Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Estonija

Na ovim se stranicama daje pregled estonskog trgovačkog registra te registra neprofitnih organizacija i zaklada.

Sadržaj omogućio
Estonija

Koje se informacije mogu naći u estonskom trgovačkom registru i registru neprofitnih udruga i zaklada?

Trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada vode se u registarskom odjelu Okružnog suda u Tartuu. Registri se vode na sudovima kako bi se osigurali neovisan status i pravna stručnost voditelja registra. Oni imaju veliku zakonsku snagu, a njihov je cilj jamčiti pravnu sigurnost. Upis u trgovački registar koji se odnosi na treću stranu smatra se točnim, osim ako je treća strana znala ili je trebala znati da upis nije točan. Upis koji se odnosi na transakcije koje se provedu u roku od 15 dana od upisa smatra se neprimjenjivim ako treća strana dokaže da nije bila upoznata ili nije trebala biti upoznata sa sadržajem upisa. Treća osoba stoga može u dobroj vjeri vjerovati u istinitost upisa u registar, pretpostavljajući primjerice, nakon sklapanja ugovora, da osoba upisana u registar kao član Upravnog odbora ima ovlasti za potpisivanje u ime određenog društva.

Neke pravne okolnosti važe jedino ako su upisane u registar: primjerice, u statutu ili ugovoru sklopljenom s članom upravnog odbora ovlasti člana Upravnog odbora za potpisivanje mogu biti ograničene, ali na treće se osobe primjenjuju samo ograničenja upisana u registar.

Određene važne okolnosti proizvode učinak od trenutka upisa u registar: primjerice, povećanje temeljnog kapitala društva proizvodi učinke od trenutka upisa povećanja u trgovački registar, a ne od trenutka donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala ili od trenutka plaćanja temeljnih uloga. Isto, primjerice, vrijedi za osnivanje pravne osobe, izmjenu njezina statuta ili na njezino pripojenje, podjelu ili pretvorbu.

Registri se vode elektroničkim putem.

Odjel za registre Okružnog suda u Tartuu vodi trgovački registar trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava (javnih društava s ograničenom odgovornošću, privatnih društava s ograničenom odgovornošću, javnih trgovačkih društava, trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću, poslovnih udruga, Europskih društava (Societas Europaea), Europskih zadruga (Societas Cooperativa Europaea) i Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju te podružnice stranih trgovačkih društava sa sjedištem u Estoniji.

Registar neprofitnih udruga i zaklada sadržava informacije o neprofitnim udrugama i zakladama (smatra se da neprofitne udruge uključuju stambene udruge, građevinske udruge i druge neprofitne udruge, kao i političke stranke, sindikate, crkve, kongregacije, udruge kongregacija i samostane) sa sjedištem u Estoniji.

Sljedeći se dokumenti otvaraju u trgovačkom registru ili registru neprofitnih udruga i zaklada za svaku samozaposlenu osobu, pravnu osobu ili podružnicu stranog društva:

 • kartica registra;
 • poslovni spis (u trgovačkom registru) ili javni spis (u slučaju neprofitne udruge ili zaklade);
 • registarski spis.

Poslovni i javni spisi sadržavaju dokumente koje je pravna osoba, samozaposlena osoba ili podružnica stranog društva dostavila voditelju registra u skladu sa zakonskim propisima, primjerice statute i druge dokumente podnesene državnom arhivu. Sudske presude, žalbe na sudske odluke, korespondencija i drugi dokumenti koji se ne čuvaju u poslovnim ili javnim spisima čuvaju se u registarskom spisu.

Sljedeće informacije upisuju se u karticu registra pravne osobe, samozaposlene osobe ili podružnice stranog društva:

 • naziv poduzeća ili ime i šifra upisa u registar;
 • poslovni nastan ili sjedište i adresa poduzeća ili društva;
 • pojedinosti koje se odnose na samozaposlenu osobu i na obustavu djelatnosti osobe te sezonsku ili privremenu narav djelatnosti;
 • pojedinosti o osobama s ovlastima zastupanja (članovi uprave, partneri u javnom trgovačkom društvu, komanditori ili treće osobe s ovlastima zastupanja, likvidatori i stečajni upravitelji), kao i ugovori o pravu zastupanja i ovlaštenjima koja se dodjeljuju u slučaju zastupanja pravne osobe;
 • pojedinosti o opunomoćeniku;
 • pravni oblik poduzeća ili vrsta društva;
 • datum odobrenja statuta;
 • novčana vrijednost temeljnog kapitala društva;
 • ubilježba o osnivanju privatnog društva s ograničenom odgovornošću bez temeljnih uloga;
 • ubilježba u kojoj se navodi da su dionice evidentirane u estonskom središnjem registru vrijednosnih papira;
 • početak i kraj financijske godine;
 • informacije o stečaju koje propisuje zakon;
 • ubilježba o spajanju, podjeli ili pretvorbi društva te o njegovu prestanku i uklanjanju iz registra;
 • upućivanja na upise voditelja registra koja propisuje zakon bez zahtjeva poduzeća;
 • informacije o mjestu pohrane dokumenata likvidiranog društva;
 • ciljevi zaklade;
 • ostale informacije koje propisuje zakon.

Predmeti povezani s registrom razmatraju se kao izvanparnični građanski predmeti pisanim postupkom. Upisi u registre vrše se na temelju zahtjeva za upis ili sudske odluke ili na drugim osnovama utvrđenima zakonom. Zahtjevi za upis moraju sadržavati digitalni potpis ili biti u obliku javnobilježničke isprave.

Upisi u trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada su javni. Svatko ima pravo na uvid u podatke sadržane u karticama registra, kao i u dokumente u poslovnim ili javnim spisima, te ima pravo dobiti njihove preslike. Registarski spis mogu pregledavati nadležna državna tijela, sudovi tijekom postupaka i druge fizičke ili pravne osobe s opravdanim interesom.

Središnju bazu podataka trgovačkog registra i registra neprofitnih udruga i zaklada vodi Centar za registre i informatičke sustave koji pruža i sljedeće usluge:

e-poslovni registar

E-poslovni registar usluga je koja se temelji na bazi podataka Odjela za registre Okružnog suda u Tartuu koja prikazuje podatke u stvarnom vremenu o svim pravnim osobama, samozaposlenim osobama i podružnicama stranih društava registriranih u Estoniji. Usluga e-poslovni registar omogućuje:

 • besplatno pregledavanje podataka na kartici registra, općih podataka i podataka o zaostacima poreza;
 • pretraživanje po imenu/nazivu, šifri upisa u registar, sjedištu, području djelatnosti itd.;
 • pregledavanje, uz pristojbu, godišnjih izvješća, statuta i drugih elektroničkih dokumenata te osobnih informacija i podataka o trgovačkom jamstvu itd., sadržanih u poslovnim ili javnim spisima;
 • praćenje u stvarnom vremenu proceduralnih informacija o društvima i izmjena njihovih upisa;
 • besplatnu provjeru svih zabrana trgovine nametnutih estonskim fizičkim ili pravnim osobama;
 • besplatno pregledavanje popisa članova političkih stranaka;
 • pregledavanje veza između raznih društava i osoba.

Dodatne informacije o e-poslovnom registru dostupne su na web-mjestu Centra za registre i informacijske sustave.

Portal za registraciju trgovačkih društava

Portal za registraciju trgovačkih društava okruženje je koje omogućuje fizičkim i pravnim osobama da sami podnose dokumente odjelima za registre okružnog suda. Putem portala mogu se podnositi zahtjevi za registraciju novog društva, izmjenu njegovih podataka u registru, likvidaciju i brisanje iz registra. Putem portala također se mogu sastavljati i podnositi godišnja izvješća. Državljani Estonije, Finske, Portugala i Belgije mogu se prijaviti na portal koristeći se za identifikaciju osobnim iskaznicama. Državljani Estonije i Litve mogu se prijaviti putem usluge mobilne identifikacije. Korisnici se mogu prijaviti na portal i putem poveznica internetskog bankarstva na početnoj stranici. Portal za registraciju trgovačkih društava nalazi se na web-mjestu Centra za registre i informacijske sustave.

Europski poslovni registar (EBR)

Europski poslovni registar (EBR) internetski je sustav pretraživanja službenih informacija o europskim trgovačkim društvima. Pretrage se mogu vršiti na web-mjestu:

 • Dostupne su informacije iz trgovačkih registara 24 zemlje.
 • Omogućeno je pretraživanje društava i osoba.
 • Popis dostupnih informacija razlikuje se među pojedinim zemljama.
 • Podaci iz registra imaju različit pravni učinak u pojedinim zemljama.
 • Funkcijom pretraživanja mogu se koristiti i privatne osobe i društva.
 • Za uslugu se naplaćuje pristojba.

Je li pristup estonskom trgovačkom registru besplatan?

Podacima iz registra može se pristupiti u Odjelu za registre, putem interneta i u javnobilježničkim uredima. Pristup podacima koji se čuvaju u trgovačkom registru i registru neprofitnih udruga i zaklada te dokumentima iz spisa u Odjelu za registre je besplatan.

Za internetsko pretraživanje pravnih osoba, samozaposlenih osoba i podružnica stranih društava te za pristup informacijama o sudskim postupcima ili podacima s kartice registra ne naplaćuje se pristojba. Međutim, pristojba se naplaćuje za sva ostala pretraživanja, uključujući povijesne podatke s kartice registra i pristup godišnjim izvješćima, statutima i drugim dokumentima. Kada se za informacije naplaćuje pristojba, plaćanje se vrši odmah uplatom putem internetskog bankarstva. Pretplatnici koji imaju pravo na korištenje proširenim parametrima pretraživanja plaćaju po mjesečnim računima. Iznosi koji se naplaćuju za korištenje računalnim podacima u trgovačkom registru utvrđeni su u Pravilniku ministra pravosuđa.

Za pregledavanje podataka iz registra i dokumenata iz spisa u uredu javnog bilježnika naplaćuje se pristojba. Pristojbe su utvrđene u Zakonu o javnobilježničkim pristojbama.

Na koji način pretraživati estonski trgovački registar

Pretraživanje trgovačkog registra i registra neprofitnih udruga i zaklada omogućeno je putem usluge e-poslovnog registra na web-mjestu Centra za registre i informacijske sustave.

Koliko su pouzdani dokumenti sadržani u registru?

Na ovom je web-mjestu objašnjen način na koji je u Estoniji uređeno korištenje podacima i dokumentima iz trgovačkog registra.

Odjel za registre Okružnog suda u Tartuu vodi trgovački registar. Odjel za registre Okružnog suda u Tartuu vodi trgovački registar trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava (javnih društava s ograničenom odgovornošću, privatnih društava s ograničenom odgovornošću, javnih trgovačkih društava, trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću, poslovnih udruga, Europskih društava (Societas Europaea), Europskih zadruga (Societas Cooperativa Europaea) i Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju te podružnice stranih trgovačkih društava sa sjedištem u Estoniji. Taj elektronički registar ima veliku zakonsku snagu, a njegov je cilj jamčiti pravnu sigurnost. Trgovački registar vodi se na estonskom jeziku.

Upis u trgovački registar koji se odnosi na treću stranu smatra se točnim, osim ako je treća strana znala ili je trebala znati da upis nije točan. Upis koji se odnosi na transakcije koje se provedu u roku od 15 dana od upisa smatra se neprimjenjivim ako treća strana dokaže da nije bila upoznata ili nije trebala biti upoznata sa sadržajem upisa. Treća osoba stoga može u dobroj vjeri vjerovati u istinitost upisa u registar, pretpostavljajući primjerice, nakon sklapanja ugovora, da osoba upisana u registar kao član Upravnog odbora ima ovlasti za potpisivanje u ime određenog društva.

Neke pravne okolnosti važe jedino ako su upisane u registar: primjerice, u statutu ili ugovoru sklopljenom s članom upravnog odbora ovlasti člana Upravnog odbora za potpisivanje mogu biti ograničene, ali na treće se osobe primjenjuju samo ograničenja upisana u registar.

Određene važne okolnosti proizvode učinak od trenutka upisa u registar: primjerice, povećanje temeljnog kapitala društva proizvodi učinke od trenutka upisa povećanja u trgovački registar, a ne od trenutka donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala ili od trenutka plaćanja temeljnih uloga. Isto, primjerice, vrijedi za osnivanje pravne osobe, izmjenu njezina statuta ili na njezino pripojenje, podjelu ili pretvorbu.

Sljedeći se dokumenti otvaraju u trgovačkom registru ili registru neprofitnih udruga i zaklada za svaku samozaposlenu osobu, pravnu osobu ili podružnicu stranog društva:

 • kartica registra;
 • poslovni spis;
 • registarski spis.

Poslovni spis sadržava dokumente koje je pravna osoba, samozaposlena osoba ili podružnica stranog društva dostavila voditelju registra u skladu sa zakonskim propisima, primjerice statute i druge dokumente podnesene državnom arhivu. Sudske presude, žalbe na sudske odluke, korespondencija i drugi dokumenti koji se ne čuvaju u poslovnim spisima čuvaju se u registarskom spisu.

Dokumenti na stranom jeziku podnose se voditelju registra zajedno s prijevodima na estonski jezik koje je ovjerio sudski tumač ili javni bilježnik ili s prijevodima na estonski jezik kod kojih je javni bilježnik ovjerio vjerodostojnost potpisa prevoditelja. Poduzeće se ne može osloniti na prijevod koji se razlikuje od izvornog dokumenta. Treća strana može se osloniti na prijevod dokumenta podnesenog voditelju registra, osim ako poduzeće dokaže da je treća strana bila svjesna netočnog prijevoda.

Upisi u trgovački registar su javni. Svatko ima pravo na uvid u informacije sadržane u indeksima kartica, kao i u dokumente u poslovnim ili javnim spisima, te ima pravo dobiti njihove preslike. Registarski spis mogu pregledavati nadležna državna tijela, sudovi tijekom postupaka i druge fizičke ili pravne osobe s opravdanim interesom.

Dokumenti iz spisa mogu se pregledavati te se njihove preslike mogu izraditi preko Odjela za registre, putem e-poslovnog registra ili kod javnog bilježnika.

Povijest estonskog trgovačkog registra

Estonski trgovački registar sadržava podatke koji datiraju od 1. rujna 1995. Svi se podaci redovito ažuriraju.

Pripadajuće poveznice

Europski poslovni registar

Pretraži trgovački registar

Portal za registraciju trgovačkih društava

E-poslovni registar:

Odjeli za registre

Javni bilježnici

Posljednji put ažurirano: 14/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.