Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Šajā portāla sadaļā ir sniegts pārskats par Austrijas komercreģistru.

Ko piedāvā Austrijas komercreģistrs?

Komercreģistrā (Firmenbuch, dēvēts arī par “Galveno reģistru” (Hauptbuch)) tiek glabāta informācija par visiem reģistrētajiem Austrijas uzņēmumiem (skatīt Komercreģistra likuma (Firmenbuchgesetz — FBG) 2. pantu). Dokumenti, uz kuriem pamatojas ieraksti komercreģistrā, glabājas elektronisko dokumentu arhīvā, ko uztur Tieslietu ministrija. Uzņēmumu dati un dokumentu krājums ir publiski pieejami tiešsaistē, taču par piekļuvi ir jāmaksā.

Uzņēmumu dati Austrijas iestādēm ir pieejami arī Federālā datu centra (BRZ) portālā. ES dalībvalstis datiem var piekļūt datiem ar Eiropas Biznesa reģistra (EBR) starpniecību.

Vai piekļuve komercreģistram ir bez maksas?

Piekļuve Austrijas komercreģistram ir par maksu.

Kā veikt meklējumus komercreģistrā

Ikviens drīkst ieskatīties komercreģistra datubāzē, lai iegūtu informāciju par ierakstiem reģistrā.

Ievadot uzņēmuma reģistrācijas numuru (Firmenbuchnummer), var iegūt pašreizējo datu kopiju. Pēc pieprasījuma var iegūt arī dzēstos datus (ja tie ir pieejami elektroniski). Var iesniegt pieprasījumu arī par nesen veiktām reģistrācijām, grozījumiem vai svītrojumiem.

Publisku piekļuvi komercreģistra datubāzei nodrošina informācijas apstrādes centri (Verrechnungsstellen) — uzņēmumi, kam Tieslietu ministrija ir uzdevusi veikt pieprasījumu apstrādi. Tie sniedz tādus maksas pakalpojumus kā ieskatīšanās komercreģistrā vai oficiālām izziņām pielīdzināmu apliecinātu komercreģistra izrakstu izsniegšana.

Taču oficiālu dokumentu, kas apliecina uzņēmuma statusu komercreģistrā un ir iesniedzams publiskā iestādē, var izsniegt vienīgi zemju tiesas (komercreģistra nodaļa (Firmenbuchabteilung)).

Cik uzticami ir reģistrā glabātie dokumenti?

Atbilstīgi 3.a pantam Direktīvā 2009/101/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2012/17/ES, dalībvalstīm ir jāizskaidro valstu tiesību aktu noteikumi, atbilstoši kuriem trešās personas var balstīties uz 2. pantā minētajām ziņām un dokumentiem par uzņēmumiem (piemēram, struktūras pārstāvības tiesībām, statūtiem). Šajā informācijas lapā ir izklāstīta juridiskā situācija Austrijā.

Austrijā saskaņā ar 2. pantu Direktīvā 2009/101/EK ziņas un dokumenti par akciju sabiedrībām (AktiengesellschaftenAG) un privātajām ierobežotas atbildības sabiedrībām (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) ir jādara pieejami komercreģistrā, kura juridiskais pamats ir Komerckodekss (UnternehmensgesetzbuchUGB) un Komercreģistra likums (FirmenbuchgesetzFBG). Komercreģistru kā elektronisku reģistru uztur tiesas. To veido galvenais reģistrs, kurā ieraksta un no kura svītro juridiskos faktus (piemēram, struktūru pārstāvības tiesības), un dokumentu krājums, kurā glabājas attiecīgi dokumenti (piemēram, statūti).

Saskaņā ar UGB 10. panta 1. punktu par ierakstiem komercreģistrā ir jāpaziņo, pirmkārt, juridisko paziņojumu datubāzē (Ediktsdatei, kas ir brīvi pieejama tiešsaistē) un, otrkārt, oficiālajā vēstnesī Wiener Zeitung. Paziņojumu uzskata par sniegtu tajā brīdī, kad attiecīgie dati ir ievadīti juridisko paziņojumu datubāzē.

Komercreģistrā veikto ierakstu sekas attiecībā uz trešajām personām ir reglamentētas UGB 15. pantā, kurā noteikts, ka attiecīgais uzņēmums pret trešo personu nevar vērst komercreģistrā ierakstāmu faktu, kas nav tajā ierakstīts, ja šī persona par attiecīgo faktu nezināja (1. punkts). Pēc fakta ierakstīšanas reģistrā trešai personai tas jāpieņem kā saistošs. Tomēr tas neattiecas uz tiesiskām darbībām, kas uzsāktas 15 dienu laikā no paziņošanas, ja trešā persona var pierādīt, ka attiecīgais fakts tai nebija zināms un nebija jāzina (2. punkts). Uzņēmumam arī jāpieņem, ka tam attiecībā uz trešo personu komercdarījumos ir saistoši nepareizi ieraksti, ja uzņēmums nepareizo ierakstu veica pats vai nesvītroja ierakstu, par kura nepareizību tas zināja vai tam bija jāzina. Tomēr nepareizi ieraksti uzņēmumam nav jāpieņem par saistošiem, ja tas var pierādīt, ka trešā persona neveica darījumdarbību, pamatojoties uz pieņēmumu par ieraksta pareizību, vai ka trešā persona zināja par ieraksta nepareizību vai to nezināja lielas nolaidības dēļ (3. punkts).

AG vai GmbH statūtu saistošā versija vienmēr ir tā, kas redzama komercreģistrā, jo jebkurš statūtu grozījums iegūst juridisku spēku tikai pēc ierakstīšanas komercreģistrā (148. panta 3. punkts Likumā par akciju sabiedrībām (AktiengesetzAktG), 49. panta 2. punkts Likumā par privātajām ierobežotas atbildības sabiedrībām (GmbH-GesetzGmbHG)).

Komercreģistra vēsture

Sākotnēji komercreģistra ieraksti tika glabāti papīra formātā. Kad 1991. gadā reģistru automatizēja, datus pārnesa uz elektronisko datubāzi. Kopš tā laika visi — gan aktuālie, gan vēsturiskie — dati ir pieejami elektroniski.

Attiecīgas saites

Eiropas Biznesa reģistrs

Vispārīga informācija par Austrijas komercreģistru

Austrijas tiesu iestāžu juridisko paziņojumu datubāze

Pilns UGB juridiskais teksts

Pilns FBG juridiskais teksts

Pilns AktG juridiskais teksts

Pilns GmbHG juridiskais teksts

Lapa atjaunināta: 23/05/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu