Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (danų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Danija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Danijos įmonių registras

Turinį pateikė
Danija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Verslo agentūra

Danijos įmonių registro istorija

Verslo agentūra buvo įkurta 2012 m. sausio 1 d.

Verslo agentūroje dirba apie 700 darbuotojų. Anksčiau Verslo agentūros funkcijas atliko Verslo ir įmonių agentūra, Verslo ir statybų agentūra, IT ir telekomunikacijų tarnyba.

Verslo agentūra priklauso Verslo ir ekonomikos augimo ministerijai.

Ką siūlo Danijos įmonių registras?

Adresu erhvervsstyrelsen.dk pateikiama informacija apie visas agentūros veiklos sritis, įskaitant Danijos įmonių registro (CVR) svetainę (CVR.dk).

Svetainėje CVR.dk vieno langelio principu galima gauti informaciją ir duomenis apie visas Danijos įmones. Nepriklausomai nuo įmonės rūšies, čia pateikiama informacija apie pačią įmonę (kitaip – juridinį asmenį) ir jos gamybos padalinius.

Apie tam tikras įmones (akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves) galima rasti daugiau informacijos – pateikiamos jų finansinės ataskaitos, faktai ir ataskaitos apie įmonę ir jai vadovaujančius asmenis.

Danija taip pat priklauso Europos įmonių registrui. Danų kalbos nemokantys asmenys, apsilankę Europos įmonių registro svetainėje, gali ieškoti informacijos apie Danijos įmones savo kalba. Europos įmonių registre pateikiama informacija apie beveik visas Europos šalis.

Ar prieiga prie Danijos įmonių registro yra nemokama?

Nemokamai galima gauti pagrindinius duomenis, ataskaitas apie įmonę, išsamias ataskaitas ir CVR išrašus. Be to, galima nusipirkti ir kitus duomenis apie įmones, pvz., finansines ataskaitas. Visi nemokamai gali gauti tokius dokumentus:

CVR išrašai

Pateikus prašymą suteikiama informacija apie akcininko, kuriam tenka visa atsakomybė, gyvenamosios vietos adresą, jeigu šis adresas skiriasi nuo įmonės adreso.

Verslo vieta

Verslo vietos informacija aprėpia visus susijusius gamybos padalinius, įskaitant jų:

 • Pavadinimą, adresą, komuną, kurioje užregistruota buveinė
 • Įmonės rūšį
 • Veiklos sritį
 • Darbuotojų skaičių

Ataskaita apie įmonę

Ataskaitoje apie įmonę pateikiama:

 • CVR Nr. (arba registracijos numeris, jeigu tai Grenlandijos įmonė)
 • Įmonės pavadinimas, adresas ir komuna, kurioje užregistruota buveinė
 • Filialų pavadinimai
 • Informacija apie įtraukimą į biržos sąrašus
 • Įgaliotas pasirašantis asmuo
 • Statusas
 • Susiję asmenys (steigėjai, vadovybė, valdyba), nenurodant adresų
 • Ataskaitinis laikotarpis
 • Paskutinės finansinės ataskaitos data

Išsami ataskaita

Į išsamią ataskaitą įtraukiama visa informacija iš ataskaitos apie įmone, o taip pat:

 • Tikslas
 • Susiję asmenys (steigėjai, vadovybė, valdyba) ir jų adresai
 • Auditas
 • Akcinis kapitalas
 • Įsteigimo data
 • Trijų paskutinių paviešintų finansinių ataskaitų datos
 • Finansiniai metai
 • Informacija apie įmonės praeitį

Glaustas asmenų sąrašas

Atlikus asmenų paiešką pateikiama informacija apie asmens ryšį su įmone.

Išplėstinis asmenų sąrašas

Atlikus išplėstinę asmenų paiešką pateikiama informacija apie visus su įmone susijusius asmenis.

Duomenų bankas

Duomenų banke pateikiami susisteminti duomenys pagal tam tikrus pateiktus kriterijus.

Duomenų banke galima ieškoti duomenų apie vieną konkrečią įmonę, asmens ryšį su įmone arba galima gauti įmonių sąrašą pagal geografinę vietovę arba konkrečią veiklos sritį. Duomenų banke galima greitai ir nesunkiai sukurti sau skirtą išrašą arba pagal savo kriterijus sudarytą sąrašą.

Išplėstinis išrašas

CVR svetainėje galima gauti išplėstinį CVR išrašą, kuriame pateikiami CVR duomenys, paimti iš CVR numerių arba gamybos padalinių numerių sąrašo. Taip pat galima sukurti ir neišplėstinius išrašus.

Ar registre esantys dokumentai yra patikimi?

Pirmosios bendrovių teisės direktyvos 3 straipsnis į Danijos bendrovių teisę buvo perkeltas Įmonių įstatymo 14 skirsniu, kuriame nurodoma, kaip galima pasikliauti užregistruotais duomenis. Bendrovių įstatymo 14 skirsnyje nurodyta:

„Laikoma, kad Įmonių registro IT sistemoje paviešinti duomenys tretiesiems asmenims yra žinomi. Tačiau ši nuostata netaikoma sandoriams, kurie įvykdyti praėjus vėliausiai 16 dienų po paviešinimo, jeigu įrodoma, kad tretieji asmenys negalėjo susipažinti su paviešinta informacija.

Tol, kol informacija nepaviešinama Įmonių registro IT sistemoje, į registrą įtrauktina ir paviešintina informacija negalima remtis prieš trečiuosius asmenis, nebent įrodoma, kad tretieji asmenys su tokia informacija yra susipažinę. Tai, kad tokia informacija dar nebuvo paviešinta, tretiesiems asmenimis netrukdo remtis šia informacija.“

Atsakomybė už užregistruotos informacijos tikslumą

Informacijos pateikėjas yra atsakingas už pateiktos informacijos tikslumą pagal Potvarkio dėl informacijos pateikimo (anmeldelsesbekendtgørelsen) 8 skirsnį ir Bendrovių įstatymo 15 skirsnio 2 dalį. Informacijos pateikėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jeigu apie informaciją buvo pranešta neteisėtai arba nurodyta informacija yra klaidinga.

Verslo agentūra netikrina, ar pateikiama informacija yra tiksli – ji užregistruoja jai pateiktą informaciją. Tai pasakytina apie informacijos registravimą rankiniu būdu ir apie asmeniškai atliktą registravimą virk.dk svetainėje.

Verslo agentūrai gali tekti atsakomybė atlyginti nuostolius dėl užregistruotos informacijos ar dokumentų naudojimą, jeigu jų tvarkymo metu juose įsivelia klaidų, įskaitant kanceliarines klaidas.

Susijusios nuorodos

Danijos verslo agentūra

Centrinis įmonių registras

Danijos verslo ir ekonomikos augimo ministerija

Europos įmonių registras)

Paskutinis naujinimas: 07/11/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma