Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Bulgária

Ez az oldal Bulgária cégnyilvántartásainak és a Bulstat nyilvántartásnak az áttekintését tartalmazza. Bulgária szavatolja, hogy e nyilvántartások megfelelnek az információk nyilvánosságára, átláthatóságára és biztonságára vonatkozó elveknek.

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Mit kínál a bolgár cégnyilvántartás?

A bolgár cégnyilvántartást az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó Nyilvántartási Ügynökség igazgatja. A vállalkozásoknak és a külföldi vállalkozások fióktelepeinek, valamint az adataiknak a bejegyzését törvény írja elő. A cégnyilvántartás nyilvánossá teszi a vállalkozásokra és a külföldi vállalkozások fióktelepeire vonatkozó határozatokat és okiratokat, amelyek nyilvános betekintésre való rendelkezésre bocsátását törvény írja elő.

A cégnyilvántartás a vállalkozásokra és a külföldi vállalkozások fióktelepeire vonatkozóan törvényben előírt adatokat, valamint nyilvános betekintésre rendelkezésre bocsátandó, törvényben előírt okiratokat tartalmazó elektronikus adatbázis. A vállalkozásokra és a külföldi vállalkozások fióktelepeire vonatkozó adatállományok tárolása elektronikus formában történik. Az adatállományok alkalmazásokat, a nyilvántartásba vett adatokat alátámasztó okiratokat, nyilatkozatokat és egyéb okiratokat tartalmaznak, amelyekben szerepelhetnek az érintett jogalanyt képviselő vagy irányító magánszemélyeket azonosító személyes adatok.

Ingyenes-e a bolgár cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

A cégnyilvántartás nyilvános. A cégnyilvántartáshoz bárki ingyenesen hozzáférhet. A cégnyilvántartásról szóló törvény (ZTR) 2013. január 1-jei módosításának megfelelően a cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozásokra vonatkozó adatállományokhoz való hozzáférést rögzíteni kell. Ez azt jelenti, hogy egy adott vállalkozásra vonatkozó adatállományban tárolt szkennelt okiratokhoz való hozzáférésre vagy elektronikus aláírás, vagy az Ügynökség által kiadott igazolás alapján kerül sor. Az igazolást az Ügynökség díjmentesen kiadja.

Hogyan végezzünk keresést a bolgár cégnyilvántartásban?

A cégnyilvántartás napi 24 órában hozzáférhető a http://www.brra.bg/Default.ra internetcímen.

A cégnyilvántartásban bárki rákereshet adott adatokra vagy nyilatkozatokra.

A cégnyilvántartás portálján az alábbi kritériumok segítségével végezhető keresés:

 • a vállalkozásnak vagy a külföldi vállalkozás fióktelepének a neve vagy egyedi azonosító kódja;
 • az üzlettársnak vagy a tőke kizárólagos tulajdonosának a neve vagy azonosító száma, illetve cégneve vagy egyedi azonosító kódja;
 • a jogalany – a vállalkozás testületi tagjának neve vagy azonosító száma, illetve cégneve vagy egyedi azonosító kódja;
 • a vállalkozásokra, a külföldi vállalkozások fióktelepére, valamint azok tisztviselőire és jogutódaira vonatkozó adatállományban bármely, nyilvántartásba vett adat vagy nyilatkozat szerint lehet keresést végezni.

Rendelkezésre áll egy fizetős szolgáltatás is, amely lehetővé teszi, hogy az egész adatbázisban egyedi feltételek alapján lehessen keresést végezni. E szolgáltatás éves előfizetése 30 000 BGN (a Nyilvántartási Ügynökség által beszedett állami díjak jegyzéke szerint); a hatóságok számára a teljes cégnyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.

Az igazolások a Nyilvántartási Ügynökség ügyfélszolgálatán keresztül és elektronikus úton egyaránt kiadhatók (a díjbeszedés a fenti díjszabás szerint történik).

A nyilvántartásban őrzött okiratok másolatát az ügyfélszolgálaton vagy elektronikus úton lehet igényelni (a díjbeszedés a fenti díjszabás szerint történik).

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található okiratok?

Bulgária elfogadta a vállalkozásokra vonatkozó adatok bejegyzésének, illetve törlésének érvényességére, valamint a cégiratok közzétételére irányadó uniós jogszabályokban meghatározott elveket. A nemzeti szintű konkrét rendelkezéseket a cégnyilvántartásról szóló törvény állapítja meg.

A törvény értelmében a nyilvántartásba bejegyzett adatok a bejegyzésük időpontjától kezdődően a jóhiszeműen eljáró harmadik személyek tudomására hozottnak minősülnek. A nyilvántartási tétel létrehozása utáni 15 nap elteltével arra nem lehet hagyatkozni olyan harmadik személyekkel szemben, akik bebizonyítják, hogy nem juthatott a tudomásukra. Harmadik személyek kizárólag akkor hivatkozhatnak olyan adatra, amelyet annak ellenére nyilvántartásba kell venni, hogy a nyilvántartási tétel még nem készült el, ha a törvény kifejezetten arról rendelkezik, hogy csak a bejegyzést követően válik hatályossá. A nyilvántartási tételek a törlésüket követően nem hatályosak. A nyilvántartásban található okiratok a közzétételük napjától kezdődően harmadik személyek tudomására jutottnak minősülnek.

A jóhiszeműen eljáró harmadik személyek annak ellenére is hivatkozhatnak nyilvántartási tételekre vagy közzétett aktusokra vagy okiratokra, hogy a bejegyzett adat vagy a közzétett aktus vagy okirat nem létezik. A jóhiszeműen eljáró harmadik személyek vonatkozásában a nyilvántartásba be nem jegyzett adatok nem létezőnek minősülnek.

A bolgár cégnyilvántartás története

A nyilvántartás reformja 2008 január 1-jén, a cégnyilvántartásról szóló törvény hatálybalépésekor kezdődött. Ennek eredményei a következők voltak:

 1. Az érintett cégnyilvántartások vezetéséért viselendő felelősség a bíróságokról a központi kormányzat igazgatási szervére, a Nyilvántartási Ügynökségre szállt át.
 2. Valamennyi tartományi bírósági nyilvántartást egyetlen központi elektronikus adatbázisban egyesítettek, amely tartalmazza a nyilvántartásba veendő adatokat és a nyilvános betekintésre rendelkezésre bocsátandó okiratokat, valamint az összes benyújtott okiratot, nyilvántartásba nem veendő határozatot és társasági aktát. Ennek következtében valamennyi vállalkozásnak újból nyilvántartásba kellett vetetnie magát 2011. december 31-ig.
 3. Az információk nyilvánosságának elve alapvető jelentőségű a nyilvántartásba vételi eljárás során. A Nyilvántartási Ügynökség törvényben foglalt kötelezettsége, hogy díjmentesen nyílt hozzáférést biztosítson a cégnyilvántartás számítógépes rendszerében lévő alkalmazásokhoz és csatolt okiratokhoz.
 4. A nyilvántartásba vételi eljárást a kérelemhez rendszeresített különböző formanyomtatványok segítségével lehet kérni. A kérelem típusa a vállalkozás típusától vagy a nyilvántartásba vétel idején érvényes adatoktól függ.

Hogyan nyújtsunk be kérelmet a cégnyilvántartáshoz?

A kérelem benyújtható a Nyilvántartási Ügynökség hivatalának ügyfélszolgálatán vagy elektronikus úton, az Ügynökség portálján: http://www.brra.bg/Default.ra.

Papíralapú kérelem a Nyilvántartási Ügynökség bármelyik helyi hivatalához benyújtható, függetlenül a vállalkozás székhelyétől. A papíralapú kérelmeket az Ügynökség hivatalaiba való beérkezésüket követően beszkennelik, és a cégnyilvántartás számítógépes rendszerében csatolt állományokként tárolják. A kérelmekhez mellékletként csatolt okiratoknak eredeti okiratoknak, vagy a kérelmező, illetve közjegyző által hitelesített másolatoknak kell lenniük.

Az elektronikus kérelmek a cégnyilvántartás portálján keresztül bármikor benyújthatók.

Hogyan történik a benyújtott kérelmek elbírálása?

A cégnyilvántartás számítógépes rendszerébe történő bevitel céljából beérkezett tételekhez (kérelem, bírósági határozat, hibajavítás iránti kérelem, szakértők, hitelesítők, ellenőrök kinevezése iránti kérelem stb.) „ééééhhnnóóppmpmp” (év, hónap, nap, óra, perc, másodperc) formátumú hivatkozási számot rendelnek. Miután a kérelemhez, a bírósági határozathoz vagy a kéréshez egyedi hivatkozási számot rendeltek, azt a számítógépes rendszer vizsgálat céljából véletlenszerűen egy nyilvántartásba vételt intéző tisztviselőhöz rendeli. A bejegyzés vagy a törlés iránti, illetve az okiratok 14. cikk szerinti közzététele iránti kérelmek tisztviselőkhöz rendelése automatikusan, a beérkezés sorrendjében történik, amint egy nyilvántartásba vételt intéző tisztviselő elektronikus aláírással ellátta a korábban kiosztott kérelmet, és azt ennek megfelelően a számítógépes rendszer rendelkezésre állóként ismeri el.

A cégnyilvántartásról szóló törvény arról rendelkező módosításait követően, hogy a 19. cikk (2) bekezdésében megállapított határidőn belül határozatot kell kiadni, a számítógépes rendszernek van egy olyan funkciója, amely lehetővé teszi, hogy a három napos határidőig sor kerüljön a kérelmek fent említett sorrendben történő vizsgálatára. A különböző eredmények a következők lehetnek:

 • az utasításokat a nyilvántartásba vételt intéző tisztviselő elektronikus aláírással látja el a vizsgálat befejezésekor, és azok a vállalkozás fiókjában azonnal közzétételre kerülnek, hogy a cégnyilvántartásról szóló törvény 19. cikkének (2) bekezdésében előírt határidőn belül végrehajtásra kerüljenek;
 • a nyilvántartásba vételt intéző tisztviselő által elektronikus aláírással ellátott elutasítás a vizsgálat befejezésekor, és annak azonnali közzététele a vállalkozás fiókjában;
 • a nyilvántartásba vételt intéző tisztviselő által elektronikus aláírással ellátott nyilvántartásba vételi végzés a vizsgálat befejezésekor, amely a cégnyilvántartásról szóló törvény 19. cikkének (2) bekezdésében előírt határidő lejáratáig „három napos határidőre vár” státusszal jelenik meg a vállalkozás fiókjában. A jogszabályban foglalt határidő lejáratát követően a számítógépes rendszer automatikusan létrehozza a bejegyzést, és a fent meghatározott formátumú tételszámot generál. Az év, a hónap és a nap a számítógépes rendszer által automatikusan közzétett év, hónap és nap, míg az óra, a perc és a másodperc azt az időpontot rögzíti, amikor a nyilvántartásba vételt intéző tisztviselő az előző napon elrendelte a nyilvántartásba vételt.

Mit kínál a BULSTAT nyilvántartás?

A BULSTAT nyilvántartás az alábbiakra vonatkozó információkat tartalmaz:

 1. nem vállalkozásnak minősülő jogi személyek;
 2. nem vállalkozásnak minősülő külföldi jogalanyok fióktelepei;
 3. a beruházás-ösztönzésről szóló törvény 24. cikke szerinti külföldi jogalanyok ügynökségei;
 4. a Bulgária területén gazdasági tevékenységet folytató és állandó telephellyel rendelkező külföldi jogi személyek;
 5. olyan külföldi jogi személyek, amelyek tényleges ügyvezetésének helye Bulgária területén található;
 6. a Bulgáriában ingatlantulajdonnal rendelkező külföldi jogi személyek;
 7. a kötelezettségekről és szerződésekről szóló törvény szerinti szervezeti egységek, beleértve a kisipari vállalkozásokat és a szociális biztonsági törvénykönyv 8. cikke szerinti biztosító egyesületek;
 8. a társadalombiztosításhoz hozzájáruló és nem természetes személy jogalanyok;
 9. az 1. és 8. pont szerinti jogalanyok fióktelepei és egységei, valamint a cégnyilvántartásba felvett vállalkozások egységei;
 10. szabadfoglalkozású vagy kereskedőként tevékenykedő természetes személyek;
 11. a bolgár személyi azonosító számmal nem rendelkező vagy letelepedett külföldi lakosi azonosító számmal nem rendelkező külföldi állampolgárok, akik:
 • Bulgáriában független, személyes szolgáltatásokat nyújtanak, többek között állandó telephelyen, központban vagy létesítményben;
 • ingatlant szereznek;
 • hozzájárulnak a társadalombiztosításhoz;
 1. egyéb természetes személyek — a társadalombiztosításhoz hozzájáruló személyek;
 2. az adójog értelmében különleges nyilvántartásba vételhez kötött külföldi személyek/jogalanyok, ideértve azt, ha hatályos és a Bolgár Köztársaság mint részes fél által kötött nemzetközi megállapodás értelmében adómentességet élveznek.

Ingyenes-e a BULSTAT nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A BULSTAT nem ingyenes. Az adatokhoz való hozzáféréshez regisztrálni kell és díjat kell fizetni. A minimális díj 10 BGN.

A BULSTAT nyilvántartás története

Az Országgyűlés 1995. június 8-i határozatának megfelelően a BULSTAT nyilvántartás létrehozásának, fenntartásának és fejlesztésének feladatával a Nemzeti Statisztikai Hivatalt bízták meg. A gazdálkodó egységek egységesített állami nyilvántartása, a BULSTAT, 1996. január 1-jétől működik a Bolgár Köztársaságban. 1996. június 17-én az Országgyűlés elfogadta a statisztikai törvényt, amely előírta a Bolgár Köztársaság területén üzleti tevékenységet folytató gazdálkodók azonosítására szolgáló egységesített BULSTAT nyilvántartás létrehozásának, működtetésének és használatának módszerét. A BULSTAT nyilvántartás az ország egyik legfontosabb közigazgatási nyilvántartásává vált, és 2000-ben az adatait a nyilvántartás honlapján keresztül rendelkezésre bocsátották.

2005. augusztus 11-én a BULSTAT nyilvántartás üzemeltetése átkerült a Nyilvántartási Ügynökséghez. 2008. augusztus 1-jétől, a cégnyilvántartásról szóló, akkor hatályos törvény szerint a tartományi bíróságok cég- és szövetkezetnyilvántartásaiba bejegyzett vállalkozások és külföldi vállalkozások 2011. december 31-ig kötelesek voltak újra nyilvántartásba vetetni magukat a Nyilvántartási Ügynökségnél.

Hogyan nyújthat be kérelmet a BULSTAT nyilvántartáshoz?

A BULSTAT-ba magukat bejegyeztetni kívánó jogalanyoknak a jogállásuktól függően be kell nyújtaniuk a következőket:

1. határozat vagy egyéb okirat másolata az alábbiak szerint:

a)  jogi személyek: alapító okirat vagy a jogalanyt irányító és/vagy képviselő természetes személy(eke)t megnevező okirat;

b) a beruházás-ösztönzésről szóló törvény 24. cikke szerinti külföldi jogalanyok ügynökségei: a Bolgár Kereskedelmi és Iparkamaránál történt nyilvántartásba vételt igazoló okirat;

c) külföldi jogi személyek: a Bulgária területén folytatott üzleti tevékenységeket tanúsító okirat; a külföldi jogi személyek származását az érintett országban tanúsító, hitelesített okirat;

d) a kötelezettségekről és szerződésekről szóló törvény értelmében jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységek és a szociális biztonsági törvénykönyv 8. cikke szerinti biztosítási alapok: a társasági szerződés és a Nemzeti Adóhatóságnál történt nyilvántartásba vételről szóló igazolás;

e) fióktelepek és egységek: a letelepedésüket igazoló, valamint az őket irányító és/vagy képviselő személy(eke)t megnevező okirat;

f) az a)–e) pontban említettektől eltérő, a társadalombiztosításhoz hozzájáruló jogalanyok: az azonosságot és/vagy azt bizonyító okiratok, hogy egy konkrét tevékenységet folytatnak, amennyiben a törvény előírja;

2. a Nyilvántartási Ügynökség ügyvezető igazgatója által jóváhagyott, szabványos formanyomtatvány;

3. azonosító kártyák, zárás/törlés vagy a körülmények megváltozásának nyilvántartásba vételekor;

4. a Miniszterek Tanácsa által jóváhagyott díjszabás szerinti állami díj megfizetését bizonyító okirat;

5. nyilvántartásba vételi kérdőív és/vagy nyilvántartásba vételi ellenőrzés a speciális nyilvántartásba bejegyzett jogalanyokra vonatkozóan.

Az okiratok benyújtását követően a nyilvántartásba vétel haladéktalanul megtörténik.

Az interneten keresztüli ellenőrzés az alábbi adatokra terjed ki:

 • egyedi azonosító szám;
 • jogalany neve;
 • tevékenység;
 • alapító/módosító/felszámolási okirat;
 • székhely/levelezési cím;
 • távközlési adatok;
 • vezető/képviselő személyzet;
 • kollektív vezető testület;
 • a kollektív vezető testület összetétele: ... képviseli/.... képviseletét látja el;
 • az üzleti tevékenység tárgya;
 • üzlettársak/tulajdonosok;
 • tulajdonosi struktúra.
Utolsó frissítés: 30/08/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit