Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Estija

Šiame puslapyje pateikiama Estijos įmonių registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro apžvalga.

Turinį pateikė
Estija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokios informacijos galima rasti Estijos įmonių registre ir Ne pelno asociacijų bei fondų registre?

Įmonių registrą ir Ne pelno asociacijų bei fondų registrą tvarko Tartu apylinkės teismo registrų skyrius. Šie registrai tvarkomi teismuose, kad būtų užtikrintas registro tvarkytojo nepriklausomumas ir teisinės žinios. Jie turi stiprią teisinę galią ir užtikrina teisinį tikrumą. Įrašas įmonių registre laikomas teisingu trečiosios šalies atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis žinojo arba turėjo žinoti, kad įrašas neteisingas. Laikoma, kad įrašas netaikomas sandoriams, sudarytiems per penkiolika dienų nuo įrašo padarymo, jeigu trečioji šalis įrodo, kad ji nežinojo ir neturėjo žinoti apie įrašo turinį. Taigi trečioji šalis gali pasikliauti registro įrašų teisingumu, pavyzdžiui, sutarties sudarymo metu preziumuodama, kad registre valdymo tarybos nariu įrašytas asmuo turi teisę pasirašyti už atitinkamą bendrovę.

Kai kurie teisiniai faktai galioja tik juos įrašius į registrą: pavyzdžiui, valdymo tarybos nario parašo teisė gali būti apribota įstatų arba su valdymo tarybos nariu sudaryta sutartimi, tačiau trečiųjų šalių atžvilgiu galioja tik registre padaryti įrašai.

Tam tikri svarbūs faktai įsigalioja nuo įrašymo į registrą momento: pavyzdžiui, bendrovės akcinio kapitalo padidinimas įsigalioja nuo padidinimo įrašymo į įmonių registrą momento, o ne nuo sprendimo padidinti akcinį kapitalą priėmimo arba lėšų įnešimo. Tai taikoma ir juridinio asmens steigimui, jo įstatų keitimui ar jo susijungimui, skaidymui ar reorganizavimui.

Registrai tvarkomi elektroniniu būdu.

Tartu apylinkės teismo registrų skyriuje tvarkomas savarankiškai dirbančių asmenų, įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų, Europos bendrovių (Societas Europaea), Europos kooperatinių bendrovių (Societas Cooperativa Europaea) ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių) ir užsienio įmonių filialų Estijoje registras.

Ne pelno asociacijų bei fondų registre kaupiama informacija apie ne pelno organizacijas ir fondus (ne pelno organizacijomis laikomos ir politinės partijos bei kitos ne pelno asociacijos, taip pat profesinės sąjungos, bažnyčios, kongregacijos, kongregacijų asociacijos ir vienuolynai), veikiančius Estijoje. Ne pelno asociacijų bei fondų registre taip pat registruojamos būsto asociacijos.

Įmonių registre arba Ne pelno asociacijų bei fondų registre kiekvienam savarankiškai dirbančiam asmeniui, juridiniam asmeniui ir užsienio bendrovės filialui sukuriama:

 • registro kortelė;
 • įmonės byla (Įmonių registre ) arba viešoji byla (ne pelno asociacijų, fondų ir būsto asociacijų atveju);
 • registro byla.

Įmonių ir viešosiose bylose pateikiami juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens arba užsienio bendrovės filialo registro tvarkytojui pagal įstatymą pateikti dokumentai, pavyzdžiui, steigimo aktas arba įstatai ir kiti į viešą registrą įtraukiami dokumentai. Teismų sprendimai, skundai dėl sprendimų, susirašinėjimas ir kiti dokumentai, kurie nėra saugomi įmonių arba viešosiose bylose, saugomi registro byloje.

Juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens ar užsienio bendrovės filialo registro kortelėje įrašoma ši informacija:

 • įmonės pavadinimas arba vardas, pavardė ir registracijos numeris;
 • juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens ar užsienio bendrovės filialo gyvenamoji vieta arba registruotoji būstinė ir adresas;
 • duomenys apie savarankiškai dirbantį asmenį ir duomenys apie asmens veiklos sustabdymą ir sezoninį ar laikiną veiklos pobūdį;
 • duomenys apie atstovavimo teisę turinčius asmenis (valdybos narius, tikruosius narius ar komanditorius ar atstovavimo teisę turinčias trečiąsias šalis, likvidatorius ir bankroto patikėtinius), taip pat susitarimai dėl atstovavimo teisių ir juridinio asmens atstovavimui suteikti įgaliojimų;
 • duomenys apie prokuristą;
 • įmonės teisinė forma arba bendrovės rūšis;
 • įstatų patvirtinimo diena;
 • bendrovės akcinio kapitalo piniginė išraiška;
 • žyma apie uždarosios akcinės bendrovės įsteigimą nesumokėjus įnašų;
 • žyma, kad akcijos įregistruotos Estijos centriniame vertybinių popierių registre arba žyma apie akcininkų registrą tvarkančią šalį;
 • finansinių metų pradžia ir pabaiga;
 • įstatymų reikalaujama informacija apie bankrotą;
 • žyma apie bendrovės susijungimą, atskyrimą ir pertvarkymą ir apie jos likvidavimą ir išregistravimą;
 • nuoroda į registro pagal įstatymą įmonei neprašant atliktus įrašus;
 • informacija apie likviduotos bendrovės dokumentų saugotoją;
 • steigimo tikslai;
 • kita įstatymuose nustatyta informacija.

Registro klausimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka ne ginčo civiline teisena. Įrašai registre daromi gavus atitinkamą prašymą, teismo sprendimą ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais. Prašymas dėl įrašo registre turi būti pasirašymas skaitmeniniu parašu arba patvirtintas notaro.

Visi Įmonių registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro įrašai yra vieši. Bet kuris asmuo gali susipažinti su registro kortelės duomenimis ir įmonių ar viešose bylose saugomais dokumentais ir gauti jų kopiją. Registro bylomis gali naudotis kompetentingos valdžios institucijos, bylas nagrinėjantys teismai ir kiti teisėtą interesą turintys asmenys ir organizacijos.

Įmonių registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro centrinę duomenų bazę prižiūri Registrų ir informacinių sistemų centras. Centras taip pat siūlo toliau nurodytas paslaugas.

Elektroninis įmonių registras

Elektroninis įmonių registras yra Tartu apylinkės teismo registrų skyriaus duomenų baze grindžiama sistema, kurioje tikruoju laiku skelbiami duomenys apie visus juridinius subjektus, savarankiškai dirbančius asmenis ir Estijoje registruotus užsienio įmonių filialus. Elektroninis įmonių registras suteikia galimybę:

 • nemokamai susipažinti su kartotekos duomenimis, bendraisiais duomenimis ir informacija apie mokesčių nepriemokas;
 • atlikti paiešką pagal pavadinimą (pavardę), registro kodą, registruotą biurą, veiklos sritį ir pan.;
 • už mokestį peržiūrėti metines ataskaitas, įstatus ir kitus elektroninius dokumentus, asmeninę informaciją ir duomenis apie komercinius įkeitimus ir pan., esančius verslo arba viešosiose bylose;
 • tikruoju laiku sekti informaciją apie įmones ir naujausius jų įrašus;
 • nemokamai sužinoti, ar konkretiems Estijos asmenims ar organizacijoms taikomas prekybos draudimas;
 • nemokamai peržiūrėti politinių partijų narių sąrašą;
 • išsiaiškinti įvairių įmonių ir asmenų tarpusavio ryšius.

Daugiau informacijos apie Elektroninį įmonių registrą galima rasti Registrų ir informacinių sistemų centro svetainėje.

Ettevõtjaportaal (Įmonių registravimo portalas)

Pasinaudodami Įmonių registravimo portalu asmenys ir organizacijos gali patys pateikti dokumentus apylinkės teismo registrų departamentui. Portale galima pateikti prašymą įregistruoti naują įmonę, pakeisti jos registro duomenis, uždaryti ją ar išbraukti iš registro. Portale taip pat galima parengti ir pateikti metines ataskaitas. Estijos, Suomijos, Latvijos ir Belgijos piliečiai, taip pat Estijos e. gyventojai, prisijungdami prie portalo tapatumui nustatyti gali nurodyti savo asmens tapatybės kortelės duomenimis. Estijos ir Lietuvos piliečiai gali prisijungti naudodamiesi mobiliojo elektroninio parašo paslauga. Daugiau informacijos apie Įmonių registravimo portalą galima rasti Registrų ir informacinių sistemų centro interneto svetainėje.

Europos verslo registras (EVR)

Europos verslo registras (EVR) – tai internetinė paieškos sistema, kurioje teikiama oficiali informacija apie Europos įmones. Paiešką galima atlikti interneto svetainėje.

 • Teikiama informacija iš 24 šalių įmonių registrų.
 • Galima ieškoti įmonių ir asmenų.
 • Teikiamos informacijos sąrašas priklauso nuo atitinkamos šalies.
 • Skirtingose šalyse registro įrašai turi nevienodą teisinę galią.
 • Paieškos paslauga gali naudotis ir fiziniai asmenys, ir įmonės.
 • Už paslaugą imamas mokestis.

Ar Estijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Registro duomenys prieinami registrų skyriuje, internetu ir notarų biuruose.

Nemokamai internetu galima ieškoti juridinių asmenų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio įmonių filialų, informacijos apie teismo procesą, taip pat susipažinti su kartotekos informacija. Asmenys, ieškantys informacijos savo reikmėms, neapmokestinami. Tačiau už visas kitas paieškas, įskaitant registro archyvo duomenų paieškas ir prieigą prie metinių ataskaitų, įstatų ir kitų dokumentų mokestis imamas. Mokestis už informaciją mokamas iš karto, internetiniu banko pavedimu. Abonentai, turintys teisę atlikti išplėstinę paiešką, moka pagal mėnesines sąskaitas. Mokesčiai už Įmonių registro elektroninių duomenų naudojimą nustatyti Teisingumo ministro reglamente.

Už susipažinimą su registro duomenimis ir dokumentų pateikimą notaro biure imamas mokestis. Šie mokesčiai nustatyti Notarų mokesčių įstatyme.

Kaip atlikti paiešką Estijos įmonių registre?

Paiešką Įmonių registre ir Ne pelno organizacijų ir fondų registre galima atlikti naudojantis Elektroniniu įmonių registru, kurį galima rasti Registrų ir informacinių sistemų centro interneto svetainėje.

Kiek patikimi registre esantys dokumentai?

Šiame puslapyje paaiškinama, kaip Estijoje reglamentuojamas įmonių registre esančių duomenų ir dokumentų naudojimas.

Įmonių registrą tvarko Tartu apylinkės teismo registrų skyrius. Įmonių registre tvarkomi savarankiškai dirbančių asmenų, užsienio įmonių filialų, įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų, Europos bendrovių (Societas Europaea), Europos kooperatinių bendrovių (Societas Cooperativa Europaea) ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių) duomenys. Elektroninis registras turi stiprią teisinę galią ir užtikrina teisinį tikrumą. Įmonių registras tvarkomas estų kalba.

Įrašas įmonių registre laikomas teisingu trečiosios šalies atžvilgiu, išskyrus, jei trečioji šalis žinojo arba turėjo žinoti, kad įrašas neteisingas. Laikoma, kad įrašas netaikomas sandoriams, sudarytiems per penkiolika dienų nuo įrašo padarymo, jeigu trečioji šalis įrodo, kad ji nežinojo ir neturėjo žinoti apie įrašo turinį. Taigi trečioji šalis gali pasikliauti registro įrašų teisingumu, pavyzdžiui, sutarties sudarymo metu preziumuodama, kad registre valdymo tarybos nariu įrašytas asmuo turi teisę pasirašyti už atitinkamą bendrovę.

Kai kurie teisiniai faktai galioja tik juos įrašius į registrą: pavyzdžiui, valdymo tarybos nario parašo teisė gali būti apribota įstatų arba su valdymo tarybos nariu sudaryta sutartimi, tačiau trečiųjų šalių atžvilgių galioja tik registre padaryti įrašai.

Tam tikri svarbūs faktai įsigalioja nuo įrašymo į registrą momento: pavyzdžiui, bendrovės akcinio kapitalo padidinimas įsigalioja nuo padidinimo įrašymo į įmonių registrą momento, o ne nuo sprendimo padidinti akcinį kapitalą priėmimo arba lėšų įnešimo. Tai taikoma ir juridinio asmens steigimui, jo įstatų keitimui ar jo susijungimui, skaidymui ar reorganizavimui.

Įmonių registre kiekvienam savarankiškai dirbančiam asmeniui, juridiniam asmeniui ir užsienio bendrovės filialui sukuriama:

 • registro kortelė;
 • įmonės bylą;
 • registro byla.

Įmonės byloje pateikiami juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens arba užsienio bendrovės filialo registro tvarkytojui pagal įstatymą pateikti dokumentai, pavyzdžiui, steigimo aktas arba įstatai ir kiti viešam registrui pateikti dokumentai. Teismų sprendimai, skundai dėl sprendimų, susirašinėjimas ir kiti dokumentai, kurie nėra saugomi įmonių bylose, saugomi registro byloje.

Dokumentai užsienio kalba registro tvarkytojui pateikiami kartu su prisiekusiojo vertėjo arba notaro patvirtintu vertimu į estų kalbą arba vertimu į estų kalbą su notaro patvirtinimu, kad vertėjo parašas tikras. Įmonė negali remtis vertimu, kuris skiriasi nuo originalo. Trečioji šalis gali remtis registro tvarkytojui pateikto dokumento vertimu, išskyrus kai įmonė įrodo, kad trečioji šalis žinojo, kad vertimas netikslus.

Įrašai įmonių registre yra vieši. Bet kuris asmuo gali susipažinti su kartotekoje pateikiama informacija ir įmonių bylose saugomais dokumentais ir gauti jų kopiją. Registro bylomis gali naudotis kompetentingos valdžios institucijos, bylas nagrinėjantys teismai ir kiti teisėtą interesą turintys asmenys ir organizacijos.

Peržiūrėti bylos duomenis paprašyti ir jų kopijų galima per elektroninį įmonių registrą arba notarą.

Estijos įmonių registro istorija

Estijos įmonių registro duomenys kaupiami nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. Visi duomenys reguliariai atnaujinami.

Susijusios nuorodos

Europos įmonių registras

Paieška Įmonių registre

Ettevõtjaportaal (Įmonių registravimo portalas)

Elektroninis įmonių registras

Registrų skyrius

Notarai

Paskutinis naujinimas: 11/12/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma