Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Bugarska

Ovaj odjeljak sadržava pregled bugarskih registara poslovnih subjekata i registra Bulstat. Bugarska jamči da su ti registri u skladu s načelima javnosti, transparentnosti i zaštićenosti podataka.

Sadržaj omogućio
Bugarska

Koje podatke pruža bugarski registar poslovnih subjekata?

Bugarskim registrom poslovnih subjekata upravlja Agencija za registar pri Ministarstvu pravosuđa. U registar se upisuju poslovni subjekti i podružnice stranih poslovnih subjekata te njihovi podaci propisani zakonom. Registar poslovnih subjekata objavljuje odluke i dokumente koji se odnose na poslovne subjekte i podružnice stranih poslovnih subjekata koji u skladu sa zakonom moraju biti dostupni javnosti.

Registar poslovnih subjekata elektronička je baza podataka koja sadržava podatke o poslovnim subjektima i podružnicama stranih poslovnih subjekata koji moraju biti upisani u skladu sa zakonom i dokumente poslovnih subjekata i podružnica stranih poslovnih subjekata koji, u skladu sa zakonom, moraju biti dostupni javnosti. Spisi o poslovnim subjektima i podružnicama stranih poslovnih subjekata čuvaju se u elektroničkom obliku. Datoteke sadržavaju zahtjeve, isprave kojima se potkrjepljuju upisani podaci, izjave i druge isprave koje mogu sadržavati i osobne podatke o osobama koje zastupaju predmetni subjekt ili koje upravljaju tim subjektom.

Je li pristup bugarskom registru poslovnih subjekata besplatan?

Registar poslovnih subjekata u javnoj je domeni. Bazi podataka registra poslovnih subjekata mogu besplatno pristupiti svi. U skladu s izmjenom Zakona o registru poslovnih subjekata (ZTR) od 1. siječnja 2013. pristup datotekama o poslovnim subjektima upisanima u registar poslovnih subjekata mora se evidentirati. To znači da se skeniranim dokumentima pohranjenima u „datoteci” o određenom poslovnom subjektu pristupa na temelju elektroničkog potpisa ili na temelju potvrde koju je izdala agencija. Agencija potvrdu izdaje besplatno.

Kako pretraživati bugarski registar poslovnih subjekata?

Registar poslovnih subjekata dostupan je 24 sata dnevno na http://www.brra.bg/Default.ra.

Svatko može pretraživati registar poslovnih subjekata tražeći određeni podatak ili izjavu.

Na portalu registra poslovnih subjekata pretraživanje se može obavljati primjenom sljedećih kriterija:

 • imena ili jedinstvene identifikacijske oznake poslovnog subjekta ili podružnice stranog poslovnog subjekta,
 • imena ili identifikacijske oznake, ili tvrtke ili jedinstvene identifikacijske oznake partnera ili isključivog vlasnika kapitala,
 • imena ili identifikacijske oznake, ili tvrtke ili jedinstvene identifikacijske oznake tijela pravnog subjekta – poslovnog subjekta,
 • datoteke poslovnog subjekta, podružnice stranog poslovnog subjekta i njegovih pravnih prednika i slijednika mogu se pretraživati prema bilo kojem unesenom podatku ili izjavi.

Dostupna je i usluga koja se plaća na temelju koje korisnici mogu pretraživati cijelu bazu podataka prema vlastitim posebnim kriterijima. Pretplata za tu uslugu iznosi 30 000 BGN godišnje (prema cjeniku državnih pristojbi koje naplaćuje Agencija za upis u registar). Javna tijela mogu besplatno pristupiti cijeloj bazi podataka.

Potvrde se mogu izdavati u Agenciji za upis u registar i elektroničkim putem (pristojbe se naplaćuju u skladu s navedenim cjenikom).

Preslike dokumenata iz registra mogu se izdavati u Agenciji ili elektroničkim putem (naknade se naplaćuju u skladu s navedenim cjenikom).

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Bugarska je prihvatila načela iz primjenjivog zakonodavstva EU-a kojim se uređuje valjanost upisa ili brisanja podataka i objava dokumenata koji se odnose na poslovne subjekte. Posebna rješenja na nacionalnoj razini propisana su u Zakonu o registru poslovnih subjekata.

U skladu s tim zakonom smatra se da su s podatkom upisanim u registar od trenutka upisa upoznate treće osobe koje djeluju u dobroj vjeri. Podaci se ne mogu iskoristiti protiv trećih osoba, koje dokažu da nisu mogle biti upoznate s njima, do isteka 15 dana od dana unosa. Treće osobe mogu se pozvati na podatak koji će biti upisan iako upis još nije izvršen, osim ako je u zakonu izričito propisano da postaje važeći tek nakon upisa. Nakon brisanja upis više nije važeći. Smatra se da su treće osobe upoznate s dokumentima u registru od datuma njihova upisa u registar.

Treće osobe koje postupaju u dobroj vjeri mogu se pozvati na upis ili unos čak i ako upisani podatak ili akt ili dokument ne postoje. U odnosu na treće osobe koje postupaju u dobroj vjeri smatra se da su podaci koji nisu upisani u registar nepostojeći.

Povijest bugarskog registra poslovnih subjekata

Reforma registra započela je 1. siječnja 2008. kada je stupio na snagu Zakon o registru poslovnih subjekata. Uslijed toga:

 1. Nadležnost za vođenje registra poslovnih subjekata prenesena je sa sudova na središnje tijelo državne uprave: Agenciju za registar.
 2. Svi pokrajinski sudski registri objedinjeni su u jedinstvenu, centraliziranu elektroničku bazu podataka koja sadržava podatke koji moraju biti upisani i dokumente koji moraju biti dostupni javnosti te sve podnesene dokumente, odluke o zabrani upisa i spise o trgovačkim društvima. Zbog toga su se svi poslovni subjekti morali ponovno upisati do 31. prosinca 2011.
 3. Načelo javnosti informacija od temeljne je važnosti u postupku registracije. Agencija za registar dužna je u skladu sa zakonom osigurati otvoreni, besplatni pristup zahtjevima i priloženim dokumentima sadržanima u računalnom sustavu registra poslovnih subjekata.
 4. Postupak registracije obavlja se uporabom različitih vrsta obrazaca zahtjeva. Vrsta zahtjeva ovisi o vrsti poslovnog subjekta ili o podacima u trenutku upisa.

Kako podnijeti zahtjev za upis u registar poslovnih subjekata?

Zahtjevi se mogu podnositi fizički u bilo kojem uredu Agencije za registar ili elektronički na portalu Agencije na http://www.brra.bg/Default.ra.

Papirnati zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem lokalnom uredu Agencije za registar neovisno o tome gdje se nalazi sjedište poslovnog subjekta. Kada ih uredi Agencije prihvate, papirnati zahtjevi skeniraju se i pohranjuju kao prilozi u računalni sustav registra poslovnih subjekata. Dokumenti priloženi zahtjevima kao prilozi moraju biti izvornici ili preslike koje je ovjerio podnositelj zahtjeva ili javni bilježnik.

Elektronički zahtjevi mogu se podnositi u bilo kojem trenutku na portalu registra poslovnih subjekata.

Kako se preispituju podneseni zahtjevi?

Svakoj stavci zaprimljenoj za upis u računalni sustav registra poslovnih subjekata (zahtjev, sudska odluka, zahtjev za ispravak pogreške, zahtjev za imenovanje stručnjaka, procjenitelja, kontrolora itd.) dodjeljuje se jedinstveni referentni broj u formatu „yyyymmddhhmmss” (godina, mjesec, dan, sat, minuta, sekunda). Kada se zahtjevu za upis, sudskoj odluci ili zahtjevu dodijeli jedinstveni referentni broj, računalni sustav nasumce ih dodjeljuje službeniku na pregled. Zahtjevi za upis ili brisanje ili za unos dokumenata u skladu s člankom 14. automatski se dodjeljuju, prema redoslijedu primitka, čim službenik registra elektronički potpiše prethodno dodijeljeni zahtjev i računalni sustav prepozna da je slobodan.

Nakon izmjena Zakona o poslovnom registru u kojem je predviđeno donošenje rješenja u roku utvrđenom u članku 19. stavku 2. računalni sustav dobio je funkciju kojom se omogućuje pregledavanje zahtjeva prethodno navedenim redoslijedom do kraja roka od tri dana. Mogući su sljedeći različiti ishodi:

 • navodi koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog pregleda i odmah ih unio u račun poslovnog subjekta i koje treba provoditi u roku predviđenom u članku 19. stavku 2. ZTR-a,
 • odbijanje koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog pregleda i odmah ga unio u račun poslovnog subjekta,
 • nalog za upis koji je elektronički potpisao službenih registra nakon završenog pregleda koji se do isteka roka iz članka 19. stavka 2. ZTR-a prikazuje na računu poslovnog subjekta kao „u iščekivanju isteka roka od tri dana”. Nakon isteka zakonskog roka računalni sustav automatski izvršava unos i generira broj unosa u prethodno navedenom formatu. Godinu, mjesec i dan dodjeljuje računalni sustav u trenutku automatske objave, a sat, minuta i sekunda odnose se na vrijeme kada je službenik registra prethodni dan naložio upis.

Što se nalazi u registru BULSTAT?

Registar BULSTAT sadržava informacije o sljedećem:

 1. pravnim osobama koje nisu poslovni subjekti;
 2. podružnicama stranih subjekata koji nisu poslovni subjekti;
 3. agencijama stranih subjekata u skladu s člankom 24. Zakona o promicanju ulaganja;
 4. stranim pravnim osobama koje se bave poslovnom djelatnošću u Bugarskoj i koje tamo imaju stalni poslovni nastan;
 5. stranim pravnim osobama čije se stvarno sjedište nalazi u Bugarskoj;
 6. stranim pravnim osobama koje su vlasnici nekretnina u Bugarskoj;
 7. ustrojstvenim jedinicama u skladu sa Zakonom o obvezama i ugovorima, uključujući obrte i osiguravajuća društva iz članka 8. Zakona o socijalnom osiguranju;
 8. subjektima koji plaćaju doprinose za socijalno osiguranje i nisu fizičke osobe;
 9. podružnicama i ograncima subjekata iz točaka 1. i 8. i ograncima poslovnih subjekata upisanih u registar poslovnih subjekata;
 10. fizičkim osobama koje obavljaju slobodno zanimanje ili rade kao poslovni subjekti;
 11. stranim državljanima koji nemaju bugarski osobni identifikacijski broj ili identifikacijski broj za stranog rezidenta i koji:
 • pružaju neovisne osobne usluge u Bugarskoj, među ostalim na temelju trajnog poslovnog nastana, sjedišta ili objekta;
 • kupuju nekretnine;
 • plaćaju doprinose za socijalno osiguranje;
 1. ostalim fizičkim osobama – koje plaćaju doprinose za socijalno osiguranje;
 2. stranim osobama / subjektima koji imaju obvezu posebne registracije u skladu s poreznim zakonom, uključujući ako su oslobođeni plaćanja poreza u skladu s međunarodnim sporazumom koji je stupio na snagu i čija je stranka Republika Bugarska.

Je li pristup registru BULSTAT besplatan?

Registar BULSTAT nije besplatan. Da biste mogli pristupiti podacima morate se registrirati i platiti naknadu. Najmanja naknada iznosi 10 BGN.

Povijest registra BULSTAT

U skladu s odlukom Nacionalne skupštine od 8. lipnja 1995. zadaća uspostave, održavanja i razvoja registra BULSTAT dodijeljena je Državnom zavodu za statistiku (DZS). Objedinjeni državni registar poslovnih subjekata „BULSTAT” pušten je u rad u Republici Bugarskoj 1. siječnja 1996. Nacionalna skupština donijela je 17. lipnja te godine Zakon o statistici. U tom zakonu propisan je način uspostave, funkcioniranja i uporabe objedinjenog registra BULSAT za identifikaciju subjekata koji se bave poslovnim djelatnostima na državnom području Republike Bugarske. Registar BULSTAT postao je jedan od glavnih upravnih registara u državi i njegovi su podaci dostupni od 2000. na web-mjestu registra.

Upravljanje registrom BULSTAT preneseno je 11. kolovoza 2005. na Agenciju za registar. U skladu sa Zakonom o registru poslovnih subjekata koji je tada bio na snazi, poslovni subjekti i podružnice stranih poslovnih subjekata upisani u registre poslovnih subjekata i zadruga na pokrajinskim sudovima morali su od 1. kolovoza 2008. ponovno izvršiti upis kod Agencije za registar do 31. prosinca 2011.

Kako podnijeti zahtjev za upis u registar BULSTAT?

Ovisno o njihovu statusu, subjekti koji se žele upisati u registar BULSTAT moraju dostaviti sljedeće:

1. presliku odluke ili neke druge isprave kako slijedi:

(a) pravne osobe: akt o osnivanju i ispravu u kojoj su navedene fizičke osobe koje upravljaju subjektom i/ili ga zastupaju;

(b) agencije stranih subjekata u skladu s člankom 24. Zakona o promicanju ulaganja: ispravu kojom se potvrđuje upis u Bugarsku trgovačku i industrijsku komoru (BCCI);

(c) strane pravne osobe: ispravu kojom se potvrđuje obavljanje poslovnih djelatnosti u Bugarskoj; ovjerenu ispravu kojom se potvrđuje da predmetna pravna osoba potječe iz predmetne države;

(d) ustrojstvene jedinice bez pravne osobnosti u skladu sa Zakonom o obvezama i ugovorima i zavodi za osiguranje u skladu s člankom 8. Zakona o socijalnom osiguranju: ugovor o trgovačkom društvu i potvrdu o registraciji u Nacionalnoj poreznoj agenciji;

(e) podružnice i ogranci: ispravu kojom se potvrđuje njihovo osnivanje i navode osobe koje njima upravljaju i/ili ih zastupaju;

(f) subjekti koji nisu oni iz točaka (a) do (e) i koji plaćaju doprinose za socijalno osiguranje: isprave kojima dokazuju identitet i/ili obavljanje određene djelatnosti, ako je to propisano zakonom;

2. zahtjev za standardni obrazac koji je odobrio izvršni direktor Agencije za registar;

3. osobnu iskaznicu, kada se upisuje zatvaranje/brisanje ili promjena okolnosti;

4. ispravu kojom se dokazuje plaćanje državne pristojbe u skladu s cjenikom koji je odobrilo Vijeće ministara;

5. upitnik o upisu i/ili provjeru upisa u vezi sa subjektima upisanima u posebni registar.

Nakon podnošenja isprava, upis se izvršava bez odgode.

Provjera na internetu obuhvaća sljedeće informacije:

 • jedinstveni identifikacijski broj,
 • broj subjekta,
 • djelatnost,
 • ispravu o osnivanju/promjeni/likvidaciji
 • registrirano sjedište/poslovnu adresu
 • telekomunikacijske podatke
 • podatke o upravi/predstavnicima
 • zajedničko upravno tijelo
 • sastav zajedničkog upravnog tijela: koje zastupa/kojeg zastupa
 • predmet poslovne djelatnosti
 • partnere/vlasnike
 • podjelu vlasništva.
Posljednji put ažurirano: 30/08/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici