Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Bulgarija

Šioje skiltyje pateikiama bendra informacija apie Bulgarijos įmonių registrus ir BULSTAT registrą. Bulgarija užtikrina, kad šie registrai atitiktų informacijos viešumo, skaidrumo ir saugumo principus.

Turinį pateikė
Bulgarija

Kokia informacija pateikiama Bulgarijos įmonių registre?

Bulgarijos įmonių registrą administruoja Teisingumo ministerijai pavaldi Registro agentūra. Registre registruojami komercinės veiklos subjektai ir užsienio komercinės veiklos subjektų atstovybės, įskaitant su jais susijusių duomenų, kurių reikalaujama pagal įstatymą, įrašymą. Įmonių registre viešai skelbiami su komercinės veiklos subjektais ir užsienio komercinės veiklos subjektų atstovybėmis susiję sprendimai ir dokumentai, kurie pagal įstatymą turi būti prieinami visuomenei.

Įmonių registras yra elektroninė duomenų bazė, kurioje pateikiami pagal įstatymą registruotini duomenys ir su komercinės veiklos subjektais ir užsienio komercinės veiklos subjektų atstovybėmis susiję dokumentai, kurie pagal įstatymą turi būti prieinami visuomenei. Komercinės veiklos subjektų arba užsienio komercinės veiklos subjektų atstovybių bylos saugomos elektronine forma. Bylose saugomos paraiškos, dokumentai, kuriais pagrindžiami įregistruoti duomenys, pareiškimai ir kiti dokumentai, kuriuose taip pat gali būti asmens duomenų, kuriais remiantis galima nustatyti atitinkamam juridiniam asmeniui atstovaujančių arba juos valdančių asmenų tapatybes.

Ar prieiga prie Bulgarijos įmonių registro yra nemokama?

Įmonių registras yra viešas. Informacijos įmonių registro duomenų bazėje kiekvienas asmuo gali ieškoti nemokamai. Pagal iš dalies pakeistą 2013 m. sausio 1 d. Įmonių registro įstatymą (ZTR) prieiga prie įmonių registre įregistruotų komercinės veiklos subjektų bylų turi būti dokumentuojama. Tai reiškia, kad prieiga prie konkretaus komercinės veiklos subjekto byloje esančių skenuotų dokumentų suteikiama naudojant elektroninį parašą arba pateikus Agentūros išduotą pažymėjimą. Pažymėjimą Agentūra išduoda nemokamai.

Kaip ieškoti informacijos Bulgarijos įmonių registre?

Įmonių registre (http://www.brra.bg/Default.ra) informacijos galima ieškoti visą parą.

Kiekvienas asmuo įmonių registre gali ieškoti atitinkamos informacijos arba deklaracijos.

Įmonių registro portale paiešką galima atlikti naudojant toliau nurodytus kriterijus:

 • komercinės veiklos subjekto arba užsienio komercinės veiklos subjekto atstovybės pavadinimą arba unikalų identifikavimo kodą (UIK);
 • partnerio arba vienintelio akcininko vardą (pavadinimą) ar identifikavimo numerį (UIK);
 • juridinio asmens – komercinės veiklos subjekto – valdymo organų nario vardą (pavadinimą) ar identifikavimo numerį (UIK);
 • komercinės veiklos subjekto, užsienio komercinės veiklos subjekto atstovybės ir jos pareigūnų ir teisėtų teisių perėmėjų bylos galima ieškoti pagal bet kurią registruotą informaciją arba deklaraciją.

Taip pat galima pasinaudoti mokama paslauga, kuri leidžia naudotojams atlikti paiešką visoje duomenų bazėje pagal konkrečius jų kriterijus. Šios paslaugos metinė kaina – 30 000 BGN (Bulgarijos levų) (šį mokestį renka Registracijos įstaiga pagal valstybės rinkliavų sąrašą); valdžios institucijoms suteikiama neribota nemokama prieiga prie duomenų bazės.

Pažymėjimai gali būti išduodami vietoje Registracijos įstaigoje ir elektroniniu būdu (mokesčiai imami pagal minėtą rinkliavų sąrašą).

Registre saugomų dokumentų kopijos gali būti išduodamos vietoje arba elektroniniu būdu (mokesčiai surenkami pagal minėtą rinkliavų sąrašą).

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Bulgarija patvirtino principus, nustatytus atitinkamuose ES teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas konkrečios informacijos įrašymo arba ištrynimo teisėtumas ir su komercinės veiklos subjektais susijusių dokumentų paskelbimas. Konkrečios nacionalinės taisyklės nustatytos Įmonių registro įstatyme.

Pagal šį įstatymą laikoma, kad į registrą įrašyta konkreti informacija nuo jos įrašymo momento tampa žinoma sąžiningai veikiantiems tretiesiems asmenims. Tokia konkrečia informacija, jeigu nuo jos įrašymo momento nepraėjo 15 dienų terminas, negalima remtis prieš trečiuosius asmenis, kurie įrodo neturėję galimybių jos sužinoti. Tretieji asmenys gali remtis konkrečia informacija, kuri turi būti registruojama, net jeigu įrašas dar nebuvo sukurtas, išskyrus atvejus, kai įstatyme aiškiai nustatyta, kad informacija galima remtis tik ją įrašius. Ištrintas įrašas nebegalioja. Laikoma, kad registre esantys dokumentai tretiesiems asmenims tapo žinomi nuo jų paskelbimo registre dienos.

Sąžiningai veikiantys tretieji asmenys gali remtis įrašu arba paskelbta informacija, net jeigu nėra įrašytos konkrečios informacijos arba paskelbto akto ar dokumento. Kalbant apie sąžiningai veikiančius trečiuosius asmenis, pažymėtina, kad jei konkreti informacija neįrašyta į registrą, laikoma, kad informacijos nėra.

Bulgarijos įmonių registro istorija

Registras pradėtas reformuoti 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojus Įmonių registro įstatymui. Todėl:

 1. teismų atsakomybė už atitinkamų įmonių įrašų saugojimą perkelta centrinei valdžios administracinei įstaigai – Registro agentūrai;
 2. visi apylinkių teismų registrai buvo perkelti į vieną centralizuotą elektroninę duomenų bazę, kurioje pateikiama konkreti registruotina informacija ir dokumentai, kurie turi būti prieinami visuomenei, taip pat visi pateikti dokumentai, sprendimai neregistruoti ir įmonių bylos. Todėl visi komercinės veiklos subjektai iki 2011 m. gruodžio 31 d. turėjo atlikti pakartotinę registraciją;
 3. informacijos viešumo principas yra kertinis registracijos procedūros aspektas. Įstatyme nustatyta, kad Registro agentūra privalo užtikrinti atvirą nemokamą prieigą prie paraiškų ir pridėtų dokumentų, kurie laikomi įmonių registro kompiuterinėje sistemoje;
 4. registracijos procedūra vykdoma naudojant įvairių rūšių paraiškų formas. Paraiškos rūšis priklauso nuo komercinės veiklos subjekto arba konkrečios informacijos rūšies registracijos metu.

Kaip pateikti paraiškas įmonių registrui?

Paraiškas galima pateikti vietoje bet kuriame Registro agentūros biure arba elektroniniu būdu per Agentūros portalą (http://www.brra.bg/Default.ra).

Popierinės paraiškos gali būti pateikiamos bet kuriam vietos Registro agentūros biurui, nepaisant vietos, iš kurios komercinės veiklos subjektas vykdo savo veiklą. Agentūros biuruose priimtos popierinės paraiškos yra skenuojamos ir įmonių registro kompiuterinėje sistemoje saugomos kaip priedai. Prie paraiškų pridedami dokumentai turi būti originalai arba pareiškėjo ar notaro patvirtintos kopijos.

Įmonių registro portale elektronines paraiškas galima pateikti bet kuriuo metu.

Kaip nagrinėjamos pateiktos paraiškos?

Kiekvienam dokumentui, kuris buvo pateiktas įrašymo į įmonių registro kompiuterinę sistemą tikslais (paraiškai, teismo sprendimui, prašymui ištaisyti klaidą, prašymui paskirti ekspertus, tikrintojus, kontrolierius ir pan.), suteikiamas unikalus identifikavimo numeris, kuris sudaromas naudojant formatą „yyyymmddhhmmss“ (metai, mėnuo, diena, valanda, minutė, sekundė). Kai paraiškai, teismo sprendimui arba prašymui suteikiamas unikalus identifikavimo numeris, tuomet kompiuterinė sistema atsitiktine tvarka paskiria jį nagrinėti registracijos pareigūnui. Paraiškos dėl įrašymo arba ištrynimo arba dokumentų paskelbimo pagal 14 straipsnį automatiškai priskiriamos pagal gavimo eilę iš karto, kai registracijos pareigūnas elektroniniu būdu pasirašo anksčiau priskirtą paraišką ir atitinkamai kompiuterinė sistema nustato, kad šis pareigūnas gali nagrinėti paraišką.

Vadovaujantis Įmonių registro įstatymo pakeitimais, kuriais nustatyta, kad per 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą turi būti priimtas sprendimas, kompiuterinėje sistemoje yra įdiegta funkcija, kuria naudojantis paraiškas pirmiau nurodyta tvarka galima išnagrinėti prieš pasibaigiant trijų dienų terminui. Pasekmės gali būti įvairios:

 • elektroniniu parašu patvirtintos registracijos pareigūno instrukcijos dėl nagrinėjimo pabaigos, kurios iš karto perkeliamos į komercinės veiklos subjekto paskyrą, turi būti įgyvendintos per Įmonių registro įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą;
 • atsisakymas, kurį elektroniniu parašu patvirtino registracijos pareigūnas baigęs nagrinėti paraišką ir kuris iš karto perkeliamas į verslininko paskyrą;
 • nutartis dėl registracijos, kurią elektroniniu parašu patvirtino registracijos pareigūnas baigęs nagrinėti paraišką ir kuri iki Įmonių registro įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino pabaigos rodoma komercinės veiklos subjekto paskyroje su statusu „laukiama trijų dienų termino pabaigos“. Pasibaigus įstatyme nustatytam terminui, kompiuterinė sistema automatiškai padaro įrašą ir sukuria pirmiau nurodyto formato įrašo numerį. Metai, mėnuo ir diena yra automatinio paskelbimo kompiuterinėje sistemoje data, o valanda, minutė ir sekundė yra laikas, kuriuo registracijos pareigūnas ankstesnę dieną pateikė nurodymą dėl registracijos.

Kokia informacija pateikiama BULSTAT registre?

BULSTAT registre pateikiama informacija apie:

 1. juridinius asmenis, kurie nėra komercinės veiklos subjektai;
 2. užsienio juridinių asmenų, kurie nėra komercinės veiklos subjektai, filialus;
 3. užsienio juridinių asmenų atstovybes pagal Investicijų skatinimo įstatymo 24 straipsnį;
 4. užsienio juridinius asmenis, užsiimančius verslu Bulgarijoje ir šioje šalyje turinčius nuolatinę buveinę;
 5. užsienio juridinius asmenis, kurių faktinė valdymo vieta yra Bulgarijoje;
 6. užsienio juridinius asmenis, kurie Bulgarijoje turi nekilnojamojo turto;
 7. organizacinius vienetus, kaip nustatyta Prievolių ir sutarčių įstatyme, įskaitant amatininkų įmones ir draudimo asociacijas pagal Socialinio draudimo kodekso 8 straipsnį;
 8. fizinio asmens statuso neturinčius subjektus, kurie moka socialinio draudimo įmokas;
 9. 1 ir 8 punktuose nurodytų juridinių asmenų filialus ir padalinius ir į įmonių registrą įrašytų komercinės veiklos subjektų filialus;
 10. fizinius asmenis, kurie verčiasi laisvąja profesija arba dirba kaip verslininkai;
 11. užsienio piliečius, kurie neturi Bulgarijos asmens kodo arba užsienio gyventojo asmens kodo ir kurie:
 • teikia Bulgarijoje nepriklausomas asmenines paslaugas, įskaitant paslaugų teikimą per nuolatinę buveinę, bazę arba padalinį;
 • įsigyja nekilnojamojo turto;
 • moka socialinio draudimo įmokas;
 1. kitus fizinius asmenis, kurie moka socialinio draudimo įmokas;
 2. užsienio asmenis / subjektus, kuriems taikoma speciali registracija pagal mokesčių įstatymą, įskaitant tuos atvejus, kai jie atleidžiami nuo mokesčių pagal tarptautinį susitarimą, kuris įsigaliojo ir kurio šalimi yra Bulgarijos Respublika.

Ar prieiga prie BULSTAT registro yra nemokama?

Prieiga prie BULSTAT registro yra mokama. Norėdami susipažinti su duomenimis, turite užsiregistruoti ir sumokėti mokestį. Minimalus mokestis – 10 BGN.

BULSTAT registro istorija

Pagal Nacionalinės Asamblėjos 1995 m. birželio 8 d. sprendimą pareiga sukurti, tvarkyti ir plėtoti BULSTAT registrą buvo nustatyta Nacionaliniam statistikos institutui (NSI). Bendras valstybinis verslo subjektų registras BULSTAT Bulgarijoje pradėjo veikti 1996 m. sausio 1 d. 1996 m. birželio 17 d. Nacionalinė Asamblėja priėmė Statistikos įstatymą. Šiame įstatyme nustatytas bendro BULSTAT registro, kuris skirtas komercine veikla užsiimančių subjektų tapatybės nustatymui Bulgarijoje, sukūrimo, veikimo ir naudojimo būdas. BULSTAT registras tapo vienu pagrindinių šalies administracinių registrų, o nuo 2000 m. jo duomenys skelbiami registro svetainėje.

2005 m. rugpjūčio 11 d. BULSTAT valdymo funkcijos perduotos Registro agentūrai. Nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. pagal tuo metu galiojusį Įmonių registro įstatymą komercinės veiklos subjektai ir užsienio komercinės veiklos subjektų filialai, įrašyti į apylinkių teismų įmonių ir kooperatyvų registrus, privalėjo iki 2011 m. gruodžio 31 d. pakartotinai įsiregistruoti Registro agentūroje.

Kaip pateikti paraiškas BULSTAT registrui?

Kad subjektas būtų įregistruotas į BULSTAT, jis, atsižvelgiant į jo statusą, privalo pateikti:

1. toliau nurodyto sprendimo ar kito dokumento kopiją:

a) juridiniai asmenys: steigiamąjį dokumentą ir dokumentą, kuriame nurodomas (-i) subjektą valdantis (-ys) ir (arba) jam atstovaujantis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys);

b) užsienio subjektų atstovybės pagal Investicijų skatinimo įstatymo 24 straipsnį: dokumentą, kuriuo patvirtinama registracija Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmuose (BKPR);

c) užsienio juridiniai asmenys: dokumentą, kuriuo patvirtinama Bulgarijoje vykdoma komercinė veikla; teisiškai patvirtintas dokumentas, kuriuo patvirtinama atitinkama užsienio juridinių asmenų kilmės šalis;

d) juridinio asmens teisių neturintys organizaciniai vienetai pagal Prievolių ir sutarčių įstatymą ir draudimo fondai pagal Socialinio draudimo kodekso 8 straipsnį: įmonės sutartį ir Nacionalinės mokesčių agentūros išduotą registracijos pažymėjimą;

e) filialai ir padaliniai: dokumentą, kuriuo patvirtinamas jų įsteigimas ir kuriame nurodomas (-i) subjektą valdantis (-ys) ir (arba) jam atstovaujantis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys);

f) kiti subjektai, išskyrus nurodytus a–e punktuose, kurie moka socialines įmokas: dokumentai, kuriais įrodoma tapatybė ir (arba) kad vykdoma veikla, jeigu jų reikalaujama pagal įstatymą;

2. registro agentūros vykdomojo direktoriaus patvirtintos tipinės formos paraišką;

3. tapatybės korteles, kai registruojamas faktas apie pasibaigusias / ištrintas arba pasikeitusias aplinkybes;

4. dokumentas, kuriuo įrodomas Ministrų tarybos patvirtintame rinkliavų sąraše nurodytos rinkliavos sumokėjimas;

5. registracijos klausimynas ir (arba) registracijos patikra dėl į specialų registrą įrašytų subjektų.

Pateikus dokumentus, įrašas sukuriamas nedelsiant.

Internetinę patikrą sudaro ši informacija:

 • unikalus identifikavimo numeris;
 • subjekto pavadinimas;
 • veikla;
 • steigimo / pakeitimo / likvidavimo dokumentas;
 • registruotosios būstinės / administracinis adresas;
 • telekomunikacijos duomenys;
 • vadovybė / atstovai;
 • kolektyvinis valdymo organas;
 • kolektyvinio valdymo organo sandara: kam atstovauja / ko atstovaujamas;
 • komercinės veiklos dalykas;
 • partneriai / savininkai;
 • nuosavybės pasiskirstymas.
Paskutinis naujinimas: 30/08/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma