Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Ez az oldal áttekintést ad az ausztriai központi cégnyilvántartásról (Unternehmensregister)

Milyen információkat kínál a központi cégnyilvántartás?

A cégnyilvántartás (Firmenbuch), (más néven „főnyilvántartás“ [Hauptbuch]) (lásd a cégnyilvántartásról szóló törvény (FBG) 2. §-át) valamennyi bejegyzett osztrák cégről tájékoztatást nyújt. A bejegyzések alapjául szolgáló dokumentumokat az Igazságügyi Minisztérium elektronikus irattárában (Urkundensammlung) tárolják. A cégadatok és az irattár az interneten elérhető, a hozzáférés azonban díjköteles.

A cégadatok az osztrák hatóságok számára a Szövetségi Informatikai Központ (BRZ) portálján keresztül is elérhetőek. Az európai uniós tagállamok számára az Európai Cégnyilvántartáson (EBR) keresztül nyílik lehetőség az adatokhoz való hozzáférésre.

Ingyenes-e a cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

Az osztrák cégnyilvántartáshoz való hozzáférés díjköteles.

Hogyan lehet keresni a cégnyilvántartásban?

A cégnyilvántartás adatbázisából bárki lekérdezheti az adatbázisban szereplő, bejegyzésekre vonatkozó információkat.

A cégjegyzékszám (Firmenbuchnummer) megadásával lekérhető az aktuális adatok másolata. Kérésre az időközben törlésre került adatokhoz is hozzá lehet férni (csak az elektronikus formában rendelkezésre álló adatok esetében). A közelmúltban bejegyzett, módosított vagy törölt adatokra vonatkozóan is lehet keresést végezni.

A cégnyilvántartás adatbázisához való nyilvános hozzáférést az Igazságügyi Minisztériummal szerződő vállalkozások, azaz „hozzáférési pontok“ (Verrechnungsstellen) biztosítják. E vállalkozások díjköteles szolgáltatásokat kínálnak, így többek között teljesítik a cégnyilvántartásból való lekérdezéseket, illetve a hivatalosan kibocsátott kivonatokkal tartalmilag teljesen megegyező hiteles cégnyilvántartási másolatokat adnak ki.

A cégjegyzékről valamely hatósághoz történő benyújtás céljából közokiratot kiállítani azonban csak a tartományi bíróság (annak cégnyilvántartással foglalkozó részlege [Firmenbuchabteilung]) jogosult.

Mennyire megbízhatók a nyilvántartásban tárolt dokumentumok?

A 2012/17/EU irányelv által módosított 2009/101/EK irányelv 3a. cikke alapján a tagállamoknak meg kell határozniuk, hogy harmadik felek mely nemzeti jogszabály alapján hivatkozhatnak a 2. cikkben említett, társaságokra vonatkozó adatokra és okirattípusra (pl. szervek képviseleti joga, alapszabályok). Ezen információk az osztrák jogállást tükrözik.

Ausztriában a 2009/101/EK irányelv 2. cikkének megfelelő, a részvénytársaságokra (AG) és a korlátolt felelősségű társaságokra (GmbH) vonatkozó adatokat és okiratokat a cégnyilvántartás tartalmazza, melynek törvényi alapját a társasági törvény (UGB) és a cégnyilvántartásról szóló törvény (FBG) képezi. A cégnyilvántartást a bíróságok vezetik elektronikusan. A cégnyilvántartás a főnyilvántartásból (Hauptbuch) áll, amely a jogi tények bejegyzését és törlését tartalmazza (pl. szervek képviseleti joga), valamint az irattárból, amely az irányadó dokumentumokat tartalmazza (pl. alapszabályok).

A cégnyilvántartási bejegyzéseket az UBG 10. §-ának (1) bekezdése alapján egyrészt az (interneten keresztül ingyenesen elérhető) hirdetményi adattárban (Ediktsdatei), másrészt a Wiener Zeitung Közlönyében (Amtsblatt zur Wiener Zeitung) kell kihirdetni. A kihirdetés a megfelelő adatok adattárba való felvételének időpontjától kezdődően minősül megtettnek.

A cégnyilvántartási bejegyzések harmadik személyekkel szembeni joghatását az UGB 15. §-a szabályozza. Ez alapján valamely harmadik személlyel szemben nem lehet egy olyan tényre hivatkozni, amely a cégnyilvántartásba – annak ellenére, hogy be kellett volna jegyezni – nem került bejegyzésre, kivéve, ha az érintett személy előtt ez a tény már ismert volt ((1) bekezdés). A harmadik személy köteles elfogadni, ha bejegyzett tényekre hivatkoznak vele szemben. A fentiek nem vonatkoznak a kihirdetéstől számított tizenöt napon belül kezdeményezett jogügyletekre, amennyiben a harmadik személy bizonyítani tudja, hogy az adott tényről nem volt, és nem is kellett, hogy tudomása legyen ((2) bekezdés). Kereskedelmi ügyletek során egy társasággal szemben harmadik személyek hivatkozhatnak hibásan bejegyzett adatokra is, amennyiben a társaság maga kezdeményezte a hibás adat bejegyzését, illetve nem kezdeményezte a bejegyzés törlését annak ellenére, hogy tudomására jutott vagy kellett volna jutnia az adat hibás voltának. A társaság azonban nem köteles elfogadni a hibás bejegyzésre való, vele szemben történő hivatkozást abban az esetben, ha bizonyítani tudja, hogy a harmadik személy a bejegyzést nem jóhiszeműen kezelte, annak hibás voltáról tudomása volt vagy súlyos gondatlanságból kifolyólag nem volt tudomása ((3) bekezdés).

Valamely részvénytársaság alapszabálya vagy valamely korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése csak a cégnyilvántartáshoz benyújtott változatban kötelező erejű, mivel az alapszabály vagy a társasági szerződés módosítása a cégnyilvántartási bejegyzést megelőzően nem fejt ki joghatást (A részvénytársaságokról szóló törvény (AktG) 148. §-ának (3) bekezdése, A korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény (GmbHG) 49. §-ának (2) bekezdése.

A cégnyilvántartás története

Az osztrák cégnyilvántartás adatait eredetileg papíron tárolták. Amikor 1991-ben automatizálták a cégnyilvántartást, a papíron tárolt adatokat bevitték egy elektronikus adatbázisba. Azóta mind az aktuális, mind a korábbi adatok elektronikus formában állnak rendelkezésre.

Kapcsolódó linkek

Európai cégnyilvántartás

Általános tájékoztatás az osztrák cégnyilvántartásról

Az osztrák joghatóság hirdetményi adattára

A társasági törvény (UGB) teljes szövege

A cégnyilvántartásról szóló törvény (FBG) teljes szövege

A részvénytársaságokról szóló törvény (AktG) teljes szövege

A korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény (GmbHG) teljes szövege

Utolsó frissítés: 23/05/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit