Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Somija

Šajā sadaļā ir sniegts Somijas komercreģistra pārskats.

Saturu nodrošina
Somija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Somijas komercreģistrs?

Somijas Komercreģistra īpašnieks un uzturētājs ir Valsts patentu un reģistrācijas pārvalde (NBPR).

Somijas komercreģistrs ir valsts reģistrs, kurā ir iekļauta informācija par komersantiem (uzņēmumiem). Parasti visiem uzņēmumiem ir jābūt iekļautiem reģistrā. Uzņēmumiem jāpaziņo arī par visām izmaiņām reģistrētajā informācijā. Lielākajai daļai uzņēmumu ir jāiesniedz reģistram arī gada pārskati. Katru gadu tiek reģistrēti:

 • aptuveni 30 000 jaunu uzņēmumu;
 • aptuveni 80 000 izmaiņu reģistrēto uzņēmumu informācijā;
 • aptuveni 200 000 gada pārskatu.

Komercreģistram un Valsts nodokļu pārvaldei ir kopīga paziņošanas procedūra un informācijas pakalpojums. Uzņēmējdarbības informācijas pakalpojums (BIS) ir NBPR un Valsts nodokļu pārvaldes kopīgi uzturēts bezmaksas pakalpojums. Tajā ir atrodama uzņēmumu kontaktinformācija un identifikācijas dati, piemēram:

 • uzņēmuma nosaukums, tā palīguzņēmuma nosaukums un to tulkojumi;
 • uzņēmuma identifikācijas numurs un juridiskā adrese;
 • adrese un cita kontaktinformācija;
 • uzņēmuma pamatdarbības virziens;
 • Valsts nodokļu pārvaldes un NBPR reģistri, kuros uzņēmums reģistrēts;
 • informācija par uzņēmuma darbības izbeigšanu, pārtraukšanu, maksātnespējas vai reorganizācijas procesiem.

Papildus bezmaksas informācijas pakalpojumam — BIS Search (BIS meklēšana) — par maksu ir iespējams pasūtīt arī noteiktu informāciju no Uzņēmējdarbības informācijas sistēmas (BIS), ko arī kopīgi uztur Valsts nodokļu pārvalde un Valsts patentu un reģistrācijas pārvalde.

Šī iespēja BIS sistēmā ļauj klientiem meklēt uzņēmumus: piemēram, grupās pēc reģiona, darbības veida (uzņēmuma pamatdarbības veids atbilstoši Somijas Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai), uzņēmējdarbības formas, reģistra (Valsts nodokļu pārvaldes reģistri, Komercreģistrs un Nodibinājumu reģistrs) vai reģistrācijas datuma (lai atlasītu jaunos uzņēmumus).

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR) ļauj viegli piekļūt uzticamai informācijai par uzņēmumiem visā Eiropā. EBR ir vienots informācijas dienests, ko nodrošina 15 Eiropas valstu komercreģistri. Šis informācijas dienests sniedz oficiālu un uzticamu informāciju tieši no katras iesaistītās valsts komercreģistra.

EBR pakalpojumu ir viegli izmantot, jo lietotājs var izvēlēties valodu, kādā informācija tiek attēlota (somu, zviedru vai angļu), un visu valstu reģistrētā informācija tiek attēlota vienādā, viegli saprotamā veidā.

Vai pieeja Somijas komercreģistram ir bez maksas?

Jā, daļa reģistra ir pieejama bez maksas.

Kā veikt meklējumus Somijas komercreģistrā

Komersantu informācija tiek ievadīta reģistrā, pamatojoties uz paziņojumiem, ko saņem komercdarbības reģistrācijas iestāde. Reģistrā ir iekļauta informācija, ko iesniedz gan paši komersanti, gan tiesas un citas iestādes.

Saskaņā ar Komercreģistra likuma 21.a pantu Valsts patentu un reģistrācijas pārvalde (NBPR) var atjaunināt savus ierakstus un, izmantojot Somijas Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmu, pārbaudīt personas datus, ko klienti norādījuši paziņojumos un to pielikumos.

Saskaņā ar Uzņēmējdarbības aizlieguma likuma 21. pantu Somijas Tiesu reģistru centrs sniedz komercreģistram informāciju par spēkā esošiem uzņēmējdarbības aizliegumiem, kā arī par to sākuma un beigu datumiem. Pēc tam šī informācija tiek atjaunināta komercreģistra sistēmā.

Komercreģistra saturu nosaka ar Somijas tiesību aktiem. Somijas tiesību akti, kas regulē komercreģistra darbību, uzņēmumu veidus un uzņēmumu darbību kopumā, nosaka, kāda informācija par dažādiem uzņēmumu veidiem tiek reģistrēta (sk., piemēram, Komercreģistra likumu, Likumu par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un Likumu par pilnsabiedrībām).

Parasti par katru uzņēmuma veidu tiek reģistrēta vismaz šāda informācija:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • pašvaldība, kurā uzņēmums tiek pārvaldīts (juridiskā adrese);
 • uzņēmējdarbības virziens (darbības joma);
 • uzņēmuma pārstāvis;
 • uzņēmuma adrese.

Kad komercreģistrā ir izdarīts ieraksts, tas vienlaikus tiek publicēts ar elektroniskā informācijas dienesta palīdzību. Publicēto ierakstu elektroniskais informācijas dienests ir publisks bezmaksas pakalpojums, un tajā papildus publicētajiem ierakstiem ir iekļauta arī pamatinformācija par uzņēmumu. Ar šā pakalpojuma palīdzību var pārbaudīt, piemēram, vai uzņēmums iesniedzis reģistrācijai ziņas par savu jauno valdi, vai arī noskaidrot, kādi jauni uzņēmumi ir reģistrēti noteiktā laika periodā.

Ar šo pakalpojumu var meklēt informāciju par jebkuru uzņēmumu, izmantojot tā identifikācijas numuru. Ja nepieciešams, uzņēmuma identifikācijas numuru var pārbaudīt Uzņēmējdarbības informācijas sistēmā. Par meklēšanas kritēriju var izmantot arī konkrētu datumu vai laika posmu. Meklēšanu var ierobežot arī pēc reģistrācijas veida, pašvaldības vai provinces. Meklēšanas rezultāts ietver pamatinformāciju par uzņēmumu, uzņēmuma nosaukumu, uzņēmuma identifikācijas numuru un juridisko adresi. Publicētā reģistrācijā ir norādīts, piemēram, reģistrācijas veids un reģistra ierakstu virsraksti.

Atkarībā no uzņēmuma veida reģistrā tiek ierakstīta arī cita informācija. Izraksti no reģistra par viena veida uzņēmumiem var izskatīties pilnīgi atšķirīgi. Dažas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, piemēram, izmanto Likumā par uzņēmumiem piedāvātās iespējas un izdod opciju tiesības un citas īpašas tiesības vai apvienojas, un tad paziņo šo informāciju ierakstīšanai reģistrā. Savukārt citi uzņēmumi paziņo tikai to informāciju, kas jāiesniedz ierakstīšanai reģistrā. Papildus reģistra izrakstos ir atspoguļoti tiesību aktu grozījumi. Reģistra ieraksti, piemēram, par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, var būt ļoti atšķirīgi atkarībā no tā, vai reģistrētajā informācijā ir atsauce uz lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar jauno Likumu par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas stājās spēkā 2006. gada 1. septembrī, vai arī uz lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar iepriekšējo likumu.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Komercreģistra likumā (1979. gada 2. februāra Likums Nr. 1979/129) ir iekļauti noteikumi par reģistrā ierakstāmo informāciju un tās publicēšanu. Likums dod tiesības visiem piekļūt informācijai, izrakstiem un apliecinājumiem no komercreģistra. Trešā persona, kas rīkojas labā ticībā, var paļauties uz reģistrā ierakstītās informācijas uzticamību.

Likuma 1.a pantā ir noteikts, ka visi reģistrā ierakstītie dati ir publiski pieejami un jebkuram ir tiesības piekļūt informācijai, izrakstiem un apliecinājumiem, kas iekļauti komercreģistrā. Datus var atklāt arī elektroniskā veidā. Vienīgie izņēmumi ir fizisku personu identifikācijas kodi un ārvalstīs dzīvojošu fizisku personu dzīvesvietas adreses, kas nav publiski pieejama informācija. Dati personas koda pēdējo ciparu un ārvalstīs dzīvojošu fizisku personu dzīvesvietas adreses identificēšanai tiek atklāti tikai tad, ja to atklāšana atbilst prasībām par iestāžu procedūrām, kas izklāstītas Likuma par valdības darbību atklātumu 16. panta 3. punktā. Citādi dzīvesvietas adreses vietā tiek atklāta mītnes valsts.

Saskaņā ar Komercreģistra likuma 26. pantu trešā persona, kura rīkojas labā ticībā, var paļauties uz reģistrā ievadītajiem un publicētajiem datiem. Dati tiek publicēti elektroniski tieši pēc to ievadīšanas reģistrā. Publikācijas var iegūt bez maksas Komercreģistra informācijas dienestā.

Somijas komercreģistra vēsture

Informācija reģistrā tiek uzturēta kopš 1860. gada.

Saites

Eiropas Biznesa reģistrs, Somijas Valsts patentu un reģistrācijas pārvalde

Lapa atjaunināta: 30/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu