Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Kreikan kaupparekisteristä on saatavissa?

Kreikan kaupparekisteriä kutsutaan yleiseksi kaupparekisteriksi (Genikó Emporikó Mitróo, G.E.MI). Siitä on säädetty lailla 3419/2005 (Kreikan virallinen lehti Α 297, 6.12.2005). Rekisterissä on pääomayhtiöitä ja henkilöyhtiöitä koskevat tiedot ja asiakirjat. Yleisen kaupparekisterin verkkosivusto on kansallinen julkaisu, jolla julkaistaan kaupallisia tietoja. Yleiseen kaupparekisteriin on kirjattava lain 3419/2005 1(1) §:ssä tarkoitetut henkilöt ja henkilöryhmät.

Yleisen kaupparekisterin verkkosivustolta voi etsiä julkaistuja kaupallisia tietoja seuraavanlaisista yrityksistä:

a) luonnolliset henkilöt, jotka ovat kaupan alan toimijoita ja joilla on kaupallinen kotipaikka tai toimipaikka tai jotka harjoittavat kaupallista toimintaa päätoimipaikan tai toissijaisen toimipaikan kautta Kreikassa

b) henkilöryhmät, jotka harjoittavat kaupallista toimintaa päätoimipaikan tai toissijaisen toimipaikan kautta Kreikassa, ja kaikki kaupalliset yritykset, jos ne on perustettu Kreikan lainsäädännön mukaisesti, kuten avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, kommandiittiosakeyhtiöt, yksityisoikeudelliset osuuskunnat (joita ovat keskinäiset yritykset ja osuustoiminnalliset luottolaitokset), yksityiset pääomayhtiöt, yksityiset osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt sekä henkilöt, joilla on 27.11/14.12.1926 annetun presidentin asetuksen 39 artiklan mukainen ilmoitusvelvollisuus

c) eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät, jotka perustetaan asetuksen (ETY) N:o 2137/85 (EYVL L 199, oikaistuna kreikaksi EYVL:ssä L 247) mukaisesti ja joiden päätoimipaikka on Kreikassa

d) eurooppayhtiöt, jotka perustetaan asetuksen (EY) N:o 2157/2001 (EYVL L 294) mukaisesti ja joiden päätoimipaikka on Kreikassa

e) eurooppaosuuskunnat, jotka perustetaan asetuksen (EY) N:o 1435/2003 (EUVL L 207) mukaisesti ja joiden päätoimipaikka on Kreikassa

f) edellisissä kohdissa tarkoitettujen rekisteröitymisvelvollisten, joiden päätoimipaikka tai kotipaikka on Kreikassa, on ilmoitettava rekisteriin myös Kreikassa toimivat sivuliikkeet

g) ulkomaisten yritysten, joihin viitataan direktiivin 68/151/ETY (virallinen lehti L 65), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2003/58/EY (EUVL L 221) 1 artiklalla, 1 artiklassa ja joiden kotipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, on ilmoitettava rekisteriin Kreikassa toimivat sivuliikkeensä ja agentuurinsa

h) ulkomaisten yritysten, joiden kotipaikka on kolmannessa maassa ja joiden oikeudellinen muoto vastaa jonkin g kohdassa tarkoitetun ulkomaisen yrityksen muotoa, on ilmoitettava rekisteriin Kreikassa toimivat sivuliikkeensä ja agentuurinsa

i) luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden tai henkilöryhmien, joiden päätoimipaikka tai kotipaikka on ulkomailla ja joita kohdat g ja h eivät koske, on rekisteröitävä sivuliikkeensä ja agentuurinsa, joiden kautta ne harjoittavat kaupallista toimintaa Kreikassa

j) yhteisyritykset

k) julkisoikeudelliset yritykset, joita tarkoitetaan siviililain 784 §:ssä ja

l) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja henkilöryhmät, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa taloudellista toimintaa tai elinkeinotoimintaa, ilman että he ovat kaupan alan toimijoita.

Mitä asiakirjoja tai tietoja Kreikan kaupparekisteristerissä on?

Jokaisen rekisteröitymisvelvollisen yrityksen on toimitettava seuraavat tiedot:

a) yrityksen, sivuliikkeen tai agentuurin rekisterinumero

b) rekisteripalvelu tai rekisterin osasto, joka hoiti tietojen ensimmäisen tai myöhemmän rekisteröinnin, javastuuvirkamiehen koko nimi

c) rekisteröintihakemuksen numero ja rekisterinumero

d) sitä viranomaista tai palvelua koskevat tiedot, joka antoi luvan harjoittaa elinkeinoa tai ammattia tai luvan perustaa yritys tai sivuliike ja toimiluvan, jos yrityksen perustaminen tai toiminnan aloittaminen edellyttää lainsäädännössä tällaisen luvan myöntämistä

e) oikeuden päätökset, joilla ilmoitetaan yrityksen asettamisesta maksukyvyttömyys- tai sovittelumenettelyyn tai muuhun kollektiiviseen menettelyyn velkojien vaatimusten täyttämiseksi; lisäksi rekisteröidään selvittäjien, maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien, edunvalvojien ja pesänhoitajien koko nimi, vanhempien koko nimi, henkilökortin tai passin numero, syntymäaika ja ‑paikka, kansallisuus ja kotiosoite,

f) yksityiskohtaiset tiedot tuomioistuimen päätöksestä, jotka koskevat e kohdassa tarkoitetun oikeudellisen tilanteen päättämistä, keskeyttämistä tai lopettamista

g) tiedot, jotka on julkaistava konkurssilainsäädännön mukaisesti

h) tiedot vireillä olevista maksukyvyttömyys- tai sovitteluhakemuksista tai muihin kollektiivisiin menettelyihin liittyvistä hakemuksista, joilla pyritään täyttämään velkojien vaatimukset

i) yrityksen sivuliikkeiden tai agentuurien lukumäärä Kreikassa sekä jokaisen osoite ja rekisterinumero

j) yrityksen ulkomailla sijaitsevien sivuliikkeiden tai agentuurien lukumäärä sekä jokaisen osoite ja tiedot.

Ι. Kreikassa kotipaikkaansa pitävistä pääomayhtiöistä ilmoitetaan rekisteriin ja julkaistaan seuraavat tiedot:

a) perustamiskirja ja yhtiöjärjestys

b) perustamiskirjaan tai yhtiöjärjestykseen tehdyt muutokset, mukaan lukien yrityksen eliniän pidentäminen, sekä perustamiskirjaan tai yhtiöjärjestykseen myöhemmin tehdyt muutokset, voimassaolevien muutettujen asiakirjojen koko teksti

c) sellaisten henkilöiden asettaminen, tehtävän päättyminen ja henkilötiedot, jotka joko lakisääteisenä toimielimenä tai sellaisen jäseninä:

– ovat kelpoisia edustamaan yhtiötä suhteessa ulkopuolisiin; jos tällaisia henkilöitä on useita, on ilmoitettava, onko kyseisillä henkilöillä tällainen kelpoisuus yksin vai yhdessä

– käyttävät puhevaltaa oikeudenkäynneissä

– osallistuvat yhtiön hallintoon, johtoon tai valvontaan

d) merkityn pääoman määrä vähintään kerran vuodessa, kun yhtiön pääoma on vahvistettu perustamiskirjassa tai yhtiöjärjestyksessä, jollei merkityn pääoman korottamiseksi ole tarpeen muuttaa yhtiöjärjestystä

e) kunkin tilikauden tilinpäätösasiakirjat, jotka on julkaistava neuvoston direktiivien 78/660/ΕTY (EYVL L 222, 14.8.1978), 83/349/ΕTY (EYVL L 193, 18.7.1983), 86/635/ΕTY (EYVL L 372, 31.12.1986) ja 91/674/ΕTY (EYVL L 374, 31.12.1991) mukaisesti

f) kotipaikan muutokset

g) yhtiön purkautuminen

h) tuomioistuimen päätös yhtiön pätemättömyydestä

i) selvitysmiesten määrääminen ja heidän henkilötietonsa

j) selvitystilan päättyminen ja rekisteristä poistaminen.

ΙΙ. Ulkomaisten yritysten, joihin viitataan direktiivin 68/151/ETY (virallinen lehti L 65), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2003/58/EY (EUVL L 221) 1 artiklalla, 1 artiklassa ja joiden kotipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, sivuliikkeistä ilmoitetaan rekisteriin ja julkaistaan seuraavat tiedot:

a) sivuliikkeen osoite

b) sivuliikkeen toiminnan tarkoitus

c) jäsenvaltion rekisteri, jossa yritykselle on asiakirjavihko, jossa mainitaan yrityksen rekisterinumero

d) yhtiön nimi ja oikeudellinen muoto sekä sivuliikkeen nimi, jos sillä on eri nimi kuin yhtiöllä

e) sellaisten henkilöiden asettaminen, tehtävän päättyminen ja henkilötiedot, jotka ovat kelpoisia edustamaan yhtiötä suhteessa ulkopuolisiin ja käyttämään sen puhevaltaa oikeudenkäynneissä

i) yhtiön lakisääteisenä hallintoelimenä tai tällaisen elimen jäseninä yhtiön, direktiivin 2009/101/ΕY (ΕYVL L 258, 1.10.2009) 2 artiklan 1 kohdan julkistaman tiedon mukaisesti

ii) yhtiön pysyvinä edustajina sivuliikkeen toiminnassa, heidän toimivaltaansa koskevin maininnoin

f) yhtiön purkautuminen, selvitysmiesten määrääminen, heidän henkilötietonsa ja toimivaltansa, selvitystilan päättyminen ja sitä koskevan merkinnän tekeminen jäsenvaltion rekisteriin, maksukyvyttömyysmenettelyt, akordit ja vastaavat yhtiötä koskevat menettelyt

g) julkistamisvelvollisuus koskee yhtiön tilinpäätösasiakirjoja vain sellaisina kuin ne on laadittu, tarkastettu ja julkistettu noudattaen sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jonka alainen yhtiö on, direktiivien 78/660/ΕTY (EYVL L 222, 14.8.1978), 83/349/ΕTY (EYVL L 193, 18.7.1983) ja 84/253/ΕTY (EYVL L 126/20, 12.5.1984) mukaisesti

h) sivuliikkeen lopettaminen.

Miten Kreikan kaupparekisteriin tehdään hakuja?

Kreikan yleisen kaupparekisterin nettisivulla voi etsiä yrityksestä julkaistuja kaupallisia tietoja käyttämällä yhtä seuraavista yritystä koskevista tiedoista:

  1. verotunnistenumero (Α.Φ.Μ.) tai
  2. yleisen kaupparekisterin (Γ.Ε.ΜΗ) numero tai
  3. yrityksen nimi tai
  4. tuotenimi.

Onko Kreikan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaikilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus tutustua yritystä koskeviin tietoihin yleisessä kaupparekisterissä maksutta. Kaikki asiakirjat, tiedot tai ilmoitukset, jotka joko rekisteripalvelu tai rekisteröitymisvelvollinen on julkistanut yleisessä kaupparekisterissä, voi myös tallentaa digitaalisesti omalle laitteelleen tai tulostaa tai jäljentää muulla tavoin. Viralliset (aidot) todistukset tai jäljennökset asiakirjoista tai tiedoista, jotka yrityksestä on tallennettu yleiseen kaupparekisteriin, voi saada kirjautumalla maksutta yleisen kaupparekisterin avoimeen palveluun.

Virallisten todistusten tai asiakirjojen tai tietojen jäljennösten saaminen edellyttää maksun suorittamista etukäteen käytettävissä olevan sähköisen välineen kautta. Todistukset tai jäljennökset asiakirjoista tai tiedoista voidaan toimittaa kahdella tavalla: sähköisesti yleisen kaupparekisterin sähköisen sovelluksen kautta tai postitse tilaajalle kaikkialla maailmassa.

Miten Kreikan kaupparekisteristä toimitettujen virallisten todistusten tai jäljennösten oikeellisuus tarkastetaan?

Virallisten todistusten tai jäljennösten oikeellisuuden tarkastus tapahtuu   Kreikan yleisen kaupparekisterin kautta.

Asiakirjan saaminen edellyttää sitä, että täyttää haluamansa todistuksen tai jäljennöksen viitenumeron, yleisen kaupparekisterin yritykselle antaman rekisterinumeron ja sen rekisteripalvelun nimen, joka antoi asianomaiselle kyseisen asiakirjan.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Yritystä koskevaan tietueeseen tallennetut asiakirjat ovat luotettavia, koska yleinen kaupparekisteri on ainoa kaupallisia tietoja yrityksistä tarjoava sivusto ja direktiivin 2009/101/EY 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu sähköisessä muodossa oleva kansallinen virallinen julkaisu, jolla julkistetaan kaupallisia tietoja.

Kreikan yleinen kaupparekisteri on liitetty yhteen muiden jäsenvaltioiden rekistereiden kanssa (kansallisia rekistereitä koskevan) lainsäädännön mukaisesti keskitettyjen tietoteknisten välineiden (eurooppalaisen keskusjärjestelmän) avulla osana direktiivissä 2012/17/EY mainittua rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää.

Asiakirjat ja tiedot rekisteröidään Kreikan yleiseen kaupparekisteriin sen jälkeen, kun rekisterin palvelu on tarkastanut niiden lainmukaisuuden, oikeellisuuden, selkeyden ja täydellisyyden sekä sen, onko kaikki voimassa olevan lainsäädännön mukaiset maksut suoritettu. Jos tästä tarkastuksesta ei ilmene mitään, mikä estäisi rekisteröinnin, yleisen kaupparekisterin toimivaltainen palvelu rekisteröi yrityksen tiedot yleiseen kaupparekisteriin.

Jos hakemus, esitetyt asiakirjat tai muut liiteasiakirjat eivät täytä laissa säädettyjä edellytyksiä, eivät ole oikeita tai täydellisiä, yleisen kaupparekisterin toimivaltainen palvelu pyytää kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla, että asianomainen henkilö selventää, korjaa tai täydentää hakemusta, esitettyjä asiakirjoja tai muita liiteasiakirjoja vaaditulla tavalla viiden työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona hän vastaanotti tällaisen pyynnön. Tätä määräaikaa voidaan pidentää jopa yhteen kuukauteen, jos se on tarpeen olosuhteiden tai rekisteröitävien tietojen laadun vuoksi. Määräajan pidentäminen pidentää automaattisesti muita lakisääteisiä määräaikoja, joita sovelletaan tietojen rekisteröimiseen kaupparekisteriin. Jos viiden työpäivän tai pidennetty kuukauden määräaika ylittyy ilman rekisteröitymisvelvollisen yhteydenottoa tai jos tämä toimittaa tietoja, joiden ei katsota täyttävän laissa säädettyjä edellytyksiä, tai ne eivät ole oikeita tai täydellisiä, rekisteröintihakemus hylätään rekisteröitymisestä vastaavan palvelun perustellulla päätöksellä. Sen lisäksi rekisteröintihakemukseen liittyvät maksut menetetään kaupparekisterille.

Rekisteröitymisestä yleiseen kaupparekisteriin aiheutuu avoimille yhtiöille, kommandiittiyhtiöille, kommandiittiosakeyhtiöille, julkisille osakeyhtiöille, yksityisille osakeyhtiöille, yksityisille pääomayhtiöille, yksityisoikeudellisille osuuskunnille, eurooppalaisille taloudellisille etuyhtymille, joista säädetään asetuksessa (ETY) N:o 2137/85 (EYVL L 199, oikaistuna kreikaksi EYVL:ssä L 247) ja joiden kotipaikka on Kreikassa,   eurooppayhtiöille, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 2157/2001 (EYVL L 294) ja joiden päätoimipaikka on Kreikassa, eurooppaosuuskunnille, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1435/2003 (EUVL L 207) ja joiden päätoimipaikka on Kreikassa, ja siviililain 784 §:ssä tarkoitetuille julkisoikeudellisille yrityksille seuraavaa:

a) edellisessä kohdassa tarkoitetut perusteilla olevat oikeushenkilöt saavat oikeushenkilöyden

b) yritysten muutoksiin sovellettavan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti yritysmuodon muutoksen rekisteröivät yritykset muuttuvat julkisiksi osakeyhtiöiksi, yksityisiksi osakeyhtiöiksi, yksityisiksi pääomayhtiöiksi, yksityisoikeudellisiksi osuuskunniksi, eurooppalaisiksi taloudellisiksi etuyhtymiksi, eurooppayhtiöiksi ja eurooppaosuuskunniksi

c) yhtiöjärjestys muuttuu

d) yrityksen sulautuminen tai jakautuminen, mikä edellyttää vain tapahtuman rekisteriröintiä ennen kuin sulautuva tai jakautuva yritys poistetaan rekisteristä

e) yhtiön purkautuminen osakkaiden päätöksellä tai hallinnollisella asiakirjalla

f) yritys aloittaa uudelleen toiminnan.

Lain 3419/2005 4 §:n mukaisesti yleiseen kaupparekisteriin rekisteröityjä tietoja pidetään laillisina ja asianmukaisina.

Pitäisikö Kreikan kaupparekisteristä tietää vielä jotain erityistä?

Yleisen kaupparekisterin verkkosivusto on direktiivin 2009/101/ΕY (ΕUVL L 258, 1.10.2009) 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu kansallinen virallinen julkaisu, jolla julkistetaan kaupallisia tietoja. Rekisterin verkkosivustolla julkaistaan yleinen nimihakemisto, tietue ja kaikki muut rekisterin tiedot, jotka ovat yleisesti käytettävissä. Kaikilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus tutustua ilmaiseksi yleisessä kaupparekisterissä oleviin tietoihin. He voivat myös tallentaa digitaalisesti omalle laitteelleen tai tulostaa tai muulla tavoin jäljentää kaikki asiakirjat, tiedot tai ilmoitukset, jotka joko rekisteripalvelu tai rekisteröitymisvelvollinen on julkistanut yleisessä kaupparekisterissä.

Osana rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää Kreikan yleinen kaupparekisteri on sähköisesti yhteydessä muihin kansallisiin rekistereihin ja antaa tietoa a) muihin kansallisiin rekistereihin tallennetuista tiedoista, jotka koskevat pääomayhtiöitä, joilla on kotipaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa, ja niiden sivuliikkeitä, joiden kotipaikka on eri jäsenvaltiossa kuin emoyhtiön, ja b) lain 3419/2005 6 §:n 2a ja 2b momentissa tarkoitetuista tiedoista, jotka koskevat pääomayhtiöitä, joiden kotipaikka on Kreikassa, ja niiden sivuliikkeitä saman lain 1 §:n g momentin nojalla. Lisäksi yleinen kaupparekisteri vastaa kysymyksiin, joita yksittäiset käyttäjät esittävät rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän tarjoaman ainoan eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen (portaalin) kautta edellä b kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

Yritysten hallitus ja yleinen kaupparekisteri (joka kuuluu talous-, kehitys- ja matkailuministeriön kauppa- ja kuluttajansuoja-asioiden pääsihteeristön markkinoista vastaavan pääosaston alaisuuteen) ovat toimivaltaisia vastaamaan eurooppalaisen sähköisen portaalin kautta esitettyihin kysymyksiin lain 3419/2005 6 §:n 2a ja 2b momentissa tarkoitetuista asiakirjoista ja tiedoista, jotka koskevat yrityksiä, joiden osakkeita noteerataan Ateenan pörssissä, pankkeja ja niiden sivuliikkeitä jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, vakuutusyhtiöitä ja niiden sivuliikkeitä jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, sijoitusrahastoja, sijoitusrahastoja hoitavia rahastoyhtiöitä, kiinteistösijoitusrahastoja, kiinteistösijoitusyhtiöitä, varoja ja velkoja hallinnoivia osakeyhtiöitä, sijoituspalveluja tarjoavia osakeyhtiöitä, sekä jalkapallo- ja koripalloseurojen osakeyhtiöitä.

Lisäksi jokaisella kauppakamarilla on oma rekisteripalvelu, jolla on muun muassa toimivalta vastata eurooppalaisen sähköisen portaalin kautta lähetettyihin kysymyksiin, jotka koskevat lain 3419/2005 6 §:n 2a ja 2b momentissa tarkoitettuja tietoja ja muiden kuin edellä mainittujen yritysten oikeudellista muotoa.

Huomautus: Edellä on esitetty vain yleiskatsaus tietoihin, joita on tarjolla Kreikan yleisessä kaupparekisterissä (Γ.Ε.ΜΗ.) sekä jäsenvaltioiden kansallisissa rekistereissä. Lisätietoja oikeuskehyksestä on saatavilla Kreikan yleisen kaupparekisterin (G.Ε.ΜI.) verkkosivustolla.

Linkkejä:

Kreikan yleinen sähköinen kaupparekisteri (G.E.MI)

Luonnollisen henkilön rekisteröiminen yleiseen sähköiseen kaupparekisteriin (G.E.ΜI.)

Yrityksen rekisteröiminen yleiseen sähköiseen kaupparekisteriin (G.E.ΜI.)

Yleisen kaupparekisterin (G.Ε.ΜI.) palvelujen myöntämien todistusten ja asiakirjojen oikeellisuuden tarkastaminen

Yleistä kaupparekisteriä (Γ.Ε.ΜI.) koskeva lainsäädäntö

Yleisen kaupparekisterin (Γ.Ε.ΜI.) sähköisiä palveluja koskevat ryhmäkirjeet ja yleisen kaupparekisterin ryhmäkirje

Päivitetty viimeksi: 03/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.