Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koji su podaci dostupni u grčkom registru trgovačkih društava?

Grčki registar trgovačkih društava zove se Opći elektronički registar trgovačkih društava (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI). Uređen je Zakonom br. 3419/2005 (Službeni list vlade, I. serija, br. 297/06-12-2005). U njega se upisuju sve objave u vezi s poslovnim dokumentima i informacije. Internetske stranice Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava nacionalni su službeni list u kojem se objavljuju informacije o trgovačkim društvima. Sve osobe ili udruženja osoba iz članka 1. stavka 1. Zakona br. 3419/2005 moraju biti upisane u registar.

Na internetskim stranicama mogu se pretraživati informacije koje su dostupne za sljedeće poslovne subjekte:

a) fizičke osobe koje se bave trgovačkom djelatnošću i imaju mjesto poslovanja ili poduzeće ili trguju putem glavnog ili sekundarnog poduzeća u Grčkoj;

b) udruženja osoba koja trguju putem glavnog ili sekundarnog poduzeća u Grčkoj te sva trgovačka društva, uz uvjet da su osnovana u skladu s grčkim pravom – javna trgovačka društva, komanditna društva, zadruge uređene građanskim pravom (među ostalim, udruženja za uzajamno osiguranje i kreditne zadruge) te privatna i javna društva s ograničenom odgovornošću – te pojedinci s obvezom podnošenja izvješća u skladu s člankom 39. Predsjedničkog dekreta od 27. 11. / 14.12.1926.;

c) europska gospodarska interesna udruženja, kako je predviđeno Uredbom 2137/1985/EEZ (SL L199, ispravak L. 247), s registriranim sjedištem u Grčkoj;

d) europska trgovačka društva, kako je predviđeno Uredbom 2157/2001/EZ (SL L 294), s registriranim sjedištem u Grčkoj;

e) europske zadruge, kako je predviđeno Uredbom 1435/2003/EZ (SL L 207), s registriranim sjedištem u Grčkoj;

f) prethodno navedeni subjekti koji imaju glavno mjesto poslovanja ili registrirano sjedište u Grčkoj moraju upisati i sve podružnice koje imaju u Grčkoj;

g) inozemna trgovačka društva iz članka 1. Direktive 68/151/EEZ (SL L 65) kako je izmijenjena člankom 1. Direktive 2003/58/EZ (SL L 221) koja imaju registrirano sjedište u nekoj državi članici EU-a moraju upisati sve podružnice ili agencije koje imaju u Grčkoj;

h) inozemna trgovačka društva sa sjedištem izvan EU-a i koja imaju sličan pravni oblik kao neko od stranih trgovačkih društava iz točke g) moraju upisati sve podružnice ili agencije koje imaju u Grčkoj;

i) ostale fizičke ili pravne osobe ili udruženja osoba koje imaju glavno mjesto poslovanja ili registrirano sjedište u inozemstvu i koje nisu obuhvaćene točkama g) i h) moraju upisati sve podružnice ili agencije putem kojih trguju u Grčkoj;

j) zajednički pothvati;

k) trgovačka društva uređena građanskim pravom iz članka 784. Građanskog zakonika;

l) fizičke ili pravne osobe ili udruženja osoba koje se bave ili se namjeravaju baviti gospodarskom ili profesionalnom djelatnošću, ali ne u svojstvu trgovaca.

Koji se dokumenti i informacije upisuju u grčki registar trgovačkih društava?

Upis poslovnog subjekta za koji postoji obveza registracije mora uključivati sljedeće informacije:

a) registarski broj trgovačkog društva, podružnice ili agencije;

b) registarski ured ili odjel koji je proveo inicijalni upis ili naknadni upis te puno ime odgovorne osobe;

c) referentni broj prijave za upis i registracijske oznake;

d) ako je u skladu s važećim zakonodavstvom za osnivanje poduzeća ili početak trgovanja potrebna dozvola trgovca, odobrenje za obavljanje djelatnosti ili dozvola za osnivanje poduzeća i rad, pojedinosti odluke tijela vlasti ili odjela nadležnog za njihovo izdavanje;

e) sudske odluke kojima se trgovačko društvo proglašava insolventnim ili pokreće postupak mirenja ili neki drugi kolektivni postupak radi namirenja vjerovnika. Upis uključuje puno ime, imena roditelja, broj osobne iskaznice ili putovnice, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i adresu likvidatora, imenovanih upravitelja, stečajnih upravitelja i upravitelja u slučaju nesolventnosti trgovačkog društva;

f) pojedinosti sudskih odluka o okončanju, obustavi ili poništenju pravnih situacija iz prethodne točke a);

g) informacije koje je potrebno objaviti u skladu sa stečajnim zakonom;

h) pojedinosti o neriješenim zahtjevima za proglašenje stečaja ili mirenje ili druge kolektivne postupke;

i) broj podružnica ili agencija trgovačkog društva u Grčkoj te adresa i registracijski broj svakog od njih;

j) broj podružnica ili agencija trgovačkog društva u inozemstvu te adrese i podaci o njima.

I. Upisuju se i objavljuju sljedeće informacije o trgovačkim društvima sa sjedištem u Grčkoj:

a) akt o osnivanju ili statut;

b) izmjene akta o osnivanju ili statuta, koje uključuju sva produljenja trajanja društva, kao i sve naknadne izmjene akta o osnivanju ili statuta s prikazom cjelovitog teksta s posljednjim izmjenama;

c) imenovanje, razrješenje te podaci o osobama koje kao tijelo osnovano u skladu sa zakonom ili kao članovi tih tijela:

aa) imaju ovlaštenje zastupati društvo u poslovima s trećim osobama; u slučaju da se to odnosi na više od jedne osobe, u odgovarajućem upisu mora se navesti nastupaju li te osobe samostalno ili skupno;

bb) zastupaju društvo na sudu;

cc) sudjeluju u upravljanju te nadzoru ili kontroli nad društvom;

d) najmanje jednom godišnje, iznos upisanog kapitala, pri čemu se u aktu o osnivanju ili statutu navodi nominalni kapital, osim ako je za svako povećanje upisanog kapitala potrebna izmjena statuta;

e) računovodstveni dokumenti za svaku financijsku godinu koji se moraju objavljivati u skladu s direktivama Vijeća 78/660/EEZ (SL L 222 14.8.1978.), 83/349/EEZ (SL L 193 18.7.1983.), 86/635/EEZ (SL L 372 31.12.1986.) te 91/674/EEZ (SL L 374 31.12.1991.);

f) svaka promjena registriranog sjedišta;

g) prestanak društva;

h) svaka sudska odluka o ukidanju društva;

i) imenovanje stečajnog upravitelja i podaci o njemu;

j) okončanje stečajnog postupka i brisanje iz registra.

II. Upisuju se i objavljuju sljedeće informacije o inozemnim trgovačkim društvima iz članka 1. Direktive 68/151/EEZ (SL L 65) kako je izmijenjena člankom 1. Direktive 2003/58/EZ (SL L 221) koja imaju sjedište u državi članici EU-a:

a) adresa podružnice;

b) predmet poslovanja podružnice;

c) registar države članice u kojem je pohranjen spis društva te matični broj pod kojim je društvo upisno u taj registar;

d) tvrtka i pravni oblik društva te tvrtka podružnice, ako se razlikuje od tvrtke društva;

e) imenovanje, razrješenje te pojedinosti o osobama koje su ovlaštene zastupati društvo u poslovanju s trećim osobama te u sudskim postupcima:

aa) ako se na temelju zakona mogu smatrati upravnim tijelom društva ili članovima tih tijela, u skladu s objavama društva kako je predviđeno člankom 2. stavkom 1. Direktive 2009/101/EZ (SL L 258, 1.10.2009.);

bb) ako su stalni zastupnici društva za djelatnosti podružnice, s naznakom opsega njihovih ovlasti;

f) prestanak društva, imenovanje stečajnih upravitelja te podaci o njima i njihovim ovlastima te okončanje procesa prestanka, uključujući upućivanje na registar države članice, stečajni postupak, dogovore, sastave ili slične postupke kojima podliježe društvo;

g) računovodstveni dokumenti društva sastavljeni, revidirani i objavljeni na temelju prava države članice kojim je društvo uređeno u skladu s direktivama 78/660/EEZ (SL L 222 14.8.1978.), 83/349/EEZ (SL L 193 18.7.1983.) i 84/253/EEZ (SL L 126/20 12.5.1984.);

h) zatvaranje podružnice.

Način pretraživanja grčkog registra trgovačkih društava

Objave u vezi s trgovačkim društvima možete pretraživati na internetskim stranicama Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava upisujući samo sljedeće podatke o društvu:

  1. porezni broj (Α.Φ.Μ.),
  2. registarski broj (Γ.Ε.ΜΗ.),
  3. tvrtku ili
  4. skraćenu tvrtku.

Je li pristup grčkom registru trgovačkih društava besplatan?

Svi građani imaju besplatan pristup podacima o društvu u registru. Omogućeni su im i digitalno pohranjivanje na elektroničkim uređajima i ispisivanje ili drugi oblik reproduciranja dokumenata, informacija ili obavijesti iz registra koji su javno dostupni na njegovim stranicama po odluci odgovornih osoba iz registra ili osoba koje su to bile obvezne učiniti. Građani koji žele pribaviti službene (vjerodostojne) potvrde ili kopije dokumenata ili podataka upisanih u registar za neko trgovačko društvo, mogu se besplatno registrirati pri Odjelu za transparentnost registra.

Za izdavanje službenih potvrda ili kopija dokumenata i podataka potrebno je platiti naknadu putem odgovarajućeg elektroničkog zahtjeva. Potvrde ili kopije odgovarajućih dokumenata i podataka dostavljaju se na dva načina: digitalno putem obrasca za transparentnost registra ili poštom na adresu primatelja, bilo gdje u svijetu.

Na koji se način provjerava vjerodostojnost službenih potvrda ili kopija koje izdaje grčki registar trgovačkih društava?

Vjerodostojnost službenih potvrda ili kopija provjerava se putem Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava.

Tekst dokumenta pojavljuje se na ekranu nakon što se upiše referentni broj potvrde ili kopije, matični broj društva i odjel registra koji je izdao dokument.

U kojoj su mjeri dokumenti iz registra pouzdani?

Dokumenti navedeni u unosima za trgovačka društva pouzdani su jer je registar jedino mjesto za objave u vezi s trgovačkim društvima i smatra se „nacionalnim službenim listom” za potrebe objavljivanja poslovnih informacija u smislu članka 3. stavka 5. Direktive 2009/101/EZ. Opći elektronički registar trgovačkih društava povezan je s registrima drugih država članica koji se navode u zakonodavstvu (o nacionalnim registrima) putem centraliziranog paketa IT alata (središnja europska platforma) kao dio sustava za međusobno povezivanje registara u skladu s Direktivom 2012/17/EU. Dokumenti i podaci upisuju se u Opći elektronički registar trgovačkih društava nakon provjere njihove legalnosti, točnosti, jasnoće i potpunosti, kao i provjere plaćanja svih naknada predviđenih važećim zakonodavstvom, koju obavljaju zaposlenici registra. Uz uvjet da se provjerom nije ustanovilo nešto što bi sprječavalo upis, nadležan odjel registra unosi odgovarajuće informacije o poslovanju u registar. Ako zahtjev, priloženi dokumenti ili drugi prateći dokumenti ne ispunjavaju zakonske uvjete ili nisu točni i potpuni, nadležan će odjel predmetnu osobu pisanim putem, faksom ili elektroničkom poštom pozvati da unese potrebna objašnjenja, ispravke ili dopune u zahtjev, prateće dokumente ili priložene dokumente u roku od pet radnih dana. Rok se može produžiti do mjesec dana ako je to potrebno zbog okolnosti ili vrste informacija koje je potrebno upisati. Time će se ujedno produžiti i svi drugi zakonski rokovi za upisivanje informacija. Ako predmetna osoba ne odgovori u predviđenom roku od pet dana ili nekom drugom roku ili dostavi informacije za koje se utvrdi da ne ispunjavaju pravne uvjete, netočne su ili nepotpune, zahtjev za upis odbit će se obrazloženom odlukom odjela, a uplaćene naknade za upis zadržati u korist registra. Za javna trgovačka društva i komanditna društva, privatna i javna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge uređene građanskim pravom, europska gospodarska interesna udruženja predviđena Uredbom 2137/1985/EEZ (SL L199, ispravak 247) sa sjedištem u Grčkoj, europska trgovačka društva predviđena Uredbom 2157/2001/EZ (SL L 294) sa sjedištem u Grčkoj, europske zadruge predviđene Uredbom 1435/2003/EZ (SL L 207) sa sjedištem u Grčkoj te društva građanskog prava iz članka 784. Građanskog zakonika, upis činjenica, izjava, dokumenata i drugih informacija u Opći elektronički registar trgovačkih društava proizvodi sljedeće učinke:

a) prethodno navedeni oblici pravnih osoba koje su u tijeku osnivanja stječu pravnu osobnost;

b) ovisno o konkretnim odredbama važećeg zakonodavstva kojim se uređuje konverzija društava, poduzeća koja upisuju konverziju pretvaraju se u javna društva s ograničenom odgovornošću, privatna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge uređene građanskim zakonom, europska gospodarska interesna udruženja, europska trgovačka društva ili zadruge;

c) izmjenjuju se akti o osnivanju poduzeća ili njegovi statuti;

d) provodi se spajanje ili podjela, uz uvjet upisa i prije brisanja pripojenog društva ili podijeljenog društva iz registra;

e) raspuštanje društva po odluci partnera ili izdavanju odgovarajućeg upravnog akta;

f) ponovno pokretanje poslovanja.

Naposljetku, u skladu s izričitom odredbom iz stavka 4. Zakona br. 3419/2005 pretpostavlja se da su odgovarajući upisi u registru zakoniti i točni.

Što još trebam znati o grčkom registru trgovačkih društava?

Internetske stranice Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava smatraju se „nacionalnim službenim listom” za potrebe objavljivanja u skladu s člankom 3. stavkom 5. Direktive 2009/101/EZ od 16. rujna 2009. (SL L 258). Opći popis tvrtki, upisa i svih drugih informacija potrebnih za javno korištenja registrom objavljuju se na njegovim internetskim stranicama. Svi građani imaju besplatan pristup registru. Omogućeni su im i digitalno pohranjivanje na elektroničkim uređajima i ispisivanje ili drugi oblik reproduciranja dokumenata, informacija ili obavijesti iz registra koji su javno dostupni na njegovim stranicama po odluci odgovornih osoba iz registra ili osoba koje su to bile obvezne učiniti.

Kao dio sustava za međusobno povezivanje registara Opći elektronički registar trgovačkih društava: a) komunicira putem elektroničke pošte s drugim nacionalnim registrima te aa) prima informacije o podacima pohranjenima u drugim nacionalnim registrima koji se odnose na društva sa sjedištem u jednoj državi članici EU-a te podružnicama u drugoj državi članici te bb) pruža informacije o podacima iz članka 6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 o društvima sa sjedištem ili podružnicama u Grčkoj u skladu sa stavkom 1. točkom (g) tog zakona te b) odgovara na pitanja privatnih korisnika postavljenih putem europske točke za elektronički pristup sustava za međusobno povezivanje registara (portal) u vezi s informacijama iz točke (a)(bb).

Odjel za trgovačka društva i registar Glavne uprave za tržišta (Glavno tajništvo za trgovinu i zaštitu potrošača pri Ministarstvu gospodarstva, razvoja i turizma) nadležan je za upite podnesene putem europskog elektroničkog portala u vezi s dokumentima i informacijama iz članka  6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 za trgovačka društva čije dionice kotiraju na Atenskoj burzi, banke i podružnice banaka u državama članicama EU-a i trećim zemljama, javna osiguravajuća društva s ograničenom odgovornošću i podružnice osiguravajućih društava u državama članicama EU-a i trećim zemljama, javne investicijske fondove s ograničenom odgovornošću, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje uzajamnim fondovima, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje uzajamnim fondovima za nepokretnu imovinu, javne investicijske fondove s ograničenom odgovornošću za nepokretnu imovinu, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje imovinom i obvezama, javna investicijska poduzeća s ograničenom odgovornošću i javna sportska društva s ograničenom odgovornošću (nogomet i košarka).

Osim toga, odjel registra zadužen je za sve gospodarske komore u Grčkoj te je, među ostalim, zadužen za odgovore na upite podnesene putem europskog elektroničkog portala u vezi s dokumentima i informacijama iz članka 6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 koji se odnose na sve pravne oblike društava s izuzetkom prethodno navedenih.

Napomena: Pružene informacije samo su sažetak za upoznavanje zainteresiranih strana o međupovezanosti grčkog registra trgovačkih društava s drugim nacionalnim registrima država članica. Detaljnije informacije o pravnom okviru mogu se pronaći na internetskim stranicama Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava.

Druge poveznice

Elektroničke publikacije Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava

Upisivanje građana za usluge Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava

Upisivanje poduzeća u Opći elektronički registar trgovačkih društava

Provjera vjerodostojnosti potvrda i kopija koje izdaje Opći elektronički registar trgovačkih društava

Zakonodavstvo o Općem elektroničkom registru trgovačkih društava

Okružnice o elektroničkim uslugama Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava i okružnica o Općem elektroničkom registru trgovačkih društava

Posljednji put ažurirano: 03/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici