ES šalių įmonių registrai

Šiame skyriuje apžvelgiamas Lenkijos įmonių registras.

Kokią informaciją galima rasti Lenkijos įmonių registre?

Lenkijos įmonių registras (Krajowy Rejestr Sądowy) priklauso Lenkijos teisingumo ministerijai ir yra jos valdomas.https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

Jis teikia informaciją apie įmones, fondus, asociacijas ir kitus subjektus.

Konkrečiau, registre apie šiuos subjektus pateikiama tokia informacija:

 • nacionalinio teismų registro numeris (KRS numeris),
 • REGON numeris (numeris centriniame ekonominės veiklos sąraše),
 • pavadinimas,
 • teisinis pobūdis ir statusas,
 • registracijos nacionaliniame teismų registre data,
 • adresas,
 • svarbios datos (įtraukimo ir pašalinimo datos),
 • kompetentingos institucijos,
 • įgalioti atstovai.

Ar Lenkijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Taip, naudotis registru galima nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Lenkijos įmonių registre?

Lenkijos įmonių registre informacijos galite ieškoti pagal:

 • nacionalinio teismų registro numerį (KRS numeris) arba
 • subjekto pavadinimą.

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Remiantis Lenkijos teise, klausimą dėl trečiųjų asmenų apsaugos, susijusios su teikiama informacija ir dokumentais, įtrauktais į Direktyvos 2009/101/EB taikymo sritį, reglamentuoja 1997 m. rugpjūčio 20 d. Įstatymas dėl nacionalinio teismų registro (Oficialusis leidinys, 2013 m., Nr. 1203).

Pagal 1997 m. rugpjūčio 20 d. Įstatymą dėl nacionalinio teismų registro (Oficialusis leidinys, 2013 m., Nr. 1203):

12 straipsnis
1. Į registrą įtrauktų duomenų negalima pašalinti, nebent įstatymai numato kitaip.

2. Jeigu paaiškėja, kad registro įraše yra akivaizdžių klaidų arba jis neatitinka teismo nutarimo, teismas automatiškai ištaiso tą įrašą.

3. Jeigu registre yra pagal įstatymus neleistinų duomenų, už registrą atsakingas teismas, po posėdžio, kuriame susiję asmenys buvo išklausyti, arba nurodęs jiems pateikti rašytinį pareiškimą, automatiškai pašalina šiuos duomenis.

13 straipsnis
1. Registro įrašai skelbiami Ekonomikos ir teismo leidinyje, nebent įstatymai numato kitaip.

14 straipsnis
Subjektas, kuris privalo pateikti prašymą dėl įrašo įtraukimo į registrą, negali prieš sąžiningus trečiuosius asmenis panaudoti informacijos, kuri nebuvo įtraukta į registrą arba iš jo buvo pašalinta.

15 straipsnis
1. Nuo įrašų paskelbimo Ekonomikos ir teismo leidinyje datos niekas negali teisintis paskelbtų įrašų nežinojimu. Tačiau jeigu veika buvo atlikta anksčiau nei prieš šešiolika dienų po paskelbimo, į registrą įtrauktas subjektas negali šio įrašo panaudoti prieš trečiuosius asmenis, jeigu pastarieji įrodo, kad jie negalėjo žinoti apie įrašo turinį.

2. Jeigu esama neatitikimų tarp registro įrašo ir Ekonomikos ir teismo leidinyje paskelbto įrašo, teisiškai privalomas yra registro įrašas. Tačiau trečiasis asmuo gali remtis Ekonomikos ir teismo leidinyje paskelbto įrašo turiniu, nebent užregistruotas subjektas įrodo, kad registro įrašo turinys tretiesiems asmenims buvo žinomas.

3. Tretieji asmenys gali remtis dokumentais ir duomenimis, jeigu prievolė juos paskelbti dar nebuvo įvykdyta, su sąlyga, kad toks nepaskelbimas nepanaikina jų teisinio poveikio.

17 straipsnis
1. Į registrą įtraukti duomenys laikomi teisingais.

2. Jeigu į registrą įtraukti duomenys neatitinka subjekto paraiškos arba jeigu paraiškos nėra, subjektas sąžiningų trečiųjų asmenų atžvilgiu negali remtis tuo, kad duomenys yra neteisingi, jeigu subjektas nedelsdamas nebuvo pateikęs paraiškos, kad įrašas būtų iš dalies pakeistas, papildytas ar išbrauktas.“

Lenkijos įmonių registro istorija

Šis registras veikia nuo 2007 m. sausio mėn.

Naudingos nuorodos

1997 m. rugpjūčio 20 d. Įstatymas dėl nacionalinio teismų registro

Paskutinis naujinimas: 18/10/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma