Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Slovakia

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Slovakian kaupparekisteriin

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Millaisia tietoja Slovakian kaupparekisteristä on saatavissa?

Slovakian kaupparekisteri on julkinen rekisteri, joka sisältää lakisääteisiä tietoja yksityisistä yrittäjistä, yrityksistä ja muista oikeushenkilöistä.

Rekisteriä hallinnoi Slovakian oikeusministeriö.

Kaupparekisteriä pitävät rekisterituomioistuimet (registrový súd), jotka ovat alueoikeuksien yhteydessä toimivia piirituomioistuimia.

Onko Slovakian kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisteriin pääsy ja kaupparekisteristä saatavat otteet ovat maksullisia.

Hakujen tekeminen Slovakian kaupparekisterissä

Slovakian kaupparekisterissä voi tehdä hakuja seuraavasti:

Hakukone on käytettävissä myös englannin kielellä.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Kauppalaissa N:o 513/1991 säädetään, miltä osin kaupparekisteriin kirjattuihin tietoihin ja siihen tallennettujen asiakirjojen sisältöön voidaan vedota.

Kaupparekisteriin kirjatut tiedot ovat oikeusvoimaisia kolmansiin henkilöihin nähden niiden julkaisupäivästä lähtien. Kaupparekisteriin tallennettujen asiakirjojen sisältö on oikeusvoimainen kolmansiin henkilöihin nähden siitä päivästä lähtien, jona ilmoitus niiden tallentamisesta julkaistaan virallisessa kauppalehdessä (Obchodný vestník).
Tämän jälkeen kolmannet henkilöt voivat vedota tietoihin tai asiakirjojen sisältöön. Tämä ei päde, jos rekisteröity yritys voi osoittaa, että ne olivat jo aiemmin kolmansien tiedossa.

Jos kolmas henkilö voi osoittaa, etteivät tiedot tai asiakirjojen sisältö voineet olla sen tiedossa, rekisteröity yritys voi vedota tietoihin ja asiakirjojen sisältöön vasta 15 päivän kuluttua tietojen julkaisemispäivästä tai asiakirjojen tapauksessa rekisteriin tallentamisen tiedoksiantamispäivästä lähtien.

Tämän määräajan jälkeen voidaan rekisteröityihin tietoihin ja tallennettujen asiakirjojen sisältöön vedota keneen tahansa henkilöön nähden.
Jos rekisteröidyt tiedot tai tallennettujen asiakirjojen sisältö ovat ristiriidassa julkaistujen tietojen tai julkaistujen asiakirjojen sisällön kanssa, rekisteröity yritys voi vedota vain julkaistuun versioon kolmansiin henkilöihin nähden. Se voi kuitenkin vedota rekisteröityihin tietoihin tai tallennettujen asiakirjojen sisältöön voidessaan osoittaa, että ne olivat tässä muodossa kolmannen henkilön tiedossa.

Slovakian kaupparekisterin historiaa

Rekisteri sisältää tietoja 1. tammikuuta 2001 alkaen.

Kaupparekisteri perustettiin vuonna 1992 lain N:o 513/1991 (kauppalaki) hyväksymisen jälkeen, jolloin kaupparekisteri korvasi aiemman yhtiörekisterin.

Kaupparekisterin oikeudelliset puitteet määriteltiin kauppalaissa (27–34 §) vuoteen 2004 saakka.

1.2.2004 otettiin käyttöön uudet kaupparekisteriä koskevat oikeudelliset vaatimukset, kun niistä annettu laki tuli voimaan (laki N:o 530/2003 kaupparekisteristä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna).

Kauppalain ainoa edelleen voimassa oleva pykälä koskee rekisteröidyn henkilön oikeudellista kuvausta, rekisteritietojen pätevyyttä ja niiden julkisuutta. 28–34 § kumottiin.

Lakiin N:o 530/2003 tehty muutos johti rekisterin sähköiseen julkaisemiseen. Asiakirjat päivitetään sekä paperi- että sähköisessä muodossa.

Linkkejä

Kaupparekisteri

Slovakian kaupparekisteri

Päivitetty viimeksi: 18/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme