Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Rumunjska

Ovaj odjeljak sadržava pregled rumunjskog registra trgovačkih društava pri Ministarstvu pravosuđa – Nacionalni ured za registar trgovačkih društava.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Koje podatke sadržava rumunjski registar trgovačkih društava?

Rumunjski Nacionalni ured za registar trgovačkih društava javna je pravna osoba u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Ured je odgovoran za vođenje središnjeg elektroničkog poslovnog registra te za njegovo ustrojstvo i upravljanje njime.

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava nadležan je za niz ureda za registar trgovačkih društava u Bukureštu i u svakom od 41 okruga u Rumunjskoj. Oni su odgovorni za vođenje lokalnih poslovnih registara te za njihovo ustrojstvo i upravljanje njima.

U skladu sa Zakonom br. 26/1990 registar trgovačkih društava sadržava podatke o sljedećim poslovnim subjektima upisanima u registar:

 • trgovačkim društvima,
 • državnim poduzećima,
 • državnim trgovačkim društvima,
 • javnim korporacijama,
 • zadrugama,
 • zadružnim organizacijama,
 • financijskim institucijama,
 • ekonomskim interesnim skupinama,
 • europskim ekonomskim interesnim skupinama,
 • europskim trgovačkim društvima,
 • europskim zadrugama,
 • obrtima,
 • trgovcima pojedincima,
 • obiteljskim poduzećima i
 • ostalim pravnim osobama kako je izričito predviđeno u zakonu.

U registar trgovačkih društava unose se svi dokumenti, akti, navođenja i identitet predmetnih poslovnih subjekata koji se moraju evidentirati u skladu sa zakonom te svi ostali akti i dokumenti za koje je to izričito predviđeno u zakonu.

Na web-mjestu registra trgovačkih društava (https://www.onrc.ro/index.php/en/) dostupni su:

1. dokumenti,
2. informacije i usluge prema odjeljcima i službama,
3. informacije o Nacionalnom uredu za registar trgovačkih društava i uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima,
4. različite javne informacije – besplatan pristup,
5. obrasci koje institucija upotrebljava,
6. službeni postupak unosa u registar trgovačkih društava za svaku kategoriju trgovačkih društava i aktivnosti te
7. evidentirani statistički podaci o aktivnostima.

 • Povijest institucije
 • ORC [Ured za trgovački registar] mreža
 • Obrasci (za poslovne subjekte itd.) i formalnosti
 • Naknade i pristojbe za usluge ONRC-a [Nacionalni ured za registar trgovačkih društava]
 • Usluge
 • Zakonodavstvo
 • Statistički podaci
 • Mediji

Internetske usluge koje pruža registar trgovačkih društava dostupne su na portalu za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, koji je razvijen u okviru provedbe sektorskog operativnog programa „Jačanje gospodarske konkurentnosti”, „Ulaganja za vašu budućnost!” kao dio projekta „Internetske usluge (e-Vlada) koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža poslovnoj zajednici na posebnom portalu”.

Internetske usluge koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža na portalu za e-usluge uključuju sljedeće:

 • Recom online,
 • prethodne provjere (dostupnost i /ili rezervacija imena/logotipa za pravne / fizičke osobe, trgovce pojedince / obiteljska poduzeća),
 • unošenje zapisa u trgovački registar,
 • ažuriranje podataka za kontakt trgovačkih društava upisanih u trgovački registar,
 • pristupanje ažurnim podacima o prethodnim aktivnostima trgovačkog društva, statističkim podacima,
 • izdavanje dokumenata (potvrda),
 • stanje predmeta,
 • obavijesti o zahtjevima podnesenima u registar trgovačkih društava,
 • odluke o odgodi podnesenih zahtjeva za upis u registar trgovačkih društava,
 • statistički podaci (aktivnosti u središnjem poslovnom registru, trgovačka društva sa stranim kapitalom).

Uslugom „Recom online” pružaju se sljedeći podaci:

 • ime,
 • sjedište,
 • jedinstveni broj upisa u registar,
 • matični broj trgovačkog društva,
 • status trgovačkog društva,
 • telefon,
 • teleks,
 • telefaks,
 • upisani i uplaćeni kapital,
 • glavna djelatnost koju je prijavio poslovni subjekt,
 • sekundarne djelatnosti koje je prijavio poslovni subjekt,
 • podaci o članovima, fizičkim ili pravnim osobama (adresa/sjedište, kapital, broj i udio dionica, datum i mjesto rođenja članova koji su fizičke osobe, osobni identifikacijski brojevi / jedinstveni brojevi upisa u registar),
 • podaci o upraviteljima (adresa / sjedište, državljanstvo, datum i mjesto rođenja, ovlasti),
 • podaci o podružnicama i područnim uredima (registrirano sjedište, telefon);
 • podaci o sekundarnim uredima (registrirano sjedište, telefon);
 • podaci o bilanci (promet, prosječan broj zaposlenika, bruto dobit) u kojoj su dostupni ti podaci.

Je li pristup rumunjskom registru trgovačkih društava besplatan?

Podacima iz registra trgovačkih društava na internetu može se pristupiti s pomoću portala za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava. Pristup je dopušten nakon registracije korisnika (izradom korisničkog imena i lozinke), nakon sklapanja ugovora i podnošenja zahtjeva za koji se plaća naknada.

 • Opće informacije za osobe koje su zainteresirane za obavljanje određenih uređenih djelatnosti, ako je primjenjivo (poslovni subjekti, fizičke osobe, pravne osobe, javna tijela i nadležna tijela itd.), dostupne su na https://www.onrc.ro/index.php/en/,
 • Komponenta usluge „Recom online” za koju se plaća naknada također je dostupna nakon registracije korisnika. Moguće joj je pristupiti 24 sata dnevno.
 • Elektroničkim obrascima može se pristupiti s pomoću portala za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava tek nakon prethodne registracije korisnika (izrada korisničkog imena i lozinke).
 • Odjeljku o stanju zahtjeva za upis podataka u registar trgovačkih društava može se pristupiti besplatno.
 • Odjeljku o odlukama o odgodi zahtjeva za upis podataka u registar trgovačkih društava može se pristupiti besplatno.
 • Određenim javnim podacima (financijski izvještaji, dobrovoljni stečaj, obvezni stečaj itd.) može se pristupiti besplatno.
 • Svim odjeljcima web-mjesta https://www.onrc.ro/index.php/en/ može se pristupiti besplatno, a dostupni su 24 sata dnevno.
 • Usluge dostupne na portalu Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava djelomično su besplatne u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi.
 • Za pristup bilo kojoj usluzi na portalu za e-usluge nacionalnog registra trgovačkih društava potrebna je autentifikacija.

Kako pretraživati rumunjski registar trgovačkih društava?

Podaci koje su dostupni besplatno s pomoću usluge Recom online mogu se pretraživati uz pomoć sljedećih kriterija:

 • tvrtke društva,
 • matičnog broja trgovačkog društva,
 • jedinstvenog broja upisa u registar,
 • okruga u kojem se nalazi sjedište.

Opći podaci za zainteresirane osobe koji su dostupni besplatno:

 • tvrtka trgovačkog društva,
 • grad i okrug u kojima se nalazi sjedište trgovačkog društva;
 • matični broj trgovačkog društva (izdan u elektroničkom poslovnom registru),
 • jedinstveni broj upisa u registar (koji izdaje Ministarstvo financija),
 • statut,
 • prethodno sjedište,
 • potvrde o upisu u registar,
 • vlasnički kapital unutar zakonske granice,
 • likvidacija,
 • stečajni postupak,
 • nepostojanje godišnje bilance u registru trgovačkih društava,
 • datum posljednjeg unosa u registar trgovačkih društava.

Povijest rumunjskog registra trgovačkih društava

Registar trgovačkih društava uspostavljen je 1990. u skladu sa Zakonom br. 26/1990 o registru trgovačkih društava.

Poseban portal na kojem se pružaju nove internetske usluge poslovnoj zajednici i drugim zainteresiranim osobama pokrenut je u drugoj polovini 2011.

Ciljevi Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava:

 • informiranje poslovne zajednice, javnih tijela, medija i ostalih zainteresiranih osoba o postupcima u registru trgovačkih društava,
 • skraćivanje vremena potrebnog za pristup informacijama,
 • smanjivanje preopterećenosti ureda za registar trgovačkih društava,
 • skraćivanje vremena potrebnog za podnošenje dokumenata o upisu u registar trgovačkih društava,
 • pojednostavnjenje postupaka za upis poslovnih subjekata, pružanje financijskih podataka i zahtjeva za informacije i dokumente,
 • informiranje podnositelja zahtjeva na internetu o podacima u registru trgovačkih društava u stvarnom vremenu.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Rumunjski registar trgovačkih društava uspostavljen je i funkcionira u skladu sa Zakonom br. 26/1990 o registru trgovačkih društava koji je ponovno objavljen, kako je izmijenjen. Odobrenje za osnivanje subjekata podložno obvezi upisa u registar trgovačkih društava, za njegov rad i upise u registar trgovačkih društava te za upis izmjena osnivačkih akata ili drugih aspekata koji su izričito predviđeni izdaje se u skladu sa Zakonom br. 26/1990, Hitnom odlukom vlade br. 116/2009 i Zakonom br. 359/2004 te u skladu s provedbenim pravilima o vođenju poslovnih registara, postupcima upisa i pružanju informacija. Posebni aspekti svake vrste djelatnosti koja podliježe obvezi upisa u registar trgovačkih društava uređeni su posebnim zakonodavnim aktima. Najvažniji su Zakon br. 31/1990, Zakon br. 1/2005, Zakon br. 566/2004, Hitna odluka vlade br. 44/2008 i Zakon br. 161/2003.

U nacionalnim odredbama navedenima u nastavku propisano je da se treće osobe mogu osloniti na informacije i dokumente u registru trgovačkih društava u skladu s člankom 3.a Direktive 2009/101/EZ kako je uveden Direktivom 2012/17/EU.

 1. U članku 1. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen predviđeno je da prije nego što počnu obavljati gospodarsku djelatnost, sljedeće fizičke ili pravne osobe podnose zahtjev za registraciju ili upis, prema potrebi, u registar trgovačkih društava: obrtnici, trgovci pojedinci i obiteljska poduzeća, trgovačka društva i državna poduzeća, javne korporacije, ekonomske interesne skupine, zadruge, zadružne organizacije, europska trgovačka društva, europske zadruge i europske ekonomske interesne skupine sa sjedištem u Rumunjskoj i sve ostale fizičke ili pravne osobe kako je predviđeno u zakonu.

  Nadalje, u članku 1. stavku 2. navedenog zakona propisano je sljedeće: tijekom obavljanja djelatnosti ili na kraju njezina obavljanja, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. traže da se navodi u vezi s dokumentima i aktima koji podliježu zakonskom upisu unesu u isti registar.
 1. Pružanje informacija upisanih u registar trgovačkih društava i izdavanje primjeraka povezanih dokumenata izvršavaju se u skladu s člankom 4. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen:

(1) Registar trgovačkih društava javno je dostupan.

(2) Ured za registar trgovačkih društava pruža, na trošak osobe koja podnosi zahtjev, ovjerene preslike evidencije iz registra i podnesenih dokumenata, informacije o podacima u registru trgovačkih društava i potvrde o tome je li određeni dokument ili akt unesen u registar.

(3) Dokumenti iz stavka 2. mogu se zatražiti i dostaviti i poštom.
(4) Dokumenti iz stavka 1. mogu se na zahtjev izdati u elektroničkom obliku, slati internetom u prilogu ili poveznicom, s uključenim proširenim elektroničkim potpisom.

(5) Naknade za izdavanje preslika i /ili informacija, neovisno o načinu dostave, ne smiju prekoračivati administrativne troškove njihova izdavanja.

Izvršivost dokumenata ili akata osoba koje podliježu obvezi upisa u registar trgovačkih društava propisana je člankom 5. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen:

(1) Upis i navodi utječu na treće osobe od datuma upisa u registar trgovačkih društava ili od objave u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske, ili u drugoj publikaciji, u skladu sa zakonom.
(2) Osobe koje su obvezne zatražiti upis ne smiju iskoristiti neupisane dokumente i akte protiv trećih osoba, osim ako mogu dokazati da su one bile upoznate s tim dokumentima i aktima.

Nadalje, na trgovačka društva primjenjuju se posebne obveze o navedenom, na primjer članci 50. – 53. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima kako je ponovno objavljen i izmijenjen:

Članak 50. stavak 1. Dokumenti ili akti koji nisu objavljeni u skladu sa zakonom ne mogu se iskoristiti protiv trećih osoba, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su potonje znale za te dokumente ili akte.

(2) Ni jedan postupak koje trgovačko društvo izvrši prije 16. dana od datuma objave izvješća nadležnog suca u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske (trenutačno o zahtjevu može odlučivati samo voditelj ureda za registar trgovačkih društava / osoba koju je imenovao glavni direktor nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 116/2009, kako je izmijenjena) ne može se iskoristiti protiv trećih osoba ako potonje mogu dokazati da nisu mogle znati za takav postupak.

Članak 51. Međutim, treće osobe mogu se pozvati na dokumente ili radnje koje još nisu objavljene, osim ako se njihov učinak poništava zbog toga što nisu objavljene.

Članak 52. stavak 1. U slučaju nedosljednosti između teksta podnesenog uredu za registar trgovačkih društava i teksta objavljenog u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske ili u novinama, trgovačko društvo ne može iskoristiti objavljeni tekst protiv trećih osoba. Treće osobe mogu iskoristiti objavljeni tekst protiv trgovačkog društva, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su bile upoznate s tekstom podnesenim uredu za registar trgovačkih društava. (članak 52. u poglavlju IV. naslova II. izmijenjen je člankom I. stavkom 31. Zakona br. 441/2006 1. prosinca 2006.).

U članku 12. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen navedeno je sljedeće:

(1) Registar trgovačkih društava sastoji se od registra za upis pravnih osoba koje su trgovačka društva, državna trgovačka društva ili državna poduzeća, javne korporacije, ekonomske interesne skupine, zadružne organizacije, europska trgovačka društva, europske interesne skupine ili druge pravne osobe izričito predviđene u zakonu koje imaju sjedište ili podružnicu u Rumunjskoj, registra za upis pravnih osoba koje su zadruge ili europske zadruge sa sjedištem ili podružnicom u Rumunjskoj i registra za upis obrtnika, trgovaca pojedinaca i obiteljskih poduzeća sa sjedištem ili podružnicom u Rumunjskoj. Ti registri vode se u elektroničkom sustavu (poglavlje II. članak 12. stavak 1. izmijenjen je člankom I. stavkom 5. Zakona br. 152/2015 od 16. srpnja  2015.).

 1. U članku 6. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen u vezi s člankom 1. Hitne odluke vlade br. 116/2009 o uvođenju određenih mjera povezanih s upisom u registar trgovačkih društava, koja je odobrena izmjenama Zakona br. 84/2010 propisano je da se upis u registar trgovačkih društava obavlja na temelju odluke voditelja ureda za registar trgovačkih društava /osobe koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava ili, prema potrebi, pravomoćne sudske presude, ako u zakonu nije predviđeno drukčije.


  U članku 26. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen navedeno je da datum upisa u registar trgovačkih društava znači datum kada je stvarno izvršen upis u registar.


  U članku 26. stavku 2. navedenog zakonodavnog akta u vezi s Hitnom odlukom Vlade br. 116/2009 predviđeno je da se upis u registar trgovačkih društava izvršava u roku od 24 sata od odluke voditelja ureda za registar trgovačkih društava /osobe koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, a u slučaju upisa poslovnog subjekta u roku od 24 sata od datuma odluke kojom se odobrava upis.


  U skladu s člankom 51. stavkom 2. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen upis u registar trgovačkih društava izvršava se elektroničkim putem u uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima i u središnji elektronički registar.


  Više informacija dostupno je ovdje.

Druge poveznice

Službeno web-mjesto rumunjskog Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Portal za e-usluge rumunjskog Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Povezani dokumenti

Zakon br. 26/2012 PDF (669 Kb) ro

Hitna odluka br. 116/2009 PDF (255 Kb) ro

Provedbena pravila od 10. listopada 2008. o vođenju poslovnih registara PDF (1034 Kb) ro

Zakon br. 359/2004 PDF (527 Kb) ro

Posljednji put ažurirano: 31/10/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici