Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Lichtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 24/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Liikmesriikide äriregistrid - Rahvusvahelised juhtumid

Äriregistri teave on esitatud ka Euroopa Majanduspiirkonna riikide kohta, kes ei ole ELi liikmesriigid.

Norra

Island

Liechtenstein
Norra

Brønnøysundi registrikeskus on Norra kaubandus-, tööstus- ja kalandusministeeriumile alluv valitsusasutus. Äriühingute register on üks 14 riiklikust registrist, mida haldab Brønnøysundi registrikeskus.

Äriregister vastutab kõigi Norras tegutsevate Norra ja välisettevõtete registreerimise eest. Register tagab õiguskaitse ja finantsülevaate ning on tähtis teabeallikas igaühele, kes vajab täpset teavet Norra tööstussektori osalejate kohta.

Millist teavet Norra äriregister pakub?

Norra äriühingute register annab teavet registreeritud äriühingute kohta. Brønnøysundi registrikeskuse veebilehel pääsete meie otsingumootori kaudu ligi olulisele teabele. Äriregistri teavet leiate teadete alt ning lisateavet ja ärakirju saab tellida veebipoest ning Euroopa Äriregistri (EBR) kaudu.

Põhiteave:

 • äriühingu/organisatsiooni registreerimisnumber;
 • äriühingu nimi, tegevuskoha aadress ja muud aadressid;
 • äriühingu asutamiskuupäev;
 • äriühingu põhikiri ja tegevusvaldkond;
 • ametikohad äriühingus;
 • pankrotiteave.

Teated

Äriregister teavitab kõikidest äriühingu jaoks tähtsamatest põhisündmustest. Äriregister annab teada, millal uus äriühing registreeriti, millal on registreeritud äriühingus toimunud olulised muudatused ning teavitab äriühingu likvideerimisest või registrist kustutamisest. Teadete andmebaasis säilitatakse otsitavaid andmeid alates 1. novembrist 1999. Lingil klikates avaneb uus akenTeadete ingliskeelne versioon on kättesaadav alates 2006. aasta augustist.

Tasu eest saab tellida täiendavat teavet – ärakirju ja sertifikaate, näiteks:

 • registreerimissertifikaat;
 • raamatupidamise aastaaruanded.

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Peamine teave, millele pääseb ligi meie otsingumootori kaudu, ning teadete andmebaasi teave on tasuta. Mõned teenused, näiteks ärakirjade ja sertifikaatide väljastamine, on tasulised.

Kuidas teha päringuid Norra äriregistris?

Äriregistris registreeritud äriühingute põhiteave on esitatud Brønnøysundi registrikeskuse Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel. Otsinguid saab teha äriühingu nime või registreerimisnumbri alusel Lingil klikates avaneb uus akenteadete andmebaasist.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Kolmandad isikud võivad tugineda äriettevõtete registris sisalduvale teabele kui äriühingu kohta juriidiliselt kehtivale teabele. Registreeritud teavet loetakse kolmandatele isikutele teadaolevaks teabeks. See kehtib nii teabe kui ka registreerimise aluseks olevate dokumentide kohta. Praktikas tähendab see seda, et kolmas isik peab enne äriühinguga ärisidemete loomist kontrollima äriühingu registreeritud teavet.

Eeskirjad selle kohta, millises ulatuses võib kolmas isik pidada Norra äriettevõtete registrisse kantud teavet usaldusväärseks, on sätestatud äriühingute registreerimise seaduse paragrahvis 10–1. Kokkuvõtlikult on eeskirjades sätestatud, et registreeritud teavet loetakse kolmandatele isikutele teadaolevaks teabeks.

Üksikasjalikumalt lahti seletatuna loetakse registreeritud teave kolmandatele isikutele teadaolevaks juhul, kui õigusnormidega on sätestatud kolmandate isikute õiguslik seisund seoses sellega, kas neid peetakse konkreetsest asjaolust teadlikuks või mitte.

Juhul kui registreerimisteade oleks tulnud saata registrisse (kuid ei ole saadetud) ning asjaolud on registreeritud teabega vastuolus, ei saa neid asjaolusid rakendada kolmandate isikute vastu. Erandiks on olukord, kus kolmas isik oli või oleks pidanud olema asjaolust teadlik. Sellisel juhul ei saa kolmandad isikud põhjendatult väita, et nad tuginesid registreeritud teabele.

Norra äriregistri ajalugu

Norra äriühingute register loodi 1988. aastal ning see täidab ligi 100 varasema kohaliku kaubandusregistri funktsioone.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriühingute registreerimise seadus norra keeles

 Island

Millist teavet Islandi äriregister pakub?

Ettevõtete register on maksuameti allüksus alates 2003. aastast ning haldab avalikuks kasutuseks ette nähtud andmefaili, mis sisaldab teavet järgmiste üksuste kohta:

 1. üksikisikud, ettevõtted jt ettevõtlusega seotud üksused;
 2. asutused ja riigiettevõtted;
 3. munitsipaalasutused ja -ettevõtted;
 4. ühendused, organisatsioonid ja üksused, muud kui eraisikud, kes vastutavad varahalduse eest või kannavad maksukohustust;
 5. muu tegevus, mida maksuamet / ettevõtete register peab mingil põhjusel vajalikuks registreerida ametlikus andmefailis.

Vastavalt vajadusele sisaldab register eespool nimetatud üksuste kohta järgmist teavet:

 1. nimi;
 2. registreerimisnumber, aadress;
 3. õiguslik vorm;
 4. asutamiskuupäev;
 5. juhtivtöötajate nimed, aadressid ja isikukoodid;
 6. tegevuskood (ISAT number);
 7. likvideerimine;
 8. muud andmed, mis tuleb seaduse alusel kanda registrisse.

Pärast registreerimist väljastab ettevõtete register üksusele kordumatu registreerimisnumbri.

Ettevõtete register väljastab avaliku sektori asutustele, ettevõtetele ja eraisikutele registriteavet vastavalt ministri kehtestatud määrusele teabe ulatuse ja tasude kohta.

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Teave nime, aadressi, õigusliku vormi, ISAT numbri ja käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kohta on avalikult tasuta kättesaadav maksuameti / ettevõtete registri kodulehel.

Täiendav teave on tasuline ning see peaks olema kättesaadav meie veebipoes 2016. aastal.

Kuidas teha päringuid Islandi äriregistris?

Lingil klikates avaneb uus akenMaksuameti veebilehel on võimalik otsida tasuta teavet. Kahjuks on see praegu ainult islandikeelne. Kuni veebipoe avamiseni järgmisel aastal tuleb lisateabe saamiseks ametiga ühendust võtta telefoni või meili teel.

Islandi äriregistrite ajalugu

Kuni 1980. aastani toimus ettevõtete registreerimine kohalike volinike juures üle kogu Islandi. 1980. aastal loodi osaühingutele spetsiaalne register, kuid sellistele ühingutele väljastas registreerimisnumbreid Islandi statistikaamet. Alates 1997. aastast registreeritakse ettevõtete registris kõik äriühingud, välja arvatud täisühingud, ja alates 2014. aastast registreeritakse registris eranditult kõik ühingud, mistõttu on Islandil praegu ainult üks ametlik äriregister – ettevõtete register.

 Liechtenstein

Liechtensteini äriregister (Handelsregister) on tegev kogu riigis. Äriregistrit haldab Vaduzis asuv justiitsministeerium (Amt für Justiz).

Äriregister on avalik register ning eeldatakse, et see on täpne. Registri põhieesmärk on tagada kaubanduse õiguskindlus, avalikustades eraõiguslikud õigussuhted, eriti seoses äritegevusse kaasatud füüsiliste ja juriidiliste isikute vastutuse ja tegutsemisõigusega.

Millist teavet Liechtensteini äriregister pakub?

Äriregister sisaldab teavet kõigi registreeritud juriidiliste isikute kohta, kelle registrijärgne asukoht on Liechtensteini Vürstiriik, samuti Liechtensteini usaldusfondide (Treuhänderschaften) kohta. Teave hõlmab üksikasju ja suhteid, millest osa registrisse kandmine on seaduse alusel kohustuslik ja osa vabatahtlik, lisaks asjaomaseid tõendavaid dokumente.

Registreerimata usaldusfondide dokumendid ning registreerimata sihtasutuste (Stiftungen) andmed on samuti kantud äriregistrisse.

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Äriregistrile juurdepääs on tasuline.

Osaline teave iga äriregistrisse kantud juriidilise isiku kohta ja muu juriidiline teave on tasuta saadaval registri äriühingute sisujuhis (Firmenindex) lingi Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml kaudu ning täieliku sertifitseeritud väljavõtte saab tellida tasu eest sama lingi kaudu.

Kuidas teha päringuid Liechtensteini äriregistris?

Äriregister koos teadete ja tõendavate dokumentidega on avalik.

Äriühingute sisujuhi (Firmenindex) kaudu saab otsida registreeritud juriidilist isikut nime, ärinime või registreerimisnumbri alusel.

Kui usaldusväärne on äriregistris esitatud teave?

Direktiiviga 2012/17/EL muudetud direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3a kohaselt teevad liikmesriigid kättesaadavaks teabe, mis selgitab riiklikke õigusnorme, mille alusel kolmandad isikud võivad tugineda artiklis 2 osutatud andmetele ja dokumendiliikidele. EMP Ühiskomitee 8. oktoobri 2013. aasta otsuses sätestatakse, et direktiiv 2012/17/EL tuleb inkorporeerida EMP lepingusse.

Välja arvatud õigusaktidega sätestatud juhtudel, mille puhul on nõutav üksnes osaline avaldamine või väljavõtete avaldamine, avaldab justiitsministeerium ametlikus teatajas äriregistri kanded täies mahus ja viivitamata (isikute ja ettevõtete seaduse (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) artikli 956 lõige 1). Liechtensteini Vürstiriigi ametlik väljaanne on elektrooniline ametlik teataja (Amtsblatt) (väljaannete seaduse (Kundmachungsgesetz) artikkel 16).

Äriregistri kandeid, muudatusi ja kustutatud andmeid võib iga heas usus tegutsev isik pidada usaldusväärseks. Kande, muudatuse või kustutuse sisu võib kasutada registreeritud isiku vastu eeldusel, et andmed esitati isiku soovil (isikute ja ettevõtete seaduse artikli 948 lõiked 1 ja 2).

Seoses kolmandate isikutega loetakse äriregistri kanne kehtivaks kande avaldamisele järgneval päeval, eeldusel et avaldamiseks on õiguslik alus (isikute ja ettevõtete seaduse artikli 947 lõige 2).

Vastavalt isikute ja ettevõtete seaduse artiklile 949 on äriregistri kirje avalikustatud ning pärast registreerimise jõustumist kolmandate isikute suhtes ei ole isikul enam õigust esitada vastuväidet, et kandest ei oldud teadlik. Kuid kui on olemas nõue, et teatav konkreetne asjaolu peab olema registreeritud ning kõnealune asjaolu ei olnud registreeritud, saab seda kasutada kolmanda isiku vastu ainult juhul, kui on võimalik tõestada, et kolmas isik oli sellest teadlik.

Äriregistri ajalugu

Liechtensteini äriregistri andmed kanti esialgu indekskaartidele. Kõik praegused andmed, samuti suur hulk varasemaid andmeid on nüüd saadaval elektrooniliselt.

Lisateave

Äriregistri kanded avaldatakse seadusega nõutud vormis elektroonilises teatajas ning neid võivad kolmandad isikud pidada usaldusväärseks alates avaldamisele järgnevast päevast. Registrikande ja avaldatud teabe vaheliste vastuolude korral on ülimuslik registrikanne.

Äriregistris sisalduvate kannete avaldamine ja jõustumine

Äriregistri andmete avalik kättesaadavus

Äriregister koos teadete ja tõendavate dokumentidega on avalik. Kanded on kõigile kättesaadavad. Aktsiaseltside (Aktiengesellschaften), usaldusühingute (Kommanditaktiengesellschaften) ja osaühingute (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) dokumendid on kättesaadavad ilma registreerimiseta; muu õigusliku vormiga organite puhul peab päringu esitaja tõendama õigustatud huvi (isikute ja ettevõtete seaduse artikkel 953).

Kannete avaldamine

Välja arvatud juhtudel, kus õigusaktidega sätestatakse, et nõutav on ainult osaline avaldamine või väljavõtete avaldamine, avaldab justiitsministeerium ametlikus teatajas äriregistri kanded täies mahus ja viivitamata. Kõik dokumendid ja andmed, mis tuleb seaduse alusel esitada ja avaldada, avaldatakse samal viisil (isikute ja ettevõtete seaduse artikkel 956 jj). Avaldatud teabele saab otseselt tugineda iga isiku suhtes avaldamise päeva lõpust alates.

Aktsiaseltside (Aktiengesellschaften), usaldusühingute (Kommanditaktiengesellschaften) ja osaühingute (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) teated avaldatakse ametlikus teatajas kannete, tõendavate dokumentide ja andmete juures viidetena. Sama kehtib ka juhul, kui juriidiline isik tegeleb kommertskaubandusega. Teistel juhtudel esitatakse teated viidetena registrikannete juures (isikute ja ettevõtete seaduse artikkel 957)

Kannete jõustumine kolmandate isikutega tehingute tegemisel

Seoses kolmandate isikutega loetakse äriregistri kannet kehtivaks kande avaldamisele järgneval päeval, eeldusel et avaldamiseks on õiguslik alus (isikute ja ettevõtete seaduse artikli 947 lõige 2).

Aktsiaseltside (Aktiengesellschaften), usaldusühingute (Kommanditaktiengesellschaften) ja osaühingute (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) puhul ei saa registreeritud ja avaldatud asjaolule kolmanda isiku suhtes vahetult tugineda, kui see on seotud juriidilise tehinguga, mis teostatakse viieteistkümne päeva jooksul pärast kande jõustumise kuupäeva ning kolmas isik suudab tõestada, et ta ei olnud asjaolust teadlik ning ei saadud eeldada, et ta oleks asjaolust teadlik (isikute ja ettevõtete seaduse artikli 949 lõige 1a).

Pärast registreerimise jõustumist suhetes kolmandate isikutega ei ole isikul enam õigust esitada vastuväiteid selle kohta, et nad ei olnud kandest teadlikud (isikute ja ettevõtete seaduse artikli 949 lõige 1).

Äriregistri kanded sisaldavad asjaolusid kinnitavaid täielikke tõendeid, kui ei ole näidatud, et need on valed (isikute ja ettevõtete seaduse artikli 949 lõige 3).

Esitatud ja avaldatud kande vahelised vastuolud

Registrikande ja avaldatud teabe vaheliste vastuolude korral on ülimuslik registrikanne, millele järgneb avaldatud teave ning viimasena tõendavate dokumentide sisu. Registrikande ja avaldatud teabe vaheliste vastuolude korral saavad heas usus tegutsevad kolmandad isikud samuti tugineda selle isiku kohta avaldatud teabele, kelle kohta kanne oli tehtud (isikute ja ettevõtete seaduse artikli 959 lõiked 2 ja 3)

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenIsikute ja ettevõtete seadus (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR), vastu võetud 20. jaanuaril 1926 (avaldatud LGBl. 1926 nr 4)

Lingil klikates avaneb uus akenAvalikustamise seadus (Kundmachungsgesetz), vastu võetud 17. aprillil 1985 (avaldatud LGBl. 1985 nr 41)

Lingil klikates avaneb uus akenAmetliku teataja määrus (Amtsblattverordnung ), vastu võetud 4. septembril 2012 (avaldatud LGBl. 2012 nr 284)

Viimati uuendatud: 20/05/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Belgia

Siin osas antakse ülevaade Belgia äriregistrist.

Mida kujutab endast Belgia äriregister?

Belgia ettevõtjate registrit (Banque carrefour des Entreprises - BCE) haldab Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalse Majandusministeeriumi (Service public fédéral Économie) talitus. Register loodi selleks, et lihtsustada ettevõtjatega seotud andmete haldamist ja anda igale ettevõtjale üks ja ainus identifitseerimisnumber. BCEs on registreeritud kõik ettevõtjad. Selleks on neil seadusjärgne kohustus. Registrisse on kantud ka ettevõtted. BCE veebisaidilt on lingid muudele andmebaasidele. Registrisse ei ole kantud üksnes äriühingud, vaid ka muud juriidilised isikud. Andmebaasi on kantud füüsilisest isikust ettevõtjad, avalik-õiguslikud üksused ja teatavatel juhtudel ka välismaised ettevõtted.

Kas Belgia äriregistri andmetega saab tutvuda tasuta?

Igaüks saab tutvuda äriregistri avalike andmetega tasuta otsingumootori „Public Search” kaudu.

Selle kaudu saab teha päringuid ettevõtjate või ettevõtete kohta eri kriteeriumite alusel. Tasuta võib saada „Open Data”-faili ja seda saab pärast registreerimist vabalt kasutada. Üldise otsingumootori „Public search” kaudu on kasutajatel võimalik integreerida suur osa avalikest andmetest oma rakendustesse, kuid seda tasu eest.

Kuidas Belgia äriregistris päringut teha?

„Public Search” abil saate teha päringuid nii tegutsevate ettevõtjate kohta kui ka selliste ettevõtjate kohta, kes on oma tegevuse lõpetanud, olgu siis tegemist juriidiliste isikute või füüsilisest isikust ettevõtjatega, ning nende ettevõtete kohta.

Millised andmed registrisse kantakse?

Ettevõtja andmed :

 1. ettevõtja number
 2. staatus
 3. õiguslik olukord
 4. asutamise kuupäev
 5. nimi
 6. peakorteri aadress
 7. telefoninumber
 8. faks
 9. e-posti aadress
 10. veebisait
 11. ettevõtja õiguslik vorm
 12. ettevõtete arv
 13. ametinimetused
 14. tõendatud kutsekvalifikatsioon ja juhtimisalased baasteadmised
 15. omadused
 16. tegevusload
 17. ettevõtja tegevusvaldkonnad (käibemaksu (TVA) ja Riikliku Sotsiaalkindlustusameti (ONSS - Office national de sécurité sociale) põhised koodid)
 18. finantsandmed
 19. seos muude ettevõtjatega
 20. lingid mujale (Belgia ametlik väljaanne - Moniteur belge,
  Belgia Keskpank, ONSSi tööandjate register)

Ettevõtte andmed :

 1. ettevõtja number
 2. staatus
 3. ettevõtte number
 4. asutamise kuupäev
 5. ettevõtte nimi
 6. aadress
 7. telefoninumber
 8. faks:
 9. e-posti aadress:
 10. veebisait
 11. tegevusload
 12. ONSSi põhised tegevusalad ja äritegevuse (või muud) valdkonnad

Kui usaldusväärsed registriandmed on?

Ettevõtjatel on teatavate andmete ja dokumentide avaldamiskohustus. Selle esmaseks eesmärgiks on tagada nende õiguslik toime kolmandate isikute suhtes. Belgias on selleks ette nähtud dokumentide ja andmete avaldamine Belgia ametlikus väljaandes ja aasta aruannete avaldamine Belgia Keskpanga aruannete keskameti juures (Centrale des bilans). Juba avaldatud dokumentide ja andmete õiguslik toime kolmandate isikute suhtes on reguleeritud äriseadustiku artikliga 76.

Äriseadustiku artikli 76 kohaselt algab seadusjärgselt avaldamisele kuuluvate dokumentide ja andmete õiguslik toime kolmandate isikute suhtes päevast, mil need avaldatakse Belgia ametliku väljaande lisades kas väljavõtte või märkena, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tõendab, et asjaomane kolmas isik teadis nendest juba varem.

Kolmandad isikud võivad siiski tugineda dokumendile, mida ei ole veel avaldatud.

Toimingute korral, mis on tehtud enne 16 päeva möödumist pärast dokumentide avaldamist, ei ole neil dokumentidel õiguslikku toimet kolmandate isikute suhtes, kes tõendavad, et nad ei saanud olla nende olemasolust teadlikud.

Erinevuste korral avaldamiseks esitatud ja Belgia ametliku väljaande lisades avaldatud tekstide vahel ei ole avaldatud tekstil õiguslikku toimet kolmandate isikute suhtes. Viimased võivad küll neile tugineda, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tõendab, et nad olid teadlikud avaldamiseks esitatud teksti sisust.

Erinevuste korral dokumentides, mis on koostatud ametlikus keeles, ja tõlkes, mis on esitatud vabatahtlikult ühes või mitmes ametlikus Euroopa Liidu keeles, ei ole vabatahtlikult avaldatud tõlkel õiguslikku mõju kolmandate isikute suhtes. Viimased võivad tugineda vabatahtlikult avaldatud tõlgetele, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tõendab, et nad olid teadlikud äriseadustiku artikli 67 lõike 1 teises taandes osutatud versioonist. Siia alla kuuluvad ametlike dokumentide tõestatud ärakirjad, eraõiguslike dokumentide ärakirjad ja originaalid ning väljavõtted [sh elektroonilisel kujul], mis peavad olema esitatud kaubanduskohtu kantseleisse.

BCE veebisaidilt „Public Search” on ettevõtja andmetelt otselink Belgia ametliku väljaande väljaannetele ja Belgia Keskpanga aruannete keskametile.

Päringu tegemine

Sellelt lingilt jõuate veebisaidile Lingil klikates avaneb uus aken„Public Search”.

Päringut on võimalik teha nelja kriteeriumi alusel:

 • numbri järgi (kui ettevõtja või ettevõtte number on teada)
 • nime järgi
 • aadressi järgi
 • tegevusala järgi

Veebileht on koostatud neljas keeles: saksa, inglise, prantsuse ja hollandi keeles.

Üldteabe BCE kohta leiate Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalse Majandusministeeriumi veebisaidilt (vt osa „Entreprises et Indépendants », rubriik „Banque carrefour des Entreprises”).

Kasulikud lingid:

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Äriregister, Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalne Justiitsministeerium, Lingil klikates avaneb uus akenMajanduse, VKEde, FIEde ja Energeetika Föderaalne Ministeerium

Viimati uuendatud: 18/01/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Bulgaaria

Sellel lehel antakse ülevaade Bulgaaria äriregistritest ja BULSTAT-registrist. Bulgaaria tagab, et need registrid vastavad avalikustamise, läbipaistvuse ja infoturbe põhimõtetele.

Millist teavet Bulgaaria äriregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenBulgaaria äriregistrit / mittetulundusühingute registrit (ТРРЮЛНЦ) haldab justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv registrite amet. Neisse registritesse kantakse äriühingud, välisriigi äriühingute filiaalid, mittetulundusühingud ja mittetulundusühingute filiaalid ning neid käsitlevad andmed, mille registreerimist nõuab seadus. Need sisaldavad ka äriühingute ja välisriigi äriühingute filiaalide, mittetulundusühingute ja välisriigi mittetulundusühingute filiaalidega seotud dokumente, mis peavad seaduse kohaselt olema avalikustatud avaliku kontrolli eesmärgil.

Äriregistril ja mittetulundusühingute registril on ühine elektrooniline andmebaas, mis sisaldab seaduse kohaselt registreerimisele kuuluvaid andmeid ja avaliku kontrolli eesmärgil seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvaid dokumente, mis on seotud äriühingute, välisriigi äriühingute filiaalide, mittetulundusühingute ja välisriigi mittetulundusühingute filiaalidega. Ettevõtjate, välisriigi äriühingute filiaalide, mittetulundusühingute ja välisriigi mittetulundusühingute filiaalide toimikuid hoitakse elektrooniliselt. Toimikud sisaldavad taotlusi, registreeritud andmete aluseks olevaid dokumente, avalikustatud dokumente ja muid dokumente, mis võivad sisaldada ka asjaomast äriühingut või mittetulundusühingut esindavate või juhtivate üksikisikute isikuandmeid.

Kas juurdepääs Bulgaaria äriregistrile on tasuta?

Äriregister ja mittetulundusühingute register on avalikud. Registrite andmebaasile on kõigil tasuta juurdepääs. Registrite amet võimaldab äriühingu või mittetulundusühingu toimikule registreeritud juurdepääsu. Selline juurdepääs võidakse anda ameti kohalikes büroodes taotluse ja isikut tõendava dokumendi alusel. Elektroonilist juurdepääsu taotlevad isikud peavad end identifitseerima elektroonilise allkirja või ameti väljastatud elektroonilise sertifikaadiga. Ametlik juurdepääs antakse erimääruses sätestatud menetluse kohaselt. Registrite amet annab andmetele ja dokumentidele tasuta ja vaba juurdepääsu ka ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemi kaudu.

Kuidas teha päringuid Bulgaaria äriregistris?

Äriregistrile pääseb ööpäev läbi juurde veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.brra.bg/Default.ra kaudu.

Konkreetseid andmeid või dokumente saab äriregistrist ja mittetulundusühingute registrist otsida igaüks.

Registrite portaalis saab päringuid teha järgmiste kriteeriumide alusel:

 • äriühingu või välisriigi äriühingu filiaali, mittetulundusühingu või välisriigi mittetulundusühingu filiaali ärinimi/nimi või kordumatu tunnuskood; partneri või ainuomaniku nimi või isikukood või ärinimi või kordumatu tunnuskood;
 • juriidilise isiku (äriühingu või mittetulundusühingu) organi liikme nimi või isikukood või ärinimi või kordumatu tunnuskood. Äriühingu, välisriigi äriühingu filiaali, mittetulundusühingu või välisriigi mittetulundusühingu filiaali ja selle juhtkonna ja õigusjärglaste toimikuid on võimalik otsida andmete või dokumentide järgi.

Kasutajatel on võimalik otsida kogu andmebaasist ka nende endi konkreetsete kriteeriumide alusel. Tasu kogu andmebaasist otsimise eest on 100 leevi aastas (registrite ameti kogutavate riigilõivude määrade kohaselt), kuid riigiasutuste jaoks on selline juurdepääs andmebaasile tasuta.

Tõendeid on võimalik saada nii registrite ametist kohapealt kui ka elektrooniliselt (tasu maksmine toimub registrite ameti kogutavate riigilõivude määrade kohaselt).

Registris talletatud dokumentide ärakirju on võimalik saada kas registrite ametist kohapealt või elektrooniliselt (tasu maksmine toimub registrite ameti kogutavate riigilõivude määrade kohaselt).

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Bulgaaria järgib põhimõtteid, mis on sätestatud asjaomastes ELi õigusaktides, mis käsitlevad äriühingutega/mittetulundusühingutega seotud kannete kehtivust või andmete kustutamist ja dokumentide avalikustamist. Konkreetne kord on riigi tasandil sätestatud äriregistri- ja mittetulundusühingute registri seaduses ja äriseaduses.

Esimesena nimetatud seaduse kohaselt arvatakse registrisse kantud andmed kande tegemise hetkest teatavaks tehtuks heas usus tegutsevale kolmandale isikule. Kui kande tegemisest ei ole möödunud 15 päeva, ei saa neile andmetele tugineda kolmandate isikute vastu, kes tõendavad, et neil ei olnud võimalik neist andmetest teadlik olla. Kolmandad isikud võivad viidata registreeritavatele andmetele isegi juhul, kui kannet ei ole veel tehtud, välja arvatud juhul, kui seaduses on konkreetselt sätestatud, et need andmed hakkavad kehtima alles pärast kande tegemist. Kande kustutamisel muutub kanne kehtetuks. Registrites sisalduvad dokumendid arvatakse kolmandatele isikutele teatavaks tehtuks dokumentide postitamise kuupäevast.

Heas usus tegutsevad kolmandad isikud võivad viidata kannetele või postitustele isegi juhul, kui neid sisestatud andmeid või postitatud dokumente ei ole olemas. Heas usus tegutsevate kolmandate isikutega seoses leitakse, et registrisse kandmata andmeid ei ole olemas.

Bulgaaria äriregistri ja mittetulundusühingute registri ajalugu

Registreerimisprotsessi reform algas 1. jaanuaril 2008, kui jõustus äriregistriseadus ning loodi äriühingute ja välisriigi äriühingute filiaalide elektrooniline register. Ettevõtjad pidid end uuesti registreerima 31. detsembriks 2011.

Mittetulundusühingute seaduse artikli 17 kohaselt peab registrite amet alates 1. jaanuarist 2018 mittetulundusühingute registrit. Mittetulundusühingute seaduse ülemineku- ja lõppsätete artikli 25 lõikes 1 on sätestatud, et piirkondlikes kohtutes mittetulundusühingute registrisse kantud mittetulundusühingutel on võimalus esitada registrite ametile 31. detsembriks 2020 uuesti registreerimise taotlus. Kõnealusel kahel registril on üks ja sama andmebaas.

Reformi tulemused olid järgmised.

 1. Registreerimine läks kohtutelt üle keskvalitsuse haldusorganile, st registrite ametile.
 2. Kõigi 28 piirkondliku kohtu registrid konsolideeriti üheks tsentraliseeritud elektrooniliseks andmebaasiks. Andmebaas sisaldab kõiki registreerimisele kuuluvaid andmeid ja avaliku kontrolli eesmärgil avalikustamisele kuuluvaid dokumente ning kõikide esitatud dokumentide, registreerimisest keeldumise otsuste, antud suuniste ja ettevõtjate toimikute elektroonilisi versioone.
 3. Teabe avalikustamise põhimõte on registreerimismenetluses äärmiselt oluline.
 4. Registreerimismenetluses kasutatakse eri liiki taotlusvorme. Taotluse liik sõltub äriühingu või mittetulundusühingu ja registreeritavate andmete liigist.

Kuidas esitada äriregistrile taotlusi?

Taotluse võib esitada kas registrite ameti mis tahes büroos kohapeal või registrite portaali Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.brra.bg/Default.ra kaudu elektrooniliselt.

Paberil taotluse võib esitada registrite ameti mis tahes kohalikus büroos olenemata ettevõtja asukohast. Kui ameti büroo on paberil taotluse vastu võtnud, siis see skaneeritakse ja salvestatakse manusena registrite arvutipõhises süsteemis. Taotlusele lisatud dokumendid peavad olema originaalid või taotluse esitaja või notari tõestatud ärakirjad.

Elektroonilise taotluse võib esitada mis tahes ajal registrite portaali kaudu.

Kuidas esitatud taotlused läbi vaadatakse?

Igale arvutipõhises süsteemis registreerimiseks esitatud dokumendile (taotlus, kohtulahend, vea parandamise taotlus, ekspertide, tõendajate, finantskontrolöride määramise taotlus jne) antakse kordumatu viitenumber kujul „aaaakkppttmmss“ (aasta, kuu, päev, tund, minut, sekund). Kui taotlus või kohtulahend on saanud oma kordumatu viitenumbri, edastab arvutipõhine süsteem selle juhuslikult valitud registriametnikule kontrollimiseks. Artikli 14 kohased andmete registrisse kandmise või sealt kustutamise või dokumentide postitamise taotlused määratakse registriametnikule automaatselt nende saabumise järjekorras kohe, kui ametnik on andnud e-allkirja talle eelnevalt määratud taotluse kontrollimise lõpetamise kohta ja arvutipõhine süsteem on sellest tulenevalt tunnistanud ametniku vabaks.

Äriregistri- ja mittetulundusühingute registri seaduse (Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел) artikli 19 lõike 2 kohaselt teeb registriametnik andmete registrisse kandmise või sealt kustutamise või dokumentide postitamise taotluse kohta otsuse kohe pärast kolme tööpäeva möödumist selle saamisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Ettevõtja esmane registreerimistaotlus vaadatakse läbi selle äriregistrile esitamise päevale järgneva tööpäeva lõpuks ja otsus tehakse kohe pärast taotluse läbivaatamist, välja arvatud seaduse artikli 22 lõikes 5 osutatud juhtudel, kui väljastatakse suunised. Raamatupidamise aastaaruannete ja muude aruannete postitamise taotlused, kui need on seadusega nõutavad, vaadatakse läbi nende saabumise järjekorras teistest taotlustest eraldi.

Olenevalt otsuse liigist võivad tulemused olla järgmised:

 • suunised, mille on konkreetse taotluse kontrollimise lõpus elektrooniliselt allkirjastanud registriametnik ja mis avaldatakse kohe ettevõtja kontol – need suunised tuleb täita äriregistri- ja mittetulundusühingute registri seaduse artikli 19 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul;
 • registreerimisest keeldumise otsus, mille on kontrollimise lõpus elektrooniliselt allkirjastanud registriametnik ja mis avaldatakse kohe ettevõtja kontol;
 • registreerimiskorraldus, mille on kontrollimise lõpus elektrooniliselt allkirjastanud registriametnik ning mis avaldatakse äriregistri- ja mittetulundusühingute registri seaduse artikli 19 lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisel ettevõtja kontol märkega „kolmepäevase tähtaja möödumise ootel“. Selle seadusest tuleneva tähtaja möödumisel teeb registrite arvutipõhine süsteem automaatselt kande ja loob kandenumbri eespool täpsustatud kujul. Aasta, kuu ja päev on arvutipõhises süsteemis toimuva automaatse avaldamise aeg, samal ajal kui tunnid, minutid ja sekundid näitavad aega, mil registriametnik tegi eelmisel päeval registreerimiskorralduse.

Mida pakub Bulgaaria BULSTAT-register?

Lingil klikates avaneb uus akenBULSTAT-register (БУЛСТАТ) sisaldab järgmist teavet:

 1. juriidilised isikud, mis ei ole mittetulundusühingute seaduse tähenduses äriühingud või mittetulundusühingud, kes peavad end registreerima äriregistris või mittetulundusühingute registris;
 2. selliste välisriigi üksuste filiaalid, mis ei ole äriühingud või mittetulundusühingud;
 3. välisriigi üksuste esindajad investeeringute edendamise seaduse artikli 24 alusel;
 4. välisriigi juriidilised isikud, kes tegelevad Bulgaarias majandustegevusega ja kellel on seal püsiv tegevuskoht, baas või asukoht;
 5. välisriigi juriidilised isikud, kelle tegelik juhtkonna asukoht on Bulgaarias;
 6. välisriigi juriidilised isikud, kellel on Bulgaarias kinnisvara;
 7. pandipidajad registerpandi seaduse tähenduses;
 8. organisatsiooniüksused kohustuste ja lepingute seaduse alusel, sealhulgas käsitööettevõtjad ja kindlustusühingud sotsiaalkindlustusseadustiku artikli 8 alusel;
 9. üksused, kes teevad sotsiaalkindlustusmakseid ega ole füüsilised isikud;
 10. üksuste filiaalid ja äriüksused ning äriregistrisse kantud ettevõtjate äriüksused;
 11. füüsilised isikud, kes on vaba elukutse esindajad või tegelevad ettevõtlusega;
 12. välisriigi kodanikud, kellel puudub Bulgaaria isikukood või välismaalase isikukood ning kes:
  • osutavad Bulgaarias sõltumatuid isikuteenuseid, sealhulgas püsiva tegevuskoha, baasi või asukoha kaudu;
  • omandavad kinnisvara;
  • teevad sotsiaalkindlustusmakseid;
 13. muud füüsilised isikud, kes teevad sotsiaalkindlustusmakseid;
 14. välisriigi isikud/üksused, kellele on maksuõiguse kohaselt ette nähtud eriregistreering, sealhulgas juhul, kui neile on antud maksuvabastus rahvusvahelise lepingu alusel, mis on jõustunud ja mille osalisriik Bulgaaria Vabariik on;
 15. Füüsilised ja juriidilised isikud ning muud Bulgaaria Vabariigis usaldus- või hoiufondide usaldusisikutena tegutsevad õigussubjektid ja muud sarnased välisriigi õigussubjektid, kes on asutatud ja eksisteerivad selliseid usaldusfonde lubavate riigisiseste õigusaktide kohaselt.

Kas BULSTAT-registri kasutamine on tasuta?

BULSTAT-registri seaduse artikli 7 lõike 1 punktides 1–7 ja punktis 19 ning artikli 7 lõikes 9 osutatud andmete edastamiseks esitatud dokumentide põhjal Lingil klikates avaneb uus akenBULSTAT-registrisse kantud teave on avalik. Konkreetseid andmeid võib otsida igaüks.

BULSTAT-registri ajalugu

BULSTAT-register loodi statistikaseaduse artikli 6 lõike 7 kohaselt majandusüksuste registri (РСС ЕКПОУ) põhjal, mida pidas riiklik statistikainstituut. Ministrite nõukogu 30. oktoobri 1995. aasta dekreediga nr 206 võeti vastu registri loomise eeskirjad. Ühtne majandusüksuste riiklik register BULSTAT käivitus Bulgaaria Vabariigis 1. jaanuaril 1996. Ministrite nõukogu 30. juuli 1998. aasta otsusega nr 379 määrati ühtse majandusüksuste riikliku registri tunnuskood kõigi juriidiliste isikute ja muude Bulgaarias majandustegevusega tegelevate üksuste kordumatuks tunnuskoodiks. 17. juunil 1999 võttis rahvusassamblee vastu statistikaseaduse. Nimetatud seaduses on sätestatud meetod ühtse BULSTAT-registri loomiseks ja toimimiseks ning selle kasutamiseks, et tuvastada Bulgaaria Vabariigi territooriumil majandustegevusega tegelevaid isikuid. BULSTAT-registrist sai üks riigi peamine haldusregister ning 2000. aastal tehti registris sisalduvad andmed kättesaadavaks Lingil klikates avaneb uus akenregistri veebisaidi kaudu.

11. augustil 2005 anti BULSTAT-registri haldamine üle registrite ametile. Selles on registreeritud kõik juriidilised isikud ja välisriigi juriidiliste isikute filiaalid peale äriühingute ja mittetulundusühingute (mittetulundusühingute seaduse tähenduses), mis tuleb registreerida äriregistris või mittetulundusühingute registris. End registreerima peavad ka isikud, kes on vaba elukutse esindajad või tegelevad käsitööndusega. Kuni 1. jaanuarini 2008 pidid ettevõtjad end seitsme päeva jooksul BULSTATis registreerima. Pärast seda läks registreerimine äriregistri haldusalasse.

Kuidas esitada taotlusi BULSTAT-registrile?

Kandeid tehakse ja kustutatakse tüüpvormil esitatud taotluse alusel.

Taotluse võib esitada kas registrite ameti mis tahes büroos kohapeal või Lingil klikates avaneb uus akenBULSTATi portaali kaudu elektrooniliselt.

Paberil taotluse võib esitada registrite ameti mis tahes kohalikus büroos olenemata üksuse asukohast. Kui ameti büroo on paberil taotluse vastu võtnud, siis see skaneeritakse ja salvestatakse manusena BULSTAT-registri arvutipõhises süsteemis. Taotlusele lisatud dokumendid peavad olema originaalid või taotluse esitaja või notari tõestatud ärakirjad.

Elektroonilise taotluse võib esitada mis tahes ajal BULSTAT-registri portaali kaudu.

Olenevalt oma staatusest peavad end BULSTATis registreerida soovivad isikud esitama järgmised dokumendid:

 1. kohtulahendi või muu allpool nimetatud dokumendi ärakiri:
  a) juriidiliste isikute puhul: asutamisdokument ning dokument, milles on täpsustatud üksust juhtiv ja/või esindav füüsiline isik;
  b) investeeringute edendamise seaduse artikli 24 kohaste välisriigi üksuste esindajate puhul: dokument, mis tõendab registreerimist Bulgaaria kaubandus- ja tööstuskojas;
  c) välisriigi juriidiliste isikute puhul: dokument, mis tõendab äritegevust Bulgaarias; legaliseeritud dokument, mis tõendab välisriigi juriidilise isiku päritolu asjaomases riigis;
  d) kohustuste ja lepingute seaduse kohased organisatsiooniüksused, millel puudub juriidilise isiku staatus, ning sotsiaalkindlustusseadustiku artikli 8 kohased kindlustusfondid: ühinguleping ja riikliku maksuameti registreerimistõend;
  e) filiaalid ja äriüksused: dokument, mis tõendab nende asutamist ning milles on täpsustatud neid juhtiv ja/või esindav isik;
  f) muud üksused peale punktides a–e osutatud üksuste, kes teevad sotsiaalkindlustusmakseid: dokumendid, mis tõendavad nende isikut ja/või konkreetse tegevusega tegelemist, kui seda nõuab seadus;
 2. taotlus tüüpvormil, mille on heaks kiitnud registrite ameti peadirektor;
 3. taotleja allkirjastatud avaldus, mis kinnitab deklareeritud andmete õigsust;
 4. dokument, mis tõendab riigilõivu tasumist ministrite nõukogu poolt heaks kiidetud määrade alusel.

Igale registri arvutipõhisesse süsteemi kandmiseks esitatud dokumendile (taotlus või vea parandamise taotlus) antakse kordumatu viitenumber kujul „aaaakkppttmmss“ (aasta, kuu, päev, tund, minut, sekund).

Taotlused, sealhulgas andmete registrisse kandmise või sealt kustutamise taotlused, vaatab läbi registriametnik saabumise järjekorras. Registriametnik teeb taotluste, sealhulgas andmete registrisse kandmise või sealt kustutamise taotluste kohta otsuse taotluse saamisele järgneva tööpäeva lõpuks.

Olenevalt otsuse liigist võivad tulemused olla järgmised:

 • suunised, mille on asjaomase taotluse kontrollimise lõpus elektrooniliselt allkirjastanud registriametnik ja mis avaldatakse kohe üksuse kontol – need suunised tuleb täita viie tööpäeva jooksul;
 • registreerimisest keeldumise otsus, mille on kontrollimise lõpus elektrooniliselt allkirjastanud registriametnik ja mis avaldatakse kohe üksuse elektroonilisel kontol;
 • registreerimiskorraldus, mille on kontrollimise lõpus elektrooniliselt allkirjastanud registriametnik. Pärast kande tegemist loob BULSTATi arvutipõhine süsteem automaatselt kandenumbri eespool täpsustatud kujul. Aasta, kuu ja päev on arvutipõhises süsteemis automaatselt avaldamise aeg, samal ajal kui tunnid, minutid ja sekundid näitavad aega, mil registriametnik tegi registreerimiskorralduse.

Registris saab teha elektroonilisi päringuid järgmiste kriteeriumide alusel:

 • üksuse nimi või kordumatu tunnuskood / isikukood;
 • üksuse toimik / aasta / piirkondlik kohus;
 • taotluse number, kande number;
 • üksuste vaheline seos.
Viimati uuendatud: 09/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Tšehhi

Sellel lehel antakse ülevaade avalikust registrist Tšehhi Vabariigis. Avaliku registri moodustavad ühenduste register, äriregister, sihtasutuste register, institutsioonide register, maaomanike kogukondlik register ja mittetulundusühenduste register.

Millist teavet Tšehhi avalik register pakub?

Avalikus registris registreeritakse seadusega nõutav teave eraõigusega reguleeritud juriidiliste isikute kohta. Avalikku registrit reguleerivad üldsätted on kehtestatud seaduse nr 89/2012 (tsiviilseadustik) paragrahvis 120. Täpsemad normid kohtute peetava avaliku registri kohta on kehtestatud seadusega nr 304/2013 (juriidiliste ja füüsiliste isikute avaliku registri seadus). Avaliku registri üks osa on dokumendiregister (selles säilitatakse seadusega nõutavaid dokumente, nt asutamisdokumente, põhimäärusi, finantsaruandeid jne).

Avalikku registrit peab asjaomane kohus (äriregistrit pidav kohus) ja seda haldab justiitsministeerium.

Avalikku registrisse kantakse järgmised üksused:

 • ühendused
 • ametiühingud
 • rahvusvahelised ametiühingud
 • tööandjate organisatsioonid
 • rahvusvahelised tööandjate organisatsioonid
 • sektorite ühendused
 • sektorite ametiühingute organisatsioonid
 • sektorite ametiühingute rahvusvahelised organisatsioonid
 • sektorite tööandjate organisatsioonid
 • sektorite tööandjate rahvusvahelised organisatsioonid
 • füüsilisest isikust ettevõtjad – kes kantakse äriregistrisse
 • avalikud tulundusühendused
 • usaldusühingud
 • osaühingud
 • piiratud vastutusega äriühingud
 • ühistud
 • riigiomandis ettevõtted
 • spin-off äriühingud
 • avalikud heategevusühendused
 • sihtasutused
 • heategevusfondid
 • instituudid
 • avalikult rahastatavad organisatsioonid
 • omanike ühendused
 • Euroopa majandushuviühingud
 • välisriigi isikute omandis asutused
 • Euroopa ühistud
 • Euroopa äriühingud

Avalikus registris registreeritud teave on kehtestatud seadusega nr 304/2013 (juriidiliste ja füüsiliste isikute avaliku registri seadus). Registreerida tuleb peamiselt järgmine põhiteave: nimi või ärinimi, registrijärgne asukoht, tegevusvaldkond, õiguslik vorm, registreerimisnumber, põhikirjajärgse volitatud esindaja nimi ja aadress või ärinimi ja registrijärgne asukoht.

Kas Tšehhi avalik register on tasuta?

Avalikku registrit peetakse elektrooniliselt. See on Lingil klikates avaneb uus akenjustiitsministeeriumi veebisaidi kaudu ja /või Lingil klikates avaneb uus akenavaliku registri otsimootori kaudu tasuta kättesaadav. Avalikku registrit saavad kasutada kõik: igaüks võib sellega tutvuda ja sellest väljavõtteid teha.

Kuidas teha päringuid Tšehhi avalikus registris?

Tšehhi avalik register pakub online-otsingute tegemiseks täppisotsimootorit. Registris saab teha päringuid üksuse nime või registreerimisnumbri järgi.

Mil määral saab registris sisalduvatele dokumentidele tugineda?

Dokumentide avalikustamine

Äriregistrit pidav kohus avalikustab avaliku registri kanded, nende muudatused ja registrist kustutamise, samuti esitatud dokumendid (sealhulgas elektroonilised) esimesel võimalusel pärast registrisse kandmist. Avalikku registrisse kantud andmed ja dokumendiregistrisse esitatud dokumendid esitatakse selliselt, et nendega saaks kaugteel tutvuda. Äriregistrit pidav kohus avalikustab asjaomase teabe ja võimaldab taotleda sellest ametlikult kinnitatud elektroonilist koopiat. See dokument allkirjastatakse elektrooniliselt asjaomase äriregistrit pidava kohtu kvalifitseeritud süsteemi sertifikaadiga ja see on justiitsministeeriumi veebisaidil tasuta kättesaadav: Lingil klikates avaneb uus akenjustiitsministeerium (Ministerstva spravedlnosti ČR). Taotluse korral väljastab äriregistrit pidav kohus kande või dokumendiregistrisse esitatud dokumendi osalise või täieliku kinnitatud koopia või kinnituse, et taotletud andmeid avalikus registris ei ole, välja arvatud siis, kui taotleja on palunud kinnitamata koopiat. Äriregistrit pidav kohus väljastab nende kannete ja dokumentide kohta, mis on tehtud või dokumendiregistrisse esitatud enne 1. jaanuari 1997, ainult paberkandjal koopia, juhul kui need ei ole registris juba elektroonilisel kujul olemas.

Dokumentide ja andmete usaldusväärsus

Isik, keda kanne puudutab, ei saa esitada vastuväiteid kande õigsuse kohta isiku suhtes, kes tegutseb kande alusel seaduspäraselt ja heas usus.

Kui andmete või dokumendi sisu avalikustamine on seaduse järgi nõutav, võib registrisse kantud isik neile tugineda suhetes kolmanda isikuga üksnes pärast nende avalikustamist, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada, et kolmas isik oli andmetest või dokumentidest eelnevalt teadlik. Kui kolmas isik tõendab, et ta ei saanud olla andmetest või dokumentide sisust teadlik, ei saa registrisse kantud isik neile tugineda toimingutes, mis on tehtud enne, kui andmete või dokumentide avalikustamisest on möödunud kuusteist päeva.

Kolmas isik võib alati tugineda avalikustamata andmetele ja dokumentide sisule, välja arvatud juhul, kui avalikustamata jätmine muudab need tühiseks.

Registrisse kantud teabe mittevastavus

Kui avalikku registrisse kantud teave on vastuolus mõne kohustusliku sättega ja kui puudub muu võimalus vastuolu kõrvaldada, palub äriregistrit pidav kohus, et registrisse kantud isik taotleks vajalike meetmete võtmist. Kui juriidiline isik taotle vastuolu kõrvaldamist ettenähtud ajavahemiku jooksul, võib kohus omal algatusel teha likvideerimisotsuse, kui see samm on kolmandate isikute kaitse huvides.

Kui esineb erinevus avaliku registri kande tšehhikeelse sõnastuse ja võõrkeelse sõnastuse vahel või esitatud tšehhikeelse dokumendi ja selle vabatahtlikult (juriidiliste ja füüsiliste isikute avaliku registri seaduse paragrahvi 74 lõike 1 alusel) võõrkeelde tehtud tõlke vahel, ei saa kolmandate isikute suhtes tugineda võõrkeeles avaldatud kandele või võõrkeelsena registrisse esitatud dokumendile. Kolmas isik võib tugineda võõrkeeles avaldatud kandele või võõrkeelsena registrisse esitatud dokumendile, välja arvatud siis, kui registrisse kantud isik tõendab, et kolmas isik oli teadlik tšehhi keeles avaldatud kande või esitatud dokumendi sõnastusest.

Avalike registrite seaduse tõlge

Justiitsministeerium on lasknud seaduse nr 304/2013 (mis käsitleb juriidiliste ja füüsiliste isikute avalikke registreid ning usaldusfondide registreerimist) tõlkida inglise keelde. Tegemist on mitteametliku tõlkega ja see puudutab 1. jaanuaril 2018 jõustunud redaktsiooni. Tõlge on mõeldud vaid teabeks ja üksnes ametlikus väljaandes avaldatud tšehhikeelne tekst on autentne. Tõlke leiab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Taani

Käesolevas osas antakse ülevaade Taani äriregistri kohta.

Taani ettevõtlusamet (Erhvervsstyrelsen)

Taani äriregistri ajalugu

Taani ettevõtlusamet loodi 1. jaanuaril 2012.

Ametil on umbes 500 töötajat. Taani ettevõtlusametil on mahukas portfell ülesannete ja kohustustega, mis lõppkokkuvõttes peaksid muutma ettevõtete jaoks Taanis tegutsemise lihtsamaks ja atraktiivsemaks. Ameti töö hõlmab mitmesuguseid valdkondi alates planeerimisseadusest ja maaelu arengust kuni digiteerimiseni, tulemuslikku järelevalvet ja seiret seoses fondide, äriühingute, rahapesu, raamatupidamise, auditite ja ekspordiga, samuti ELi kontrolle. Amet peab keskset äriregistrit (CVR), mis on riigi peamine register, millest leiab teavet Taani äriühingute kohta.

Taani ettevõtlusamet kuulub Taani ettevõtlus- ja majanduskasvu ministeeriumi (Erhvervsministeriet) alla.

Millist teavet Taani äriregister pakub?

Veebisaidilt erhvervsstyrelsen.dk on võimalik leida teavet ameti kõigi tegevusvaldkondade, sealhulgas Lingil klikates avaneb uus akenTaani äriregistri kohta.

Virki portaali veebisait cvr.dk on tsentraliseeritud kontaktpunkt Taanis kõigi äriühingute kohta teabe ja andmete saamiseks. Olenemata äriühingu liigist on võimalik leida teavet nii äriühingu enda (s.t juriidilise isiku) kui ka tema tootmisüksuste kohta. Register sisaldab ka teavet asutajate, omanike ja direktorite kohta.


Teatavat liiki äriühingute kohta – eelkõige aktsiaseltside ja osaühingute kohta – on võimalik leida rohkem teavet: kontosid, fakte ja aruandeid äriühingu ja selle juhtide kohta.

Millist teavet keskne äriregister sisaldab?

 • Äriühingu registreerimisnumber (CVRis)
 • Nimi ja aadress
 • Asutamise ja (vajaduse korral) likvideerimise kuupäev
 • Äriühingu liik
 • Vajaduse korral viide reklaamikeelule
 • Krediidiinfo
 • Vajaduse korral sektorid ja allsektorid
 • Vajaduse korral kontaktandmed
 • Vajaduse korral töötajate arv
 • Täisosanikud, asutajad, omanikud ja juhid
  • Nimi ja aadress
  • Registreerimisnumber (CPRi või CVRi number) (CPRi numbreid ei saa eraisikutele edasi anda)
 • Seotud tootmisüksused
  • Tootmisüksuse number
  • Nimi ja aadress
  • Asutamise ja (vajaduse korral) likvideerimise kuupäev
  • Vajaduse korral viide reklaamikeelule
  • Vajaduse korral sektorid ja allsektorid
  • Vajaduse korral kontaktandmed
  • Vajaduse korral töötajate arv

Kuidas Taani äriregistrist teavet otsida?

Virki kaudu saate CVRis otsida teavet konkreetse äriühingu kohta ja otsida / otsingutulemusi filtreerida mitmesuguste näitajate, näiteks äriühingu nime, isikunime, äriühingu registreerimisnumbri, tootmisüksuse numbri, aadressi, tootmisüksuse või isiku järgi. Leiate kõigi keskses äriregistris registreeritud äriühingute olulisemad andmed.

CVRi andmete kohta saate leheküljel Lingil klikates avaneb uus aken„Sådan søger du“ abi keskses äriregistris äriühingute kohta teabe otsimiseks.

On olemas mitmeid lahendusi kesksest äriregistrist suuremate andmekoguste hankimiseks, näiteks „süsteemidevaheline juurdepääs“ ja „CVRi veebiteenused“. Lisateave: Lingil klikates avaneb uus akenklõpsake siin

Kas juurdepääs Taani äriregistrile on tasuta?

Keskse äriregistri dokumendid ja teenused, mis ei vaja manuaalset töötlemist, on tasuta. Need on:

 • mitmed kuvad;
 • kontod;
 • süsteemidevaheline juurdepääs ja CVRi veebiteenused.

Mitmed dokumendid vajavad manuaalset töötlemist ja nende eest esitatakse pärast arve. Siiski on järgmised asjad käibemaksust vabastatud:

 • lisatud allkiri: 120 Taani krooni;
 • vanemad kontod, mis on mikrofilmil või kaugarhiivis: 300 Taani krooni;
 • registreerimistunnistus: 300 Taani krooni;
 • nime muutmise tunnistus: 500 Taani krooni;
 • ühinemiskava: 150 Taani krooni;
 • iga-aastase üldkoosoleku protokoll: 150 Taani krooni;
 • dokumendid kapitali kohta: 150 Taani krooni;
 • registreerimisvormi koopia: 150 Taani krooni;
 • juhtkonna aruanne: 150 Taani krooni;
 • edasiste ülevõtmiste aruanne: 150 Taani krooni;
 • omafinantseeringu aruanne: 150 Taani krooni;
 • jagunemiskava: 150 Taani krooni;
 • põhikiri: 150 Taani krooni.

Need hinnad kehtivad alates 5. detsembrist 2014.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Äriühinguseaduse artikliga 14 võetakse Taani äriõigusesse üle esimese äriõiguse direktiivi artikkel 3 ning selles kirjeldatakse, kuidas on võimalik andmetele tugineda. Äriühinguseaduse artiklis 14 on sätestatud järgmine.

Leitakse, et Taani ettevõtlusameti IT-süsteemis avaldatud teave on tehtud teatavaks kolmandatele isikutele. Lõige 1. See ei kehti siiski tehingute suhtes, mis on tehtud 16 päeva jooksul alates avalikustamisest, tingimusel et on tõendatud, et kolmas isik ei saanud olla teadlik avaldatud asjaoludest.

Kui asjaolusid ei ole avaldatud Taani ettevõtlusameti IT-süsteemis, ei saa kolmandate isikute vastu tugineda asjaoludele, mis tuleb registreerida ja avalikustada, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et kolmandad isikud olid neist asjaoludest teadlikud. See, et seda liiki asjaolud ei ole veel avalikustatud, ei takista kolmandal isikul neile juba tugineda.

Vastutus andmete täpsuse eest

Teavitaja vastutab edastatud teabe täpsuse eest (vt teavitamist käsitleva korralduse (anmeldelsesbekendtgørelsen) artikkel 8 ja äriühinguseaduse artikli 15 lõige 2). Teavitaja võib võtta kriminaalvastutusele, kui teavitamine ei toimunud seaduses sätestatud viisil või kui edastatud teave on ebatäpne.

Taani ettevõtlusamet ei kontrolli edastatud teabe korrektsust, vaid salvestab andmed edastatud kujul. See on nii olenemata sellest, kas andmed registreeritakse manuaalselt või sisestab esitaja need ise veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akenVirk.dk kaudu.

Taani ettevõtlusamet võib olla vastutav kahju eest, mis on tekkinud selliste edastatud andmete või dokumentide kasutamisest, mis on ebatäpsed haldusliku teguri, näiteks töötlemisvea tõttu.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenTaani ettevõtlusamet

Lingil klikates avaneb uus akenKeskne äriregister

Lingil klikates avaneb uus akenTaani ettevõtluse ja majanduskasvu ministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa äriregister

Viimati uuendatud: 01/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Saksamaa

Portaali selles osas antakse ülevaade Saksamaa äriregistrist.

Millist teavet Saksamaa äriregister pakub?

Saksamaa Lingil klikates avaneb uus akenäriregister (Handelsregister) kuulub Nordrhein-Westfaleni liidumaa justiitsministeeriumile, kes seda ka kõigi Saksamaa liidumaade (Länder) nimel haldab. Register pakub keskset juurdepääsu föderaalriigi kõikidele äriühingute, ühistute ja usaldusühingute registritele ja registrisse kantud teadetele.

Üldteavet leiab Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri portaalis inglise, prantsuse, itaalia, taani, hollandi, hispaania ja türgi keeles. Kuid registri sisuline teave on esitatud ainult saksa keeles.

Täiendav teave pankrottide, raamatupidamis-/finantsaruandluse ning kapitaliturgude kohta on kättesaadav Saksamaa Lingil klikates avaneb uus akenettevõtete registri veebisaidil. See platvorm on tõlgitud inglise, prantsuse, itaalia ja hispaania keelde, kuigi registri sisuline teave on esitatud peamiselt saksa keeles (siiski on teave kapitaliturgude kohta osaliselt kättesaadav inglise ja muudes keeltes). Saksamaa ettevõtete register on peale selle ühendatud äriregistri portaaliga, nii et andmeid saab otsida mõlemast registrist.

Kas juurdepääs Saksamaa äriregistrile on tasuta?

Saksamaa äriregistrisse kannete tegemine on tasuta. Tasuta on ka üksikute äriühingute kohta teabe otsimine, äriühingute avaldatud teabega tutvumine ja äriühingute omanike andmete otsimine. Kui soovitakse saada konkreetse registreerimisnumbriga seotud andmeid (nt uusim versioon, kronoloogiline väljatrükk, ajalooliste andmete väljatrükk või dokumentide loetelu), tuleb maksta 4,5 eurot väljatrüki ja 1,5 eurot dokumentide loetelu eest.

Kuidas teha päringuid Saksamaa äriregistris?

Sõltuvalt otsija kasutuses olevast teabest on Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri portaalis võimalik kasutada kahte otsingufunktsiooni (Lingil klikates avaneb uus akenlihtotsing ja Lingil klikates avaneb uus akenlaiendatud otsing). Ka Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa ettevõtete registri veebisaidil on otsingufunktsioon.

Kui usaldusväärsed on registris leiduvad dokumendid?

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa äriseadustiku (Handelsgesetzbuch) artiklis 15 on sätestatud siseriiklikud normid, millele kolmandad isikud saavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/101/EÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks, EÜT L 258, 1.10.2009, lk 11) artiklis 2 loetletud dokumentide ja andmete puhul tugineda kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 3 lõigetega 5, 6 ja 7.

Artikkel 15: Äriühing võib kolmanda poole vastu kasutada ainult neid fakte, mis on varem registreeritud ja avalikustatud või mis olid kolmandale isikule varem teada (Saksamaa äriseadustiku artikli 15 lõige 1). Kolmas isik peab nõustuma, et sellised varem registreeritud ja avalikustatud faktid kehtivad. See ei kehti hagide suhtes, mis algatati 15 päeva jooksul alates avalikustamisest, kui kolmas isik suudab tõendada, et fakt ei olnud teada ega pidanud olema teada (Saksamaa äriseadustiku artikli 15 lõige 2)

Kui avalikustamisele kuuluv fakt avalikustati ebakorrektsena, võib kolmas isik tugineda selliselt avalikustatud faktile selle poole suhtes, kelle puhul asjaomane fakt avalikustamisele kuulus, välja arvatud siis, kui ta oli veast teadlik (Saksamaa äriseadustiku artikli 15 lõige 3).

Saksamaa äriregistri ajalugu

Kogu registreerimisteave, mis on registrisse kantud alates 2007. aastast, on kättesaadav elektrooniliselt.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistri portaal

Lingil klikates avaneb uus akenLaiendatud otsing

Lingil klikates avaneb uus akenLihtotsing

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa ettevõtete register

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa äriregister

Viimati uuendatud: 29/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Eesti

Sellel lehel antakse ülevaade Eesti äriregistrist ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.

Millist teavet Eesti äriregister ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste register pakuvad?

Äriregistrit ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit peab maakohtu registriosakond. Registreid peetakse kohtu juures selleks, et tagada registripidaja sõltumatu seisund ja juriidiline asjatundlikkus. Tegemist on tugeva õigusjõuga registritega, mille eesmärk on tagada õiguskindlus. Registrikanne kehtib kolmanda isiku suhtes õigena, välja arvatud, kui kolmas isik teadis või pidi teadma, et kanne ei ole õige. Kannet ei loeta kehtivaks tehingute suhtes, mis tehakse 15 päeva jooksul pärast kande tegemist, kui kolmas isik tõendab, et ta kande sisu ei teadnud ega pidanudki teadma. Nii saab heauskne kolmas isik kartmatult tugineda registrikannetele, näiteks eeldades lepingu sõlmimisel, et juhatuse liikmena registrisse kantud isikul on ühingu nimel allkirjaõigus.

Mõned õiguslikud asjaolud kehtivad ainult juhul, kui need on kantud registrisse: näiteks võib põhikirjas või juhatuse liikmega sõlmitud lepingus piirata juhatuse liikme allkirjaõigust, aga kolmandate isikute suhtes kehtivad vaid registrisse kantud piirangud.

Teatud tähtsad asjaolud jõustuvad hetkel, kui tehakse registrikanne: näiteks äriühingu osa- või aktsiakapitali suurendamine jõustub siis, kui see on kantud äriregistrisse, mitte ajal, kui võeti vastu suurendamise otsus või tehti sissemaksed. Sama kehtib näiteks juriidilise isiku asutamise, põhikirja muutmise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise kohta.

Kõiki nimetatud registreid peetakse elektrooniliselt.

Äriregistrit peab Tartu Maakohtu registriosakond Eestis asuvate füüsilisest isikust ettevõtjate ettevõtete ja äriühingute (aktsiaselts, osaühing, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu, Euroopa äriühing (Societas Europaea), Euroopa ühistu (Societas Cooperativa Europaea) ja Euroopa territoriaalne koostöörühmitus) ning välismaa äriühingu filiaalide kohta.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit peetakse Eestis asuvate mittetulundusühingute ja sihtasutuste kohta (mittetulundusühingute alla kuuluvad ka mittetulunduslikud ühistud, erakonnad, ametiühingud ning kirikud, kogudused, koguduste liidud ja kloostrid). Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri osaks on ka korteriühistute register ja maaparandusühistute register.

Iga füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku ja välismaa äriühingu filiaali kohta avatakse äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris:

 • registrikaart;
 • äritoimik (äriregistri puhul) või avalik toimik (mittetulundusühingute, sihtasutuste ja korteriühistute puhul);
 • registritoimik.

Äri- ja avalik toimik sisaldab dokumente, mille juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või välismaa äriühingu filiaal on registripidajale seaduse kohaselt esitanud, näiteks asutamisleping, põhikiri jm avalikuks säilitamiseks esitatud dokumendid. Registritoimikus hoitakse kohtulahendeid, määruskaebusi, kirjavahetust jm dokumente, mida ei säilitata äri- või avalikus toimikus.

Registrikaardile kantakse juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja ja välismaa äriühingu filiaali kohta:

 • ärinimi või nimi ja registrikood;
 • juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja või välismaa äriühingu filiaali elu- või asukoht ja aadress, äriühingute puhul ka elektronposti aadress;
 • füüsilisest isikust ettevõtja andmed, samuti andmed tema ettevõtte tegevuse peatamise, hooajalise või ajutise tegutsemise kohta;
 • esindusõiguslike isikute (juhatuse liikmed, täisosanikud, esindusõiguslikud usaldusosanikud või kolmandad isikud, likvideerijad, pankrotihaldur) andmed, samuti kokkulepped esindusõiguste kohta ning volitused juriidilise isiku esindamisel;
 • prokuristi andmed;
 • õiguslik vorm või ühingu liik;
 • põhikirja kinnitamise aeg;
 • ühingu osa- või aktsiakapitali rahaline suurus;
 • märge osaühingu sissemakseta asutamise kohta;
 • märge osade registreerimise kohta Eesti väärtpaberite registris või märge aktsiaraamatu pidaja kohta;
 • majandusaasta algus ja lõpp;
 • seaduses ettenähtud pankrotiandmed;
 • märge ühingu ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ning lõpetamise ja kustutamise kohta;
 • viide kannetele, mille registripidaja on teinud seadusest tulenevalt ettevõtja avalduseta;
 • likvideeritud ühingu dokumentide hoidja andmed;
 • sihtasutuse eesmärk;
 • muud seadusega ettenähtud andmed.

Registriasjad vaadatakse läbi hagita tsiviilasjadena kirjalikus menetluses. Kandeid nimetatud registritesse tehakse kandeavalduse, kohtulahendi või muul seaduses sätestatud alusel. Kandeavaldus peab olema kas digitaalallkirjastatud või notariaalne.

Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kanded on avalikud. Igaühel on õigus tutvuda registrikaardi andmetega ja äri- või avaliku toimiku dokumentidega ning saada neist ärakirju. Registritoimikuga võib tutvuda pädev riigiasutus, kohus menetluses ja muu isik, kellel on selleks õigustatud huvi.

Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri keskandmebaasi haldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Registrite ja Infosüsteemide Keskus pakub lisaks järgmiseid teenuseid:

E-äriregister

E-äriregister on maakohtu registriosakonna andmebaasil tuginev teenus, mis kajastab kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate ja välismaa äriühingu filiaalide andmeid reaalajas. E-äriregister võimaldab:

 • Tasuta tutvuda registrikaardi, üldandmete ja maksuvõla infoga.
 • Teha päringuid nime, registrikoodi, asukoha, tegevusala jm järgi.
 • Tasu eest saada majandusaasta aruandeid, põhikirju ja teisi äri- või avaliku toimiku elektroonilisi dokumente, isiku- ja kommertspandiandmeid jne.
 • Jälgida ettevõtete menetlusinfot ja kandemuudatusi reaalajas.
 • Tasuta kontrollida Eesti isikute äri- ja ettevõtluskeeldusid.
 • Tasuta tutvuda erakondade liikmete nimekirjaga.
 • Visualiseerida erinevate ettevõtete ja isikute omavahelisi seoseid.

Lisainfot e-äriregistri kohta leiab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse Lingil klikates avaneb uus aken veebilehelt.

Ettevõtjaportaal

Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab isikutel ise kohtu registriosakonnale dokumente esitada. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks. Samuti on võimalik portaalis koostada ja esitada majandusaasta aruandeid. Ettevõtjaportaali sisenemiseks saavad Eesti (sh e-residendid), Soome, Läti ja Belgia kodanikud kasutada ID-kaardiga autentimise võimalust. Mobiil-IDga on võimalik siseneda eestlastel ja leedu rahvusest kodanikel. Ettevõtjaportaal asub Registrite ja Infosüsteemide Keskuse Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel.

Euroopa äriregister (EBR)

Euroopa äriregister (EBR) on veebipõhine otsingusüsteem, mis vahendab ametlikku informatsiooni Euroopa ettevõtete kohta. Päringuid saab teha Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel.

 • Kokku on saadaval Lingil klikates avaneb uus aken20 riigi äriregistri info.
 • Päringuid saab teha nii ettevõtete kui isikute kohta.
 • Kättesaadavate Lingil klikates avaneb uus akenandmete nimistu on riigiti erinev.
 • Registriandmetel on erinevates riikides erinev õiguslik tähendus.
 • Päringusüsteemi saab kasutada nii eraisik kui ettevõtja.
 • Teenus on tasuline.

Kas juurdepääs Eesti äriregistrile on tasuta?

Registriandmetega saab tutvuda Lingil klikates avaneb uus akenveebi teel ja Lingil klikates avaneb uus akennotaribüroos.

Juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja ja välismaa äriühingu filiaali otsimise, menetlusteabe või registrikaardi andmetele juurdepääsu eest veebis tasu ei küsita. Tasu maksmisest on vabastatud isik ka enda kohta veebipäringu tegemisel. Kõik muud päringud, sh ajaloolised registrikaardi andmed, juurdepääs majandusaasta aruannetele, põhikirjadele ja muudele dokumentidele on tasulised. Tasuliste andmete eest tasutakse kohe internetipanga ülekandega. Lepingulised kliendid, kellel on õigus kasutada laiendatud otsinguparameetreid, tasuvad igakuiste arvete alusel. Äriregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärasid reguleerib Justiitsministri Lingil klikates avaneb uus akenmäärus.

Registriandmete ja toimikudokumentidega tutvumine notaribüroos on tasuline. Notari tasud nimetatud andmetega tutvumise eest on sätestatud Lingil klikates avaneb uus akennotari tasu seaduses.

Kuidas teha päringuid Eesti äriregistris?

Äriregistrisse ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse saab päringuid teha Registrite ja Infosüsteemide Keskuse Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel äriregistri teabesüsteemi kaudu.

Kui usaldusväärsed on registris sisalduvad dokumendid?

Sellel lehel selgitatakse, kuidas on reguleeritud Eestis äriregistri andmetele ja dokumentidele tuginemine.

Äriregistrit peab maakohtu registriosakond. Äriregistrisse kantakse füüsilisest isikust ettevõtjad, välismaa äriühingu filiaalid ja äriühingud (aktsiaselts, osaühing, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu, Euroopa äriühing (Societas Europaea), Euroopa ühistu (Societas Cooperativa Europaea) ja Euroopa territoriaalne koostöörühmitus) Tegemist on tugeva õigusjõuga elektroonilise registriga, mille eesmärk on tagada õiguskindlus. Äriregistrit peetakse eesti keeles.

Äriregistri kanne kehtib kolmanda isiku suhtes õigena, välja arvatud, kui kolmas isik teadis või pidi teadma, et kanne ei ole õige. Kannet ei loeta kehtivaks tehingute suhtes, mis tehakse 15 päeva jooksul pärast kande tegemist, kui kolmas isik tõendab, et ta kande sisu ei teadnud ega pidanudki teadma. Nii saab heauskne kolmas isik kartmatult tugineda registrikannetele, näiteks eeldades lepingu sõlmimisel, et juhatuse liikmena registrisse kantud isikul on ühingu nimel allkirjaõigus.

Mõned õiguslikud asjaolud kehtivad ainult juhul, kui need on kantud registrisse: näiteks võib põhikirjas või juhatuse liikmega sõlmitud lepingus piirata juhatuse liikme allkirjaõigust, aga kolmandate isikute suhtes kehtivad vaid registrisse kantud piirangud.

Teatud tähtsad asjaolud jõustuvad hetkel, kui tehakse registrikanne: näiteks äriühingu osa- või aktsiakapitali suurendamine jõustub siis, kui see on kantud äriregistrisse, mitte ajal, kui võeti vastu suurendamise otsus või tehti sissemaksed. Sama kehtib näiteks juriidilise isiku asutamise, põhikirja muutmise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise kohta.

Iga füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku ja välismaa äriühingu filiaali kohta avatakse äriregistris:

 • registrikaart;
 • äritoimik;
 • registritoimik.

Äritoimik sisaldab dokumente, mille äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või välismaa äriühingu filiaal on registripidajale seaduse kohaselt esitanud, näiteks asutamisleping, põhikiri jm avalikuks säilitamiseks esitatud dokumendid. Registritoimikus hoitakse kohtulahendeid, määruskaebusi, kirjavahetust jm dokumente, mida ei säilitata äritoimikus.

Võõrkeelsed dokumendid esitatakse registripidajale vandetõlgi tehtud eestikeelse tõlkega. Ettevõtja ei või tugineda tõlkele, kui see erineb originaaldokumendist. Kolmas isik võib registripidajale esitatud dokumendi tõlkele tugineda, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tõendab, et kolmas isik teadis tõlke ebaõigsusest.

Äriregistri kanded on avalikud. Igaühel on õigus tutvuda registrikaardi andmetega ja äritoimiku dokumentidega ning saada neist ärakirju. Registritoimikuga võib tutvuda pädev riigiasutus, kohus menetluses ja muu isik, kellel on selleks õigustatud huvi.

Toimikudokumentidega saab tutvuda ja neist väljatrükke tellida e-äriregistri või notari kaudu.

Eesti äriregistri ajalugu

Eesti äriregistris sisalduvad andmed ulatuvad tagasi 1. septembrini 1995 ning neid ajakohastatakse korrapäraselt.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa äriregister

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistri otsing

Lingil klikates avaneb uus akenEttevõtjaportaal

Lingil klikates avaneb uus akenE-äriregister

Lingil klikates avaneb uus akenRegistriosakond

Lingil klikates avaneb uus akenNotarid

Viimati uuendatud: 29/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Iirimaa

Sellel lehel antakse ülevaade Iiri äriregistrist.

Millist teavet Iiri äriregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistris talletatakse teatavaid dokumente, mida hoiab ja säilitab äriregistriamet vastavalt 1963.–2012. aasta äriseadustikust tulenevale äriühingute kohustusele dokumente säilitada. Register pakub äriühingute kohta sellist põhiteavet nagu:

 • aadress
 • asutamise kuupäev
 • viimase raamatupidamise aastaaruande esitamise kuupäev

Kõik äriühingute poolt äriseadustiku alusel esitatud dokumendid on avalikult kättesaadavad. Teavet äriühingute kohta on võimalik osta. See kujutab endast väljavõtet registris olevast teabest, sealhulgas teavet äriühingu juhtivtöötajate ja maksukohustuste kohta ning esitatud dokumentide loetelu.

Kas juurdepääs Iiri äriregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs põhilisele äriühinguid käsitlevale teabele on tasuta. Muu teabe saamise eest tuleb siiski maksta tasu.

Kuidas teha päringuid Iiri äri- ja ärinimederegistris?

Päringuid saab teha äriühingu/ettevõtja registreerimisnumbri või nime järgi. Nimeotsinguid saab teha neljal viisil:

 • „Contains all these words“ otsing leiab nimesid, mis sisaldavad osutatud sõnu (soovitatav).
 • „Starts with this phrase“ otsing leiab nimesid, mis algavad osutatud fraasiga.
 • „Contains this phrase“ otsing leiab nimesid, mis sisaldavad osutatud fraasi.
 • „Alphasort“ otsingus on kõrvaldatud sellised enamlevinud sõnad nagu „Ireland“, „Limited“, „The“, „And“, jne, ning äriühingute nimedest välja jäetud tühikud, komad, sidekriipsud, jne. „Alphasort“ otsingu tegemiseks tuleks teha sedasama.

Nimeotsinguid võib piiritleda, lisades aadressi.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Äriregistriamet (Companies Registration Office – CRO) on Iirimaal äriühinguid käsitleva avaliku kohustusliku teabe keskne andmekogu. 2014. aasta äriühingute seadus ja sellega seotud õigusaktid on õiguslik alus, millest lähtudes on äriühingud kohustatud äriregistriametile teavet esitama selle registreerimiseks ja avaldamiseks.

Äriregistris oleva teabe esitavad äriregistriametile kolmandad isikud vastavalt seadusest tulenevale kohustusele, sealhulgas kohustusele hoiduda teadlikult või hooletusest äriregistriametile valeteabe esitamisest. Äriregistriamet ei vastuta selle teabe õigsuse eest, mille kolmandad isikud on talle esitanud.

Teatavate dokumentide ja andmete esitamisega seoses on ette nähtud kohustuslik nõue, et isik, kes teabe esitab, peab kirjutama alla ametlikule kinnitusele, et talle teadaolevalt on nõutud teave ja dokumendid esitatud nõuetekohaselt. Vastavalt 1938. aasta ametlikke kinnitusi käsitlevale seadusele võib igale isikule, kes annab teadlikult väära või eksitava ametliku kinnituse, süüdistuse esitada, ja süüdimõistmise korral talle määrata rahalise karistuse või vangistuse või mõlemad.

Lisaks käsitletakse 2014. aasta äriühingute seaduse paragrahvi 876 kohaselt äriregistriametile ametlikel blankettidel teadlikult või hooletusest valeteabe esitamist kuriteona.

Iiri äriregistri ajalugu.

Äriregistris sisalduvad elektroonilised andmed kõigi tavaliste ettevõtjate kohta on täielikud.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa äriregister

Viimati uuendatud: 10/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Kreeka

Millist teavet Kreeka äriregister pakub?

Kreekas kannab äriregister nime üldine elektrooniline äriregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) – GEMI). See on reguleeritud seadusega nr 3419/2005 (ametlik väljaanne, I seeria, nr 297/06-12-2005). Selles registreeritakse kõik äriühingutega seotud avaldatud dokumendid ja teave. Üldise elektroonilise äriregistri veebisait on riigi ametlik väljaanne, mis on ette nähtud äriteabe avaldamiseks. Registrisse tuleb kanda need isikud või isikute ühendused, kes on loetletud seaduse nr 3419/2005 artikli 1 lõikes 1.

Veebisaidi abil on võimalik otsida teavet, mille on avaldanud järgmist liiki ettevõtjad:

a) füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle tegevuskoht või registrijärgne asukoht on Kreekas või kes kauplevad Kreekas asuva peamise või teisese tegevuskoha kaudu;

b) isikute ühendused, kes kauplevad Kreekas asuva peamise või teisese tegevuskoha kaudu, ning kõik äriühingud, tingimusel et nad asutati Kreeka õiguse alusel – partnerlused ja usaldusühingud, tsiviilõiguslikud ühistud (kelle hulka kuuluvad vastastikused kindlustusseltsid ja laenuühistud) ning osaühingud ja aktsiaseltsid –, ning füüsilised isikud, kes on kohustatud esitama aruandeid vastavalt presidendi 27.11./14.12.1926. aasta dekreedi artiklile 39;

c) määruses (EMÜ) nr 2137/1985 (EÜT L 199, parandus L 247) sätestatud Euroopa majandushuviühingud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

d) määruses (EÜ) nr 2157/2001 (EÜT L 294) sätestatud Euroopa äriühingud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

e) määruses (EÜ) nr 1435/2003 (ELT L 207) sätestatud Euroopa ühistud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

f) eespool nimetatud isikud, kelle peamine tegevuskoht või registrijärgne asukoht on Kreekas, peavad registreerima ka oma Kreekas asuvad filiaalid;

g) direktiivi 68/151/EMÜ (EÜT L 65) artiklis 1 – direktiivi 2003/58/EÜ (ELT L 221) artikliga 1 muudetud kujul – osutatud välisriigi äriühingud, kelle registrijärgne asukoht on ELi liikmesriigis, peavad registreerima oma Kreekas asuvad filiaalid või esindused;

h) muus kui ELi liikmesriigis asuvad välisriigi äriühingud, kes sarnanevad õigusliku vormi poolest punktis g osutatud välisriigi äriühingule, peavad registreerima oma Kreekas asuvad filiaalid või esindused;

i) muud füüsilised või juriidilised isikud või isikute ühendused, kelle peamine tegevuskoht või registrijärgne asukoht on välisriigis ja kes ei kuulu punktides g ja h osutatud äriühingute hulka, peavad registreerima oma filiaalid või esindused, mille kaudu nad Kreekas kauplevad;

j) ühisettevõtted;

k) äriühingud, mille suhtes kohaldatakse tsiviilseadustiku artiklis 784 osutatud tsiviilõigust;

l) füüsilised või juriidilised isikud või isikute ühendused, kes tegelevad või kavatsevad tegeleda majandus- või kutsetegevusega, olemata seejuures ettevõtjad.

Millised dokumendid ja milline teave Kreeka äriregistris registreeritakse?

Registreerimisele kuuluva ettevõtja kohta tehtud kanne peab sisaldama järgmist teavet:

a) äriühingu, filiaali või esinduse registrinumber;

b) algse registreerimiskande või hilisema muutmiskande teinud äriregistri büroo või osakond ning vastutava ametniku täielik nimi;

c) registreerimisavalduse viitenumber ja registrikood;

d) kui kehtivate õigusaktide kohaselt on ettevõtja asutamiseks loomiseks või äritegevuse alustamiseks vaja kauplemisluba, kutsetegevuse luba või tegevusluba, siis sellise loa andmiseks pädeva ametiasutuse või osakonna tehtud otsuse üksikasjad;

e) kohtuotsus, millega tunnistatakse äriühing maksejõuetuks või millega alustatakse äriühingu suhtes lepitus- või muud kollektiivset menetlust võlausaldajate nõuete rahuldamiseks. Kanne sisaldab ka äriühingu likvideerijate, sundlikvideerijate, usaldusisikute ja pankrotihaldurite täielikke nimesid, nende vanemate täielikke nimesid, isikutunnistuse või passi numbrit, sünniaega ja -kohta, kodakondsust ja kodust aadressi;

f) punktis e osutatud õigusliku olukorra lõpetamist, peatamist või tühistamist käsitleva kohtuotsuse üksikasjad;

g) pankrotiseaduse alusel avaldamisele kuuluv teave;

h) maksejõuetus-, lepitus- või muu kollektiivse menetluse alustamiseks esitatud avalduste üksikasjad;

i) äriühingu Kreekas asuvate filiaalide või esinduste arv ning iga filiaali või esinduse aadress ja registrinumber;

j) äriühingu välisriikides asuvate filiaalide või esinduste arv, aadressid ja üksikasjad.

I. Kreekas asuvate äriühingute kohta kantakse registrisse ja avaldatakse järgmine teave:

a) asutamisdokument või põhikiri;

b) asutamisdokumendi või põhikirja muudatused, sealhulgas seoses äriühingu tegevuse pikendamisega, ning mis tahes järgnevad asutamisdokumendi või põhikirja muudatused, esitades ajakohase tervikteksti muudetud kujul;

c) selliste isikute ametisse nimetamine, ametist vabastamine ja neid isikuid käsitlevad üksikasjad, kellel seaduse alusel moodustatud organina või organi liikmena:

aa) on õigus esindada äriühingut kolmandate isikutega tehtavates tehingutes; kui selliseid isikuid on mitu, tuleb registrikandes märkida, kas need isikud võivad tegutseda üksi või peavad nad tegutsema koos;

bb) esindada äriühingut kohtus;

cc) osaleda äriühingu juhtimises, järelevalves või kontrollimises;

d) vähemalt kord aastas märgitud kapitali summa, kui see on esitatud asutamisdokumendis või põhikirjas, välja arvatud juhul, kui märgitud kapitali suurendamine tingib põhikirja muutmise;

e) iga majandusaasta raamatupidamisaruanded, mis tuleb avaldada vastavalt nõukogu direktiividele 78/660/EMÜ (EÜT L 222, 14.8.1978), 83/349/EMÜ (EÜT L 193, 18.7.1983), 86/635/EMÜ (EÜT L 372, 31.12.1986) ja 91/674/EMÜ (EÜT L 374, 31.12.1991);

f) registrijärgse asukoha muutus;

g) äriühingu likvideerimine;

h) äriühingu õigustühiseks tunnistamine kohtu poolt;

i) likvideerijate määramine ja nende isikuandmed;

j) likvideerimise lõpetamine ja äriühingu registrist kustutamine.

II. Direktiivi 68/151/EMÜ (EÜT L 65) artiklis 1 – direktiivi 2003/58/EÜ (ELT L 221) artikliga 1 muudetud kujul – osutatud välisriigi äriühingute kohta, kelle peakontor asub ELi liikmesriigis, kantakse registrisse ja avaldatakse järgmine teave:

a) filiaali aadress;

b) viide filiaali tegevusvaldkonnale;

c) liikmesriigi register, kus asub äriühingu toimik, ja selle registri kohane äriühingu registrinumber;

d) äriühingu nimi ja õiguslik vorm ning filiaali nimi, kui see erineb äriühingu nimest;

e) nende isikute ametisse nimetamine, ametist vabastamine ja isikuandmed, kellel on õigus esindada äriühingut kolmandate isikutega tehtavates tehingutes ja kohtumenetlustes:

aa) kui neid käsitatakse õiguse alusel äriühingu juhtorganina või sellise juhtorgani liikmena vastavalt äriühingu esitatud andmetele, nagu on sätestatud direktiivi 2009/101/EÜ artikli 2 lõikes 1 (ELT L 258, 1.10.2009);

bb) kui nad toimivad filiaali tegevusega seoses äriühingu alalise esindajana. Sellisel juhul tuleb märkida nende volituste ulatus;

f) äriühingu likvideerimine, likvideerijate määramine ja isikuandmed ning nende volitused, samuti likvideerimise lõpuleviimine, sealhulgas viide liikmesriigi registrile, maksejõuetusmenetlusele, kohtuliku kokkuleppe menetlusele või mis tahes analoogsele menetlusele, mis äriühingu suhtes on algatatud;

g) äriühingu raamatupidamisdokumendid, mis on koostatud, auditeeritud ja avaldatud vastavalt sellisele liikmesriigi õigusele, mida äriühingu suhtes kohaldatakse kooskõlas direktiividega 78/660/EMÜ (EÜT L 222, 14.8.1978), 83/349/EMÜ (EÜT L 193, 18.7.1983) ja 84/253/EMÜ (EÜT L 126/20, 12.5.1984);

h) filiaali sulgemine.

Kuidas teha päringuid Kreeka äriregistris?

Äriühingutega seotud teavet võib otsida Lingil klikates avaneb uus akenüldise elektroonilise äriregistri veebisaidi vahendusel, kasutades vaid ühte järgmistest teabekategooriatest:

1) maksukohustuslasena registreerimise number (Α.Φ.Μ.) või

2) registrinumber (Γ.Ε.ΜΗ.) või

3) äriühingu nimi või

4) nime lühivorm.

Kas juurdepääs Kreeka äriregistrile on tasuta?

Kõigil üldsuse liikmetel on tasuta juurdepääs Lingil klikates avaneb uus akenregistris sisalduvatele äriühingut käsitlevate andmetele. Nad võivad digitaalselt salvestada oma elektroonilisse seadmesse ja printida või muul moel reprodutseerida mis tahes dokumendi, teabe või teate, mille on registri veebisaidil üldsuse teavitamise eesmärgil avaldanud kas register või selleks kohustatud isikud. Kui üldsuse liige soovib saada ametlikku (autentset) tõendit või registrisse äriühingu kohta sisestatud dokumendi või andmete koopiat, võib ta registreerida end tasuta Lingil klikates avaneb uus akenregistri läbipaistvuse osakonna juures.

Ametlike tõendite või dokumentide ja andmete koopiate saamiseks tuleb maksta tasu, kasutades selleks asjakohast veebirakendust. Asjaomaseid tõendeid või dokumentide või andmete koopiaid on võimalik saada kahel moel: digitaalselt registri läbipaistvusrakenduse kaudu või posti teel maailma mis tahes punktis asuval aadressil.

Kuidas saab kontrollida Kreeka äriregistri poolt väljastatud ametlike tõendite või koopiate autentsust?

Asjaomaste ametlike tõendite või koopiate autentsust saab kontrollida Lingil klikates avaneb uus akenKreeka üldise elektroonilise äriregistri kaudu.

Kui isik sisestab tõendi või koopia viitenumbri, äriühingu registrinumbri ja dokumendi väljastanud registriosakonna nimetuse, ilmub ekraanile dokumendi sisu.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Registrisse äriühingute kohta sisestatud dokumentidele saab tugineda, sest register on ainus koht, kus äriühinguid käsitlevat teavet avalikustatakse, ning see kujutab endast teabe avaldamiseks määratud riiklikku ametlikku väljaannet direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3 lõike 5 mõistes. Üldine elektrooniline äriregister on tsentraliseeritud IT-vahendite (Euroopa keskne platvorm) abil seotud nimetatud õigusaktis osutatud teiste liikmeriikide registritega (riiklikud registrid) osana direktiivi 2012/17/EL kohasest registrite sidestamise süsteemist. Dokumendid ja andmed sisestatakse üldisesse elektroonilisse äriregistrisse pärast seda, kui registri töötajad on kontrollinud nende õiguspärasust, täpsust, selgust ja terviklikkust ning seda, kas on makstud kõik kehtivates õigusaktides sätestatud asjakohased tasud. Kui kontrolli tulemusel ei selgu registreerimist takistada võivaid asjaolusid, sisestab vastutav registriosakond äriühingut käsitleva asjaomase teabe registrisse. Kui avaldus, sellele lisatud dokumendid ja mis tahes muud toetavad dokumendid ei vasta seaduses sätestatud nõuetele või need ei ole täpsed ja terviklikud, võtab vastutav registriosakond asjaomase isikuga kirjalikult või faksi või e-kirja teel ühendust ja palub tal viie tööpäeva jooksul esitada vajalikud selgitused, parandused või täiendused seoses avalduse või toetavate või lisatud dokumentidega. Tähtaega võib pikendada kuni ühe kuuni, kui seda tingivad asjaolud ja registreeritava teabe laad. Sellise tähtaja võrra pikendatakse mis tahes muid teabe registreerimiseks seadusega ette nähtud tähtaegu. Kui viiepäevase tähtaja või pikendatud tähtaja jooksul vastust ei saada või kui asjaomane isik esitab teabe, mida loetakse õiguslikele nõuetele mittevastavaks või mis ei ole täpne ja terviklik, teeb osakond põhjendatud otsuse, millega jäetakse registreerimisavaldus rahuldamata, ning makstud registreerimistasusid ei tagastata. Partnerluste ja usaldusühingute, aktsiaseltside ja osaühingute, tsiviilõiguslike ühistute, Kreekas asuvate määruses (EMÜ) nr 2137/1985 (EÜT L 199, parandus L. 247) sätestatud Euroopa majandushuviühingute, Kreekas asuvate määruses (EÜ) nr 2157/2001 (EÜT L 294) sätestatud Euroopa äriühingute, Kreekas asuvate määruses (EÜ) nr 1435/2003 (EÜT L 207) sätestatud Euroopa ühistute ning tsiviilseadustiku artiklis 784 osutatud tsiviilõiguslike äriühingute puhul on asjaolude, aruannete, dokumentide ja muu teabe üldises elektroonilises äriregistris registreerimisel järgmine mõju.

a. Eespool osutatud juriidilised isikud, omandavad asutamise käigus juriidilise isiku staatuse.

b. Võttes arvesse kehtivate õigusaktide asjakohaseid sätteid, mis käsitlevad äriühingute ümberkujundamist, muudetakse ümberkujundamise registreerivad äriühingud vastavalt kas osaühinguteks, aktsiaseltsideks, tsiviilõiguslikeks ühistuteks, Euroopa majandushuviühinguteks, Euroopa äriühinguteks või Euroopa ühistuteks.

c. Muudetakse ettevõtte asutamisdokumenti või põhikirja.

d. Ühinemine või jagunemine tuleb registreerida ja see peab toimuma enne ühendatava või jaguneva äriühingu registrist kustutamist.

e. Ettevõte likvideeritakse partnerite otsusega või asjakohase haldusakti alusel.

f. Äriühing taastatakse.

Peale selle on seaduse nr 3419/2005 artiklis 4 sõnaselgelt sätestatud, et eelduse kohaselt on asjakohased registrikanded õiguspärased ja täpsed.

Mida peaks veel Kreeka äriregistri kohta teadma?

Üldise elektroonilise äriregistri veebisait on riigi ametlik väljaanne, mis on ette nähtud teabe avaldamiseks vastavalt 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3 lõikele 5 (ELT L 258). Registri veebisaidil avaldatakse äriühingute üldine nimekiri, iga äriühingut käsitlev kanne ja muu teave, mida on vaja registri avalikuks kasutamiseks. Kõigil üldsuse liikmetel on registrile tasuta juurdepääs. Nad võivad samuti digitaalselt salvestada oma elektroonilisse seadmesse ja printida või muul moel reprodutseerida mis tahes dokumendi, teabe või teate, mille on üldise elektroonilise äriregistri veebisaidil üldsuse teavitamise eesmärgil avaldanud kas registriosakond või selleks kohustatud isikud.

Registrite sidestamise süsteemi osaks olev üldine elektrooniline äriregister: a) suhtleb e-kirja teel teiste riiklike registritega ning aa) saab teavet andmete kohta, mis on teise riiklikku registrisse salvestatud seoses äriühingutega, kelle registrijärgne asukoht on ühes ELi liikmesriigis ja filiaal teises ELi liikmesriigis, ning bb) annab teavet seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud andmete kohta, mis käsitlevad äriühinguid, kelle registrijärgne asukoht või filiaal on Kreekas, nagu on sätestatud sama seaduse artikli 6 lõike 1 punktis g; ning b) vastab individuaalsete kasutajate poolt registrite sidestatud süsteemi Euroopa ühtse elektroonilise juurdepääsupunkti (portaali) kaudu eespool punkti a alapunktis bb nimetatud teabe kohta esitatud küsimustele.

Turgude peadirektoraadi (majandus-, arengu- ja turismiministeeriumi kaubanduse ja tarbijakaitse peasekretariaat) äriühingute ja registrite osakond vastutab Euroopa elektroonilise portaali kaudu seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud dokumentide ja teabe kohta esitatud küsimustele vastamise eest seoses äriühingutega, kelle aktsiad on noteeritud Ateena börsil, pankadega ja nende ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides asuvate filiaalidega, kindlustusaktsiaseltsidega ning nende ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides asuvate filiaalidega, avalike investeerimisfondidega, usaldusfonde valitsevate aktsiaseltsidega, kinnisvaraga seotud usaldusfonde valitsevate aktsiaseltsidega, kinnisvaraga seotud avalike investeerimisfondidega, varade ja kohustuste juhtimisega tegelevate aktsiaseltsidega, avalike investeerimisettevõtjatega ning spordiaktsiaseltsidega (jalgpall ja korvpall).

Peale selle on iga kaubanduskoja jaoks Kreekas oma registriosakond, mis vastutab muu hulgas Euroopa elektroonilise portaali kaudu esitatud küsimustele, mis käsitlevad seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud dokumente ja teavet ning mis on seotud kõigi eespool nimetatud äriühingute õiguslike vormidega.

NB! Eespool esitatud teave on kõigest ülevaade, mille eesmärk on teavitada huvitatud isikuid Kreeka äriregistri ja ELi liikmesriikide muude riiklike registrite seotusest. Üksikasjalikumat teavet õigusraamistiku kohta leiate Lingil klikates avaneb uus akenüldise elektroonilise äriregistri veebisaidilt.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÜldise elektroonilise äriregistri elektrooniline väljaanne

Lingil klikates avaneb uus akenÜldsuse liikmete registreerimine üldise elektroonilise äriühingu teenuste kasutamiseks

Lingil klikates avaneb uus akenEttevõtete registreerimine üldises elektroonilises äriregistris

Lingil klikates avaneb uus akenÜldise elektroonilise äriregistri väljastatud tõendite ja koopiate autentsuse kontrollimine

Lingil klikates avaneb uus akenÜldist elektroonilist äriregistrit käsitlev seadus

Lingil klikates avaneb uus akenÜldise elektroonilise äriregistri elektroonilisi teenuseid käsitlevad ringkirjad ja Lingil klikates avaneb uus akenüldist elektroonilist äriregistrit käsitlev ringkiri

Viimati uuendatud: 03/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Liikmesriikide äriregistrid - Hispaania

Hispaanias vastutavad registripidajad (Registradores) järgmiste registrite pidamise eest:

 • kinnistus- ja vararegistrid (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), mida nimetatakse üldiselt kinnistusregistriteks (Registros de la Propiedad);
 • vallasvara registrid (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles);
 • äriregistrid (Registros Mercantiles);
 • üldiste lepingutingimuste register (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

Kinnistusregistrite kohta leiate selgitavat teavet koos seonduvate linkidega e-õiguskeskkonna portaali kinnistusregistreid käsitlevast osast.
Käesoleval lehel antakse järgmist teavet:

 • Hispaania äriregistrite kirjeldus ja seonduvad lingid;
 • vallasvara registrite lühikirjeldus ja seonduvad lingid;
 • üldiste lepingutingimuste registri lühikirjeldus ja seonduvad lingid.

Millist teavet Hispaania äriregister pakub?

Äriregister tagab õigus- ja majandusliku kindluse.

Järgnevalt on esitatud Hispaania äriregistrisüsteemi peamised tunnusjooned.

1. Äriregistri eesmärk

1.1. Registreerimiskohustusega üksused on:

 • füüsilisest isikust ettevõtjad;
 • äriühingud;
 • mittetulundusühingud;
 • laenu- ja kindlustusettevõtjad ning vastastikuse garantii ühingud;
 • ühisinvesteerimisettevõtjad;
 • majandushuviühingud;
 • hoiupangad;
 • pensionifondid;
 • kõigi eespool nimetatud üksuste filiaalid;
 • välismaiste ettevõtjate filiaalid;
 • välismaised ettevõtjad, kes registreerivad oma peakorteri Hispaania territooriumil;
 • kõik ettevõtjad, kes tegelevad äritegevusega, kui nende ostu-, vahendus- või müügitegevuse käive ületab 600 000 eurot.

1.2. Äriregistri tegevusvaldkonnad

 • Äriühinguga seotud dokumendid. Äriühingu asutamise akt on esimene dokument ettevõtja kohta käivas kronoloogilises registris. Pärast seda käsitlevad kanded äriühinguga seotud dokumente ja lepinguid (nt aktsia- või osakapitali suurendamine või vähendamine, muudatused juhatuse koosseisus, juhtkonna ametisse nimetamine või ametist vabastamine, maksejõuetusmenetlused, korporatiivsete otsuste peale esitatud kaebused jms).
 • Raamatupidamisaruanded. Ettevõtjad ja äriühingud peavad koostama raamatupidamisaruandeid ja esitama need oma kohalikule äriregistrile, et äriregistri pidaja saaks need kinnitada. Aruanded tuleb esitada hiljemalt nelja kuu jooksul pärast äriühingu majandusaasta lõppu. Seega peavad need äriühingud, kelle majandusaasta lõpeb 31. detsembril, esitama aruanded 31. maiks.
 • Ettevõtjate ja teiste aruandekohustuslike isikute aastaaruannete esitamine. Üldise aruandluskava (Plan General Contable) kohaselt on aastaaruannete koostamine kohustuslik. Aktsionärid, osanikud või partnerid peavad aastaaruanded heaks kiitma kuue kuu jooksul pärast äriühingu majandusaasta lõppu, misjärel tuleb need heakskiitmisele järgneva kuu jooksul esitada kohustuslikuks kinnitamiseks kohalikule äriregistrile. Tavaoludes peavad ettevõtjad, kelle majandusaasta lõpeb 31. detsembril ning kes on oma aastaaruanded 30. juuniks heaks kiitnud, esitama need 30. juuliks.
 • Audiitorite ja ekspertide määramise taotluste läbivaatamine. Igal aktsionäril või osanikul, kellele kuulub 5% ettevõtja aktsia- või osakapitalist, on kolme kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu õigus taotleda, et kohalik äriregister määraks audiitori. Äriühingute puhul, kelle majandusaasta lõpeb 31. detsembril, võivad aktsionärid, osanikud või partnerid, kellele kuulub vähemalt 5% aktsia- või osakapitalist, esitada audiitori määramise taotluse kuni järgmise aasta 31. märtsini. Samuti võivad nad paluda, et kohalik äriregister nimetaks eksperdid selliste juhtumite puhul, kui tuleb teha mitterahalisi sissemakseid või kui tegemist on ühinemise või jagunemisega.

2. Hispaania äriregistriga tagatud õiguskindlus

Äriregister on peamine õiguslik vahend äritegevuse registreerimiseks. See on väga oluline vahend majandusarengu seisukohast, sest see aitab vähendada tehingukulusid.

Registrisse tehakse kanded pärast andmete kontrollimist: kontrollitakse dokumentide ja korporatiivsete lepingute sisu õiguspärasust ja kehtivust ning nende dokumentide koostajate ja lepingute sõlmijate õigusvõimet ja legitiimsust.

Registripidaja tehtud kontrollide tulemusel on registrikannetel suur õigusjõud.

 1. Registri sisu loetakse õigeks ja kehtivaks.
 2. Registreeritud dokumentidele võib tugineda heausksete kolmandate isikute vastu.
 3. Registrikandeid kaitsevad kohtud ning need kanded on jõus, kuni need tunnistatakse ebaõigeks või kehtetuks kohtuotsusega.
 4. Kohtuotsus, millega tunnistatakse kanded ebaõigeks või kehtetuks, ei mõjuta bona fide kolmandate isikute õiguspäraselt omandatud õigusi.

Sel moel väldivad ettevõtjad, kodanikud ja valitsusasutused suuri tehingukulusid, sest nende käsutuses on nõuetekohaselt kinnitatud teave ettevõtjate kohta, kellega nad kavatsevad astuda lepingulistesse suhetesse, ning nende õigusliku ja majandusliku olukorra kohta.

3. Registreerimismenetlus

Üldpõhimõte on, et äriregistrisse kannete tegemiseks peavad dokumendid olema avalikult kinnitatud. Dokumente võivad kinnitada notarid, kohtud või haldusasutused. Kinnitamata dokumente võib registrisse kanda üksnes seaduses sõnaselgelt sätestatud juhtudel ja vastavalt äriregistrit käsitlevate eeskirjadele. Registrisse võib kanda järgmisi eradokumente: laevandusega mitteseotud üksikettevõtja registreerimine; haldurite, likvideerijate ja audiitorite ametisse nimetamine, ametist vabastamine, heakskiitmine ja ametist lahkumine.

Registreerimiseks tuleb esitada taotlus. See tähendab, et kui tegemist ei ole just erandlike asjaoludega, algatab menetluse isik, kes soovib kande tegemist.

Kas juurdepääs Hispaania äriregistrile on tasuta?

Juurdepääs Hispaania äriregistrile ei ole tasuta.

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistri pidajate tasusid käsitlevas määruses ja Lingil klikates avaneb uus akenäriregistrit käsitlevas määruses on sätestatud registreerimise ja avaldamise tasud.

Registreerimistasud sõltuvad erinevatest teguritest ning nendega saab tutvuda otse Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri pidajate tasusid käsitleva määruse vahendusel.

Avaldamise tasu jääb vahemikku 1,20–24 eurot ning selle täpse suuruse saab välja selgitada otse Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri pidajate tasusid käsitleva määruse või Lingil klikates avaneb uus akenHispaania registripidajate ühenduse vahendusel.

Kuidas teha päringuid Hispaania äriregistris?

1. Registri avalikkus

Äriregister on avalik. Registrikannete sisu ametialase töötlemise eest vastutab äriregistri pidaja.

2. Registrist väljavõtete tegemine

Kirjeldus. Registriandmete lühiväljavõte (nota simple) on kõigest informatiivset laadi väljavõte ning ei kujuta endast registrikande sisu autentset taasesitust. See sisaldab kogu teavet asjaomase kande kohta või osa sellest.

Kuidas lühiväljavõtet saada? Selleks on kaks võimalust:

 • kirjalikult, esitades asjaomasele äriregistrile isiklikult kirjaliku taotluse;
 • veebis, kasutades esimest linki lehekülje lõpus.

3. Tõendid

Kirjeldus. Tõend on registris hoitava teabe sisu täielik või kokkuvõtlik koopia, ärakiri või väljavõte. Registripidaja väljastatud tõend on ainus viis, kuidas väljendada äriregistris sisalduvate kannete autentsust. Registripidajad võivad samuti kinnitada dokumente, mis on esitatud registrile või mida arhiveeritakse registris.

Kuidas tõendit saada? Tõendeid antakse ainult kirjaliku taotluse alusel. Te võite esitada selle taotluse isiklikult, posti või faksi teel või muul sarnasel moel. Tõendeid on võimalik saada ka elektrooniliselt. Neile on lisatud registripidaja tunnustatud e-allkiri.

4. Äriregistriga tutvumine Internetis

Vt osa „Seonduvad lingid”. Kord on väga lihtne – lihtsalt järgige allpool esitatud veebisaidil toodud juhiseid.

Veebisait pakub teile võimalust tasuda krediitkaardiga, kui te ei ole kasutajaks registreerunud või teil ei ole registripidajate ühenduse poolt varem tunnustatud sertifikaati:

 • klikkige lingil „Kaardimaksed” (pagos con tarjeta) ja sisestage oma krediitkaardi andmed;
 • klikkige nupul „Sisene” (Entrar).

Sellel saidil saate te valida järgnevate võimaluste vahel: kinnistusregister, äriregister, vallasvara register või üldiste lepingutingimuste register. Te peaksite valima „Avalikud äriregistri andmed” (Publicidad Mercantil).

 • Seejärel valige huvipakkuv valdkond.

Seda veebisaiti kasutades saavad registripidajate ühenduse pakutava interaktiivse äriteabega reaalajas tutvuda kõik. Teatav ettevõtjaid käsitlev teave, sealhulgas registreeritud aastaaruannete täpne sisu, on taotluse korral kättesaadav ööpäevaringselt ja 365 päeva aastas. Registreeritud dokumentide alusel ettevõtjate kohta saadud teave on ajakohane ja tõene.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Direktiiviga 2012/17/EL (keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidestamise kohta) lisati direktiivi 2009/101/EÜ artikkel 3a. Nimetatud artikkel käsitleb liikmesriikide kohustust tagada sellise ajakohastatud teabe kättesaadavus, mis selgitab siseriiklikke õigusnorme, mille alusel kolmandad isikud võivad vastavalt artikli 3 lõigetele 5, 6, ja 7 tugineda artiklis 2 osutatud andmetele ja dokumendiliikidele. Konkreetsemalt peavad liikmesriigid esitama Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis avaldamiseks vajaliku teabe vastavalt portaali eeskirjadele ja tehnilistele nõuetele. Asjaomane teave käsitleb seda, kuidas igas õigussüsteemis on võimalik teha taotlusi eesmärgiga tutvuda direktiivi artiklis 2 osutatud andmetega, ning samuti seda, kuidas on võimalik registrisse kantud andmetele tugineda kolmandate isikute vastu.

Direktiivi artiklis 2 osutatud andmed avaldatakse Hispaania äriregistris, mille suhtes kohaldatakse isikliku vormi, avaliku kinnitamise, õiguspärasuse, legitiimsuse, ametliku võimu, täitmiselepööratavuse, käsuahela ja avalikustamise põhimõtteid.

Seaduse nr 14/2013 artiklis 19 ja selle 13. täiendussättes ettevõtjate ja nende rahvusvahelistumise toetamise kohta on sätestatud, et äriregistrit peetakse elektroonilises formaadis, kasutades ühtset IT-süsteemi vastavalt seaduses sätestatule.

Äriregistris sisalduv teave avaldatakse tõendi või väljavõttena.

Äriregistri väljastatud tõend on ainus viis, kuidas edasi anda registrikannete autentsust, ning sellele tõendile viidatakse äriseadustiku artikli 23 lõikes 1 ning äriregistrit käsitleva määruse artiklites 12 ja 77.

Äriregistrit käsitleva määruse artiklid 12 ja 78 käsitlevad äriregistri kannetes sisalduvate kõigi andmete väljavõtteid või osa selliste andmetega seotud väljavõtteid.

Äriregistriandmetega on võimalik tutvuda ka veebis, nagu on viidatud sama määruse artiklis 79.

Vastavalt äriseadustiku artikli 23 lõikele 4 ning äriregistrit käsitleva määruse artiklile 80 kohaldatakse ka võlaõigusseaduses sisalduvaid avalikustamiseeskirju, eelkõige võlaõigusseaduse artikleid 221, 222, 222a, 227 ja 248, millega nähakse ette võimalus avaldada teavet elektrooniliselt. Seaduse nr 24/2001 artikli 110 lõige 1 käsitleb avaldamist registripidaja poolt, kasutades e-allkirja, ning seda sätet kohaldatakse ka äriregistrite suhtes elektroonilise, IT- ja digitaaltehnoloogia kasutuselevõtu raames (artiklid 106–115).

Äriregistrit käsitleva määruse artikli 379 kohaselt on keskäriregistri eesmärk organiseerida, salvestada ja avaldada üksnes teavitamise eesmärgil talle äriregistrite poolt esitatud andmeid, säilitada ja avaldada üksuste ja juriidiliste isikute nimed, välja anda äriregistri ametlikku väljaannet, hallata selliste äriühingute ja üksuste registrit, kelle registreeritud aadress on muutunud ja asub nüüd väljaspool Hispaaniat, kuid kes on endiselt Hispaania residendid, ning edastada määruse (EÜ) nr 2157/2001 artiklis 14 osutatud teavet. Keskäriregister võib väljastada väljavõtteid vastavalt äriseadustiku artiklile 23 ja äriregistrit käsitleva määruse artiklile 382, kuid ta ei saa väljastada muid tõendeid peale selliste tõendite, mis on seotud registreeritud äriühingute nimedega.

Andmete avalikustamist võib taotleda posti või faksi teel või muul samalaadsel viisil.

Lingil klikates avaneb uus akenHispaania registripidajate veebisaidi vahendusel on teil võimalik otsida registreeritud üksuste kohta teavet otsimootori (Fichero Localizador de Entidades Inscritas) vahendusel.

Andmetele tuginemisega seoses on äriregistrit käsitleva määruse artiklis 9 sätestatud järgmine. 1. Dokumentidele, mis tuleb registreerida, on võimalik tugineda heausksete kolmandate isikute vastu ainult siis, kui need on avaldatud äriregistri ametlikus väljaandes. Registreerimistegevust kui sellist see ei mõjuta. 2. Toimingute puhul, mis on tehtud 15 päeva jooksul pärast avaldamist, ei saa registreeritud ja avaldatud dokumentidele tugineda kolmandate isikute vastu, kes tõendavad, et nad ei saanud olla teadlikud neist dokumentidest. 3. Kui esinevad lahknevused avaldatud andmete ja registrisse kantud andmete vahel, võivad heas usus tegutsevad kolmandad isikud tugineda avaldatud andmetele, kui need on neile soodsamad. Isik, kes vastutab lahknevuste tekkimise eest, peab kahju kandnud isikule tekitatud kahju hüvitama. 4. Eeldatakse, et kolmas isik käitub heauskselt, kui ei ole võimalik tõendada, et ta oli teadlik dokumendist, mis oleks tulnud registreerida, kuid mida ei registreeritud, või dokumendist, mis registreeriti, kuid mida ei avaldatud, või lahknevusest avaldatud andmete sisu ja registrisse kantud andmete sisu vahel.

Lisateavet on võimalik leida:

Hispaania äriregistri ajalugu

1. Ajaloolised õigusaktid

Hispaania äriregistrit käsitlevate kehtivate õigusaktide ajaloolised eelkäijad on:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), millega loodi laevanumbrite ja lipuõiguse register;
 • 1885. aasta äriseadustik (Código de Comercio);
 • äriregistri loomist käsitlev 1885. aasta ajutine määrus ning sellele järgnevad 1919. aasta ning 14. detsembri 1956. aasta määrused, mida on muudetud 21. juuli 1973. aasta dekreediga.

2. Äriregistrit käsitlevad kehtivad õigusaktid

22. augusti 1885. aasta äriseadustikus sisalduvad üldeeskirjad. Kuigi äriregistrit käsitlevad põhisätted sisalduvad selles seadustikus, on neid sätteid mitu korda muudetud. Viimati muudeti seadustikku 25. juuli 1989. aasta seadusega nr 19/1989.

 • 2. juuli 2010. aasta kuninglik seadusandlik dekreet nr 1/2010 aktsiaseltside kohta. 3. aprilli 2009. aasta seadus nr 3/2009 äriühingute struktuurimuutuste kohta.
 • Eriõigusnormid teatavate äriühingute kohta tegevusvaldkondade lõikes (finantsettevõtted, kindlustusettevõtjad, elektrienergiasektor, liisingufirmad jne).
 • 19. juuli 1996. aasta määrus äriregistri kohta. Praegu koostatakse määruse uut teksti.

3. Korraldus

Äriregister on riigiasutus, mis on olemas kõigis provintsipealinnades ja muudes seaduses nimetatud linnades. Registrit haldab üks või mitu äriregistri pidajat ning see kuulub vahetult justiitsministeeriumi, eelkõige registrite ja notariaadi peavalitsuse haldusalasse.

Registripidaja on professionaalne õigusvaldkonna ekspert, kes osutab avalikku teenust: ta vastutab kõigi registrisse kantavate dokumentide liigitamise ja kontrollimise eest.

Hispaanias on iga provintsi pealinnas üks äriregister. Samuti asuvad äriregistrid Ceutas, Melillas, Eivissas, Mahónis, Arrecifes, Puerto del Rosarios, Santa Cruz de la Palmas, San Sebastián de la Gomeras, Valverdes ja Santiago de Compostelas. Keskäriregister tegeleb äriühingute ja äriüksuste nimeküsimustega.

Ettevõtjad saavad juriidilise isiku staatuse siis, kui nad registreerivad end selle asukoha äriregistris, kus asub nende peakorter. See tähendab, et nende registrisse kandmine on kohustuslik ja moodustab osa asutamisprotsessist.

Seonduvad lingid

VALLASVARA REGISTER

1. Mis on Hispaania vallasvara registri eesmärk?

Register tagab õigus- ja majandusliku kindluse.

1.1. Vallasvara registri eesmärk

Vallasvara registri eesmärk on registreerida omandiõigus ja muud asjaõigused seoses vallasvaraga, mida saab registreerida.

1.2. Mis liiki vallasvara saab registreerida?

Vallasvara selle otseses tähenduses: mootorsõidukid, tarbekaubad, tööstuslikud masinad, tööstusruumid, kaubavarud, põllumajandusseadmed ja elusloomad ning muud liiki vallasvara vastavalt seaduses sätestatule.

Teatavad immateriaalsed varad ja õigused, mida saab registreerida: tööstus- ja intellektuaalomandi õigused, filmi kasutusõigused, haldusload ja laenud üldiselt.

1.3. Mis liiki õigused registreeritakse seoses vallasvaraga?

Omandiõigus, arestimine, omandireservatsioon, vara võõrandamise keeld, kinnisvarale seatud hüpoteegid, pandid, mille puhul omandiõigust üle ei anta, ja muud varad, mida saab vastavalt seadusele registreerida või registrisse kanda.

2. Hispaania vallasvara registrile iseloomulikud jooned

Vallasvara register on justiitsministeeriumi alluvusse kuuluv riiklik register. See on õigusjõuga register, mitte pelgalt haldusregister. Üldiselt on sellesse kannete tegemine vabatahtlik. Registreerimist siiski stimuleeritakse, arvestades registreerimise soodsat mõju. Ametlikud nõuded puuduvad: lepingud registreeritakse tavaliselt kui kinnitamata eradokumendid ning samuti kui ametlikud näidised. Samuti on olemas heakskiitmise süsteem, mille raames registripidaja kontrollib enne registreerimist registreeritava tehingu, selle kirjelduse ja nimetuse õiguspärasust.

3. Korraldus

See register on olemas nii elektroonilisel kujul kui ka paberil.

Kuningliku dekreediga nr 1828/1999 jagatakse vallasvararegister kuueks osaks:

 • laevad ja lennukid;
 • autod ja muud mootorsõidukid;
 • tööstusmasinad, äriruumid ja kapitalikaubad;
 • muud tagatised;
 • muu registreeritav vallasvara;
 • üldiste lepingutingimuste register.

4. Kas juurdepääs Hispaania vallasvara registrile on tasuta?

Ei. Registri kasutamise tasud on reguleeritud 20. juuli 1999. aasta korralduse artikliga 36, milles on loetletud summad, mida tuleb küsida sõltuvalt registreeritava vara väärtusest:

 • väärtus kuni 600 eurot: 2,40 eurot;
 • väärtus 600–6000 eurot: 6 eurot;
 • väärtus 6000–12 000 eurot: 10 eurot;
 • väärtus 12 000–18 000 eurot: 13 eurot;
 • väärtus üle 18 000 euro: 1,20 eurot iga 3000 euro kohta või selle summa osa kohta.

Kinnisvarale seatud hüpoteekide ja omandiõiguse üleminekuta seatud pantide suhtes kohaldatakse kinnistusregistri tasude süsteemi, mistõttu kohaldatakse selle süsteemi kohaseid tasusid (vt kinnistusregistrit käsitlev osa).

Registris sisalduva teabega seoses tuleb iga väljavõtte eest tasuda 3 eurot ja iga tõendi väljastamise eest 6–24 eurot.

Samuti lisatakse summale käibemaks vastavalt kehtivale määrale.

5. Vallasvara registriga tutvumine Internetis

Vt osa „Seonduvad lingid”. Kord on väga lihtne – lihtsalt järgige allpool esitatud veebisaidil toodud juhiseid:

Seejärel klikkige lingil „Juurdepääs elektroonilisele registrile” (Acceso Registro Electrónico). Veebisait pakub teile võimalust tasuda krediitkaardiga, kui te ei ole kasutajaks registreerunud või teil ei ole registripidajate ühenduse poolt varem tunnustatud sertifikaati:

 • klikkige lingil „Kaardimaksed” (pagos con tarjeta) ja sisestage oma krediitkaardi andmed;
 • klikkige nupul „Sisene” (Entrar).

Sellel saidil saate te valida järgnevate võimaluste vahel: kinnistusregister, äriregister, vallasvara register või üldiste lepingutingimuste register. Valige „Avalikud vallasvara registri andmed” (Publicidad Bienes Muebles).

 • Seejärel valige huvipakkuv valdkond.

6. Kasulikud lingid

ÜLDISTE LEPINGUTINGIMUSTE REGISTER

1. Mis on Hispaania üldiste lepingutingimuste registri eesmärk?

Selle registri abil kaitstakse nende tarbijate ja kasutajate huve, kes sõlmivad lepingu füüsilise või juriidilise isikuga, kes kasutab üldisi lepingutingimusi. Selle registri abil tagatakse eraisikute juriidiliste tehingute suurem turvalisus ja seeläbi ka vaidluste vältimiseks vajalikud vahendid.

1.2. Hispaania üldiste lepingutingimuste registri eesmärk

Üldiste lepingutingimuste registril on järgmised eesmärgid.

1. Üldiste lepingutingimuste registreerimine

Üldised lepingutingimused on lepingulised sätted (standardklauslid), mille on ühepoolselt koostanud üks lepinguosaline eesmärgiga kasutada neid paljudes lepingutes. Tegemist on tingimustega, milles ei ole individuaalselt kokku lepitud. Need ei pruugi olla ebaõiglased.

Praktikas ei kanta kõnealusesse registrisse kõiki üldiseid lepingutingimusi, kuigi registri kasutamine on lihtne. Üldiste lepingutingimuste registreerimine on vabatahtlik, välja arvatud valitsuse kindlaksmääratavates konkreetsetes sektorites.

Üldiste tingimuste registreerimise korral viitab tingimused registrile esitanud pool tulevaste lepingute sõlmimise ajal sageli asjaolule, et kõnealused tingimused on selles registris registreeritud. Seega selle asemel, et neid tingimusi tulevastes lepingutes taasesitada, kasutatakse lihtsalt viidet asjaolule, et tingimused on kantud üldiste lepingutingimuste registrisse. Paljud kasutajad, kes on allkirjastanud üldisi lepingutingimusi sisaldava lepingu, ei tea täpselt, millised tingimused on siduvad, seega võib olla väga oluline teada, millised olid lepingu tingimused, milleks need kasutajat kohustavad, kuidas neist hiljem lahti öelda ning millised on selle tagajärjed.

2. Kohtuotsused, mille kohaselt on nende standardlepingute teatavad sätted õigustühised

Need on kaebuse esitaja kasuks tehtud lõplikud kohtuotsused, mis käsitlevad eraisikute algatatud kohtuasju (üksikhagid) või mitmeid eraisikuid esindavate tarbijakaitseorganisatsioonide algatatud hagisid (kollektiivsed hagid).

Kui lõplik kohtuotsus on registrisse kantud, mõjutab see identseid sätteid sisaldavaid muid menetlusi.

Üks kohtuotsus, millega tunnistatakse teatav klausel ebaõiglaseks, võib lahendada tuhandeid kaebusi, ning kui sama ebaõiglast klauslit hiljem kasutatakse, ei ole vaja esitada uut hagi, kui asjaga on seotud sama lepinguosaline, kes need klauslid algselt koostas. Seetõttu on selliste kohtuotsuste avaldamine kõnealuses registris oluline.

Registri ülimalt õiguslik laad tuleneb sellest, millist mõju avaldab registreerimine klausli õigustühiseks tunnistamisele. Klausli registreerimine ebaõiglasena avaldab mõju kolmandatele isikutele. Register tagab, et kui lõplik kohtuotsus on registrisse kantud, kuid üksik- või kollektiivse hagi tulemusel õigustühiseks tunnistatud klauslite kasutamist jätkatakse, saab registripidaja võtta teadmiseks selliste klauslite järjepideva kasutamise ning teavitada sellest justiitsministeeriumit.

2. Üldiste lepingutingimuste registrit reguleerivad õigusaktid

1998. aasta seadusega üldiste tingimuste kohta loodi üldiste lepingutingimuste register, mida hakkasid haldama vara- ja äriregistri pidajad. See register on osa vallasvara registrist.

3. Korraldus

Üldiste lepingutingimuste register on vallasvara registri üks osa. Registriandmetega saab tutvuda, kasutades lehekülje allosas esitatud linke.

4. Kas juurdepääs Hispaania üldiste lepingutingimuste registrile on tasuta?

Jah.

5. Üldiste lepingutingimuste registriga tutvumine Internetis

Palun vaadake allolevat osa „Kasulikud lingid”. Kord on väga lihtne – lihtsalt järgige allpool esitatud veebisaidil toodud juhiseid:

 • link: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.registradores.org/;
 • klikkige lingil „Tutvuge üldiste lepingutingimuste registri andmetega” (Consulta Registro Condiciones Generales);
 • seejärel valige huvipakkuv valdkond.

6. Lingid

Viimati uuendatud: 11/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Prantsusmaa

Sellel lehel saab teavet võimaluste kohta teha järelepärimisi Prantsuse äriregistrites.

Millist teavet Prantsuse äriregister pakub?

Kohalikke äriregistreid peavad kaubanduskohtute ja kaubanduskohtu pädevusega tsiviilkohtute (Bas-Rhini ja Haut-Rhini ning Moselle’i departemangu esimese astme kohtud ja ülemerepiirkondade ja -departemangude kaubanduse segakohtud) kohtusekretärid. Neis registrites olevat teavet kontrollitakse. Kohtusekretärid peavad kontrollima, et esitatud teave on kooskõlas õigusnormidega, vastab lisas esitatud tõenditele ja dokumentidele ning kande muutmise või kustutamise taotluse korral tegelikule olukorrale. Kohtusekretäride üle teostavad järelevalvet kohtu esimees või selleks määratud kohtunik, kellel on pädevus lahendada kõiki vaidlusi, mis tekivad teavet esitava isiku ja kohtusekretäri vahel.

Kohtusekretäri antud Kbis-väljavõtte näol on tegemist tõelise „isikutunnistusega“, mis kajastab äriregistris registreeritud ettevõtja tsiviilõiguslikku seisundit. Selles dokumendis on esitatud kogu teave, mida ettevõtja peab andma, ja vajaduse korral registri pidamise eest vastutava kohtusekretäri märkused. Kbis-väljavõte tõendab ettevõtja õiguslikku staatust ja annab tõendatud teavet. Tegemist on ametliku tõendava dokumendiga, kust nähtub isiku (nii füüsilise kui ka juriidilise isiku) isikusamasus, aadress, tegevusala, juht-, haldus- või järelevalveorganid ning see, kas isiku suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus või mitte. Selles kohtusekretäri väljastatud ja allkirjastatud ametlikus dokumendis ettevõtja poolt äriregistrile esitatud teave on autentne, kuni pole algatatud dokumendi õigsuse vaidlustamise menetlust.

Riiklikku äriregistrit peab Riiklik Tööstusomandi Instituut (INPI), mis koondab kõigis kohtukantseleides hoitavad, originaalidena käsitatavad dokumendid. INPI ülesanne on levitada tehnilist, äri- ja finantsteavet, mida hoitakse riiklikus äriregistris, ning teha see teave avalikkusele tasuta kättesaadavaks, et seda oleks võimalik taas kasutada.

Neis registrites on kogu füüsilisest isikust ettevõtjaid ja äriühinguid käsitlev teave. Nende kaudu saab tutvuda kõigi äriregistris olevate kannete ja dokumentidega.

Veebisait Lingil klikates avaneb uus akenInfogreffe annab tsentraliseeritud juurdepääsu äriregistris olevale teabele. Lisaks on selle kaudu võimalik teha vajalikke toiminguid (registreerimine, kande muutmine, kustutamine, majandusaasta aruannete esitamine) elektrooniliselt. Teenust pakutakse prantsuse ja inglise keeles.

Lingil klikates avaneb uus akenINPI veebisaidil on avatud andmete kujul kättesaadavad registreerimisandmed ning nende muutmis- ja kustutamiskanded ning ettevõtja majandusaasta aruanded.

Tsiviil- ja kaubandusteadete ametlik väljaanne (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC)

Lingil klikates avaneb uus akenBODACC tagab äriregistris registreeritud dokumentide avaldamise alates ettevõtja loomisest kuni selle kustutamiseni: see puudutab eelkõige müüki ja üleminekut, maksejõuetusmenetlusi, aruannete esitamist. Kõnealused dokumendid saadetakse BODACCi, ilma et huvitatud isikud peaksid selleks ise midagi tegema. Teadete lisamise eest vastutab kohtusekretär, kes avaldused kätte saab.

BODACCis avaldamise kaudu tagatakse äriregistri kannete võimalikult lai levitamine ja see kuulub Lingil klikates avaneb uus akenõigus- ja haldusteabe ameti (Direction de l’information légale et administrative, DILA) haldusalasse.

Kas juurdepääs Prantsuse äriregistrile on tasuta?

Infogreffe'i kasutajatel on võimalik saada teatavat registris olevat ettevõtjaid käsitlevat teavet tasuta, kuid suurema osa andmebaasides oleva teabega tutvumine on tasuline.

INPI poolt riikliku äriregistri andmete edastamine kas posti teel või INPI veebipoe kaudu ei ole enam tasuline. Andmete taaskasutamiseks tuleb siiski nõustuda litsentsi tingimustega.

Alates 1. juulist 2015 levitatakse BODACCi üksnes elektrooniliselt. Saidi sisu (BODACCi teated) on alates 2011. aasta juulist tasuta kättesaadav.

Lisaks loodi 2016. aasta juunis uus digivärav, mis kannab nime „Lingil klikates avaneb uus akenPortail de la Publicité Légale des Entreprises“ (ettevõtjate õigusteabele juurdepääsu pakkuv portaal, PPLE). Selle kaudu saavad kasutajad üheainsa liidese kaudu tutvuda kolmel veebisaidil (Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.infogreffe.fr/Lingil klikates avaneb uus akenhttps://actulegales.fr/Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.bodacc.fr/) avaldatud teadete ja õigusteabega.

Kuidas teha päringuid Prantsuse äriregistris?

Infogreffe saidi kaudu saab ettevõtjat otsida

 • ettevõtja nime järgi;
 • juhtivtöötajate ja juhatuse liikmete nimede järgi;
 • selle linna või departemangu nime järgi, kus on ettevõtja asukoht või elukoht või tegevuskoht;
 • SIREN (ettevõtjate registris identifitseerimise süsteemi (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises)) numbri järgi;
 • äriregistri registreerimisnumbri järgi.

BODACCi saidil saab ettevõtjaga seotud teadet otsida tema SIREN numbri või ärinime järgi.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Äriregister (Registre de Commerce européen)

Lingil klikates avaneb uus akenInfogreffe

Lingil klikates avaneb uus akenINPI

Lingil klikates avaneb uus akenCNGTC

Lingil klikates avaneb uus akenBODACC

Lingil klikates avaneb uus akenPPLE

Viimati uuendatud: 01/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Horvaatia

Horvaatia Vabariigis haldab kohturegistrit kaubanduskohus (trgovački sudovi).

Kohturegister (Sudski registar)

Kohturegister on avalik register, mis sisaldab andmeid ja dokumente seaduse kohaselt registreerimisele kuuluvate üksuste kohta. Iga registreerimisega tegelev kohus vastutab tema poolt registrisse tehtud kannete autentsuse eest. Registrisse kantakse järgmine teave: avalikud tulundusühendused (javna trgovačka društva), usaldusühingud (komanditna društva), majandushuviühingud (gospodarska interesna udruženja), aktsiaseltsid (dionička društva), osaühingud (društva s ograničenom odgovornošću), füüsilisest isikust ettevõtjad (trgovci pojedinci), Euroopa äriühingud (SE), Euroopa majandushuviühingud (EMHÜ), Euroopa ühistud (SCE), institutsioonid (ustanove), institutsioonide ühendused (zajednice ustanova), ühistud (zadruge), ühistute ühendused (savezi zadruga), krediidiühistud (kreditne unije), lihtosaühingud (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) ja muud seaduse kohaselt registreerimisele kuuluvad isikud. Tütarettevõtjad kantakse registrisse siis, kui see on seadusega nõutud.

Registrisse ei kanta andmeid käsitöömeistrite ega partnerluste kohta.

Igaüks võib tutvuda üldregistrisse kantud teabega, kande aluseks olevate dokumentide ja muude dokumendikogus salvestatud dokumentide ning teabega, ilma et tal tuleks tõendada selleks õiguspärast huvi. Tutvuda ei saa dokumentidega, mis seaduse kohaselt avalikku sfääri ei kuulu. Igaüks võib samuti taotleda dokumendikogus salvestatud dokumentide ja andmete väljavõtet, kinnitatud koopiat või ärakirja.

Register

Teave registrikannete ja registrisse kantud üksuste andmete avalikustamise kohta

Peamised registreerimisele kuuluvate üksuste asutamist ja nende registreerimist reguleerivad õigusaktid on järgmised: kohturegistri seadus (Zakon o sudskom registru), tulundusühenduste seadus (Zakon o trgovačkim društvima) ja kohturegistrisse kannete tegemise eeskiri (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Seadusega ettenähtud andmed ja nende muudatused kantakse registrisse vastavalt nimetatud õigusaktidele.

Registrisse kantud üksuste andmed on kättesaadavad 24 tundi ööpäevas ja nendega saab tutvuda tasuta Lingil klikates avaneb uus akenkohturegistri veebisaidil.

Registreerimismenetluse käivitamine

Registrisse kande tegemise menetlus algatatakse kirjaliku avaldusega, mis sisaldab registrisse kantavaid või selles muudetavaid andmeid. Avaldus esitatakse kohturegistrile kas paberkandjal või elektrooniliselt 15 päeva jooksul alates päevast, mil registrisse kande tegemise tingimused on täidetud, juhul kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohus võib seaduses ettenähtud juhtudel registreerimismenetluse käivitada omal algatusel.

Notarid võivad oma pädevuse ja kohturegistri seaduse kohaselt suhelda registreeriva kohtuga elektroonilisel teel.

Lihtosaühingu (j.d.o.o., kuni kolme liikmega osaühing, millel on üheliikmeline juhatus ja minimaalne osakapital 10,00 Horvaatia kunat) registreerimiseks on ette nähtud lihtmenetlus. Lihtosaühingu registreerimiseks tuleb kasutada notari koostatud vorme.

Registrisse kande tegemiseks võivad taotluse esitada järgmised isikud:

 • Notarid (nendel on pädevus esitada elektroonilisi taotlusi ja teha väljavõtteid, koopiaid ja ärakirju vastavalt kohturegistri seaduse artikli 4 lõikele 2).
 • Isikud, kellel on seaduse kohaselt õigus esitada ettepanekuid registrisse kannete tegemiseks (isiklikult või volitatud esindaja kaudu).
 • Isikud, kes tegelevad HITRO.HR büroodega (kellel on õigus esitada taotlusi tulundusühenduste asutamiseks e-Tvrtka süsteemi kaudu kooskõlas eri määrustes sätestatuga).

Kande mõju

Kanne jõustub registrisse kantud üksuse suhtes registrisse kandmisele järgneval päeval (juhul kui seaduses ei ole sätestatud teisiti) ja jõustub kolmandate isikute suhtes avaldamise päeval.

Ükski isik ei saa tugineda sellele, et ta ei olnud teadlik üldregistrisse kantud andmetest, kui andmed on sinna kohturegistri seaduse kohaselt kantud.

Iga isik võib tugineda registrisse kantud andmetele ja faktidele kui seaduspärastele, kui need on seaduse kohaselt registrisse kantud, välja arvatud juhul kui on võimalik tõendada, et isik oli teadlik registrisse kantud andmete tegelikkusele mittevastavusest. Kolmanda isiku poolt enne 16. päeva pärast kande registris avalikustamist tehtud tehingute puhul ei saa toetuda avaldatud andmetele ega dokumentidele, kui kolmas isik suudab tõendada, et ta ei olnud nendest teadlik.

Heauskne isik ei tohi kannatada sellepärast, et ta tugines registrisse kantud andmetele ja faktidele kui seaduspärastele.

Kuriteod ja väärteod ning registrit pidavate kohtute määratavad karistused

Kuriteod ja väärteod ning registrit pidavate kohtute määratavad karistused on sätestatud tulundusühenduste seaduse artiklites 624–632 ning menetluse algatamine registrisse kannete tegemise seadusjärgse kohustusega isikute hoiatamiseks ja karistamiseks on sätestatud kohturegistri seaduse artiklites 81 ja 81a.

Viimati uuendatud: 06/09/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Itaalia

Selles osas antakse ülevaade Itaalia äriregistrist.

Millist teavet Itaalia äriregister pakub?

Itaalia Lingil klikates avaneb uus akenäriregistrit (Registro delle Imprese) peavad Itaalia kaubanduskoja Unioncamere toetusel kaubanduskojad kohtuniku ja majandusarengu ministeeriumi järelevalve all. IKT taristu omanik ja haldaja on Infocamere, mis on aktsiaseltsi vormis tegutsev kaubanduskodade konsortsium.

Register pakub järgmist äriühinguid käsitlevat üksikasjalikku teavet:

 • äriühingute täisnimed;
 • registrijärgne asukoht;
 • käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
 • tegevusala ja õiguslik vorm;
 • juhtorganid;
 • kapital;
 • seadusjärgsed esindajad;
 • esindajate volitused;
 • filiaalid.

Samuti annab äriregister juurdepääsu äriühinguid käsitlevatele avalikele dokumentidele, sealhulgas järgmistele dokumentidele:

 • täielikud raamatupidamisaruanded;
 • asutamisdokumendid;
 • aktsionäride/osanike nimekirjad.

Itaalia äriregistris registreeritakse kahte liiki teavet.

 1. Õiguslik teave
 • Kinnitab äriühingu olemasolu.
 • Tagab teabele tuginemise võimaluse tehingutes kolmandate isikutega (tsiviilseadustiku artikkel 2193).
 1. Majanduslik teave
 • Avaldatakse statistika jaoks ja majanduslikel eesmärkidel.

Kas juurdepääs Itaalia äriregistrile on tasuta?

Juurdepääs registrile ja piiratud hulgale teabele (näiteks äriühingu nimi ja aadress) on tasuta. Online-juurdepääs tervikteabele on võimalik aga ainult taotluse alusel ja tasu eest.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Itaalia äriregistrit peavad kaubandus-, tööstus-, käsitööliste ja põllumajanduskodade asjakohased bürood. Neid büroosid nimetatakse äriregistri büroodeks (uffici del Registro delle Imprese) ning need tegutsevad asukohajärgselt pädeva kohtu määratud kohtuniku järelevalve all (kohtunik kontrollib üksikute registritoimingute vormilist õigsust) ning majandusarengu ministeeriumi haldusjärelevalve all.

Praegusel kujul loodi Itaalia äriregister pärast 1993. aasta reformi (1993. aasta seaduse nr 580 artikkel 8), mis rakendati 1995. aasta määrusega (vabariigi presidendi 1995. aasta dekreet nr 581).

Selle reformi tulemusena viidi seni kaubandusasju menetlevate kohtute registriosakondades ainult paberil peetud äriregister kaubandus-, tööstus-, käsitööliste ja põllumajanduskodade alla, et need saaksid registrit pidada täielikult arvutiseeritud kujul, muutes registris sisalduva teabe ja dokumendid kogu riigis täielikult ja koheselt kättesaadavaks.

Asjaomaseid sätteid täiendati hiljem 2000. aasta seaduse nr 340 artikliga 31, mille kohaselt on peaaegu igat liiki ettevõtjad (eelkõige kõik äriühingud) kohustatud registreerimisavalduste ja lisatavate dokumentide koostamisel ja äriregistrile esitamisel kasutama digitaalallkirja ja IKT vahendeid.

Pärast täiendavaid seadusemuudatusi (2007. aasta dekreetseaduse nr 7 artikkel 9) peavad kõik ettevõtjad, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad, täitma äriregistri nõudeid seoses aruandlusega, kasutades digitaalallkirja ja elektroonilisi kanaleid.

Enne ettevõtja registreerimist kontrollib asjakohane äriregistri büroo (vastavalt vabariigi presidendi 1995. aasta dekreedi nr 581 artikli 11 lõikele 6) järgmist:

a) kas avaldus on autentne;

b) kas avalduse vorm on nõuetekohaselt täidetud;

c) kas tegevus või asjaolu, millega seoses registreerimist taotletakse, vastab õigusnõuetele;

d) kas on lisatud õigusaktide kohaselt nõutavad dokumendid;

e) kas on täidetud kõik muud registreerimiseks vajalikud õiguslikud tingimused.

Tuleb samuti märkida, et peaaegu kõik äriühingutega seotud dokumendid, mis kantakse äriregistrisse, koostab notar. Vabariigi presidendi 1995. aasta dekreedi nr 581 artikli 11 lõikes 4 on sätestatud järgmine: „Registrisse kandmiseks esitatakse originaaldokument ning eradokumendi puhul, mida ei anta notari hoiule, peab allkirja õigsus olema kinnitatud. Muudel juhtudel esitatakse tõestatud koopia. Väljavõte antakse hoiule autentses vormis vastavalt tsiviilseadustiku artiklile 2718.”

Tsiviilseadustiku artiklis 2193 on sätestatud järgmine.

 1. Kui seaduse alusel registreerimisele kuuluvat teavet ei ole registrisse kantud, ei saa sellele kolmandate isikute vastu tugineda isik, kes oli kohustatud registreerimist taotlema, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et asjaomased kolmandad isikud olid sellisest teabest teadlikud.
 2. Kolmandad isikud ei saa väita, et nad ei olnud teadlikud seaduse alusel registreerimisele kuuluvast teabest, kui asjaomane teave on registrisse kantud.
 3. See ei piira mis tahes eriõigusnormide kohaldamist.

Itaalia äriregistri ajalugu

Itaalia äriregister loodi 1993. aastal.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Äriregister

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Küpros

Sellel lehel on sissejuhatav tekst Küprose äriregistri kohta.

Äriühingute talitus tegeleb Küprose äriühingute, välismaa äriühingute ja ühisettevõtete registreerimise, nende tegevuse jälgimise, kontrollimise ja lõpetamisega ning ärinimede registreerimise ja kustutamisega ning kuulub energia-, kaubandus-, tööstus- ja turismiministeeriumi äriregistri ja pankrotihalduse osakonna haldusalasse.

Internetis on võimalik saada järgmisi teenuseid:

 • Juurdepääs äriühingute talitusele esitatavatele Lingil klikates avaneb uus akendokumentidele ja Lingil klikates avaneb uus akentaotlustele .
 • Kodanikel on võimalik saada teavet iga esitatud dokumendi ja taotluse eest maksmisele kuuluvate Lingil klikates avaneb uus akentasude ja lõivude kohta.
 • Tutvuda on võimalik äriühingute talitust käsitlevate Lingil klikates avaneb uus akenstatistiliste andmetega.

Millist teavet Küprose äriregister pakub?

Igaühel on võimalik interneti vahendusel teada saada, kas teatav ettevõtja on äriregistrisse kantud ja milline on selle ettevõtja õiguslik seisund (registrisse kantud või registrist kustutatud). Võimalik on teha veebiotsing kõigi äriühingute kohta ja kontrollida äriühingute elektroonilises toimikus olevaid dokumente.

Äriregistri ja pankrotihalduse osakond vastutab äriregistri pidamise eest.

Kas juurdepääs Küprose äriregistrile on tasuta?

Põhilisele äriühinguid puudutavale teabele on juurdepääs interneti teel tasuta.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Registris olevate dokumentide usaldusväärsus on tagatud äriühingute seadusega. Äriühingute seaduse 113. peatükis on sellise teabe usaldusväärsus, mida antakse kolmandatele isikutele direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3 punkti a alusel, tagatud järgmiste sätetega:

Artikkel 365

Registris peetavate dokumentide kontrollimine, esitamine ja tõendamine.

Artikkel 365A

Äriregistri pidaja teade andmete haldamise kohta – esmatähtsaks peetakse äriregistrisse kantud või Küprose Vabariigi ametlikus väljaandes avaldatud andmeid.

Artikli 365B lõige 7

Äriregistri pidaja kindlustab, et lõikes 2 osutatud aktid ja dokumendid on standardteate vormis kättesaadavad ELi-sisese registritevahelise elektroonilise süsteemi kaudu ning elektrooniliselt ligipääsetavad, tagades kooskõla minimaalsete teabeedastuse ohutusnõuetega.

Artikkel 366

Selle tagamine, et ettevõtjad järgivad kohustust esitada registripidajale aruanded (sealhulgas raamatupidamise aastaaruande ja igaaastase finantsaruande). (Artiklid 118–121).

Kuidas teha päringuid Küprose äriregistris?

Päringuid saab teha nime ja/või registrinumbri järgi. Rohkem teavet selle kohta, kuidas päringuid teha, saab otsingulehelt.

Äriregistri ajalugu

Äriregistri ja pankrotihalduse osakonna elektrooniline register hõlmab kõiki 1923. aastast kuni tänaseni registreeritud ettevõtjaid, sealhulgas välismaa äriühinguid, ühisettevõtteid ning nende ärinimesid.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistri ja pankrotihalduse osakond (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf

Viimati uuendatud: 23/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Läti

Sellel lehel antakse ülevaade Läti äriregistrist.

Millist teavet Läti äriregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenLäti Vabariigi äriregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) on avalik-õiguslik asutus, kus registreeritakse äriühinguid, kauplejaid, nende filiaale ja esindusi, muudetakse asutamisdokumente ja tehakse muid seadusega ette nähtud toiminguid. Äriregistris registreeritakse ka meediaettevõtteid, ühendusi ja sihtasutusi, kommertspante, kontrollivaid osalusi, avaliku ja erasektori partnerluslepinguid, abieluvaralepinguid, poliitilisi parteisid, vahekohtuid, ametiühinguorganisatsioone, usuorganisatsioone ja -institutsioone ning maksejõuetusmenetlusi.

Kas juurdepääs Läti äriregistrile on tasuline?

Jah, Lätis ei ole tasuta e-äriregistrit.

Samas on Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri veebisaidil oleva otsingumootori abil võimalik saada äriregistrisse kantud ettevõtjate kohta tasuta järgmist põhiteavet:

 • juriidilise isiku õiguslik vorm;
 • registrijärgne asukoht;
 • uus või praegune nimi või ärinimi ja varem registreeritud või ajalooline nimi või ärinimi;
 • registrinumber;
 • ühtse euromaksete piirkonna toetusesaaja identifitseerimiskood (kui see on olemas);
 • registreerimise kuupäev;
 • juriidilise isiku registrist kustutamise kuupäev (või ümberkujundamise kuupäev, kui registrist kustutamise põhjus on ümberkujundamine);
 • ümberregistreerimisele kuuluvate usuorganisatsioonide registrisse kandmise tähtpäev;
 • volitatud esindajad.

Läti äriregister pakub võimalust saada tasuta kõigi registreeritud juriidiliste isikute kohta avatud andmetena järgmist teavet:

 • registrinumber;
 • isiku nimi või ärinimi;
 • juriidilise isiku õiguslik vorm;
 • millises registris on isik registreeritud;
 • registreerimise kuupäev;
 • juriidilise isiku registrist kustutamise või ümberkujundamise kuupäev;
 • juriidilise isiku registrist kustutamise kuupäev (või ümberkujundamise kuupäev, kui registrist kustutamise põhjus on ümberkujundamine);
 • registrijärgne asukoht;
 • ühenduste, sihtasutuste ja ametiühingute tegevusvaldkonnad.

See teave on saadaval csv-, .txt- või .xlsx-formaadis ja sellele Lingil klikates avaneb uus akensaab juurdepääsu siit. Kasutaja võib valida andmete esitusviisi vastavalt sellele, milleks andmeid soovitakse kasutada. Andmeid uuendatakse iga päev.

Kõik äriregistri kanded avaldatakse elektrooniliselt Lingil klikates avaneb uus akenametliku väljaande „Latvijas Vēstnesis“ veebilehel. Sama avaldamiskord kehtib eraldi esitatud dokumentide kohta.

Kuidas teha päringuid Läti äriregistris?

Läti Vabariigi äriregistrist saab teavet kõigi registreeritud juriidiliste isikute ja õiguslike asjaolude kohta.

Teavet saab äriregistrist tasu eest, esitades Lingil klikates avaneb uus akenteabenõude vormi isiklikult, posti teel või äriregistri ametlikul e-postiaadressil Lingil klikates avaneb uus akeninfo@ur.gov.lv, turvalise elektroonilise allkirja ja digitaalse ajatempliga varustatud elektroonilise dokumendina. Teabenõudele tuleb lisada äriregistrile tehtud makse andmed (makset tõendav dokument, selle dokumendi koopia või internetipanga maksekorralduse väljatrükk). Teabenõude esitamisel täpsustage palun, millisel viisil soovite teavet saada (isiklikult, posti teel või e-posti teel).

Teavet juriidilise või füüsilise isiku või õigusliku asjaolu (lepingu) kohta on võimalik saada ka interneti teel portaalist Lingil klikates avaneb uus akenLatvija.lv. Teabe ettevalmistamiseks kulub 10–15 minutit. Pärast taotluse läbivaatamist edastatakse veebisaidi kaudu või taotluse esitaja e-postiaadressil ametlik, elektroonilise pitseriga kinnitatud teave. E-pitser kinnitab andmete usaldusväärsust ja nende vastavust äriregistri hallatavatesse registritesse sisestatud teabele.

Internetis on võimalik leida Lingil klikates avaneb uus akentasude loetelu.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Kõik kanded äriregistris avaldatakse ametlikus väljaandes „Latvijas Vēstnesis“ ja elektrooniliselt ametliku väljaande veebilehel Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.vestnesis.lv/english. Sama avaldamiskord kehtib eraldi esitatud dokumentide kohta.

Kolmandad isikud saavad äriregistri kannetele tugineda alles pärast nende avaldamist ametlikus väljaandes „Latvijas Vēstnesis“, välja arvatud juhul, kui asjaomane teave oli kolmandale isikule enne avaldamist teada. Kui kolmas isik suudab tõendada, et ta ei teadnud ega saanud teada avaldatud teavet, ei või asjaomasele teabele tugineda õiguslikes toimingutes, mis tehakse 15 päeva jooksul pärast avaldamist.

Kui äriregistrisse kandmisele kuuluv teave kantakse sinna ebaõigesti või selline teave avaldatakse ebaõigesti, võib heauskne isik avaldatud teabele tugineda ka siis, kui see ei vasta äriregistri kannetele või tegelikule olukorrale. Kolmas isik ei või tugineda ebaõigesti avaldatud teabele juhul, kui ta oli ebaõigsusest teadlik.

Üksikasjalikumat teavet vt Lingil klikates avaneb uus akenäriseadustiku artiklist 12 (Komerclikums) (ingliskeelne tõlge on kättesaadav veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://likumi.lv/ta/en/en/id/5490).

Kuidas Läti äriregistriga ühendust võtta?

Kontaktandmed:

Läti Vabariigi äriregister
Pērses iela 2
Riia
Läti
LV 1011
Infotelefoni number: 67031703 (juhime tähelepanu sellele, et sellelt numbrilt ei anta õigusalast nõu)
Faks: 67031793
E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@ur.gov.lv

Lingil klikates avaneb uus akenVastuvõtuajad on kirjas internetis.

Läti äriregistri ajalugu

Läti Vabariigi äriregister loodi 1. detsembril 1990.

Veebisaidid

Lingil klikates avaneb uus akenLäti Vabariigi äriregister
Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa äriregister (juurdepääs Lursofti kaudu)

Viimati uuendatud: 11/12/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Leedu

Sellel lehel antakse ülevaade Leedu juriidiliste isikute registrist.

Millist teavet Leedu juriidiliste isikute register pakub?

Leedu juriidiliste isikute registris (Lietuvos juridinių asmenų registras) olev teave, seal hoitavad dokumendid ja muu registrile esitatud teave on avalik. Juriidiliste isikute registris hoitakse teavet eraõiguslike ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute kohta; registrisse on kantud kokku 26 eri liiki juriidlilisi isikuid.

Registrisse kantakse järgmine teave: juriidilise isiku nimi; registrikood; õiguslik vorm; õiguslik seisund; juriidilise isiku registrijärgne asukoht; juriidilise isiku juhtorganid; juhtorganite liikmed (eesnimi, perekonnanimi, isikukood, elukoht) ja osanikud või aktsionärid, kellel on õigus juriidilise isiku nimel lepinguid sõlmida, ning nende volituste ulatus; filiaalid ja esindajad; juriidilise isiku suhtes kehtivad tegevuspiirangud; juriidilise isiku lõpetamise tähtaeg; majandusaasta; kuupäev, mil registrile esitatud dokumente või teavet muudeti, nende füüsiliste isikute nimed, kellel on õigus juriidilise isiku nimel lepinguid sõlmida ja muu seaduses nõutud teave.

Juriidiliste isikute registris hoitakse veel: juriidilise isiku asutamisdokumente, juriidilise isiku juhtorganite otsuseid, äriühingute majandusaasta aruandeid ja muid seaduses ette nähtud dokumente.

Lingil klikates avaneb uus akenLeedu juriidiliste isikute registrit haldab ja peab riigiettevõte Registrų centras (registrikeskus).

Kas juurdepääs Leedu juriidiliste isikute registrile on tasuta?

Juriidiliste isikute kohta saab registris päringuid teha tasuta. Juriidiliste isikute kohta saab tasuta järgmist teavet:

 • registrikood;
 • nimi;
 • registrijärgne asukoht;
 • õiguslik vorm;
 • õiguslik seisund.

Juriidiliste isikute kohta käiv üksikasjalikum teave on tasuline ja seda antakse järgmistel juhtudel:

Lingil klikates avaneb uus akenLeedu juriidiliste isikute register võimaldab tasuta kontrollida, et ärinimi ei ole identne teiste juriidiliste isikute, filiaalide või esindajate poolt kasutatud või registris ajutiselt registreeritud nimega.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Kui registri juhataja on juriidilist isikut puudutava teabe või dokumendi muudatuse registrisse kandnud, avaldatakse need muudatused hiljemalt järgmisel tööpäeval ja muudatuste registreerimise kuupäev avaldatakse elektroonilises infolehes.

Seda, kui registri juhataja avaldab väljavõtte registrisse kantud teabest või andmetest või registris olevate dokumentide koopiad, käsitatakse nii, et need on prima facie kehtivad.

Kuidas teha päringuid Leedu juriidiliste isikute registris?

Juriidiliste isikute kohta saab registris päringuid teha tasuta, kasutades järgmisi otsingukriteeriume:

 • registrikood;
 • nimi;
 • varasem nimi.

Teenustelepingu sõlminud registreeritud kasutajad saavad päringuid teha, kasutades järgmisi kriteeriume: registrikood, nimi, varasem nimi.

Tasuta teenus võimaldab teha juriidiliste isikute kohta päringuid registrikoodi, nime ja (nende juriidiliste isikute puhul, kes on nime muutnud) varasema nime alusel.

Leedu juriidiliste isikute registri ajalugu

Juriidiliste isikute register loodi 2004. aastal. Nende juriidiliste isikute andmed, kes olid kantud varasematesse teabesüsteemidesse, kandusid registrisse üle automaatselt alates 1990. aastast.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenJuriidiliste isikute register

Viimati uuendatud: 18/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Luksemburg

Sellel lehel esitatakse teavet päringu tegemise võimaluste kohta Luksemburgi äriregistris.

Millist teavet Luksemburgi äriregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregister (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) on ametlik register kõigi majandustegevusega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning muude, 19. detsembri 2002. aasta muudetud seaduses osutatud üksuste kohta.

Äriregister toimib justiitsministri vastutusalas. Justiitsminister on teinud äriregistri haldamise ülesandeks ühingule Luxembourg Business Registers (endine GIE RCSL), mis on riigist, kaubanduskojast (Chambre de Commerce) ja ametikojast (Chambre des Métiers) moodustatud majandushuviühing.

Äriregistri eesmärk on

 • tagada nende isikute identifitseerimine, kelle registreerimine või sissekandmine on seadusega ette nähtud, pidades nende andmete alalist registrit;
 • muuta tehingud turvalisemaks;
 • teavitada kolmandaid isikuid.

Äriregistrisse kogutakse kahte liiki andmeid:

 • juriidilised põhiandmed, näiteks äriühingu nimi, tegevusala, kapital, nõukogu liikmed, audiitorid, allkirjaõigus ja muud seda laadi andmed;
 • aastaaruanded.

Kontaktandmed

Büroode aadressid

Postiaadress

Lahtiolekuajad

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Tel: (+352) 26 428-1

Faks: (+352) 26 42855

e-post: Lingil klikates avaneb uus akenhelpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Esmaspäevast reedeni kell 9.00–12.00 ja 13.30–16.00


Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Äriregistri ruumides on toimikutega võimalik tutvuda tasuta.

Teatav hulk põhiteavet on tasuta kättesaadav majandushuviühingu Luxembourg Business Registers veebisaidil:

 • äriregistri number;
 • registreerimise kuupäev;
 • nimi;
 • õiguslik vorm;
 • registrijärgse asukoha aadress;
 • alates 2006. aasta veebruarist esitatud dokumentide loetelu.

Tasu eest on võimalik saada

 • väljavõtet, mis sisaldab ajakohastatud kokkuvõtet andmetest, mida äriregistrisse kantud isik peab äriregistrile esitama;
 • kinnitatud elektroonilist koopiat äriregistrisse esitatud dokumentidest.

Lingil klikates avaneb uus akenTasude tabel on kättesaadav veebis rubriigis „General information - Prices“:

Kuidas teha päringuid Luksemburgi äriregistris?

Veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akenLuxembourg Business Registers kaudu saab teha päringut

 • registrisse kantud isiku nime (või nime ühe osa) või
 • registreerimisnumbri järgi.

Sel juhul kuvab veebisaidi otsingumootor nimede loetelu, mis vastab tehtud päringule.

Kui klõpsata kuvatud nimede loetelus mõnele nimele, esitatakse tasuta järgmised andmed:

 • äriregistri number;
 • registreerimise kuupäev;
 • nimi;
 • õiguslik vorm;
 • registrijärgse asukoha aadress.

Kui usaldusväärsed on registri dokumendid?

Vastavalt äriregistrit ning äriühingute raamatupidamist ja aastaaruandeid käsitleva 19. detsembri 2002. aasta muudetud seaduse artiklile 19-3 on dokumendid ja nende väljavõtted kolmandatele isikutele õiguslikult siduvad alles alates nende avaldamise päevast Luksemburgi ametlikus elektroonilises teatajas (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA), välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et kolmandad isikud olid neist varem teadlikud. Kolmandad isikud võivad siiski tugineda veel avaldamata dokumentidele ja nende väljavõtetele.

Kui tehing toimub enne 16 päeva möödumist avalikustamisest, ei ole asjaomased dokumendid ja nende väljavõtted õiguslikult siduvad kolmandatele isikutele, kes suudavad tõendada, et nad ei saanud dokumentidest ega nende väljavõtetest teadlikud olla.

Kolmandate isikute suhtes ei saa tugineda elektroonilises teatajas avaldatud tekstile, kui viimases avaldatud teksti ja registreerimistaotluses esitatud teksti vahel on lahknevus. Kolmandad isikud võivad siiski ise sellisele tekstile tugineda, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et kolmandad isikud olid registreerimistaotluses esitatud tekstist teadlikud.

Luksemburgi äriregistri ajalugu

Äriregister eksisteerib alates 1909. aastast.

Alates 2003. aastast toimib see justiitsministri vastutusalas ning selle haldamine on tehtud ülesandeks majandushuviühingule Luxembourg Business Registers. Samal ajal alustati registri muutmisega täielikult arvutipõhiseks.

Alates 1. jaanuarist 2006 äriregistrisse esitatud dokumendid on korrapäraselt digiteeritud ning need on veebisaidil elektroonilisel kujul tutvumiseks kättesaadavad.

Alates äriregistri loomisest 1909. aastal esitatud dokumendid on praegu digiteerimisel ning vastavalt nende digiteerimisele tehakse need avalikkusele kättesaadavaks.

Selle lõppedes on kogu äriregister täies mahus elektroonilisel teel kättesaadav.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenLuxembourg Business Registers

Viimati uuendatud: 10/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Ungari

Selles osas antakse lühiülevaade Ungari äriregistrist.

Millist teavet Ungari äriregister pakub?

Äriregister sisaldab teavet registreeritud äriühingute ja äriühingu dokumentide kohta, mille alusel äriühing on registrisse kantud. Äriregistri andmeid (sellesse kantud äriühingute kohta) haldavad kohtud, kellel on asjaomane pädevus. Teavet äriühingute kohta ja äriühingute dokumente säilitatakse elektrooniliselt. Juurdepääs kohtu juures peetavasse äriregistrisse kantud andmetele äriühingu kohta on tasuta ning andmetega saab tutvuda justiitsministeeriumi äriühingute teabe ja elektroonilise registreerimise talituse veebisaidil (Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.e-cegjegyzek.hu/)

Juurdepääs on järgmisele päringu tegemise ajal äriregistris olevale (kehtivale või tühistatud) teabele:

 • äriühingu registreerimisnumber;
 • äriühingu nimi;
 • registrijärgne asukoht (székhely);
 • äritegevuse koht(kohad) (telephelyek);
 • harukontor(id) (fióktelepek);
 • tegevusala(d);
 • emiteeritud kapital;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • võimalik teave pankroti-või likvideerimismenetluse algatamise kohta;
 • kanne selle kohta, et (endine) juhatuse liige või esimees ei saa olla tsiviilseadustikku käsitleva 2013. aasta V seaduse jao 3:22 kohaselt mõne muu ettevõtjate ühenduse juhatuse liige või esimees.

Iga nädala esimesel päeval ajakohastatakse järgmist teavet:

 1. Kogu teave äriregistris olevate äriühingute kohta (talletatud väljavõte) (tárolt cégkivonat) ning andmed registreerimistaotluste ja veel registreerimata muudatuste kohta.
 2. Äriühingu andmed on järgmised:
 • juriidiliste isikute, äriühingute, kellel ei ole juriidilise isiku staatust (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), ja muude ühingute omanikud (liikmed või osanikud) ja nende esindajad;
 • esindusõigus, füüsilise isiku kuulumine nõukogusse.

Nädala esimesel päeval ajakohastatud andmeid on võimalik leida otsingumootoriga.

Äriregistris säilitatakse äriühingute andmeid ka muude kriteeriumide alusel (juurdepääs on olemas ka andmetele, mis enam ei kehti) ning lisaks sellele on olemas ka juurdepääs äriühingute dokumentidele. Juurdepääs andmetele on olemas nii kohtute kui ka äriühingute andmete talituse kaudu. Äriühingute dokumentide autentse või tõestamata koopia ja äriühingute andmete saamiseks tuleb tasuda halduslõiv.

Kas juurdepääs Ungari äriregistrile on tasuta?

Ungari äriregistri andmed on eespool osutatud ulatuses tasuta kättesaadavad aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Täiendavaid andmeid on võimalik saada tasu eest.

Kuidas teha päringuid Ungari äriregistris?

Teavet äriühingute kohta on võimalik otsida, kasutades ühte järgmistest kriteeriumitest:

- äriühingu nimi;

- äriühingu registreerimisnumber;

- maksukohustuslasena registreerimise number.

Kui usaldusväärne on äriregistris esitatud teave?

Direktiivi 2009/101/EÜ artiklis 2 osutatud andmed Ungaris registreeritud äriühingute kohta on internetis tasuta kättesaadavad.

Ungaris pakub avalikku teavet äriühingu kohta kohus, kes teabe registrisse kandis, äriühingute andmete talitus või see teave avaldatakse Äriühingute Teatajas (Cégközlöny). Äriühingute Teataja on justiitsministeeriumi ametlik ajaleht ja sellega saab tasuta tutvuda aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Kui avaldatakse äriregistriandmeid kapitaliühingu või piiratud vastutusega äriühingu kohta, avaldab andmed registreerinud kohus Äriühingute Teatajas ka äriühingu põhikirja ja kõik selle muudatused, ajakohastades neid iga päev.

Äriregistri andmeid haldavad kohtud, kellel on asjaomane pädevus. Teavet äriühingute kohta ja äriühingute dokumente säilitatakse elektrooniliselt. Juurdepääs kohtu juures peetavasse äriregistrisse kantud andmetele äriühingu kohta on tasuta ning andmetega saab tutvuda justiitsministeeriumi äriühingute teabe ja elektroonilise registreerimise talituse veebisaidil (Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.e-cegjegyzek.hu/)

Ungari äriregistri ajalugu

Alates 1993. aasta juulist, mil ettevõtete teabe ja registreerimise riiklik süsteem (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) täielikult tööle rakendati, säilitatakse äriregistri andmeid elektrooniliselt kohtute juures.

Kohtutevaheline side toimib minutitega.

.
Viimati uuendatud: 19/09/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Malta

Sellel lehel antakse ülevaade Malta äriregistrist.

Millist teavet Malta äriregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenMalta äriregister pakub üldist teavet Malta äriühingute kohta.

Register on osa Lingil klikates avaneb uus akenMalta finantsteenuste ametist (MFSA), kes vastutab riikliku äriregistri ajakohastamise eest. Malta finantsteenuste ameti veebisaidilt saab teavet finantsteenuseid käitlevate õigusnormide kohta, sealhulgas teavet, mis käsitleb:

Kas juurdepääs Malta äriregistrile on tasuta?

Üldine teave Malta äriregistri kohta on üldsusele kättesaadav tasuta, kuigi teatavatele veebilehe osadele ligipääsu eest nõutakse kasutajatelt tasu.

MFSA veebileht on üldsusele ligipääsetav tasuta.

Kuidas teha päringuid Malta äriregistris?

Äriregistri internetisüsteemi registreeritud kasutajad saavad registri andmebaasi kasutada tasuta. Registreeritud kasutajaks saamiseks ei ole vaja maksta liitumistasu. Veebilehelt konkreetseid ettevõtjaid puudutavate dokumentide allalaadimine on tasuline, kuid kasutajad saavad andmebaasis päringuid teha tasuta. Seega saab igaüks teha päringu ettevõtja kohta, sisestades ettevõtja nime, osa nimest või registrinumbri. Muu tasuta kättesaadav teave hõlmab ettevõtja registrijärgset asukohta ja juhatuse liikmete nimesid ning sekretäri ja aktsionäride või osanike nimesid.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

1995. aasta äriühingute seadus (Malta seadustekogu 386. peatükk) on peamine Maltal registreeritud äriühingute tegevust reguleeriv õigusakt ning sisaldab sätteid, mis võimaldavad kolmandatel isikutel registris säilitatavatele dokumentidele ja muule teabele tugineda järgmiselt:

Kõik ettevõtjate esitatud dokumendid ja seaduses nõutud teabe peab allkirjastama äriühingu juhatuse liige või sekretär. Äriregistri pidaja võtab dokumendid ja seaduses nõutud teabe vastu heas usus. Äriühingu volitatud esindaja, kes dokumendile alla kirjutab, vastutab selle dokumendi sisu eest. Maltal on mis tahes avalik-õiguslikule asutusele mõeldud dokumendis vale deklaratsiooni või valeteabe esitamine enda või teiste jaoks eelise saamise eesmärgil kvalifitseeritav kuriteona.

Malta äriregistri ajalugu

Äriõigus kehtestati Maltal 1962. aasta äriühingute määrusega. Algselt haldas äriregistrit kaubandusamet, mis on valitsusasutus. 1997. aastal, pärast uue äriühingute seaduse kehtestamist 1995. aastal, muutus äriregister Malta finantsteenuste ameti osaks. Kõik olemasolevate äriühingute kohta registreeritud dokumendid skaneeriti ja iga äriühingu kohta loodi elektrooniline fail. Alguses oli kaugjuurdepääs äriühingute andmebaasile ja seal säilitatavatele dokumentidele võimalik dial-in süsteemi kaudu, mis asendati 2000. aastal veebipõhise teenusega. 2004. aasta lõpus käivitati uus veebipõhine süsteem ning 2006. aastal kehtestati elektrooniliste failide süsteem, kus kasutatakse digitaalallkirju.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMalta äriregister

Lingil klikates avaneb uus akenMalta finantsteenuste amet

Lingil klikates avaneb uus akenMalta justiits-, kultuuri- ja kohalike omavalistusüksuste ministeeriumi veebisait

Viimati uuendatud: 26/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Liikmesriikide äriregistrid - Holland

Selles osas antakse ülevaade Madalmaade äriregistritest.

Millist teavet Madalmaade äriregister pakub?

Madalmaade äriregister kuulub vastavalt valitsuse poolt äriregistri seadusega antud volitustele Madalmaade kaubanduskojale (Kamer van Koophandel), kes seda ka haldab.

Register annab ülevaate kogu asjakohasest (juriidilisest) teabest kõikide asjakohaste majandusüksuste kohta Madalmaades. Kõik üksused registreeritakse. See hõlmab:

 • äriühinguid ((osaühingud ja aktsiaseltsid (BV ja NV));
 • füüsilisest isikust ettevõtjaid;
 • ühendusi;
 • sihtasutusi;
 • kutseala esindajaid (nt juriste, arste, artiste);
 • reederite ühendusi;
 • kirikuid ja
 • valitsusasutusi.

Registreeritud andmete hulk erineb sõltuvalt organisatsiooni õiguslikust vormist. Kõige olulisemad registreeritud andmed on:

 • (juriidiliselt registreeritud) nimi;
 • muud kauplemisnimed;
 • asukoht;
 • aadressid;
 • kapital (aktsiad või osad);
 • direktorid;
 • volikirja alusel tegutsevad isikud;
 • filiaalid;
 • kontaktandmed;
 • tegevusalad (NACE klassifikaatori alusel).

Register sisaldab umbes 2,5 miljonit üksust.

Madalmaade õiguse kohaselt on registris esitatud teave kehtiv (ja õiguslikult siduv kolmandate isikute jaoks), kui ei ole märgitud teisiti. Registreerimiskohustus (ja kohustus registreerida mis tahes muudatused) lasub organisatsioonil. Kõik muudatused tuleb registreerida ühe nädala jooksul pärast nende tegemist.

Madalmaades ei ole registreerimine äriühingu asutamisprotsessi üks osa. Juriidilisest vaatenurgast võib äriühing Madalmaades olemas olla ka registreerimata. Seega kuigi mitteregistreerimine on ebaseaduslik, on registreerimata äriühingud olemas ning nad võivad tegutseda äriühinguna (vastupidiselt nt olukorrale Ühendkuningriigis).

Madalmaade piiratud või piiramatu vastutusega äriühingud peavad samuti esitama äriregistrile oma aastaaruande. See kehtib umbes 900 000 äriühingu suhtes. Enamik peab esitama ainult bilansi, samas kui paljud suured äriühingud (ca 20 000) peavad esitama ka kasumiaruande.

Kas juurdepääs Madalmaade äriregistrile on tasuta?

Peamine teave Madalmaade äriregistris on Interneti vahendusel kättesaadav tasuta, kuid mõnede teenuste eest (nt ametlikud väljavõtted) tuleb maksta.

Organisatsioonid maksavad äriregistris registreerimise eest ainult ühe korra. Puuduvad aastatasud ja muudatuste registreerimise tasud.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2012. aasta direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/666/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ puudutab keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidestamist. Direktiiviga on ette nähtud Euroopa keskse platvormi loomine. Sidestatud registrite süsteem koosneb asjaomasest platvormist, liikmesriikide registritest ja portaalist, mis kujutab endast Euroopa ühtset elektroonilist juurdepääsupunkti.

Direktiiviga on kehtestatud kaks jõustumistähtaega. Kui mõned artiklid välja arvata, pidid liikmesriigid täitma direktiivi sätted 7. juuliks 2014. Ülejäänud artiklid tuleb üle võtta kahe aasta jooksul alates rakendusaktide vastuvõtmisest Euroopa Komisjoni poolt.

Madalmaade õigusaktid on juba vastavuses asjaomastes artiklites sätestatud nõuetega. Ülevõtmise tähtaegadest kinnipidamiseks ei ole vaja muuta ei 2007. aasta äriregistri seadust ega selle rakendusakte. Asjakohane teade on avaldatud Lingil klikates avaneb uus aken4. juuli 2014. aasta Ametlikus Teatajas.

Kuidas teha päringuid äriregistris?

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade äriregistris saab päringuid teha järgmiste parameetrite järgi:

 • äriühingu nimi (või osa sellest);
 • ametlik äriregistrinumber;
 • aadress ning
 • postiindeksi vahemik.

Madalmaade äriregistri ajalugu

Andmed on olemas praeguse registri algusest (1920). Samuti on olemas andmed vanemate äriühingute kohta.

Lingid:

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa äriregister, Lingil klikates avaneb uus akenKamer van Koophandel

Viimati uuendatud: 07/10/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Austria

Portaali selles osas esitatakse ülevaade Austria äriregistrist

Millist teavet Austria äriregister pakub?

Teave kõikide registreeritud Austria äriühingute kohta (vaata äriregistriseaduse § 2) on olemas Lingil klikates avaneb uus akenäriregistris (pearegister). Dokumente, mille alusel on kanded tehtud, hoitakse õigusemõistmise elektroonilises dokumendiarhiivis (dokumendikogu). Üldsusele on kättesaadavad andmed ettevõtja kohta ja dokumendikogu. Kasutamine on siiski tasuline.

Äriühingute andmed on Austria ametiasutustele kättesaadavad ka föderaalse arvutuskeskuse portaali (BRZ) kaudu. EL liikmesriigid saavad andmeid vaadata Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa äriregistri (EBR) kaudu.

Kas juurdepääs Austria äriregistrile on tasuta?

Juurdepääs Austria äriregistrile on tasuline.

Kuidas teha päringuid Austria äriregistris?

Kõigil on õigus pääseda juurde äriregistri andmebaasile ja saada teavet äriregistri kirjete kohta.

Kehtivate andmete ärakirja saamiseks tuleb esitada äriregistrisse kandmise number. Taotluse korral on võimalik saada ka kustutatud andmeid (ainult elektrooniliste andmete puhul). Päringud võivad sisaldada ka hiljuti lisatud, muudetud või kustutatud juriidiliste isikute andmeid.

Üldsuse juurdepääs äriregistri andmebaasile on võimalik justiitsministeeriumiga lepingu sõlminud Lingil klikates avaneb uus akenettevõtete (nn „juurdepääsupunktid” ehk „Verrechnungsstellen”) kaudu. Need pakuvad tasulisi teenuseid, näiteks vastavad äriregistriga seotud päringutele või väljastavad kinnitatud registriväljavõtteid, mis on identsed ametlike väljavõtetega.

Ainult maakohtutel (täpsemalt registriosakonnal) või notaritel on lubatud avaldada registriseisu kohta avalikke dokumente ametiasutustele.

Kas äriregistris sisalduvad dokumendid on usaldusväärsed?

Kooskõlas direktiivi 2009/101/EÜ (mida on muudetud direktiiviga 2012/17/EL) artikliga 3a peavad liikmesriigid selgitama siseriiklikke õigusnorme, mille alusel kolmandad isikud võivad tugineda äriühingute artiklis 2 osutatud andmetele ja dokumendiliikidele (nt volikirjad, asutamisdokument). Käesoleval lehel selgitatakse õiguslikku olukorda Austrias.

Austrias tuleb kooskõlas direktiivi 2009/101/EÜ artikliga 2 avaldada aktsiaseltside (Aktiengesellschaften - AG) ja osaühingute (Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbH) põhiandmed ja -dokumendid äriregistris vastavalt siseriiklikule õiguslikule alusele, milleks on äriseadustik ja äriregistriseadus. Äriregistrit peavad kohtud elektroonilise registri vormis. See koosneb põhiregistrist, millesse kantakse ja millest kustutatakse õiguslikud faktid (nt esindusorganite volikirjad), ja dokumendikogust, mis sisaldab asjakohaseid dokumente (nt asutamisdokumendid).

Vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenäriseadustiku § 10 lg 1 tuleb kannete tegemisest äriregistrisse teatada ametlike teadaannete andmebaasi (Ediktsdatei, tasuta veebis kättesaadav) ja ajalehe Wiener Zeitungi ametlikesse teadaannetesse (Amtsblatt). Teatamine loetakse toimunuks siis, kui asjakohased andmed on kantud ametlike teadaannete andmebaasi.

Äriregistri kannete mõju kolmandatele isikutele on reguleeritud Lingil klikates avaneb uus akenäriseadustiku §-ga 15, milles on sätestatud, et kui äriregistris avalikustamisele kuulunud fakt on jäänud äriregistris avalikustamata, ei saa äriühing sellele kolmanda isiku suhtes toetuda, eeldusel et kolmas isik ei olnud sellest asjaolust juba teadlik (lg 1). Pärast fakti äriregistrisse kandmist peab kolmas isik seda tunnustama. See ei kehti siiski hagide korral, mis on algatatud 15 päeva jooksul alates avalikustamisest, kui kolmas isik suudab tõendada, et ta ei olnud faktist teadlik ega ei pidanudki sellest teadlik olema (lg 2). Äriühing peab ka aktsepteerima ebakorrektseid kandeid tehingusse kaasatud kolmanda isiku suhtes siduvaina, kui äriühing ise on ebakorrektse kande teinud ja jätnud kustutamata kande, mille ebakorrektsusest ta oli või oleks pidanud teadlik olema. Äriühing ei pea siiski nõustuma, et ebakorrektsed kanded on tema suhtes siduvad, kui ta suudab tõendada, et kolmas isik ei sooritanud tehingut eeldusel, et kanne on korrektne, või kui kolmas isik oli ebakorrektsusest teadlik või ei olnud ta sellest raske hooletuse tõttu teadlik (lg 3).

Äriregistris kuvatakse alati aktsiaseltsi ja äriühingu asutamisdokumendi viimane versioon, sest asutamisdokumendi muudatused jõustuvad alles nende avaldamisel äriregistris (Lingil klikates avaneb uus akenaktsiaseltside seaduse (Aktiengesetz - AktG) § 148 lg 3, Lingil klikates avaneb uus akenosaühingute seaduse (GmbH-Gesetz - GmbHG) § 49 lg 2).

Austria äriregistri ajalugu

Austria äriregistri andmeid säilitati alguses paberkandjal. Kui 1991. aastal muudeti äriregister elektrooniliseks, siis viidi paberil olnud andmed üle elektroonilisse andmebaasi. Alates sellest ajast on kõik andmed, ka varem paberkandjal esitatud andmed, kättesaadavad elektrooniliselt.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa äriregister

Lingil klikates avaneb uus akenÜldteave Austria äriregistri kohta

Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalse justiitsministeeriumi ametlikud teated

Lingil klikates avaneb uus akenÄriseadustiku konsolideeritud tekst

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistriseaduse konsolideeritud tekst

Lingil klikates avaneb uus akenAktsiaseltside seaduse konsolideeritud tekst

Lingil klikates avaneb uus akenOsaühingute seaduse konsolideeritud tekst

Viimati uuendatud: 23/05/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Poola

Selles jaotises antakse ülevaade Poola äriregistrist.

Millist teavet Poola äriregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenPoola äriregistrit (riiklik kohturegister) peab ja haldab Lingil klikates avaneb uus akenPoola justiitsministeerium

Registrist saab teavet äriühingute, sihtasutuste, ühenduste ja muude juriidiliste isikute kohta.

Täpsemalt on registrisse kantud nende üksustega seotud eri liiki teave:

 • kohturegistri number (KRS-number)
 • REGON-number (tegevusalade kesknimistu number)
 • nimi
 • õiguslik vorm ja seisund
 • riiklikus kohturegistris registreerimise kuupäev
 • aadress
 • olulised (registrisse kandmise ja registrist kustutamise) kuupäevad
 • pädevad organid
 • esindusõigusega isikud.

Kas juurdepääs Poola äriregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Poola äriregistris?

Poola äriregistris saab päringuid teha järgmiste otsingukriteeriumide alusel:

 • kohturegistri number (KRS-number) või
 • üksuse nimi.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Poola õiguses reguleerib kolmandate isikute kaitset seoses direktiiviga 2009/101/EÜ hõlmatud teabe ja dokumentidega 20. augusti 1997. aasta kohturegistri seadus (ametlik väljaanne Dziennik Ustaw 2013, nr 1203).

20. augusti 1997. aasta kohturegistri seaduses (Dziennik Ustaw 2013, nr 1203) on sätestatud:

Artikkel 12
1. Registrisse kantud teavet ei või kustutada, kui seadusest ei tulene teisiti.

2. Kui nähtub, et registrikandes on ilmsed vead või et see ei ole kooskõlas kohtu korraldusega, tuleb kohtu registriosakonnal kanne viivitamata parandada.

3. Kui registrisse on kantud andmed, mis ei ole seadusel alusel lubatavad, peab kohtu registriosakond pärast seda, kui ta on asjaomased isikud isiklikult ära kuulanud või taotlenud neilt kirjalikku selgitust, teabe automaatselt kustutama.

Artikkel 13
1. Registrikanded tuleb avaldada majandus- ja kohtuteadete väljaandes, kui seadusest ei tulene teisiti.

Artikkel 14
Üksus, kellel on kohustus esitada registrisse kande tegemiseks avaldus, ei või tugineda heas usus tegutsevate kolmandate isikute suhtes andmetele, mida ei ole registrisse kantud või mis on registrist kustutatud.

Artikkel 15
1. Majandus- ja kohtuteadete väljaandes avaldamise kuupäevast alates ei või keegi tugineda sellele, et tal puudub teave avaldatud kannete kohta. Selliste toimingute korral, mis on tehtud enne kande avaldamisele järgnenud kuueteistkümnendat päeva, ei või registrisse kantud üksus kolmandate isikute suhtes kandele tugineda, kui kolmas isik tõendab, et tal ei olnud võimalik kande sisu teada.

2. Kui majandus- ja kohtuteadete väljaandes avaldatud registrikande ja registris oleva kande vahel on lahknevusi, on õiguslikult siduv registris olev kanne. Kolmandad isikud võivad majandus- ja kohtuteadete väljaandes avaldatud registrikande sisule tugineda, välja arvatud juhul, kui registreeritud üksus tõendab, et kolmandale isikule oli registris oleva kande sisu teada.

3. Kolmas isik võib tugineda dokumentidele ja teabele, mille osas ei ole avaldamiskohustust veel täidetud, tingimusel et avaldamatuse tõttu ei puudu kandel õiguslik mõju.

Artikkel 17
1. Registris olevaid andmeid peetakse õigeks.

2. Kui registrisse kantud andmed ei vasta üksuse esitatud avaldusele või kui üksus ei ole avaldust esitanud, ei või viimane heas usus tegutseva kolmanda isiku suhtes tugineda sellele, et andmed ei ole õiged, kui ta ei esitanud kohe avaldust kande parandamiseks, täiendamiseks või kustutamiseks.

Poola äriregistri ajalugu

Register on tegutsenud 2007. aastast.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus aken20. augusti 1997. aasta kohturegistri seadus

Viimati uuendatud: 18/10/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Portugal

Sellel leheküljel antakse ülevaade Portugali äri- ja õigusportaalidest.

Äriregister

Äriregistri eesmärk on avaldada teavet füüsilisest isikust ettevõtjate, äriühingute, äriühingu vormis asutatud tsiviilõiguslike ettevõtjate, osaühingute, ühistute, avalik-õiguslike äriühingute, täiendavate ettevõttekontsernide ja Euroopa majandushuviühingute ning samuti seadusest tuleneva registreerimiskohustusega üksikisikute ja ühenduste õigusliku seisundi kohta. Registreerida on võimalik vaid dokumentidega tõendatud asjaolusid. Need dokumendid arhiveeritakse elektrooniliselt.

Äriregistris registreerimisega saavad äriühingud juriidilise isiku staatuse ja registreerimine on üldjuhul kohustuslik. Äriühinguid käsitlevad asjaolud on tavaliselt esitatud konkreetses dokumendis. Enamikul juhtudel piisab sellest, kui esitada aktsionäride või osanike koosoleku protokoll ja vastuvõetud otsus.

Ettevõtjad tuleb registreerida kahe kuu jooksul alates nende asutamisest. Registreerimiskande taotluse kehtivust hindab vastutav ametnik kohaldatavate õigusnormide, esitatud dokumentide ja varasemate registreerimiste alusel, kusjuures eriti hoolikalt kontrollitakse asjaomaste poolte legitiimsust, lepingute õiguspärasust ja lepingutes ette nähtud toimingute kehtivust.

Portugalis kohaldatakse äriregistri suhtes äriregistri seadustikku, mis on vastu võetud 3. detsembri 1986. aasta dekreetseadusega nr 403/86, ning register kuulub üle kogu riigi asuvate äriregistri büroode vastutusalasse. Need bürood on justiitsministeeriumi egiidi all tegutseva registrite ja notarite instituudi välised teenistused.

Äriregistri bürood võivad tegutseda sõltumatute teenistustena või töötada koostöös teiste registritega (kinnistusregister, perekonnaseisuregister, autoregister). Registritoiminguid saab teha kõigis äriregistri büroodes, sest nende pädevus ei ole geograafilised piiritletud.

Millised toimingud peavad äriühingud registreerima?

 • asutamine;
 • üldkoosolekute otsused, mis käsitlevad kaupade ostmist äriühingu poolt, kui sellised otsused on seadusega ette nähtud;
 • asjaolud, mis on seotud äriühingu aktsiate või osadega, aktsionäride ja osanike väljaarvamisega aktsionäride või osanike ringist, aktsiate tühistamisega aktsionäri surma tõttu, uute piiramatu vastutusega aktsionäride lisandumisega, aktsiate väärtuse vähenemisega ning aktsionäride väljaarvamisega aktsiaseltsidest, aktsiate odavnemisega seotud otsustega, aktsiate muundamise ja lunastamisega ning võlakirjade väljastamisega;
 • nõukogu ja juhatuse liikmete ning äriühingu juhi ametisse nimetamine ja ametist vabastamine;
 • raamatupidamisaruande esitamine;
 • registrijärgse asukoha muutus;
 • äriühingu ühinemise või jaotamise kavatsus, piiratud vastutusega Euroopa äriühingu moodustamise kavatsus, äriühingu laiendamise või sisemise või piiriülese ühinemise või jaotamise kavatsus, äriühingu restruktureerimine või tegevuse lõpetamine;
 • asjaolud, mis on seotud äriühingu kapitaliga ja mis tahes muude äriühingu põhikirja tehtavate muudatustega;
 • asjaolud, mis on seotud äriühingu likvideerijatega;
 • lõplik likvideerimine või äriühingu tegevuse jätkamine;
 • otsus ühe äriühingu täieliku kontrolli kohta teise äriühingu üle kontsernis ja alluvuslepingud (contrato de subordinação);
 • ostutähtede emiteerimine;
 • toimingud, otsused ja korraldused, mis tuleb registreerida;
 • kaubandusliku esindamise või agendilepingud, kui need on sõlmitud kirjalikult, neisse lepingutesse tehtud mis tahes muudatused ja nende lepingute aegumine;
 • alalise esinduse loomine;
 • mis tahes muud asjaolud, mis tuleb vastavalt seadusele äriregistrisse kanda.

Juurdepääs teabele

Kõik isikud võivad taotleda registri väljavõtet ja vastavaid elektroonilisi dokumente.

Paberväljavõtete saamiseks tuleb esitada taotlus äriregistri büroole, kuid asjakohast teavet on äriühingu õigusliku seisundit käsitleva elektroonilise väljavõtte kujul võimalik saada ka ettevõtjate jaoks loodud universaalse veebisaidi (Lingil klikates avaneb uus akenBalcão do Empreendedor) kaudu; seda teavet ajakohastatakse pidevalt ning see on portugali ja inglise keeles.

Otsing tehakse äriühingu maksukohustuslasena registreerimise numbri (Número de Identificação Coletiva – NIPC) alusel ning see number on samas ka äriühingu äriregistris registreerimise number.

NIPC, piirkonna või akti liigi alusel saab ametliku veebisaidi kaudu otsida äriühinguga seotud avaldatud akte.

Riigi ametiasutused võivad otsinguid teha ka äriühingu registrijärgse nime või NIPC alusel või registrite ja notarite instituudi loal kättesaadavaks tehtud veebiteenuse kaudu.

Teabe maksumus

Registreeritud akte käsitlev teave on äriühingutega seotud aktide avaldamiseks ettenähtud ametlikul veebisaidil kättesaadav tasuta. Avaldamine toimub koheselt ja automaatselt pärast seda, kui registreerimine on lõpule viidud, ning teavet saavad otsida kõik.

Registrikandeid ja seotud dokumente käsitlevate paber- ja elektrooniliste väljavõtete eest tuleb maksta tasu.

Elektroonilistele väljavõtetele juurdepääsu saamiseks on võimalik end registreerida tasuliseks kasutajaks ning see maksab 25 eurot aastas; väljavõtteid saab teha kahe, kolme või nelja aasta kohta. Otsingu tegemiseks tuleb sisestada NIPC. Makse tegemise järel on teavet võimalik saada pärast sertifikaadi koodi sisestamist.

Sama menetlust kasutades on võimalik saada ka elektroonilisi väljavõtteid andmebaasis sisalduvate dokumentide kohta, s.t selliste dokumentide kohta, mis on olnud registreerimise aluseks alates 2011. aasta jaanuarist, ning samuti äriühingute ajakohastatud asutamislepingute tõestatud koopiaid.

Äriregistri õigusmõju

Äriregistris registreerimisele ja avaldamisele kuuluvatele asjaoludele saavad kolmandad isikud tugineda alles pärast nende avaldamiskuupäeva.

Lõplikud registriandmed kujutavad endast õigusliku olukorra eeldust (äriregistri seadustiku artikkel 11).

Kogu teave äriühingu identiteedi kohta (õiguslik seisund, nimi, registrijärgne asukoht, eesmärk, allkirjaõiguslikud isikud, äriühingu juhtorganite liikmed jne) ning enamik registreerimisele kuuluvaid asjaolusid saadakse kirjalikest andmetest, mis tähendab, et nendega seoses saab eeldada, et registris kajastatud õiguslik olukord eksisteerib ka tegelikult.

Erandiks on hoiule antud dokumendid; sellisel juhul on tegemist sellise registreerimise vormiga, mille puhul lasub vastutus registreerimiseks esitatud dokumentide õiguspärasuse kontrollimise eest äriühingul. Registripidaja kontrollib kõigest registreerimisavalduse esitaja legitiimsust. Sellise registreerimise näol on tegemist avaliku teavitamisega ja selle puhul ei lähtuta tõepärasuse eeldusest. Selline staatus on osalust käsitlevatel andmetel.

Kinnistusregistri seadustiku – mis on äriregistri suhtes alternatiivina kasutatav õigusakt – artiklis 153 on sätestatud, et igaühe, kes registreerib vale või õiguslikult mitteeksisteeriva dokumendi, võib lisaks kriminaalkorras vastutusele võtmisele võtta vastutusele ka sellega tekitatud kahju eest. Lisaks sätestatakse, et samamoodi kannab vastutust igaüks, kes esitab registrile või mujal ebaõigeid või valesid andmeid või kinnitab neid eesmärgiga lasta teha registrikanne või koostada vajalikud dokumendid.

Karistusseadustiku artikli 348A kohaselt karistatakse isikut, kes deklareerib või tõendab ametiasutusele või oma ametikohustusi täitvale ametiisikule valeandmeid iseenda või teiste isikusamasuse, staatuse või muude omaduste kohta, millega seaduse alusel kaasneb õigusmõju, ning kui sellised andmed kuuluvad registreerimisele autentses dokumendis, kuni kaheaastase vabadusekaotusega või rahatrahviga.

Viimati uuendatud: 29/11/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Rumeenia

Sellel lehel antakse ülevaade Rumeenia äriregistrist, mida peab justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv riiklik äriregistriamet.

Millist teavet Rumeenia äriregister pakub?

Rumeenia Lingil klikates avaneb uus akenriiklik äriregistriamet on juriidilisest isikust avalik-õiguslik asutus justiitsministeeriumi haldusalas. Amet vastutab keskse elektroonilise äriregistri pidamise, koostamise ja haldamise eest.

Riikliku äriregistriameti haldusalasse kuulub mitu äriregistriametit, mis asuvad nii Bukarestis kui ka Rumeenia 41 maakonnas. Need ametid vastutavad kohalike äriregistrite pidamise, koostamise ja haldamise eest.

Vastavalt seadusele nr 26/1990 sisaldab äriregister teavet järgmiste registrisse kantud ettevõtjate kohta:

 • äriühingud,
 • sisemaised äriühingud,
 • riigiettevõtted,
 • avalik-õiguslikud korporatsioonid,
 • ühistud,
 • ühistulised organisatsioonid,
 • majandushuviühingud,
 • Euroopa majandushuviühingud,
 • Euroopa äriühingud,
 • Euroopa ühistud,
 • füüsilisest isikust ettevõtjad,
 • ühe osanikuga äriühingud,
 • pereettevõtted ning
 • muud seaduses sätestatud füüsilised ja juriidilised isikud.

Äriregistrisse kantakse kõik asjassepuutuvad dokumendid, aktid ja kanded ning asjaomaste ettevõtjate andmed, mille registrisse kandmist nõuab seadus, ning muud seaduses sõnaselgelt nimetatud aktid ja dokumendid.

Äriregistri veebisait (Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.onrc.ro/index.php/en/) sisaldab järgmist:

1) dokumendid;
2) teave ja teenused osade ja teenuste kaupa;
3) teave riikliku äriregistriameti ja kohtute juures asuvate äriregistriametite kohta;
4) mitmesugune avalik teave – tasuta juurdepääs;
5) institutsiooni kasutatavad vormid;
6) juhtnöörid andmete lisamiseks äriregistrisse iga ettevõtja ja tegevuse liigi kaupa;
7) statistilised andmed tehtud kannete kohta.

 • institutsiooni ajalugu
 • ORC (äriregistriamet) võrgustik
 • vormid (ettevõtjatele jne) ja juhtnöörid
 • tasud ja lõivud ONRC (riiklik äriregistriamet) teenuste eest
 • teenused
 • õigusaktid
 • statistilised andmed
 • meediakajastused

Äriregistriameti internetipõhiseid teenuseid on võimalik kasutada tema Lingil klikates avaneb uus akene-teenuste portaali kaudu, mis on välja töötatud sektoripõhise tegevusprogrammi „Majandusliku konkurentsivõime suurendamine“ ja „Investeeringud teie tuleviku heaks!“ kaudu projekti „Riikliku äriregistriameti poolt sihtotstarbelise portaali kaudu äriringkonnale pakutavad internetipõhised teenused (e-valitsus)“ raames.

Äriregistri internetipõhised teenused, mida pakutakse riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu, on järgmised:

 • InfoCert;
 • Recom online (online-päring);
 • ärinime saadavuse ja ärinime elektroonilise broneeringu olemasolu kontrollimine;
 • esialgsed kontrollid (juriidiliste/füüsiliste isikute, ühe osanikuga äriühingute/pereettevõtete nime/logo saadavus ja/või broneering);
 • andmete kandmine äriregistrisse ja juriidiliste isikute volitamine;
 • äriregistrisse kantud ettevõtjate kontaktandmete ajakohastamine;
 • ajakohastatud teabe hankimine ettevõtja varasema tegevuse ja statistiliste andmete kohta;
 • dokumentide (tõendite) väljastamine;
 • menetluse seis;
 • teated äriregistrile esitatud taotluste kohta;
 • äriregistrile esitatud taotluste menetlemise edasilükkamise otsused;
 • teabe avaldamine juriidiliste isikute mitmesuguste seisundite kohta;
 • statistilised andmed (toimingud keskses äriregistris, väliskapitaliga ettevõtjad);
 • äriregistri offline-vorm.

Online-päringu teenuse abil saab ettevõtjate kohta järgmist teavet:

 • ärinimi ja õiguslik vorm;
 • teave isiku tuvastamiseks (tellimuse number äriregistris, Euroopa kordumatu tunnus, kordumatu registrikood, registrijärgne asukoht, ettevõtja kontaktandmed (telefoni- ja/või faksinumber);
 • registrijärgne asukoht (registrijärgset asukohta tõendav dokument, registrijärgse asukoha tõendi kehtivuse alguskuupäev, registrijärgse asukoha tõendi kehtivuse lõppkuupäev, registrijärgse asukoha kestus);
 • märgitud ja sissemakstud kapital;
 • ettevõtja peamine deklareeritud/heakskiidetud tegevusvaldkond;
 • ettevõtja teisesed deklareeritud/heakskiidetud tegevusvaldkonnad;
 • seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute identifitseerimisandmed;
 • juhtide identifitseerimisandmed;
 • logode andmed;
 • filiaalide/tütarettevõtjate/allüksuste andmed (registrijärgne asukoht, telefoninumber);
 • teiseste asukohtade/tegevuskohtade andmed (registrijärgne asukoht, telefoninumber);
 • registrijärgsete asukohtade ja/või seaduse nr 359/2004 artikli 15 kohaselt heakskiidetud tegevusvaldkondade andmed;
 • omandiõiguste andmed;
 • andmed võlausaldajatega sõlmitud kokkulepete kohta;
 • seaduse 26/1990 artikli 21 punktidega e–h hõlmatud asjaolusid käsitlevad andmed;
 • muude kannete andmed;
 • bilansi andmed (käive, keskmine töötajate arv, brutokasum), kui rahandusministeerium on selle teabe esitanud.Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.onrc.ro/index.php/en/

Kas juurdepääs Rumeenia äriregistrile on tasuta?

Äriregistris esitatud teabele pääseb juurde Lingil klikates avaneb uus akeninternetis riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu. Juurdepääs teabele võimaldatakse pärast kasutajaks registreerimist (tuleb luua kasutajanimi ja salasõna) ning on tasuta.

Riikliku äriregistriameti portaalis sisalduv teave on liigendatud pakutavate teenuste järgi. Osa teabega saab tutvuda tasuta, osaga tasu eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Tutvuda on võimalik järgmise teabega.

 • Üldteave reguleeritud kutsealal tegutsemisest huvitatud isikutele (kutsealade esindajad, füüsilised isikud, juriidilised isikud, avalik-õiguslikud organid ja asutused jne) on kättesaadav veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • Online-päringu teenuse liitumispõhisele osale pääseb juurde pärast makse saajaga lepingu sõlmimist. Juurdepääs on tagatud ööpäev läbi.
 • E-vormid.
 • Äriregistrile esitatud registreerimistaotluste menetlemise seisu saab vaadata tasuta.
 • Äriregistrile esitatud registreerimistaotluste menetlemise edasilükkamise otsuste osa saab vaadata tasuta.
 • Teatavale avalikule teabele (finantsaruanded, vabatahtlik likvideerimine, sundlikvideerimine jne) pääseb juurde tasuta.

Veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.onrc.ro/index.php/en/ kõigile osadele pääseb juurde tasuta ja ööpäev läbi.

Kuidas teha päringuid Rumeenia äriregistris?

Lingil klikates avaneb uus akenOnline-päringu teenuse abil saab tasuta teavet otsida järgmiste kriteeriumide alusel:

 • ettevõtja ärinimi;
 • äriregistri number;
 • kordumatu registrinumber;
 • maakond, kus asub registrijärgne asukoht.

Online-päringu teenuse tasuta üldteave huvitatud isikutele hõlmab järgmist:

 • äriregistris registreeritud ettevõtja ärinimi;
 • äriregistri number;
 • Euroopa kordumatu tunnus (EUID);
 • kordumatu registrinumber;
 • registrijärgse asukoha / ettevõtja aadress;
 • ettevõtja staatus (nt tegutsev, lõpetatud, likvideeritud, pankrotis, registrist kustutatud).

Rumeenia äriregistri ajalugu

Äriregister loodi 1990. aastal vastavalt seadusele nr 26/1990 äriregistri kohta.

2011. aasta teisel poolel loodi sihtotstarbeline portaal uute internetipõhiste teenuste pakkumiseks äriringkondade esindajatele ja teistele huvitatud isikutele.

Lingil klikates avaneb uus akenRiikliku äriregistriameti eesmärgid:

 • äriringkonna esindajate, avalik-õiguslike asutuste, meedia ja teiste huvitatud isikute teavitamine äriregistris tehtavatest toimingutest;
 • teabele juurdepääsuks kuluva aja vähendamine;
 • äriregistri büroodes järjekordade lühendamine;
 • äriregistrile registreerimisdokumentide esitamiseks kuluva aja vähendamine;
 • ettevõtjate registreerimise menetluste, finantsteabe esitamise ning teabe- ja dokumenditaotluste esitamise lihtsustamine;
 • online-taotlejatele reaalajas äriregistriandmete esitamine.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Rumeenia äriregister on loodud ja toimib vastavalt seadusele nr 26/1990 äriregistri kohta (taasavaldatud muudetud kujul). Selliste üksuste asutamiseks, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus, selliste üksuste käitamiseks ja nendega seotud äriregistrikannete tegemiseks ning asutamisdokumentidesse tehtud muudatuste või mis tahes muude sõnaselgelt kindlaksmääratud aspektide registreerimiseks antakse luba vastavalt seadusele nr 26/1990, valitsuse erakorralisele määrusele nr 116/2009, seadusele nr 359/2004 ning äriregistrite pidamist, kannete tegemist ja teabe esitamist käsitlevatele rakenduseeskirjadele, mis on heaks kiidetud justiitsministri määrusega nr 2594/C/2008. Äriregistrisse kandmisele kuuluva mis tahes tegevusega seotud konkreetseid aspekte reguleerivad konkreetsed õigusaktid. Kõige olulisemad neist on äriseadus nr 31/1990, seadus nr 1/2005 ühistute korralduse ja toimimise kohta, põllumajandusühistute seadus nr 566/2004, valitsuse erakorraline määrus nr 44/2008 füüsilisest isikust ettevõtjate, ühe osanikuga äriühingute ja pereettevõtete äritegevuse kohta ning seadus nr 161/2003 teatavate meetmete kohta, mida võetakse läbipaistvuse tagamiseks avalikus teenistuses, avalike ülesannete täitmisel või äritegevuses ning korruptsiooni vältimiseks ja korruptsiooni eest karistamiseks.

Allpool nimetatud siseriiklike õigusnormide kohaselt võivad kolmandad isikud tugineda äriregistris sisalduvatele andmetele ja dokumentidele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1132 (äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta) artikliga 17.

 1. Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 1 lõikes 1 on sätestatud, et enne majandustegevuse alustamist peavad enda registreerimist äriregistris või enda kandmist äriregistrisse taotlema järgmised füüsilised või juriidilised isikud: füüsilisest isikust ettevõtjad, ühe osanikuga äriühingud ja pereettevõtted, äriühingud, riigiettevõtted ja sisemaised äriühingud, avalik-õiguslikud korporatsioonid, majandushuviühingud, ühistud, ühistulised organisatsioonid, Euroopa äriühingud, Euroopa ühistud ja Euroopa majandushuviühingud, mille peakontor asub Rumeenias, või muud füüsilised või juriidilised isikud vastavalt seaduses sätestatule.
  Peale selle on nimetatud seaduse artikli 1 lõikes 2 sätestatud, et oma tegevuse käigus või selle lõppedes peavad lõikes 1 nimetatud füüsilised ja juriidilised isikud esitama taotluse, et samasse registrisse tehtaks kanne seoses dokumentide ja aktidega, mis seaduse alusel tuleb registreerida.
 1. Äriregistrisse kantava teabe esitamine ja asjaomaste dokumentide ärakirjade väljastamine toimub vastavalt seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artiklile 4.

1. Äriregister on üldsusele kättesaadav.

2. Äriregistriamet väljastab taotluse esitanud isikule tasu eest teabe, registriväljavõtted ja tõendid registris sisalduvate andmete kohta ning tõendid, millega kinnitatakse, et teatav dokument või akt on kas registreeritud või mitte, registrikannete ja esitatud dokumentide ärakirjad ja tõestatud ärakirjad.

3. Lõikes 2 osutatud dokumente võib taotleda ja väljastada ka posti teel.

4. Lõikes 2 nimetatud dokumente võib riikliku äriregistriameti internetipõhiste teenuste portaali kaudu elektrooniliselt taotleda ja väljastada elektroonilisel kujul, kusjuures need peavad sisaldama või neile peab olema lisatud või lingitud laiendatud e-allkiri. Neid võib taotleda ka elektroonilise ühtse kontaktpunkti kaudu vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 49/2009 (teenuseosutajate asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kohta Rumeenias), mida on muudetud seadusega nr 68/2010.

5. Tasu ärakirjade ja/või teabe edastamise eest olenemata kättetoimetamise viisist ei tohi ületada nende edastamisega seotud halduskulusid.

Artikkel 41

1. Artiklis 4 osutatud dokumentide ja teabe elektroonilised ärakirjad tehakse üldsusele kättesaadavaks ka äriregistrite omavahelise ühendamise süsteemi kaudu. Asjaomased kulud kannab taotleja.

2. Tasu äriregistrist äriregistrite ühendamise süsteemi kaudu ärakirjade ja/või teabe edastamise eest ei tohi ületada nende edastamisega seotud halduskulusid.

Selliste dokumentide ja isikute aktide täitmisele pööratavus, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus, on ette nähtud seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikliga 5.
1. Registreeringutele ja kannetele võib kolmandate isikute vastu tugineda alates kuupäevast, mil need kanti äriregistrisse või avaldati Rumeenia ametliku väljaande IV osas või mõnes muus trükises vastavalt seaduses sätestatule.
2. Isikud, kes on kohustatud taotlema kande tegemist, ei tohi tugineda registrisse kandmata dokumentidele või aktidele kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada, et need kolmandad isikud olid neist dokumentidest ja aktidest teadlikud.
3. Riiklik äriregistriamet avaldab oma veebisaidil ja internetipõhiste teenuste portaalis ning esitab Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile avaldamiseks ajakohase teabe liikmesriigi õiguse kohta seoses selliste isikute dokumentide, aktide ja kannete avalikustamise ja neile kolmandate isikute vastu tuginemisega, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus.

Lisaks on sellega seoses äriühingute suhtes kehtestatud erisätted, st äriühingute seaduse nr 31/1990 (taasavaldatud muudetud kujul) artiklid 50–53.

Artikkel 50
1. Dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud seaduses sätestatud korras, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need isikud olid neist dokumentidest või aktidest teadlikud.

2. Mis tahes toimingutele, mille äriühing teeb enne 16 päeva möödumist menetleva kohtuniku (praegu võivad taotlustega seoses otsuse teha äriregistriameti juhataja või riikliku äriregistriameti peadirektori nimetatud isik vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 116/2009 muudetud kujul) aruande avaldamisest Rumeenia ametliku väljaande IV osas, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, kui need isikud suudavad tõendada, et neil ei olnud võimalik neist toimingutest teadlik olla.

Artikkel 51
Kolmandad isikud võivad siiski tugineda dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud, välja arvatud juhul, kui asjaolu, et neid dokumente või akte ei ole avaldatud, tühistab nende õigusmõju.
Artikkel 52
1. Kui esineb vastuolu äriregistriametile esitatud teksti ja Rumeenia ametliku väljaande IV osas või ajalehtedes avaldatud teksti vahel, ei saa äriühing tugineda avaldatud tekstile kolmandate isikute vastu. Kolmandad isikud võivad tugineda avaldatud tekstile äriühingu vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need isikud olid äriregistriametile esitatud tekstist teadlikud.

Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 12 lõikes 1 on sätestatud järgmine.

1. Äriregister koosneb registrist, kuhu kantakse juriidilised isikud, kes on äriühingud, sisemaised äriühingud või riigiettevõtted, avalik-õiguslikud korporatsioonid, majandushuviühingud, ühistulised organisatsioonid, Euroopa äriühingud, Euroopa majandushuviühingud või teised seaduses sõnaselgelt sätestatud juriidilised isikud, kelle peamine või teisene asukoht on Rumeenias, ning registrist, kuhu kantakse juriidilised isikud, kes on ühistud või Euroopa ühistud, kelle peamine või teisene asukoht on Rumeenias, ning registrist, kuhu kantakse füüsilisest isikust ettevõtjad, ühe osanikuga äriühingud ja pereettevõtted, kelle tegevuskoht või teisene asukoht on Rumeenias. Neid registreid peetakse elektrooniliselt.

 1. Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 6 lõikes 1 koostoimes valitsuse erakorralise määruse nr 116/2009 (millega kehtestatakse teatavad meetmed andmete äriregistrisse kandmise kohta; muudetud kujul heaks kiidetud seadusega nr 84/2010) artiklis 1 on sätestatud, et andmed kantakse äriregistrisse äriregistriameti juhataja otsuse/riikliku äriregistriameti peadirektori määratud isiku otsuse alusel või vajaduse korral lõpliku kohtuotsuse alusel, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.
  Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 26 lõikes 1 on sätestatud, et kande tegemise kuupäevaks arvatakse kuupäev, mil kanne tegelikult registris tehti.
  Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 26 lõikes 1 on sätestatud, et kanne tehakse äriregistrisse 24 tunni jooksul pärast äriregistriameti juhataja otsuse / riikliku äriregistriameti määratud isiku otsuse kuupäeva ning ettevõtja registreerimise korral 24 tunni jooksul pärast kuupäeva, mil tehti registreerimist võimaldav otsus.

Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 51 lõike 2 kohaselt tehakse kanded äriregistrisse elektrooniliselt nii kohtute juures asuvates äriregistriametites kui ka elektroonilises keskregistris.
Lisateavet saab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia äriregistri ametlik veebisait

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia äriregistriameti e-teenuste portaal

Seotud dokumendid

SEADUS nr 26/1990 PDF(669 Kb)ro

VALITSUSE ERAKORRALINE MÄÄRUS nr 116/2009 PDF(255 Kb)ro

10. oktoobri 2008. aasta RAKENDUSEESKIRJAD äriregistrite pidamise kohta PDF(1034 Kb)ro

SEADUS nr 359/2004 PDF(527 Kb)ro

Viimati uuendatud: 19/11/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje sloveeni keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide äriregistrid - Sloveenia

Käesolevas osas antakse ülevaade Sloveenia äriregistri kohta.

Millist teavet Sloveenia äriregister (Poslovni register Slovenije) pakub?

Sloveenia äriregistrit haldab Sloveenia Vabariigi avalike õigusdokumentide ja seotud teenuste amet (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Sloveenia äriregister on keskne andmebaas kõikide äriühingute kohta, kelle registrijärgne asukoht on Sloveenias ja kes tegelevad tulundusliku või mittetulundusliku tegevusega, ning nende äriühingute tütarettevõtjate ja muude jaotusüksuste kohta. Registrist leiab ka teavet Sloveenias tegutsevate välismaiste äriühingute tütarettevõtjate kohta. Registris on järgmised kategooriad:

 • äriühingud (seltsingud ja korporatsioonid);
 • füüsilisest isikust ettevõtjad;
 • avaliku õigusega reguleeritud juriidilised isikud;
 • eraõigusega reguleeritud juriidilised isikud;
 • ühistud;
 • füüsilised isikud, kes tegelevad registreeritud või reguleeritud tegevusega;
 • tütarettevõtjad ja muud äriühingute jaotusüksused;
 • välismaiste äriühingute peakontorid;
 • muud üksused.

Sloveenia äriregistris on iga registrikande kohta olemas mitmesuguseid andmeid (registrikood, ettevõtja nimi, maksukohustuslase number, esindajate ja asutajate nimed jne).

 • Otsene juurdepääs teabele ePRS rakenduse abil.
 • Teabe esitamine taaskasutamiseks.

Millest see koosneb?

ePRS rakendus

Lingil klikates avaneb uus akenePRS rakendus võimaldab kasutajal tutvuda Sloveenia äriregistri üksikute kirjete andmetega nende ettevõtjate kohta, kellel on majanduslik tegevus Sloveenia Vabariigi territooriumil.

Kas juurdepääs Sloveenia äriregistrile on tasuta?

Juurdepääs on tasuta, kuid kasutajad peavad portaali sisse logima (esmakordsed kasutajad peavad kõigepealt registreeruma).

Kuidas teha päringuid Sloveenia äriregistris?

Päringute tegemiseks registris peavad kasutajad portaali sisse logima. Andmetele pääseb ligi, täites ühe või mitu otsingukriteeriumivälja või valides otsingukriteeriumi rippmenüüst. Otsingukriteeriumiks võib olla ükskõik milline järgnevatest: andmed, osa andmetest (sõna) või sõna algus. Päringuid saab teha registrikoodi, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriühingu nime, tänavanime ja majanumbri, linna jne järgi.

Ajakohastamine

Andmeid ajakohastatakse iga päev.

Teabe esitamine taaskasutamiseks

AJPES pakub järgmisi teenuseid Lingil klikates avaneb uus akenäriregistris sisalduva teabe taaskasutamiseks:

 • igapäevane, iganädalane või igakuine andmete esitamine kõikide kannete kohta kas täispikas või lühivormis;
 • igakuine andmete esitamine kohturegistrisse (Sodni register) kantud äriühingute kohta täispikas või lühivormis;
 • igakuine andmete esitamine füüsilisest isikust ettevõtjate kohta täispikas või lühivormis;
 • andmete esitamine interneti kaudu täispikas või lühivormis;
 • andmete esitamine erinõude alusel täispikas või lühivormis;
 • kogutud andmete (arvandmed) töötlemine vastavalt kasutaja määratud kriteeriumidele.

Iga kolme kuu järel pakub AJPES kogu Sloveenia äriregistrist XML-formaadis tasuta ülevaadet, mis sisaldab teatavat teabevalikut taaskasutamiseks.

Hinnad

AJPES võtab Sloveenia äriregistri teabe taaskasutamise eest tasu vastavalt dokumendile Lingil klikates avaneb uus aken„Sloveenia äriregistri teabe taaskasutamise tasu määrad” (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (Sloveenia õigusaktide andmebaasi link).

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Kolmandad isikud võivad viidata teabele ja mis tahes liiki dokumentidele, mida on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/101/EÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks) artiklis 2.

Lingil klikates avaneb uus akenÄriühinguseadus (Zakon o gospodarskih družbah) (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne (Uradni list RS; UL RS) nr 65/09 – ametlik konsolideeritud versioon, nr 33/11, nr 91/11, nr 32/12, nr 57/12, nr 44/13 – põhiseaduskohtu otsus nr 82/13; edaspidi „ZGD-1”), mis kujutab endast süsteemset seadust, milles on sätestatud põhieeskirjad äriühingute õigusliku seisundi kohta äriühingute, füüsilisest isikutest ettevõtjate, seotud isikute, majandushuvirühmade ja välisriigi tütarettevõtjate asutamiseks ja käitamiseks ning selles õiguslikus seisundis toimuvate mis tahes muutuste kohta.

Lingil klikates avaneb uus akenKohturegistriseadus (Zakon o sodnem registru) (UL RS, nr 54/07 – ametlik konsolideeritud versioon, nr 65/08, nr 49/09 ja nr 82/13 – ZGD-1H, edaspidi „ZSReg”), mida kohaldatakse kohturegistri suhtes ning milles määratletakse registrisse kantav teave, esitatakse menetluseeskirjad, mille alusel pädev kohus teeb otsuse kohturegistris sisalduvate kannete kohta, ning eeskirjad selle kohta, kuidas AJPES haldab kohturegistrit. Selle seadusega reguleeritakse ka menetlusi, mis kuuluvad n­­-ö ühe akna süsteemi (Vse na enem mestu).

Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia äriregistri seadus (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, nr 49/06 ja nr 33/07 – ZSReg-B, edaspidi „ZPRS-1”) – selle seadusega reguleeritakse Sloveenia äriregistri käitamist ja haldamist, selles määratletakse äriregistrikanded, see, kuidas need kanded identifitseeritakse ja selle ID kohustuslik kasutamise kord, äriregistri sisu ning registri pidamiseks vajaliku teabe saamise kord; samuti määratletakse äriregistrisse kannete tegemise menetlus, kande tegemisel registripidaja lisatav või määratletav teave, äriregistriandmete kasutamine ning dokumentide talletamine.

Kas juurdepääs Sloveenia äriregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta. Juurdepääsu saamiseks peavad kasutajad end siiski portaali sisse logima.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPoslovni register (sloveenia keeles) Lingil klikates avaneb uus akenÄriregister (inglise keeles)

Viimati uuendatud: 23/03/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide äriregistrid - Slovakkia

Selles osas antakse ülevaade Slovakkia äriregistrist.

Millist teavet äriregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregister (obchodný register) on avalik register, mis sisaldab seadusega ettenähtud andmeid ettevõtjate, äriühingute ja muude eriseadustega reguleeritud juriidiliste isikute kohta.

Registrit haldab Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi Justiitsministeerium.

Äriregistrit peavad asjaomased kohtud (registrové súdy – äriregistrit pidavad kohtud), mis on piirkonnakohtute tööpiirkonnas asuvad ringkonnakohtud.

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Äriregistri ja dokumendiregistri andmed on kättesaadavad kõigile. Juurdepääs äriregistrile ja äriregistrist väljavõtete tegemine on tasuline.

Samas kui isik taotleb äriregistrist elektroonilist väljavõtet või esitatud dokumendi elektroonilist koopiat või elektroonilist kinnitust selle kohta, et mingit konkreetset dokumenti ei ole äriregistrisse esitatud, saadab äriregistrit pidav kohus need talle elektrooniliselt tasuta.

Kuidas äriregistris otsingut teha?

Otsingut saab teha slovaki ja inglise keeles.

Slovakkia Lingil klikates avaneb uus akenäriregistrist saab otsida

Kui usaldusväärsed on registris sisalduvad dokumendid?

Seaduses nr 513/1991 (äriseadustik) on täpsustatud, millises ulatuses saab äriregistrisse kantud andmetele ja registrile esitatud dokumentide sisule tugineda.

Äriregistrisse kantud andmed kehtivad kolmandate isikute suhtes alates andmete avaldamise kuupäevast. Selliste dokumentide sisu, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest, kehtib kolmandate isikute suhtes alates kuupäevast, mil dokumentide esitamisest dokumendiregistrisse teatatakse ametlikus äriväljaandes.

Alates sellest hetkest saavad kolmandad isikud tugineda avaldatud andmetele või dokumentide sisule. Kuid see ei kehti juhul, kui registrisse kantud isik suudab tõestada, et kolmas isik oli nendest andmetest või nende dokumentide sisust eelnevalt teadlik.

Samas ei saa registrisse kantud isik kolmandate isikute suhtes tugineda avaldatud andmetele või dokumentide sisule 15 päeva jooksul pärast nende avaldamist, kui kolmas isik suudab tõendada, et ta ei saanud olla nendest andmetest või nende dokumentide sisust eelnevalt teadlik.

Pärast selle ajavahemiku möödumist saab registrisse kantud andmetele ja dokumendiregistrile esitatud dokumentidele tugineda.

Juhul kui registrisse kantud ja avaldatud andmetes või esitatud ja avaldatud dokumentide sisus on erinevusi, võib registrisse kantud isik (äriühing) tugineda kolmandate isikute suhtes üksnes avaldatud andmetele või dokumendi sisule. Kui ta aga tõendab, et kolmas isik oli registrisse kantud andmetest või registrile esitatud dokumentide sisust teadlik, võib ta neile tugineda.

Slovakkia äriregistri ajalugu

Äriregister loodi 1992. aastal pärast seaduse nr 513/1991 (äriseadustik) vastuvõtmist. Selle seadusega asendati varasem ettevõtteregister.

Äriseadustikuga (§-d 27–34) reguleeriti õiguslikult äriregistrit kuni 2004. aastani.

1. veebruaril 2004 jõustus äriregistri kohta eriseadus nr 530/2003. Sellega muudeti teatavaid muid seaduseid ja sätestati äriregistritele uued õiguslikud nõuded. Eriseaduse kehtestamisega kustutati äriseadustikust osa äriregistrit puudutavatest sätetest.

Äriregistrit peetakse praegu elektrooniliselt. Dokumendiregistrit peetakse nii paberil kui ka elektrooniliselt.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregister

Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi äriregister

Viimati uuendatud: 26/11/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Soome

Selles osas antakse ülevaade Soome äriregistrist (kaupparekisteri).

Millist teavet Soome äriregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistrit peab ja haldab Lingil klikates avaneb uus akenpatendi- ja registriamet (patentti- ja rekisterihallitus, PHR).

Äriregister on avalik register, mis sisaldab teavet ettevõtjate (äriühingute) kohta. Üldiselt tuleb registrisse kanda kõik äriühingud. Äriühingud peavad registrile teatama ka kõigist registriandmete muutustest. Enamik äriühinguid peab registrile esitama ka oma raamatupidamise aastaaruanded. Igal aastal registreeritakse äriregistris:

 • umbes 40 000 uut äriühingut;
 • umbes 145 000 äriühingute registriandmete muutust;
 • umbes 23 000 raamatupidamise aastaaruannet.

Äriregistril on maksuametiga ühine teatamismenetlus ja andmeteenus. Lingil klikates avaneb uus akenÄriteabesüsteem (yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, YTJ) on tasuta andmesüsteem, mida haldavad ühiselt patendi- ja registriamet ning maksuamet. Süsteem sisaldab äriühingute kontakt- ja identifitseerimisandmeid, näiteks:

 • ärinimi, paralleelnimed ja täiendav ärinimi;
 • äriregistri kood, äriühingu liik ja registrijärgne asukoht;
 • aadress ja kontaktandmed;
 • peamine tegevusala;
 • maksuameti ning patendi- ja registriameti registrid, millesse äriühing on kantud;
 • teave äriühingu lõpetamise, tegevuse peatamise, pankroti, likvideerimise või ümberkorraldamise kohta.

Euroopa Äriregister (Lingil klikates avaneb uus akenEuropean Business Register Network, EBR) on Euroopa ettevõtlusregistrite ühenduse (Lingil klikates avaneb uus akenEuropean Business Registry Association, EBRA) liikmesriikide äriregistrite teabeteenus. See pakub ametlikku ja usaldusväärset teavet, mis on pärit otse osalevate riikide äriregistritest.

Ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteem (Business Registers Interconnection System, BRIS) on ELi liikmesriikide ning Islandi, Liechtensteini ja Norra äriregistrite ühendamise süsteem, milles on võimalik saada teavet asjaomastes riikides äriregistris registreeritud ettevõtete kohta.

Kas juurdepääs Soome äriregistrile on tasuta?

Äriühingu põhiandmed on tasuta, muude andmete eest tuleb maksta. Tasu eest on võimalik saada teavet näiteks äriühingu juhtkonna, äriregistrisse kantud tegevusala ja kapitali kohta.

Põhiandmed on järgmised:

 • äriühingu nimi;
 • äriregistri kood;
 • registrijärgne asukoht;
 • ettevõtte liik;
 • äriühingu keel (soome või rootsi);
 • registrisse kandmise aeg;
 • viimase registrikande tegemise aeg;
 • äriühingu staatus;
 • kas äriühingul on kommertspante;
 • kontaktandmed.

Kuidas teha päringuid Soome äriregistris?

Ettevõtjate andmed sisestatakse äriregistrisse registriametile edastatud teadete ja teatiste põhjal. Register sisaldab nii ettevõtjate endi kui ka kohtute ja muude asutuste esitatud teavet.

Äriregistri seaduse (129/1979) § 21 a§ kohaselt võib Soome patendi- ja registriamet oma andmeid ajakohastada ning kontrollida Soome rahvastikuteabesüsteemi abil isikuandmeid, mida kliendid on teadetes ja neile lisatud dokumentides esitanud.

Ärikeelu seaduse § 21 § kohaselt esitab Soome kohturegistrikeskus äriregistrile andmed kehtivate ärikeeldude ning nende algus- ja lõpuaja kohta. Need andmed ajakohastatakse seejärel äriregistri süsteemis.

Äriregistri sisu on kindlaks määratud Soome õigusaktidega. Äriregistrit, äriühingute liike ja äritegevust üldiselt reguleerivate õigusaktidega on kindlaks määratud, millised andmed tuleb eri äriühinguliikide puhul registrisse kanda (vt nt Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri seadusLingil klikates avaneb uus akenpiiratud vastutusega äriühingute seadus ja Lingil klikates avaneb uus akentäisühingute ja usaldusühingute seadus).

Tavaliselt kantakse iga äriühinguliigi puhul registrisse vähemalt järgmine teave:

 • äriühingu nimi;
 • äriühingu registrijärgne asukoht või omavalitsusüksus, kust äriühingu tegevust juhitakse;
 • äriühingu tegevusala;
 • äriühingu esindaja(d);
 • äriühingu aadress.

Äriregistrisse tehtud kanne avaldatakse samal ajal elektroonilise teabeteenuse kaudu. Teabeteenus on avalik ja tasuta teenus, mis sisaldab lisaks avaldatud kannetele ka äriühingu põhiandmeid. Selle teenuse abil saab kontrollida, kas äriühing on näiteks esitanud oma uue juhatuse registrisse kandmiseks, või teha kindlaks, millised uued äriühingud on teataval ajavahemikul registreeritud.

Teabeteenuse kaudu saate teavet otsida äriühingu äriregistri koodi abil, mida saate vajaduse korral kontrollida äriteabesüsteemi kaudu. Otsingukriteeriumina saab kasutada ka konkreetset kuupäeva või ajavahemikku. Otsingu tulemus sisaldab äriühingu põhiandmeid, ärinime, äriregistri koodi ja registrijärgset asukohta. Teine võimalus on piiritleda otsingut registreeringu liigi, valla või maakonnaga. Avaldatud registriandmed sisaldavad näiteks registreeringu liiki ja registrikannete nimetusi.

Registrisse kantakse äriühingu liigist sõltuvalt ka muid andmeid. Sama liiki äriühingute registriväljavõtted võivad olla üksteisest täiesti erinevad. Mõned piiratud vastutusega äriühingud kasutavad ulatuslikult näiteks piiratud vastutusega äriühingute seadusega pakutud võimalusi: nad otsustavad emiteerida optsioone ja muid eriõigusi või ühineda ning esitavad seejärel need andmed registrisse kandmiseks. Teised äriühingud aga esitavad üksnes sellised andmed, mis tuleb registrisse kanda. Lisaks kajastuvad registriväljavõtetes seadusemuudatused. Näiteks piiratud vastutusega äriühingute registrikanded võivad olla väga erinevad sõltuvalt sellest, kas registreeritavad andmed on seotud uue, 1. septembril 2006 jõustunud piiratud vastutusega äriühingute seaduse alusel tehtud otsusega või varasema seaduse alusel tehtud otsusega.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Äriregistri seadus sisaldab sätteid registrisse kantavate andmete ja nende avaldamise kohta. Selle seaduse kohaselt on igaühel ligipääs äriregistri andmetele, väljavõtetele ja tõenditele. Heas usus tegutsev kolmas isik saab olla kindel registriandmete usaldusväärsuses.

Seaduse § 1a§ kohaselt on kõik registrisse kantud andmed avalikud ja kõigil on juurdepääs äriregistri andmetele, väljavõtetele ja tõenditele. Andmeid võib avaldada ka elektroonilisel kujul. Ainsa erandina ei ole avalikud füüsiliste isikute isikukoodid ja välisriigis elavate füüsiliste isikute elukoha aadressid. Füüsiliste isikute isikukoodide lõpunumbrid ja välisriigis elavate füüsiliste isikute elukoha aadressid avaldatakse üksnes juhul, kui avaldamine toimub kooskõlas ametiasutuste tegevuse avalikkust käsitleva seaduse § 16 §lõikes 3 sätestatud menetlusnõuetega. Muul juhul avaldatakse elukoha aadressi asemel elukohariik.

Äriregistri seaduse § 26§ on sätestatud, et heas usus tegutsev kolmas isik saab tugineda registrisse kantud ja seal avaldatud andmetele. Andmed avaldatakse elektrooniliselt kohe pärast nende registrisse kandmist. Avaldatud teave on tasuta kättesaadav äriregistri teabeteenuse kaudu.

Soome äriregistri ajalugu

Registrit on peetud alates 1896. aastast.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPatendi- ja registriamet

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregister

Lingil klikates avaneb uus akenÄriteabesüsteem

Lingil klikates avaneb uus akenEuropean Business Registry Association (EBRA)

Lingil klikates avaneb uus akenEuropean Business Register Network (EBR)

Business Registers Interconnection System (BRIS)

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistri seadus

Lingil klikates avaneb uus akenPiiratud vastutusega äriühingute seadus

Lingil klikates avaneb uus akenTäisühingute ja usaldusühingute seadus

Viimati uuendatud: 16/12/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Rootsi

Sellel lehel antakse ülevaade Rootsi äriregistrist.

Millist teavet Rootsi äriregister pakub?

Rootsi äriregistrite amet peab mitut registrit, kust on võimalik saada teavet ettevõtjate (st registreeritud ettevõtjate) kohta. Neis registrites sisalduv teave on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akeninterneti otsingumootori kaudu või võttes ühendust Lingil klikates avaneb uus akenRootsi äriregistrite ametiga.

Osutatud registritele viidatakse edaspidi koos kui Rootsi äriregistrile.

Rootsi äriregistrist saab näiteks järgmist teavet:

 • äriühingu nimi ja aadress
 • registrinumber
 • äriühingu juhtkond (sealhulgas juhatuse liikmed)
 • raamatupidamise aastaaruanne
 • põhikiri
 • registreerimistunnistused
 • teave pankrotimenetluse kohta.

Register kuulub Lingil klikates avaneb uus akenRootsi äriregistrite ametile, kes seda ka haldab.

Kas juurdepääs Rootsi äriregistrile on tasuta?

Rootsi äriregistrist saab teavet tasuta, võttes Rootsi äriregistrite ametiga telefonitsi ühendust. Kirjalikke registriväljavõtteid saab taotluse alusel üldjuhul tasu eest.

Interneti otsingumootor võimaldab saada tasuta teavet äriühingu nime, registrikoodi ja õigusliku seisundi kohta. Järgnevat täiendavat teavet on võimalik saada üksnes registreeritud kasutajatel:

 • äriühingu juhtkond (sealhulgas juhatuse liikmed)
 • raamatupidamise aastaaruanne
 • põhikiri
 • registreerimistunnistused
 • üksikasjalikum teave pankroti- ja likvideerimismenetluse kohta.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Teavet Rootsi äriühingute kohta avaldatakse vastavalt direktiivi 2009/101/EÜ artiklile 2.

Esmakordselt registreeritud Rootsi äriühingud ja nende andmetes toimunud muudatused registreeritakse Rootsi äriregistrite ametis.

Direktiivi 2009/101/EÜ artikli 2 kohaselt tuleb liikmesriikidel võtta vajalikud meetmed tagamaks, et äriühingud avalikustavad teatavad dokumendid ja andmed. Artikli 3a lõikes 2 nõutakse, et liikmesriigid esitaks Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis avaldamiseks vajaliku teabe.

Rootsis kuulub äriregistrisse kantud teave avaldamisele Rootsi ametlikus väljaandes (Post- och Inrikes Tidningar).

Lähemat teavet Rootsi äriühingute kohta saab Rootsi äriregistrite ameti veebilehelt Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.bolagsverket.se/en.

Rootsi ametliku väljaandega saab tutvuda Rootsi äriregistrite ameti veebilehel Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.bolagsverket.se/en.

Kuidas teha päringuid Rootsi äriregistris?

Igaühel on võimalik saada registrist teavet, võttes Rootsi äriregistrite ametiga ühendust posti, e-posti või telefoni teel.

Päringuid saab teha otsingumootori abil, sisestades äriühingu nime ja registrinumbri. Allpool loetletud teave on kättesaadav üksnes registreeritud kasutajatele tasu eest:

 • äriühingu juhtkond (sealhulgas juhatuse liikmed)
 • raamatupidamise aastaaruanne
 • põhikiri
 • registreerimistunnistused
 • üksikasjalikum teave pankroti- ja likvideerimismenetluse kohta.

Rootsi äriregistri ajalugu

Registrisse on teavet kantud 1897. aastast. Andmete liigist sõltuvalt on teavet 1982. aastast alates talletatud elektrooniliselt. Alates 2002. aastast esitatakse kogu saadud teavet digitaalses formaadis.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Äriregister

Viimati uuendatud: 03/11/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide äriregistrid - Ühendkuningriik

Sellel lehel antakse ülevaade Ühendkuningriigi äriregistrist

Kes haldab Ühendkuningriigi äriregistrit?

Ühendkuningriigi, sealhulgas Inglismaa, Walesi, Põhja-Iirimaa ja Šotimaa Lingil klikates avaneb uus akenäriregistrit peab äriühingute koda (Companies House).

Millist teavet äriregister pakub?

Register pakub äriühingute, piiratud vastutusega usaldusühingute, usaldusühingute, ülemeremaades registreeritud äriühingute, Euroopa Majandushuviühingute (EEIG), piiriüleselt ühinenud äriühingute ja Euroopa äriühingute (Societas Europaea) esitatud teavet. Rohkem teavet leiate, kui täpsustate oma otsingut Lingil klikates avaneb uus akenäriregistris. Register ei sisalda teavet ainuomanike, täisühingute ega ärinimede kohta.

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta, samuti põhiteabe otsimine äriühingute kohta.

Kuidas teha päringuid Ühendkuningriigi äriregistris?

Ettevõtete teabe kohta saab Ühendkuningriigi äriregistris teha päringuid Lingil klikates avaneb uus akenäriühingute koja veebisaidi kaudu, kasutades teenust WebCHeck.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Äriühingute registri haldaja

Selles osas kirjeldatakse ettevõtete teavet, mis moodustab põhiosa registris peetavast teabest.

Ühendkuningriigi äriregistri tegutsemine on reguleeritud peamiselt 2006. aasta äriühingute seadusega. Seaduse kohaselt esitab äriühing või tema nimel tegutsev esindaja äriühingute registri haldajale (edaspidi „haldaja”) teabe registrisse kandmiseks. Esitatud teabe vormi kontrollitakse, et tagada selle täielikkus. Haldaja võtab selle teabe vastu heas usus. Teabe õigsust ei kinnitata ja seda ei kontrollita. Kui teave on vastuvõetav, kantakse see registrisse ja asjaomane kanne tehakse avalikult kättesaadavaks. Registris päringute tegijaid võivad sellele tugineda, välja arvatud piiratud tüüpi teabe puhul, aga ainult ulatuses, mil haldajale esitatud teave on õige.

Piiratud tüüpi teabel on registrisse kandmise tulemusel õiguslikud tagajärjed. Sellele teabele võib tugineda selliselt, nagu see on registris kuvatud. Selline piiratud tüüpi teave hõlmab järgmist:

 • äriühingu vorm (2006. aasta äriühingute seaduse artikkel 16)
 • juriidiline aadress ja selle muudatused vastavalt artiklile 87
 • äriühingu nimi ja selle muudatused vastavalt artiklile 81
 • äriühingu ümberregistreerimine selle vormi muutmiseks, nt eraäriühingust riigi omandis äriühinguks (artiklid 96, 101, 104, 107 ja 111)
 • äriühingu kapitali vähendamine (artiklid 651 ja 665)

Haldajale esitatud teabes sisalduvate oluliste ebatäpsuste eest võib rakendada kriminaalkorras sanktsioone. 2006. aasta äriühingute seaduse artikliga 1112 on kriminaliseeritud haldajale teadlikult või hooletusest väära, eksitava või petliku teabe esitamine.

Äriühing ei saa tugineda konkreetse sündmuse toimumise asjus kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui kolmandat isikut on ametlikult teavitatud või kui saab tõendada, et kolmas isik oli sündmusest teadlik (2006. aasta äriühingute seaduse artikkel 1079).

Konkreetsed sündmused on järgmised:

 • äriühingu põhikirja muutmine
 • äriühingu juhtide muutmine
 • äriühingu juriidilise aadressi muutmine
 • äriühingu likvideerimise korralduse andmine
 • äriühingu vabatahtliku likvideerimise korral likvideerija määramine

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriühingute koda

Viimati uuendatud: 24/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.