Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Slovakia

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Slovakian kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Slovakia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Kaupparekisteri (Obchodný register) on julkinen rekisteri, joka sisältää lakisääteisiä tietoja yksityisistä yrittäjistä, yrityksistä ja muista oikeushenkilöistä.

Rekisteriä hallinnoi Slovakian oikeusministeriö.

Kaupparekisteriä pitävät rekisterituomioistuimet (registrový súd), jotka ovat alueoikeuksien yhteydessä toimivia piirituomioistuimia.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisteri ja asiakirjarekisteri (sbírka listin) ovat julkisia. Kaupparekisteriin pääsy ja kaupparekisteristä saatavat otteet ovat maksullisia.

Rekisterituomioistuimelta voi kuitenkin saada maksutta sähköisen kaupparekisteriotteen, sähköisen kopion asiakirjarekisteriin talletetusta asiakirjasta ja sähköisen todistuksen joko siitä, että tietty asiakirja on talletettu kaupparekisteriin, tai siitä, että tiettyä asiakirjaa ei ole talletettu asiakirjarekisteriin.

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Hakukone on käytettävissä slovakin lisäksi myös englannin kielellä.

Slovakian kaupparekisterissä voi tehdä hakuja seuraavasti:

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Kauppalaissa N:o 513/1991 säädetään, miltä osin kaupparekisteriin kirjattuihin tietoihin ja siihen tallennettujen asiakirjojen sisältöön voidaan vedota.

Kaupparekisteriin kirjatut tiedot ovat oikeusvoimaisia kolmansiin nähden niiden julkaisupäivästä lähtien. Lain nojalla julkaistavien asiakirjojen sisältö on oikeusvoimainen kolmansiin nähden alkaen päivästä, jona ilmoitus niiden tallettamisesta asiakirjarekisteriin julkaistaan virallisessa kauppalehdessä (Obchodný vestník).

Tämän jälkeen kolmannet voivat vedota kyseisiin tietoihin tai tällaisten asiakirjojen sisältöön. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos rekisteröity yritys voi osoittaa, että kyseiset tiedot tai asiakirjojen sisältö olivat kolmansien tiedossa jo aiemmin.

Rekisteröity yritys voi kuitenkin vedota tietoihin ja asiakirjojen sisältöön kolmansia vastaan vasta 15 päivän kuluttua tietojen julkaisemispäivästä tai asiakirjojen tapauksessa rekisteriin tallentamisen tiedoksiantamispäivästä lähtien, jos kyseinen kolmas henkilö voi osoittaa, etteivät tiedot tai asiakirjojen sisältö voineet olla sen tiedossa aiemmin.

Tämän määräajan jälkeen voidaan rekisteröityihin tietoihin ja tallennettujen asiakirjojen sisältöön vedota keneen tahansa henkilöön nähden.

Jos rekisteröidyt tiedot tai tallennettujen asiakirjojen sisältö ovat ristiriidassa julkaistujen tietojen tai julkaistujen asiakirjojen sisällön kanssa, rekisteröity yritys voi vedota kolmansiin nähden vain julkaistuun versioon. Se voi kuitenkin vedota rekisteröityihin tietoihin tai tallennettujen asiakirjojen sisältöön voidessaan osoittaa, että ne olivat tässä muodossa kolmannen tiedossa.

Slovakian kaupparekisterin historiaa

Kaupparekisteri perustettiin vuonna 1992 lain N:o 513/1991 (kauppalaki, Obchodný zákonník) hyväksymisen jälkeen, jolloin kaupparekisteri korvasi aiemman yhtiörekisterin.

Kaupparekisterin oikeudelliset puitteet määriteltiin kauppalaissa (27–34 §) vuoteen 2004 saakka.

Uudet kaupparekisteriä koskevat oikeudelliset vaatimukset otettiin käyttöön 1. helmikuuta 2004, kun voimaan tuli kaupparekisteristä ja eräiden muiden lakien muuttamiseta ja täydentämisestä annettu erityislaki N:o 530/2003, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna. Tämän erityislain myötä osa kaupparekisteriä koskevista säännöksistä on poistettu kauppalaista.

Kaupparekisteri toimii nykyään sähköisesti. Asiakirjarekisteriä pidetään yllä sekä paperimuodossa että sähköisesti.

Linkkejä

Kaupparekisteri

Obchodný register SR

Päivitetty viimeksi: 26/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.