Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Slovakkia

Selles osas antakse ülevaade Slovakkia äriregistrist.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Millist teavet äriregister pakub?

Äriregister (obchodný register) on avalik loetelu, mis sisaldab seadusega ettenähtud andmeid üksikettevõtjate, äriühingute ja muude juriidiliste isikute kohta.

Loetelu haldab Slovaki Vabariigi Justiitsministeerium.

Äriregistrit peavad registrikohtud (registrové súdy), mis on piirkonnakohtute haldusalas asuvad ringkonnakohtud.

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Juurdepääs äriregistrile ja äriregistrist väljavõtete tegemine on tasuline.

Kuidas teha äriregistris päringuid?

Slovakkia äriregistris saab teha päringuid:

Päringuid on võimalik teha ka inglise keeles.

Kui usaldusväärsed on registris sisalduvad dokumendid?

Seadusega nr 513/1991 (äriseadustik) määratakse kindlaks, millal on võimalik tugineda äriregistrisse sisestatud andmetele või äriregistrisse hoiule antud dokumentide sisule.

Äriregistrisse sisestatud andmed kehtivad kolmandate isikute suhtes alates nende avaldamise kuupäevast. Äriregistrisse hoiule antud dokumentide sisu kehtib kolmandate isikute suhtes alates kuupäevast, mil dokumentide hoiuleandmisest teatatakse ametlikus äriväljaandes.
Alates nendest kuupäevadest saavad kolmandad isikud kõnealustele andmetele või kõnealuste dokumentide sisule tugineda. See ei kehti juhul, kui registreeritud äriühing suudab tõestada, et kolmandad isikud oli registrisse sisestatud andmetest või hoiuleantud dokumentide sisust juba varem teadlikud.

Kui kolmas isik suudab tõestada, et ta ei olnud neist andmetest või nende dokumentide sisust teadlik, võib registreeritud äriühing tugineda oma andmetele ja oma dokumentide sisule pärast seda, kui andmete avaldamise kuupäevast või dokumendi hoiuleandmisest teatamise kuupäevast on möödunud 15 päeva.

Pärast seda ajavahemikku võivad registreeritud andmetele ja hoiule antud dokumentide sisule tugineda kõik isikud.
Juhul kui registreeritud ja avaldatud andmetes või hoiule antud ja avaldatud dokumentide sisus on erinevusi, võib registreeritud äriühing tugineda kolmandate isikute suhtes üksnes andmete või dokumentide avaldatud versioonile. Ta võib siiski tugineda ka varasemale versioonile, kui on tõestatud, et kolmas isik oli registreeritud andmetest või hoiule antud dokumentide sisust teadlik.

Slovakkia äriregistri ajalugu

Register sisaldab teavet alates 1. jaanuarist 2001.

Äriregister loodi 1992. aastal pärast seaduse nr 513/1991 (äriseadustik) vastuvõtmist ning sellega asendati varasem ettevõtteregister.

Äriseadustikuga (artiklid 27–34) reguleeriti äriregistri kohaldamisala kuni 2004. aastani.

Alates 1. veebruarist 2004 kehtestati ning jõustusid äriregistrit käsitlevad uued õigusnõuded (äriregistri seaduse nr 530/2003 muudatus ja seadus nr 530/2003 muudetud kujul).

Ainsa siiani jõus oleva äriseadustiku artikliga reguleeritakse registreeritud isiku õiguslikku määratlust, registreeritud andmete kehtivust ja nende avaldamist. Artiklid 28–34 on kehtetuks tunnistatud.

Seaduse nr 530/2003 muudatusega võeti kasutusele äriregistri elektrooniline versioon. Ajakohastatud dokumente säilitatakse nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt.

Lingid

Äriregister

Slovaki Vabariigi äriregister

Viimati uuendatud: 18/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta