Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Bulgaria

Tässä osiossa esitellään Bulgarian kaupparekisteri ja BULSTAT-rekisteri. Bulgaria takaa, että nämä rekisterit ovat julkisuuden, avoimuuden ja tietoturvallisuuden periaatteiden mukaisia.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Millaisia tietoja Bulgarian kaupparekisteri tarjoaa?

Bulgarian kaupparekisteriä hallinnoi oikeusministeriön alainen rekisterivirasto (Agentsia po vpisvaniata). Kaupparekisterissä on tiedot elinkeinonharjoittajista (eli yrityksistä) ja ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeistä sekä sellaisista niitä koskevista seikoista, jotka on lain mukaan merkittävä rekisteriin. Lisäksi kaupparekisterissä julkaistaan sellaiset elinkeinonharjoittajia ja ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeitä koskevat asiakirjat, joiden on lain mukaan oltava julkisesti saatavilla.

Kaupparekisteri on sähköinen tietokanta. Kutakin elinkeinonharjoittajaa ja ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikettä varten luodaan oma sähköinen tiedosto. Siihen merkitään hakemukset, rekisteriin kirjattuja seikkoja tukevat asiakirjat, julkaistut ja muut asiakirjat, jotka voivat sisältää myös elinkeinonharjoittajan edustajien tai johtohenkilöiden henkilötietoja.

Onko Bulgarian kaupparekisterin käyttö maksutonta?

Kaupparekisteri on julkinen. Kuka tahansa voi tutustua kaupparekisterin tietokantaan vapaasti ja maksutta. Kaupparekisterilakiin (Zakon za targovskia registar) tehtiin 1. tammikuuta 2013 muutos, jonka mukaan tutustuminen kaupparekisteriin kirjattuja elinkeinonharjoittajia koskeviin tiedostoihin on dokumentoitava. Tämä tarkoittaa, että tutustuminen elinkeinonharjoittajaa koskevaan tiedostoon liitettyihin skannattuihin asiakirjoihin edellyttää joko sähköistä allekirjoitusta tai rekisteriviraston antamaa todistusta. Rekisterivirasto antaa tällaisen todistuksen maksutta.

Hakujen tekeminen Bulgarian kaupparekisterissä

Kaupparekisteri on käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa http://www.brra.bg/Default.ra.

Kuka tahansa voi tehdä hakuja kaupparekisterissä ja etsiä sieltä jotakin tiettyä tietoa tai asiakirjaa.

Kaupparekisterin portaalissa voi tehdä hakuja seuraavien hakukriteerien avulla:

 • elinkeinonharjoittajan tai ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen nimi tai yksilöivä tunniste
 • osakkaan tai ainoan osakkeenomistajan nimi tai henkilötunnus tai vastaavasti yritysnimi tai yksilöivä tunniste
 • oikeushenkilön (elinkeinonharjoittajan) hallintoelimen jäsenen nimi tai henkilötunnus tai yritysnimi tai yksilöivä tunniste
 • tietyn elinkeinonharjoittajan, ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen tai sen oikeudellisten edeltäjien tai seuraajien tiedostoa voi hakea minkä tahansa rekisteriin kirjatun tiedon tai asiakirjan perusteella.

Kaupparekisteri tarjoaa myös maksullista palvelua, jolloin käyttäjä voi hakea tietokannasta tietoa omien hakukriteeriensä perusteella. Pääsystä kaikkiin tietokannassa oleviin tietoihin peritään 30 000 Bulgarian levin vuosimaksu (rekisteriviraston soveltaman virallisen hinnaston mukaisesti). Viranomaisilla on maksuton pääsy kaikkiin tietokannassa oleviin tietoihin.

Todistuksia voi saada joko rekisteriviraston toimistosta tai sähköisesti. Rekisteriin kirjatuista asiakirjoista voi myös saada jäljennöksen joko rekisteriviraston toimistosta tai sähköisesti. Sekä todistuksista että jäljennöksistä peritään edellä mainitun hinnaston mukainen maksu.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Bulgarian tasavalta on hyväksynyt asianomaisen EU:n lainsäädännön mukaiset periaatteet, jotka koskevat tietojen kirjaamista rekisteriin tai poistamista rekisteristä sekä elinkeinonharjoittajiin liittyvien asiakirjojen julkaisemista. Kansallisella tasolla asiasta säädetään kaupparekisterilaissa sekä kauppalaissa (Targovskia zakon).

Kaupparekisterilain mukaisesti katsotaan, että vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet osapuolet ovat tietoisia rekisteriin kirjatusta seikasta sen kirjaamishetkestä lukien. Kyseiseen seikkaan ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan 15 päivän kuluessa kirjaamishetkestä, jos kyseiset kolmannet osapuolet voivat todistaa, ettei heidän olisi ollut mitenkään mahdollista saada kyseistä seikkaa tietoonsa. Kolmannet osapuolet voivat vedota johonkin rekisteröitävään seikkaan, vaikka sitä ei olisi vielä kirjattu rekisteriin, paitsi jos laissa säädetään erikseen, että kyseisen seikan oikeusvaikutukset alkavat vasta kirjaamisen jälkeen. Jos jokin seikka poistetaan rekisteristä, myös sen vaikutukset lakkaavat. Kolmansien osapuolten katsotaan olevan tietoisia kaupparekisterissä olevista asiakirjoista niiden julkaisupäivästä lähtien.

Vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet osapuolet voivat vedota kirjaamiseen tai julkaisemiseen, vaikka kyseistä seikkaa ei olisi kirjattu tai asiakirjaa ei olisi julkaistu rekisterissä. Seikat, joita ei ole kirjattu rekisteriin, katsotaan vilpittömässä mielessä toimiviin osapuoliin nähden mitättömiksi.

Bulgarian kaupparekisterin historia

Rekisteröintimenettelyn uudistaminen käynnistyi 1. tammikuuta 2008, kun kaupparekisterilaki tuli voimaan.

Uudistuksella oli seuraavat vaikutukset:

 1. Menettely erotettiin tuomioistuinjärjestelmästä, ja kaupparekisteristä vastaa nyt hallintoelin eli rekisterivirasto.
 2. Kaupparekisteri on keskitetty sähköinen tietokanta, johon on yhdistetty kaikki alueellisten tuomioistuinten rekisterit. Tietokanta sisältää kaikki rekisteröitävät tiedot ja julkaistavat asiakirjat sekä sähköisen jäljennöksen kaikista toimitetuista asiakirjoista, hylkäävistä päätöksistä ja yritystiedoista. Kaikkien elinkeinonharjoittajien oli uudistuksen jälkeen rekisteröidyttävä uudelleen viimeistään 31. joulukuuta 2011.
 3. Rekisteröintimenettelyn perustana on tietojen julkisuuden periaate. Rekisteriviraston on lain mukaan varmistettava, että kaupparekisterin tietojärjestelmässä oleviin rekisteröintihakemuksiin ja niihin liittyviin asiakirjoihin voi tutustua avoimesti ja maksutta.
 4. Eri rekisteröintimenettelyissä käytetään erilaisia hakulomakkeita. Käytettävä lomaketyyppi riippuu yritysmuodosta ja rekisteröintiajankohdasta.

Kaupparekisterihakemusten tekeminen

Hakemuksen voi toimittaa mihin tahansa rekisteriviraston toimistoon tai hakemuksen voi tehdä sähköisesti kaupparekisterin verkkosivuilla http://www.brra.bg/Default.ra.

Paperilla tehdyt hakemukset voidaan toimittaa mihin tahansa rekisteriviraston aluetoimistoon elinkeinonharjoittajan kotipaikasta riippumatta. Rekisteriviranomaiset hyväksyvät paperilla tehdyt hakemukset, skannaavat ne ja tallentavat ne kaupparekisterin tietojärjestelmään. Liitteenä olevien asiakirjojen on oltava alkuperäisiä tai hakijan tai notaarin oikeaksi todistamia jäljennöksiä.

Sähköisessä muodossa olevat hakemukset voidaan toimittaa milloin tahansa kaupparekisterin verkkosivujen kautta.

Toimitettujen hakemusten käsittely

Jokaiselle rekisterin tietojärjestelmään kirjattavalle asiakirjalle (rekisteröintihakemus, tuomioistuimen päätös, pyyntö virheen korjaamiseksi, pyyntö asiantuntijan/tarkastajan/valvojan jne. nimeämiseksi) annetaan yksilöllinen tunniste, joka on muotoa ”vvvvkkpphhmmss” (vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti, sekunti). Sen jälkeen tietojärjestelmä osoittaa asiakirjan sattumanvaraisesti jollekin rekisteriviranomaiselle käsittelyä varten. Rekisterin tietojärjestelmä jakaa 14 §:n mukaiset asiakirjojen rekisteröintiä, rekisteristä poistamista tai julkaisemista koskevat hakemukset rekisteriviranomaisille saapumisjärjestyksessä ja automaattisesti. Kun viranomainen on sähköisellä allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa aiemman hakemuksen käsiteltyä ja on tietojärjestelmän mukaan vapaa, hänelle osoitetaan uusi hakemus tai oikeuden päätös.

Sen jälkeen kun kaupparekisterilakia muutettiin siten, että rekisteriviranomaisten on tehtävä päätös lain 19 §:n 2 momentissa vahvistetussa määräajassa, tietojärjestelmään on lisätty uusi toiminto. Se mahdollistaa rekisteriviranomaisten suorittaman hakemusten käsittelyn kolmen päivän määrärajassa edellä mainitussa järjestyksessä. Käsittelyn lopputuloksena voi olla päätöksestä riippuen jokin seuraavista:

 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti ohjeet, jotka julkaistaan välittömästi elinkeinonharjoittajan tilillä ja joita on noudatettava kaupparekisterilain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa;
 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti kielteisen päätöksen, joka julkaistaan välittömästi elinkeinonharjoittajan tilillä;
 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti rekisteröintimääräyksen, joka on kaupparekisterilain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetun määrärajan umpeutumiseen saakka näkyvillä elinkeinonharjoittajan tilillä maininnalla ”kolmen päivän määräaika käynnissä”. Kaupparekisterin tietojärjestelmä suorittaa lakisääteisen määräajan umpeuduttua automaattisesti rekisteröinnin ja antaa tunnisteen edellä kuvattua menettelyä noudattaen. Tunnisteen vuosiluku, kuukausi ja päivä viittaavat tietojärjestelmän suorittaman automaattisen julkaisemisen tapahtumahetkeen, kun taas tunti, minuutti ja sekunti perustuvat rekisteriviranomaisen edellisenä päivänä antaman rekisteröintimääräyksen ajankohtaan.

Millaisia tietoja Bulgarian BULSTAT-rekisteri tarjoaa?

Bulgarian BULSTAT-rekisterissä on tiedot seuraavista henkilöistä tai yhteisöistä:

 1. muut oikeushenkilöt kuin elinkeinonharjoittajat
 2. ulkomaisten yhteisöjen, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia, sivuliikkeet
 3. investointien edistämistä koskevan lain (Zakon za nasarchavane na investitsiite) 24 §:ssä tarkoitetut ulkomaisten yhteisöjen edustustot
 4. ulkomaiset oikeushenkilöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa Bulgariassa ja ovat sijoittautuneet maahan pysyvästi
 5. ulkomaiset oikeushenkilöt, joiden tosiasiallinen toimipaikka sijaitse Bulgariassa
 6. ulkomaiset oikeushenkilöt, jotka omistavat kiinteää omaisuutta Bulgariassa
 7. velvoitteita ja sopimuksia koskevassa laissa (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) tarkoitetut yhteisöt, mukaan lukien käsityöläisyritykset sekä sosiaaliturvalain 8 §:ssä tarkoitetut vakuutuskassat
 8. sosiaaliturvamaksujen maksajat, jotka eivät ole luonnollisia henkilöitä
 9. edellä 1 ja 8 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen sivuliikkeet ja tytäryhtiöt sekä kaupparekisteriin kirjattujen elinkeinonharjoittajien tytäryhtiöt
 10. luonnolliset henkilöt, jotka ovat vapaiden ammattien tai käsiteollisuuden harjoittajia
 11. ulkomaan kansalaiset, joilla ei ole bulgarialaista henkilötunnusta tai ulkomaan kansalaisen henkilötunnusta ja jotka
 • tarjoavat Bulgariassa riippumattomasti henkilökohtaisia palveluja, myös pysyvän toimipaikan tai toimitilan kautta
 • hankkivat kiinteää omaisuutta
 • maksavat sosiaaliturvamaksuja
 1. muut luonnolliset henkilöt, jotka maksavat sosiaaliturvamaksuja
 2. ulkomaiset henkilöt/yhteisöt, joihin sovelletaan verolakiin perustuvaa erityistä rekisteröintiä, myös silloin kun kyseiset henkilöt/yhteisöt on vapautettu verosta sellaisen voimassa olevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti, johon Bulgarian tasavalta on liittynyt.

Onko Bulgarian BULSTAT-rekisterin käyttö maksutonta?

BULSTAT-rekisterin käyttö on maksullista. Reksiterin käyttö edellyttää kirjautumista ja käyttömaksun maksamista. Vähimmäismaku on 10 leviä.

BULSTAT-rekisterin historiaa

BULSTAT-rekisterin perustaminen, ylläpito ja kehittäminen annettiin Bulgarian kansalliskokouksen 8. kesäkuuta 1995 tekemällä päätöksellä kansallisen tilastolaitoksen tehtäväksi. Kansallinen elinkeinonharjoittajien rekisteri BULSTAT aloitti toimintansa 1. tammikuuta 1996. Kansalliskokous hyväksyi 17. kesäkuuta 1999 tilastoja koskevan lain (Zakon za statistikata), jossa säädetään Bulgarian tasavallan alueella toimivien elinkeinonharjoittajien tunnistamista koskevan yhtenäisen BULSTAT-rekisterin perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä. BULSTAT-rekisteri on maan tärkein hallinnollinen rekisteri. Vuodesta 2000 lähtien rekisterin tiedot ovat olleet saatavissa rekisteriviraston verkkosivuilla.

BULSTAT-rekisteri siirrettiin 11. elokuuta 2005 rekisteriviraston hallintoon. Kaupparekisterilain tultua voimaan 1. tammikuuta 2008 kaikkien elinkeinonharjoittajien sekä ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeiden, jotka oli rekisteröity joko kaupparekisteriin tai maakuntatuomioistuinten osuuskuntarekisteriin, piti rekisteröityä uudelleen rekisteriviraston ylläpitämään kaupparekisteriin viimeistään 31. joulukuuta 2011.

Hakemuksen tekeminen BULSTAT-rekisteriin

BULSTAT-rekisteriin rekisteröitymistä varten henkilön on toimitettava asemastaan riippuen seuraavat asiakirjat:

1. jäljennös päätöksestä tai muusta asiakirjasta seuraavasti:

a) oikeushenkilöt: perustamisasiakirja sekä asiakirja, jossa määritellään oikeushenkilöä hallinnoiva(t) ja/tai edustava(t) luonnollinen henkilö (luonnolliset henkilöt)

b) investointien edistämistä koskevan lain 24 §:ssä tarkoitettujen ulkomaisten yhteisöjen edustustot: asiakirja, joka todistaa rekisteröitymisen Bulgarian kauppa- ja teollisuuskamariin

c) ulkomaiset oikeushenkilöt: asiakirja, joka todistaa niiden harjoittavan toimintaa Bulgarian tasavallan alueella; oikeaksi todistettu asiakirja, joka todistaa ulkomaisen oikeushenkilön alkuperän sen omassa maassa

d) velvoitteita ja sopimuksia koskevassa laissa tarkoitetut yhteisöt, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, sekä sosiaaliturvalain 8 §:ssä tarkoitetut vakuutuskassat: yhtiösopimus sekä todistus kirjaamisesta kansallisen verohallinnon rekisteriin

e) sivuliikkeet ja tytäryhtiöt: asiakirja, joka todistaa niiden perustamisen ja jossa määritellään niitä hallinnoiva ja/tai edustava henkilö

f) muut kuin a–e kohdassa tarkoitetut yhteisöt, jotka maksavat sosiaaliturvamaksuja: asiakirja, jossa todistetaan niiden asema ja/tai tietyn toiminnan harjoittaminen, jos tällainen asiakirja on lain mukaan esitettävä

2. rekisteriviraston johtajan hyväksymän mallin mukainen hakemus

3. henkilökortti, kun on kyse toiminnan lakkauttamisen tai olosuhteiden muutoksen kirjaamisesta tai rekisteröinnin poistamisesta

4. asiakirja, joka todistaa, että ministerineuvoston vahvistama virallinen maksu on maksettu

5. erityisrekisteriin kirjattujen yhteisöjen osalta rekisteröintiä koskeva kyselylomake ja/tai rekisteröinti-ilmoitus.

Rekisteröinti suoritetaan viipymättä heti kun asiakirjat on toimitettu.

Tarkistettavat online-tiedot:

 • yksilöllinen tunnistenumero
 • henkilön/yhteisön nimi
 • toiminta
 • perustamis-/muutos-/lopettamisasiakirja
 • kotipaikka / hallinnollinen osoite
 • yhteystiedot
 • johtaja(t)/edustajat(t)
 • hallitus
 • hallituksen kokoonpano – edustaja(t):
 • liiketoiminnan tarkoitus
 • kumppanit/osakkaat
 • pääoman jakautuminen
Päivitetty viimeksi: 30/08/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme