Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Bulgārija

Šajā sadaļā ir sniegts Bulgārijas komercreģistru un Bulstat reģistra pārskats. Bulgārija nodrošina, ka šie reģistri atbilst publiskuma, pārredzamības un informācijas drošības principiem.

Saturu nodrošina
Bulgārija

Ko piedāvā Bulgārijas komercreģistrs?

Bulgārijas komercreģistru pārvalda Tieslietu ministrijas pakļautībā esošā Reģistru aģentūra. Reģistrā ir iekļauti komersanti un ārvalstu komersantu filiāles, kā arī pēc likuma iekļaujamās ziņas par tiem. Komercreģistrs publicē lēmumus un dokumentus, kuri saistīti ar komersantiem un ārvalstu komersantu filiālēm un kuriem pēc likuma ir jābūt pieejamiem valsts uzraudzības nolūkos.

Komercreģistrs ir elektroniska datubāze, kurā par komersantiem un ārvalstu komersantu filiālēm ir iekļautas ziņas, kurām pēc likuma ir jābūt reģistrētām, un dokumenti, kuriem pēc likuma ir jābūt pieejamiem valsts uzraudzības nolūkos. Komersantu un ārvalstu komersantu filiāļu lietas tiek glabātas elektroniskā formātā. Lietas satur pieteikumus, dokumentus, kas pamato reģistrētās ziņas, paziņojumus un citus dokumentus, kuros arī var būt iekļauti personas dati, kas ļauj identificēt privātpersonas, kuras pārstāv vai vada attiecīgo iestādi.

Vai pieeja Bulgārijas komercreģistram ir bez maksas?

Komercreģistrs ir publiski pieejams. Komercreģistra datubāze ir brīvi pieejama jebkuram bez maksas. Saskaņā ar 2013. gada 1. janvāra grozījumiem Komercreģistra likumā (ZTR) pieeja komercreģistrā ievadīto komersantu lietām ir jāreģistrē. Tas nozīmē, ka konkrēta komersanta “lietā” glabātiem dokumentiem, kas tiek apskatīti, var piekļūt ar elektronisko parakstu vai Reģistru aģentūras izsniegtu sertifikātu. Aģentūra sertifikātu izsniedz bez maksas.

Kā veikt meklējumus Bulgārijas komercreģistrā

Komercreģistrs ir pieejams 24 stundas diennaktī tīmekļa vietnē http://www.brra.bg/Default.ra.

Komercreģistrā jebkurš var meklēt konkrētas ziņas vai paziņojumus.

Komercreģistra portālā var meklēt, izmantojot šādus kritērijus:

 • komersanta vai ārvalstu komersanta filiāles nosaukums vai unikālais identifikācijas kods (UIK);
 • partnera vai vienīgā kapitāla īpašnieka vārdi vai identifikācijas numurs, vai firmas nosaukums vai UIK;
 • juridiskas personas-komersanta struktūru locekļa vārdi vai identifikācijas numurs, vai firmas nosaukums vai UIK;
 • komersanta lietu, ārvalstu komersanta filiāli un tās amatpersonas un tiesību pārņēmējus var meklēt pēc jebkurām reģistrētajām ziņām vai paziņojumiem.

Ir pieejams arī maksas pakalpojums, kas ļauj lietotājiem meklēt informāciju visā datubāzē pēc pašu izvēlētiem konkrētiem kritērijiem. Šā pakalpojuma abonēšanas maksa ir BGN 30 000 gadā (saskaņā ar Reģistru aģentūras iekasēto valsts nodevu sarakstu), valsts iestādēm pilnīga piekļuve datubāzei ir bez maksas.

Sertifikātus var saņemt Reģistru aģentūrā uz vietas vai elektroniski (nodevas tiek iekasētas saskaņā ar iepriekš minēto sarakstu).

Reģistrā glabāto dokumentu kopijas ir iespējams saņemt aģentūrā vai elektroniski (nodevas tiek iekasētas saskaņā ar iepriekš minēto sarakstu).

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Bulgārija ir pieņēmusi principus, kas izklāstīti attiecīgajos ES tiesību aktos, ar kuriem regulē ziņu ievadīšanas vai dzēšanas spēkā esamību un ar komersantiem saistītu dokumentu publicēšanu. Konkrētas darbības valsts līmenī regulē Komercreģistra likums.

Saskaņā ar šo likumu tiek uzskatīts, ka par reģistrā ievadītajām ziņām no to ievadīšanas brīža ir informētas trešās personas, kuras rīkojas labā ticībā. Kamēr nav pagājušas 15 dienas pēc ziņu ievadīšanas, tās nevar izmantot pret trešajām personām, kuras pierāda, ka nav varējušas zināt par tām. Trešās personas var atsaukties uz ziņām, kas ir jāreģistrē, lai arī ieraksts vēl nav veikts, ja vien likumā nav īpaši paredzēts, ka tās ir spēkā tikai pēc ziņu reģistrēšanas. Ieraksts zaudē spēku, kad tas tiek dzēsts. Tiek uzskatīts, ka trešās personas ir informētas par reģistrā esošajiem dokumentiem kopš to publicēšanas datuma.

Trešās personas, kuras rīkojas labā ticībā, var atsaukties uz ierakstu vai ziņu pat tad, ja ievadītā ziņa vai publicētais akts vai dokuments neeksistē. Attiecībā uz trešajām personām, kuras rīkojas labā ticībā, ziņas, kas nav ievadītas reģistrā, ir uzskatāmas par neesošām.

Bulgārijas komercreģistra vēsture

Reģistra reforma tika uzsākta 2008. gada 1. janvārī, kad stājās spēkā Komercreģistra likums. Tā rezultātā ieviesa turpmāk norādīto kārtību.

 1. Atbildība par attiecīgo uzņēmējdarbības reģistrāciju no tiesām tika nodota centrālajai valdības administratīvajai struktūrai: Reģistru aģentūrai.
 2. Visi reģionālie tiesu reģistri tika apvienoti centrālā elektroniskā datubāzē, kurā ir iekļautas reģistrējamās ziņas un dokumenti, kuriem jābūt pieejamiem valsts kontroles nolūkos, kā arī visi iesniegtie dokumenti, nereģistrējamie lēmumi un uzņēmumu lietas. Tādējādi visiem komersantiem līdz 2011. gada 31. decembrim bija jāpārreģistrējas.
 3. Informācijas publiskuma principam reģistrācijas procesā ir izšķiroša nozīme. Reģistru aģentūrai pēc likuma ir jānodrošina atklāta bezmaksas piekļuve pieteikumiem un pievienotajiem dokumentiem, kas iekļauti komercreģistra datorsistēmā.
 4. Reģistrācijas process notiek, izmantojot dažādas pieteikuma veidlapas. Pieteikuma veids ir atkarīgs no komersanta veida vai ziņām reģistrācijas brīdī.

Kā iesniegt pieteikumus komercreģistrā

Pieteikumus var iesniegt uz vietas jebkurā Reģistru aģentūras birojā vai elektroniski aģentūras portālā http://www.brra.bg/Default.ra.

Pieteikumus drukātā formātā var iesniegt jebkurā vietējā Reģistru aģentūras birojā neatkarīgi no tā, kur komersants ir reģistrēts. Kad aģentūras biroji ir apstiprinājuši pieteikumus drukātā formātā, tie tiek ieskenēti un saglabāti komercreģistra datorsistēmā kā pielikumi. Pieteikumiem kā pielikumi jāpievieno dokumentu oriģināli vai kopijas, kuras apliecinājis pieteicējs vai notārs.

Elektroniskos pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā komercreģistra portālā.

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

Katrai ierakstīšanai komercreģistra datorsistēmā saņemtajai vienībai (pieteikums, tiesas lēmums, pieprasījums labot kļūdu, pieprasījums iecelt ekspertus, pārbaudītājus, kontrolierus u. c.) tiek piešķirts unikāls atsauces numurs formātā “ggggmmddhhmmss” (gads, mēnesis, diena, stunda, minūte, sekunde). Kad pieteikumam, tiesas lēmumam vai pieprasījumam ir piešķirts unikālais atsauces numurs, datorsistēma to nejaušā kārtībā piešķir reģistratoram izskatīšanai. Pieteikumi dokumentu ziņu ierakstīšanai vai dzēšanai saskaņā ar 14. pantu tiek piešķirti automātiski to saņemšanas kārtībā, kolīdz reģistrators ir elektroniski pabeidzis iepriekš piešķirto pieteikumu un datorsistēma ir attiecīgi konstatējusi, ka reģistrators ir brīvs.

Pēc grozījumiem Komercreģistra likumā, ar kuriem noteica, ka lēmums ir jāizsniedz termiņā, kas minēts 19. panta 2. punktā, datorsistēmai ir pievienota funkcija, kas ļauj izskatīt pieteikumus iepriekš minētajā kārtībā trīs dienu laikā. Iespējamie iznākumi ir šādi:

 • reģistratora elektroniski parakstītas instrukcijas par pārbaudes pabeigšanu, ko nekavējoties publicē komersanta kontā — tās jāīsteno termiņā, kas norādīts ZTR 19. panta 2. punktā;
 • reģistratora elektroniski parakstīts atteikums par pārbaudes pabeigšanu, ko nekavējoties publicē komersanta kontā;
 • reģistratora elektroniski parakstīts reģistrācijas rīkojums par pārbaudes pabeigšanu, kas līdz ZTR 19. panta 2. punktā minētā termiņa beigām tiek attēlots komersanta kontā ar statusu “gaida trīs dienu termiņu”. Kad ir pagājis likumā noteiktais periods, datorsistēma automātiski izdara ierakstu un ģenerē ieraksta numuru iepriekš norādītajā formātā. Gads, mēnesis un diena apzīmē datora veiktās automātiskās publicēšanas datumu, savukārt stunda, minūte un sekunde apzīmē brīdi iepriekšējā dienā, kurā reģistrators pieteicis reģistrāciju.

Ko piedāvā BULSTAT reģistrs?

BULSTAT reģistrā ir iekļauta informācija par:

 1. juridiskām personām, kuras nav komersanti;
 2. filiālēm tādām ārvalstu saimnieciskām vienībām, kas nav komersanti;
 3. ārvalstu saimniecisku vienību filiālēm saskaņā ar Investīciju veicināšanas likuma 24. pantu;
 4. ārvalstu juridiskām personām, kuras Bulgārijā veic saimniecisko darbību un kurām tajā ir pastāvīga pārstāvniecība;
 5. ārvalstu juridiskām personām, kuru faktiskā vadība atrodas Bulgārijā;
 6. ārvalstu juridiskām personām, kurām Bulgārijā pieder nekustamais īpašums;
 7. organizatoriskām vienībām saskaņā ar Pienākumu un līgumu likumu, tostarp amatniecības uzņēmumiem un apdrošināšanas asociācijām saskaņā ar Sociālās drošības kodeksa 8. pantu;
 8. saimnieciskām vienībām, kas veic sociālās apdrošināšanas iemaksas un nav fiziskas personas;
 9. iepriekš 1. līdz 8. punktā minēto saimniecisko vienību filiālēm un uzņēmējdarbības vienībām un komercreģistrā iekļauto komersantu uzņēmējdarbības vienībām;
 10. fiziskām personām, kuras ir brīvo profesiju pārstāvji vai strādā par tirgotājiem;
 11. ārvalstu pilsoņiem, kuriem nav Bulgārijas personas koda vai ārvalstu rezidenta personas koda un kuri:
 • sniedz neatkarīgus individuālus pakalpojumus Bulgārijā, tostarp caur pastāvīgu pārstāvniecību, bāzi vai centru;
 • iegādājas nekustamo īpašumu;
 • ir sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji;
 1. citām fiziskām personām — sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējiem;
 2. ārvalstu personām / saimnieciskām vienībām, kuras saskaņā ar nodokļu tiesību aktiem jāreģistrē īpašā kārtībā, tostarp ir atbrīvotas no nodokļu maksāšanas saskaņā ar starptautisku līgumu, kas ir stājies spēkā un ko parakstījusi Bulgārijas Republika.

Vai pieeja BULSTAT reģistram ir bez maksas?

BULSTAT reģistrs nav bez maksas. Lai piekļūtu datiem, ir jāreģistrējas un jāmaksā nodeva. Minimālā nodeva ir BGN 10.

BULSTAT reģistra vēsture

Ar Nacionālās asamblejas 1995. gada 8. jūnija lēmumu uzdevums izveidot, uzturēt un pilnveidot BULSTAT reģistru tika deleģēts Valsts statistikas institūtam (VSI). Vienotais uzņēmējdarbības vienību reģistrs BULSTAT Bulgārijas Republikā sāka darboties 1996. gada 1. janvārī. Tā paša gada 17. jūnijā Nacionālā asambleja pieņēma Statistikas likumu. Ar šo likumu noteica vienotā reģistra BULSTAT izveidošanas, darbības un izmantošanas kārtību Bulgārijas Republikā saimnieciskajā darbībā iesaistītu personu identificēšanai. BULSTAT reģistrs kļuva par vienu no valsts galvenajiem administratīvajiem reģistriem, un 2000. gadā tā dati tika publicēti reģistra tīmekļa vietnē.

BULSTAT reģistra pārvaldība 2005. gada 11. augustā nonāca Reģistru aģentūras pārziņā. No 2008. gada 1. augusta saskaņā ar tobrīd spēkā esošo Komercreģistra likumu komersantiem un ārvalstu komersantu filiālēm, kas bija ievadītas uzņēmējdarbības un kooperatīvu reģistros reģionālajās tiesās, līdz 2011. gada 31. decembrim bija pienākums pārreģistrēties Reģistru aģentūrā.

Kā iesniegt pieteikumus BULSTAT reģistrā

Saimnieciskām vienībām, kas vēlas reģistrēties BULSTAT, atkarībā no sava statusa ir jāiesniedz:

 1. lēmuma vai cita dokumenta kopija šādā kārtībā:

a) juridiskām personām: dibināšanas dokuments un dokuments, kurā minēta(-s) fiziskā(-s) persona(-s),    kuras vada un/vai pārstāv saimniecisko vienību;

b)   ārvalstu saimniecisku vienību filiālēm saskaņā ar Investīciju veicināšanas likuma 24. pantu: dokuments, kas apliecina reģistrāciju Bulgārijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (BTRK);

c)    ārvalstu juridiskām personām: dokuments, kas apliecina saimnieciskās darbības veikšanu Bulgārijā, legalizēts dokuments, kas apliecina ārvalstu juridisko personu izcelsmes valsti;

d)   organizatoriskām vienībām, kas saskaņā ar Pienākumu un līgumu likumu nav juridiskas personas, un apdrošināšanas fondiem saskaņā ar Sociālās drošības kodeksa 8. pantu: uzņēmuma līgums un reģistrācijas apliecība Valsts ieņēmumu aģentūrā;

e)    filiālēm un uzņēmējdarbības vienībām: dokuments, kas apliecina to dibināšanu un kurā ir minēta(-s) persona(-s), kas vada un/vai pārstāv tās;

f)    uzņēmējdarbības vienībām, kas nav minētas a) līdz e) apakšpunktā un veic sociālās apdrošināšanas iemaksas: dokumenti, kas pierāda identitāti un/vai to, ka tiek veikta konkrēta saimnieciskā darbība, ja to pieprasa ar likumu.

 1. pieteikums uz standarta veidlapas, ko apstiprinājis Reģistru aģentūras izpilddirektors;
 2. identifikācijas kartes, reģistrējot slēgšanu/dzēšanu vai faktu izmaiņas;
 3. dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu saskaņā ar Ministru padomes apstiprināto sarakstu;
 4. reģistrācijas anketa un/vai reģistrācijas izziņa par saimnieciskām vienībām, kas tiek ievadītas īpašajā reģistrā.

Kad dokumenti ir iesniegti, ieraksts tiek veikts nekavējoties.

Tiešsaistes izziņā ir iekļauta šāda informācija:

 • unikālais identifikācijas numurs;
 • saimnieciskās vienības nosaukums;
 • saimnieciskā darbība;
 • dibināšanas/izmaiņu/likvidācijas dokuments;
 • juridiskā adrese / atrašanās vieta;
 • kontaktinformācija;
 • vadītāji/pārstāvji;
 • kolektīvās pārvaldības struktūra;
 • kolektīvās pārvaldības struktūras sastāvs: pārstāvji;
 • saimnieciskās darbības mērķis;
 • partneri/īpašnieki;
 • līdzdalības sadalījums.
Lapa atjaunināta: 30/08/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu