieķijas komercreģistrā?

Reģistrējama uzņēmuma ierakstā jāiekļauj šāda informācija:

a)    sabiedrības, filiāles vai aģentūras reģistrācijas numurs;

b)   reģistrācijas dienests vai nodaļa, kas veica sākotnējo vai turpmāko reģistrāciju, un atbildīgās personas vārds, uzvārds;

c)    reģistrācijas pieteikuma atsauces numurs un reģistrācijas kods;

d)   ja atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem uzņēmuma izveidei vai komercdarbības sākšanai ir vajadzīga komercdarbības licence, profesionāla atļauja vai reģistrācijas un darbības atļauja, reģistrā jāiekļauj ziņas par tās piešķiršanā kompetentās iestādes vai nodaļas pieņemto lēmumu;

e)    tiesas nolēmumi, ar ko sabiedrību pasludina par maksātnespējīgu vai tai piemēro samierināšanu vai citu kolektīvu procedūru, lai izpildītu kreditoru prasības. Ierakstā norāda arī sabiedrības likvidatoru, obligāto administratoru, pilnvaroto un maksātnespējas procesa administratoru vārdu, uzvārdu, viņu vecāku vārdu, uzvārdu, personas apliecības vai pases numuru, dzimšanas vietu un datumu, valstspiederību un mājas adresi;

f)    informācija par tiesas nolēmumiem, ar ko pārtrauc, aptur vai anulē e) apakšpunktā minētos juridiskās faktus;

g)   saskaņā ar maksātnespējas tiesību aktiem publicējamā informācija;

h)   informācija par maksātnespējas, samierināšanas vai citas kolektīvas procedūras pieteikumiem, kas tiek izskatīti;

i)     sabiedrības Grieķijas filiāļu vai aģentūru skaits un katras filiāles vai aģentūras adrese un reģistrācijas numurs;

j)     sabiedrības ārvalstu filiāļu vai aģentūru skaits, adrese un informācija par tām.

I. Par Grieķijā reģistrētām sabiedrībām reģistrē un publicē šādu informāciju:

a)    dibināšanas dokuments vai statūti;

b)   dibināšanas instrumenta vai statūtu grozījumi, ieskaitot jebkādu sabiedrības darbības termiņa pagarināšanu, un visi turpmākie dibināšanas instrumenta vai statūtu grozījumi, parādot pilnīgu tekstu ar attiecīgajiem grozījumiem;

c)    iecelšana amatā, atbrīvošana no amata un sīkas ziņas par personām, kuras kā saskaņā ar likumu noteikta amatpersona vai kā kādas struktūras locekļi:

aa)     ir pilnvarotas pārstāvēt sabiedrību darījumos ar trešajām personām; ja pilnvarotās personas ir vairākas, attiecīgā ierakstā jānorāda, vai tās var rīkoties atsevišķi vai tām jārīkojas kopīgi;

bb)    pārstāv sabiedrību tiesā;

cc)     piedalās sabiedrības pārvaldē, uzraudzībā vai kontrolē;

d)   vismaz reizi gadā — parakstītā kapitāla apjoms, ja dibināšanas dokumentā vai statūtos ir minēts reģistrētais kapitāls, ja vien kapitāla pieaugums nerada vajadzību izdarīt grozījumus statūtos;

e)    grāmatvedības dokumenti katram finanšu gadam, kas jāpublicē saskaņā ar Padomes Direktīvām 78/660/EEK (OV L 222, 14.8.1978.), 83/349/EEK (OV L 193, 18.7.1983.), 86/635/EEK (OV L 372, 31.12.1986.) un 91/674/EEK (OV L 374, 31.12.1991.);

f)    juridiskās adreses maiņa;

g)   sabiedrības darbības izbeigšana;

h)   jebkurš tiesas nolēmums par sabiedrības atzīšanu par neesošu;

i)     likvidatoru iecelšana, sīkas ziņas par viņiem;

j)     likvidācijas pabeigšana un sabiedrības izslēgšana no reģistra.

II. Par Direktīvas 68/151/EEK (OV L 65) 1. pantā, kas grozīts ar Direktīvas 2003/58/EK (OV L 221) 1. pantu, minētajām ārvalstu sabiedrībām, kuru galvenais birojs ir ES dalībvalstī, reģistrē un publicē šādu informāciju:

a)    filiāles adrese;

b)   norāde uz filiāles darbības jomu;

c)    dalībvalsts reģistrs, kurā glabājas sabiedrības lieta, un šajā reģistrā izmantotais sabiedrības reģistrācijas numurs;

d)   sabiedrības nosaukums un juridiskā forma, tās filiāles nosaukums (ja atšķiras no sabiedrības nosaukuma);

e)    iecelšana amatā, atbrīvošana no amata un sīkas ziņas par personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt sabiedrību darījumos ar trešajām personām un tiesā:

aa)       ja atbilstīgi tiesību aktiem tās ir uzskatāmas par sabiedrības vadības struktūru vai jebkādas šādas struktūras locekļiem, saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK (OV L 258, 1.10.2009.) 2. panta 1. punktā paredzēto sabiedrības atklātības pienākumu;

bb)       kā sabiedrības pastāvīgie pārstāvji attiecībā uz filiāles darbībām, norādot to pilnvaru apmēru;

f)    sabiedrības darbības izbeigšana, likvidatoru iecelšana, sīkas ziņas par viņiem un viņu pilnvarām, kā arī darbības izbeigšanas pabeigšana, ieskaitot norādi uz dalībvalsts reģistru, maksātnespējas procesu, rīkojumiem, mierizlīgumiem vai kādu citu uz sabiedrību attiecinātu analogu procesu;

g)   sabiedrības grāmatvedības dokumenti, kas sagatavoti, revidēti un atklāti saskaņā ar tiem dalībvalsts tiesību aktiem, kuru subjekts ir sabiedrība, un saskaņā ar Direktīvām 78/660/EEK (OV L 222, 14.8.1978.), 83/349/EEK (OV L 193, 18.7.1983.) un 84/253/EEK (OV L 126/20, 12.5.1984.);

h)   filiāles slēgšana.

Kā veikt meklējumus Grieķijas komercreģistrā?

Visu sniegto komerciālo informāciju var meklēt Vispārējā elektroniskā komercreģistra tīmekļa vietnē, izmantojot tikai vienu no šādām ziņām par sabiedrību:

  1. nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (Α.Φ.Μ.);
  2. reģistrācijas numurs (Γ.Ε.ΜΗ.);
  3. uzņēmuma nosaukums vai
  4. īsais nosaukums.

Vai piekļuve Grieķijas komercreģistram ir bez maksas?

Jebkurš reģistrā glabātajam sabiedrības ierakstam var piekļūt bez maksas. Ir iespējams arī digitāli saglabāt savā elektroniskajā ierīcē un izdrukāt vai citādi reproducēt jebkādu dokumentu, informāciju vai paziņojumu, ko publiskai apskatei reģistra tīmekļa vietnē ir publicējis reģistrs vai personas, kam dots attiecīgs uzdevums. Ja kāda persona vēlas iegūt oficiālus (autentiskus) apliecinājumus vai reģistrā glabāto sabiedrības dokumentu vai datu kopijas, tā var bez maksas reģistrēties Reģistra pārredzamības nodaļā.

Lai saņemtu oficiālus apliecinājumus vai dokumentu un datu kopijas, ir jāaizpilda attiecīgs tiešsaistes pieteikums un jāsamaksā nodeva. Apliecinājumus vai attiecīgo dokumentu vai datu kopijas izsniedz divos dažādos veidos — digitāli, izmantojot Reģistra pārredzamības pieteikumu, vai pa pastu, nosūtot adresātam uz jebkuru pasaules vietu.

Kā tiek pārbaudīts Grieķijas komercreģistra izsniegto oficiālo apliecinājumu vai kopiju autentiskums?

Attiecīgo oficiālo apliecinājumu vai kopiju autentiskums tiek pārbaudīts Grieķijas Vispārējā elektroniskajā komercreģistrā.

Ja attiecīgā persona norādīs apliecinājuma vai kopijas atsauces numuru, sabiedrības reģistrācijas numuru un reģistrācijas nodaļu, kas izsniedza dokumentu, tiks attēlots attiecīgais dokuments.

Cik uzticami ir reģistrā glabātie dokumenti?

Uzņēmumu ierakstos iekļautie dokumenti ir uzticami, jo reģistrs ir vienīgā komercinformācijas atklāšanas vietne un “valsts oficiālais vēstnesis, kas ir izraudzīts” komercinformācijas publicēšanai Direktīvas 2009/101/EK 3. panta 5. punkta nozīmē. Vispārējais elektroniskais komercreģistrs ir sasaistīts ar šajā tiesību aktā minētajiem citu dalībvalstu reģistriem (valstu reģistriem), izmantojot centralizētu IT rīku kopumu (Eiropas centrālā platforma), kas ir Direktīvā 2012/17/ES paredzētās reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas daļa. Dokumentus un datus Vispārējā elektroniskajā komercreģistrā reģistrē pēc tam, kad reģistra darbinieki ir pārbaudījuši to likumību, precizitāti, skaidrību un pilnīgumu, kā arī to, vai ir samaksātas visas attiecīgās pašreizējos tiesību aktos noteiktās nodevas. Ja šajā pārbaudē nekonstatē faktus, kas kavē reģistrāciju, atbildīgā reģistra nodaļa ievada attiecīgo uzņēmuma informāciju reģistrā. Ja pieteikums, pievienotie dokumenti un kādi pavaddokumenti neatbilst tiesību aktu noteikumiem vai nav precīzi un pilnīgi, atbildīgā reģistra nodaļa rakstiski, pa faksu vai e‑pastu aicina attiecīgo personu piecu darbdienu laikā veikt vajadzīgos pieteikuma, pavaddokumentu vai pievienoto dokumentu precizējumus, labojumus vai papildinājumus. Šo termiņu var pagarināt līdz vienam mēnesim, ja to pamato apstākļi un reģistrējamās informācijas veids. Līdz ar šā termiņa pagarinājumu tiek pagarināti arī visi pārējie informācijas reģistrēšanas juridiskie termiņi. Ja atbilde netiek saņemta piecu dienu termiņā vai pagarinātā termiņā vai attiecīgā persona iesniedz informāciju, kas uzskatāma par juridiskajām prasībām neatbilstīgu vai nav precīza un pilnīga, reģistrācijas pieteikumu ar pamatotu nodaļas lēmumu noraida un reģistrs attiecīgās reģistrācijas nodevas konfiscē. Attiecībā uz pilnsabiedrībām un komandītsabiedrībām, akciju sabiedrībām un privātajām ierobežotas atbildības sabiedrībām, kooperatīviem, kas ir civiltiesību subjekti, Regulā (EEK) Nr. 2137/1985 (OV L 199, labojums L. 247) noteiktajām Eiropas Ekonomisko interešu grupām, kas ir reģistrētas Grieķijā, Regulā (EK) Nr. 2157/2001 (OV L 294) noteiktajām Eiropas uzņēmējsabiedrībām, kas ir reģistrētas Grieķijā, Regulā (EK) Nr. 1435/2003 (OV L 207) noteiktajām Eiropas Kooperatīvajām sabiedrībām, kas reģistrētas Grieķijā, un Civilkodeksa 784. pantā noteiktajām sabiedrībām, kas ir civiltiesību subjekti, faktu, paziņojumu, dokumentu un citas informācijas reģistrācijai Vispārējā elektroniskajā komercreģistrā būs šādas sekas:

a)    iepriekš uzskaitītās juridiskās personas, kuras tiek izveidotas, iegūs juridiskās personas statusu;

b)   atbilstīgi konkrētiem noteikumiem pašreizējos tiesību aktos, kas reglamentē sabiedrību pārveidi, uzņēmums, kurš reģistrē pārveidi, līdz ar reģistrāciju tiks pārveidots attiecīgi par akciju sabiedrību, privāto ierobežotas atbildības sabiedrību, kooperatīvu, kas ir civiltiesību subjekts, Eiropas Ekonomikas interešu grupu, Eiropas uzņēmējsabiedrību vai Eiropas kooperatīvu;

c)    tiks grozīts uzņēmuma dibināšanas dokuments vai statūti;

d)   notiks apvienošana vai sadalīšana, kas stāsies spēkā tikai pēc reģistrācijas un pirms pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības svītrošanas no reģistra.

e)    uzņēmuma darbība tiks izbeigta pēc attiecīga partneru lēmuma vai administratīvā akta pieņemšanas;

f)    uzņēmuma darbība tiks atjaunota.

Visbeidzot, saskaņā ar īpašu noteikumu Likuma Nr. 3419/2005 4. punktā tiek pieņemts, ka attiecīgie reģistra ieraksti ir likumīgi un pareizi.

Vai ir kāda īpaša Grieķijas komercreģistra iezīme, par ko būtu jāzina?

Vispārējā elektroniskā komercreģistra tīmekļa vietne ir “valsts oficiālais vēstnesis, kas ir izraudzīts” informācijas publicēšanai 2009. gada 16. septembra Direktīvas 2009/101/EK (OV L 258) 3. panta 5. punkta nozīmē. Reģistra tīmekļa vietnē ir publicēts vispārējais sabiedrību nosaukumu direktorijs, ieraksti un visa pārējā informācija, kas ir vajadzīga reģistra publiskai izmantošanai. Jebkurš var piekļūt reģistram bez maksas. Ir iespējams arī digitāli saglabāt savā elektroniskajā ierīcē un izdrukāt vai citādi reproducēt jebkādu dokumentu, datus vai paziņojumu, ko publiskai apskatei VEKR tīmekļa vietnē ir publicējusi reģistra nodaļa vai personas, kam dots attiecīgs uzdevums.

Kā reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas daļa Vispārējais elektroniskais komercreģistrs: a) izmantojot e-pastu, sazinās ar citu valstu reģistriem un aa) saņem informāciju par datiem, ko citas valsts reģistrā glabā par sabiedrībām, kuru juridiskā adrese ir vienā ES dalībvalstī un kuru filiāles atrodas citā ES dalībvalstī, un bb) sniedz informāciju par Likuma Nr. 3419/2005 6. panta 2.a un 2.b punktā minētajiem datiem par sabiedrībām, kurām Grieķijā ir juridiskā adrese vai filiāles, kā minēts šā likuma 1. punkta g) apakšpunktā; un b) sniedz atbildes uz jautājumiem par a) punkta bb) apakšpunktā minēto informāciju, kurus individuāli lietotāji iesnieguši reģistru savstarpējas savienojamības sistēmas (portāls) vienotajā Eiropas elektroniskās piekļuves punktā.

Tirgus ģenerāldirektorāta Uzņēmumu un reģistru nodaļai (Tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ģenerālsekretariāts, Ekonomikas ministrija, Attīstība un tūrisms) ir uzdots atbildēt uz jautājumiem, kas ar Eiropas elektroniskā portāla starpniecību iesniegti par dokumentiem un informāciju, kas minēta Likuma Nr. 3419/2005 6. panta 2.a un 2.b punktā par sabiedrībām, kuru akcijas ir kotētas Atēnu biržā, ES dalībvalstu un trešo valstu bankām un banku filiālēm, apdrošināšanas akciju sabiedrībām un apdrošināšanas sabiedrību filiālēm ES dalībvalstīs un trešās valstīs, ieguldījumu fondiem, kas ir akciju sabiedrības, savstarpējas līdzekļu pārvaldības akciju sabiedrībām, nekustamā īpašuma savstarpējas līdzekļu pārvaldības akciju sabiedrībām, nekustamā īpašuma ieguldījumu fondiem, kas ir akciju sabiedrības, aktīvu un pasīvu pārvaldības akciju sabiedrībām, ieguldījumu akciju sabiedrībām un sporta (futbola un basketbola) akciju sabiedrībām.

Turklāt katrā Grieķijas tirdzniecības palātā darbojas reģistra nodaļa, un viens no to pienākumiem ir atbildēt uz jautājumiem, kas ar Eiropas elektroniskā portāla starpniecību iesniegti par Likuma Nr. 3419/2005 6. panta 2.a un 2.b punktā minētajiem dokumentiem un informāciju attiecībā uz visām iepriekš neuzskaitītajām sabiedrības juridiskajām formām.

Svarīgi: iepriekš sniegtā informācija ir tikai pārskats, kura mērķis ir ieinteresētās personas informēt par Grieķijas komercreģistra un citu ES dalībvalstu reģistru savstarpējo savienojamību. Sīkāk izstrādāta informācija par tiesisko regulējumu ir pieejama Vispārējā elektroniskā komercreģistra tīmekļa vietnē.

Attiecīgas saites

Vispārējā elektroniskā komercreģistra elektroniskās publikācijas

Sabiedrības locekļu reģistrācija nolūkā saņemt Vispārējā elektroniskā komercreģistra pakalpojumus

Uzņēmumu reģistrēšana Vispārējā elektroniskajā komercreģistrā

Vispārējā elektroniskā komercreģistra izsniegto apliecinājumu un kopiju autentiskuma pārbaudīšana

Tiesību akti par Vispārējo elektronisko komercreģistru

Apkārtraksti par Vispārējā elektroniskā komercreģistra elektroniskajiem pakalpojumiem un Vispārējā elektroniskā komercreģistra apkārtraksts

Lapa atjaunināta: 03/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.