Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Čehija

Šajā sadaļā ir apskatīts Čehijas Republikas publiskais reģistrs. Publiskais reģistrs sastāv no Asociāciju reģistra, Komercreģistra, Fondu reģistra, Iestāžu reģistra, Īpašnieku asociācijas kopienas reģistra un Biedrību ar sabiedriskā labuma statusu reģistra.

Saturu nodrošina
Čehija

Kāda informācija atrodama Čehijas publiskajā reģistrā?

Publiskajā reģistrā tiek iekļauta likumā noteiktā informācija par juridiskās personām, kuras ir privāto tiesību subjekti. Civilkodeksa Likuma Nr. 89/2012 120. pantā ietverti vispārējie noteikumi, kuri reglamentē publisko reģistru darbību. Sīkāk izstrādāti noteikumi, kuri reglamentē tiesu uzturētos publiskos reģistrus, ir izklāstīti Likumā Nr. 304/2013 par juridisko un fizisko personu publiskajiem reģistriem. Dokumentu reģistrs (kurā tiek uzglabāti likumā noteiktie dokumenti, piemēram, statūti, nolikumi, finanšu pārskati, u. tml.) ietilpst publiskajā reģistrā. Publisko reģistru uztur komerctiesa. Publisko reģistru pārvalda Tieslietu ministrija. Šādas vienības tiek reģistrētas publiskajā reģistrā:

 • asociācijas,
 • arodbiedrības,
 • starptautiskas arodbiedrības,
 • darba devēju organizācijas,
 • starptautiskas darba devēju organizācijas,
 • filiāļu asociācijas,
 • filiāļu arodbiedrību organizācijas,
 • filiāļu starptautisko arodbiedrību organizācijas,
 • filiāļu darba devēju organizācijas,
 • filiāļu starptautiskās darba devēju organizācijas,
 • individuālie komersanti — reģistrēti komercreģistrā,
 • publiski tirdzniecības uzņēmumi (pilnsabiedrības),
 • komandītsabiedrības ,
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību,
 • akciju sabiedrības,
 • kooperatīvi,
 • valsts uzņēmumi,
 • meitasuzņēmumi,
 • biedrības ar sabiedriskā labuma statusu,
 • fondi,
 • nodibinājumi,
 • institūti,
 • valsts finansētas organizācijas,
 • īpašnieku asociācijas,
 • Eiropas ekonomisko interešu grupas,
 • ārvalstu juridisko personu organizatoriskas vienības,
 • Eiropas kooperatīvās sabiedrības,
 • Eiropas uzņēmējsabiedrības.

Likums Nr. 304/2013 par juridisko un fizisko personu publiskajiem reģistriem reglamentē publiskajā reģistrā iekļaujamo informāciju. Pamatdati, kas jāreģistrē, ir: subjekta vārds un uzvārds vai nosaukums, juridiskā adrese, uzņēmējdarbības joma, juridiskā forma, identifikācijas numurs un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un dzīvesvieta vai, ja pārstāvis ir uzņēmums, uzņēmuma nosaukums un adrese.

Vai piekļuve Čehijas publiskajam reģistram ir bez maksas?

Publiskais reģistrs ir elektronisks. Tas sabiedrībai ir pieejams bez maksas, izmantojot interneta portālu https://www.justice.cz/ un/vai tieši publiskā reģistra meklēšanas lapā https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Publiskais reģistrs ir pieejams visiem. Ikvienam ir iespēja tajā ieskatīties, izgatavot kopijas vai veikt izrakstus no reģistra.

Kā veikt meklējumus Čehijas publiskajā reģistrā?

Čehijas publiskajam reģistram ir ļoti izstrādāta lietotne informācijas meklēšanai tiešsaistē. Meklējumus reģistrā ir iespējams veikt pēc organizācijas vārda vai identifikācijas numura.

Cik ticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Dokumentu publiskošana

Komerctiesa publicē informāciju par publiskā reģistra ierakstiem, grozījumiem un dzēsumiem, kā arī iesniegtajiem dokumentiem, tostarp elektroniski, cik ātri vien iespējams pēc ieraksta veikšanas. Publiskajā reģistrā iekļautā informācija un dokumentu reģistrā iesniegtie dokumenti tiek publiskoti veidā, kas nodrošina attālinātu piekļuvi. Komerctiesa publicē attiecīgos datus, sniedzot iespēju iegūt oficiāli apliecinātu elektronisko norakstu. Šis dokuments ir elektroniski parakstīts, izmantojot kvalificētu attiecīgās komerctiesas sistēmas sertifikātu, kas bez maksas ir pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: Ministerstva spravedlnosti ČR. Komerctiesa pēc pieprasījuma izsniedz apliecinātu ieraksta vai dokumentu reģistrā iesniegto dokumentu pilnu vai daļēju norakstu vai arī apliecību, ka noteikti dati nav iekļauti publiskajā reģistrā, izņemot gadījumus, kad prasītājs īpaši pieprasa norakstu bez apliecinājuma. Komerctiesa izsniedz publiskā reģistrā iekļauto informāciju vai dokumentus, kas dokumentu reģistrā iesniegti pirms 1997. gada 1. janvāra, tikai drukātā formā, ja vien šī informācija vai dokumenti netiek jau uzglabāti elektroniskā formā.

Paļaušanās uz dokumentu un informācijas saturu

Personai, par kuru ir veikts ieraksts, nav tiesību apstrīdēt tā atbilstību patiesībai attiecībā uz personu, kura rīkojas likumīgi un labā ticībā, pamatojoties uz ierakstā iekļauto informāciju.

Reģistrētā persona var celt iebildumus par likumā noteiktās publicējamās informācijas un dokumentu saturu attiecībā uz trešajām personām tikai no sākotnējās publicēšanas dienas, izņemot gadījumus, kad iespējams pierādīt, ka trešās personas bija iepriekš informētas par faktu. Tomēr reģistrētā persona nevar pamatoties uz šādu informācijas vai dokumentu saturu, ja prasība tiek celta agrāk nekā 16. dienā kopš publicēšanas, ja trešās personas pierāda, ka nevarēja būt informētas par faktu.

Trešās personas vienmēr var paļauties uz nepublicētās informācijas un dokumentu saturu, izņemot gadījumus, kad nepublicēšana padara tos par spēkā neesošiem.

Neatbilstība reģistrētajai informācijai

Ja publiskā reģistra ieraksta saturs ir pretrunā ar likumā noteikto obligāto prasību un nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav pieejami, komerctiesa aicina reģistrēto personu panākt tiesisko aizsardzību. Ja tas skar juridisku personu un tiesiskā aizsardzība netiek saņemta noteiktajā laikposmā, komerctiesa var lemt par šīs personas likvidāciju, ja tas ir trešo personu interešu aizstāvībai.

Ja pastāv neatbilstība starp publiskā reģistra ieraksta formulējumu čehu valodā un svešvalodā vai starp reģistrā uzglabāto dokumentu formulējumu čehu valodā un saskaņā ar Likuma par juridisku un fizisku personu publisko reģistru 74. panta 1.punktu brīvprātīgi iesniegtiem šo dokumentu tulkojumiem svešvalodā, uz reģistrā iesniegtā vai publicētā dokumenta formulējumu svešvalodā nedrīkst paļauties attiecībā uz trešajām personām. Trešā persona var paļauties uz reģistrā iesniegtā vai publicētā dokumenta formulējumu svešvalodā, ja vien reģistrētā persona nepierāda, ka trešā persona bija informēta par reģistra ieraksta vai iesniegtā dokumenta formulējumu čehu valodā.

Lapa atjaunināta: 13/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu