Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Rumeenia

Käesolevas osas antakse ülevaade Rumeenia äriregistrist, mida haldab justiitsministeeriumi riiklik äriregistriamet.

Sisu koostaja:
Rumeenia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Rumeenia äriregister pakub?

Rumeenia riiklik äriregistriamet on juriidilisest isikust avalik-õiguslik asutus justiitsministeeriumi haldusalas. Amet vastutab tsentraalse elektroonilise äriregistri pidamise, korraldamise ja haldamise eest.

Riikliku äriregistriameti haldusalasse kuulub rida äriregistriameteid, mis asuvad nii Bukarestis kui ka Rumeenia 41 maakonnas. Need ametid vastutavad kohalike äriregistrite pidamise, korraldamise ja haldamise eest.

Vastavalt seadusele nr 26/1990 sisaldab äriregister teavet registrisse kantud järgmiste äriühingute kohta:

 • äriühingud;
 • riigiettevõtted;
 • riigi äriühingud;
 • avalik-õiguslikud korporatsioonid;
 • ühistud;
 • ühistulised organisatsioonid;
 • finantseerimisasutused;
 • tulundusühingud;
 • Euroopa tulundusühingud;
 • Euroopa äriühingud;
 • Euroopa ühistud;
 • füüsilisest isikust ettevõtjad;
 • ühe osanikuga äriühingud;
 • pereettevõtted; ning
 • muud isikud, keda on seaduses sõnaselgelt nimetatud.

Äriregistrisse kantakse kõik asjaomased dokumendid, aktid, kanded ja äriühingute andmed, mille kandmine registrisse on ette nähtud seadusega, ning mis tahes muud aktid ja dokumendid, mida on seaduses sõnaselgelt nimetatud.

Äriregistri veebisait (https://www.onrc.ro/index.php/en/) sisaldab järgmist:

1) dokumendid;
2) teave ja teenused osade ja teenuste lõikes;
3) teave riikliku äriregistriameti ja kohtute juures asuvate äriregistriametite kohta;
4) eri liiki avalik teave – tasuta juurdepääs;
5) institutsiooni kasutatavad vormid;
6) juhised andmete lisamiseks äriregistrisse iga äriühingu ja tegevuse liigi kaupa;
7) statistilised andmed tehtud kannete kohta.

 • Institutsiooni ajalugu
 • ORC (äriregistriamet) võrgustik
 • Vormid (äriühingutele jne) ja juhised
 • Tasud ja lõivud ONRC (riiklik äriregistriamet) teenuste eest
 • Teenused
 • Õigusaktid
 • Statistilised andmed
 • Meediakajastused

Äriregistri e-teenuseid on võimalik kasutada riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu, mis on välja töötatud sektoripõhise tegevusprogrammi „Majandusliku konkurentsivõime suurendamine” ja „Investeeringud teie tuleviku heaks!” kaudu projekti „Riikliku äriregistriameti poolt suunitletud portaali kaudu äriringkonnale pakutavad e-teenused (e-valitsus)” raames.

Äriregistri e-teenused, mida pakutakse riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu, on järgmised:

 • online-päring;
 • esialgsed kontrollid (juriidiliste/füüsiliste isikute, ühe osanikuga äriühingute / pereettevõtete nime/logo kättesaadavus ja/või reserveerimine);
 • andmete kandmine äriregistrisse;
 • äriregistrisse kantud äriühingute kontaktandmete ajakohastamine;
 • ajakohastatud teabe hankimine äriühingu varasema tegevuse ja statistiliste andmete kohta;
 • dokumentide (tõendite) väljastamine;
 • menetluse seis;
 • teated äriregistrile esitatud taotluste kohta;
 • äriregistrile esitatud taotluste menetlemise edasilükkamise otsused;
 • statistilised andmed (tegevused tsentraalses äriregistris, väliskapitaliga äriühingud).

Online-päring võimaldab otsida järgmist teavet:

 • nimi;
 • registrijärgne asukoht;
 • kordumatu registrinumber;
 • äriregistri number;
 • äriühingu staatus;
 • telefon;
 • teleks;
 • faks;
 • märgitud ja sissemakstud kapital;
 • äriühingu deklareeritud peamine tegevusvaldkond;
 • äriühingu deklareeritud teisesed tegevusvaldkonnad;
 • andmed liikmete, füüsiliste või juriidiliste isikute kohta (aadress / registrijärgne aadress, kapital, aktsiate/osade hulk ja liik, füüsilisest isikute liikmete sünniaeg ja -koht, isikukoodid / kordumatud registrinumbrid);
 • andmed haldajate kohta (aadress / registrijärgne aadress, rahvus, sünniaeg ja -koht, volitused);
 • andmed filiaalide ja allüksuste kohta (registrijärgne asukoht, telefon);
 • andmed teiseste asukohtade kohta (registrijärgne aadress, telefon);
 • andmed bilansi kohta (käive, keskmine töötajate arv, brutokasum), kui need andmed on kättesaadavad.

Kas juurdepääs Rumeenia äriregistrile on tasuta?

Äriregistris pakutavale teabele pääseb juurde internetis riikliku äriregistriameti e‑teenuste portaali kaudu. Juurdepääs võimaldatakse pärast kasutajaks registreerimist (luues kasutajanime ja salasõna). Kasutajaks registreerimine on tasuline ja selleks tuleb sõlmida kliendileping.

 • Üldteave reguleeritud kutsealal tegutsemisest huvitatud isikutele (kutsealade esindajad, füüsilised isikud, juriidilised isikud, avalik-õiguslikud organid ja ametiasutused jne) on kättesaadav veebisaidil https://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • Online-päringu tasulisele osale pääseb juurde pärast kasutajaks registreerimist. Teenust osutatakse ööpäev läbi.
 • Elektroonilistele vormidele pääseb juurde riikliku äriregistriameti e‑teenuste portaali kaudu alles pärast kasutajaks registreerimist (luues kasutajanime ja salasõna).
 • Äriregistrile esitatud registreerimistaotluste menetlemise seisu saab vaadata tasuta.
 • Äriregistrile esitatud registreerimistaotluste menetlemise edasilükkamise otsuseid saab vaadata tasuta.
 • Teatavale avalikule teabele (finantsaruanded, vabatahtlik likvideerimine, sundlikvideerimine jne) on juurdepääs tasuta.
 • Veebisaidi https://www.onrc.ro/index.php/en/ kõigile osadele on juurdepääs tasuta ja ööpäevaringne.
 • Riikliku äriregistriameti portaali teenused on kooskõlas kehtivate õigusaktidega osaliselt tasuta.
 • Mis tahes teenuste kasutamine riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu nõuab autentimist.

Kuidas teha päringuid Rumeenia äriregistris?

Online-päringu teenuse abil saab tasuta teavet otsida järgmiste kriteeriumide alusel:

 • äriühingu nimi;
 • äriregistri number;
 • kordumatu registrinumber;
 • riik, kus asub registrijärgne asukoht.

Tasuta üldteave, mida antakse huvitatud isikutele, hõlmab järgmist:

 • äriühingu nimi;
 • linn ja riik, kus asub äriühingu registrijärgne asukoht;
 • äriregistri number (mille väljastab elektrooniline äriregister);
 • kordumatu registrinumber (mille väljastab rahandusministeerium);
 • põhikiri;
 • endine registrijärgne asukoht;
 • kehtiv registreerimistunnistus;
 • seaduses ette nähtud märgitud kapital;
 • likvideerimine;
 • pankrot;
 • iga-aastase bilansi puudumine äriregistrist;
 • viimase äriregistrikande tegemise kuupäev.

Rumeenia äriregistri ajalugu

Äriregister loodi 1990. aastal vastavalt seadusele nr 26/1990 äriregistri kohta.

2011. aasta teisel poolel seati sisse spetsiaalne portaal uute e-teenuste pakkumiseks äriringkondade esindajatele ja teistele huvitatud isikutele.

Riikliku äriregistriameti eesmärgid on:

 • äriringkonna esindajate, avalik-õiguslike organite, meedia ja teiste huvitatud isikute teavitamine äriregistris tehtavatest toimingutest;
 • teabele juurdepääsuks vajaliku aja vähendamine;
 • äriregistri büroodes järjekordade lühendamine;
 • äriregistrile registreerimisdokumentide esitamiseks kuluva aja vähendamine;
 • äriühingute registreerimise menetluste, finantsteabe esitamise ning teabe- ja dokumendinõuete esitamise lihtsustamine;
 • online-taotlejatele reaalajas äriregistriandmete esitamine.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Rumeenia äriregister on loodud ja see toimib vastavalt seadusele nr 26/1990 äriregistri kohta (taasavaldatud muudetud kujul). Luba selliste üksuste asutamiseks, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus, selliste üksuste käitamiseks ja nendega seotud kannete tegemiseks äriregistrisse ning asutamisdokumentidesse tehtud muudatuste või mis tahes muude sõnaselgelt määratletud aspektide registreerimiseks antakse vastavalt seadusele nr 26/1990, valitsuse erakorralisele määrusele nr 116/2009, seadusele nr 359/2004 ning äriregistrite pidamist, kannete tegemist ja teabe esitamist käsitlevatele rakenduseeskirjadele. Konkreetseid aspekte, mis on seotud äriregistrisse kandmisele kuuluvate iga liiki tegevustega, reguleeritakse konkreetsete õigusaktidega. Kõige olulisemad neist on seadus nr 31/1990, seadus nr 1/2005, seadus nr 566/2004, valitsuse erakorraline määrus nr 44/2008 ning seadus nr 161/2003.

Allpool nimetatud siseriiklike sätete kohaselt võivad kolmandad isikud tugineda äriregistris sisalduvatele andmetele ja dokumentidele kooskõlas direktiivi 2009/101/EÜ artikliga 3a, mis nähti ette direktiiviga 2012/17/EL.

 1. Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 1 lõikes 1 on sätestatud, et enne majandustegevuse alustamist peavad järgmised füüsilised või juriidilised isikud taotlema enda registreerimist äriregistris või enda kandmist äriregistrisse: ainuomanikud, ühe osanikuga äriühingud ja pereettevõtted, äriühingud, riigi äriühingud ja riigiettevõtted, avalik-õiguslikud korporatsioonid, tulundusühingud, ühistud, ühistulised organisatsioonid, Euroopa äriühingud, Euroopa ühistud ja Euroopa tulundusühingud, mille peakontori asub Rumeenias, või mis tahes teised füüsilised või juriidilised isikud vastavalt seaduses sätestatule.

  Peale selle on nimetatud seaduse artikli 1 lõikes 2 sätestatud, et oma tegevuse käigus või selle lõppedes peavad lõikes 1 nimetatud füüsilised ja juriidilised isikud esitama taotluse, et samasse registrisse tehtaks kanne seoses dokumentide ja aktidega, mis seaduse alusel kuuluvad registreerimisele.
 1. Äriregistrisse kantava teabe esitamine ja asjaomaste dokumentide koopiate väljastamine toimub vastavalt seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artiklile 4.

1. Äriregister on üldsusele kättesaadav.

2. Äriregistriamet väljastab taotluse esitanud isikule tasu eest registris sisalduvate kannete ja esitatud dokumentide tõestatud koopiad, teabe äriregistris sisalduvate andmete kohta ning tõendid, millega kinnitatakse, kas dokument või akt on registreeritud.

3. Lõikes 2 osutatud dokumente võib nõuda ja väljastada ka posti teel.
4. Taotluse alusel võib lõikes 1 nimetatud dokumendid väljastada elektrooniliselt, edastada veebi teel, kusjuures lisatud peab olema laiendatud e-allkiri.

5. Tasu koopiate ja/või teabe esitamise eest olenemata kättetoimetamise viisist ei tohi ületada nende koopiate ja/või teabe edastamisega seotud halduskulusid.

Sellistele dokumentidele ja isikute aktide tuginemine, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus, on ette nähtud seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artiklis 5.

1. Registreeringul ja kannetel on mõju kolmandate isikute suhtes alates kuupäevast, mil need kanti äriregistrisse või avaldati Rumeenia ametliku väljaande IV osas või mõnes muus trükises vastavalt seaduses sätestatule.
2. Isikud, kes on kohustatud nõudma kande tegemist, ei tohi tugineda registrisse kandmata dokumentidele või aktidele kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada, et need kolmandad isikud olid neist dokumentidest ja aktidest teadlikud.

Lisaks on sellega seoses äriühingute suhtes kehtestatud erisätted, s.t seaduse nr 31/1990 (äriühingute kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artiklid 50–53.

Artikkel 50. 1. Dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud seaduses sätestatud korras, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need isikud olid neist dokumentidest või aktidest teadlikud.

2. Mis tahes toimingutele, mille äriühing teeb enne 16 päeva möödumist menetleva kohtuniku (praegu võivad taotlustega seoses otsuse teha äriregistriameti juhataja või riikliku äriregistriameti peadirektori nimetatud isik vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 116/2009 muudetud kujul) aruande avaldamisest Rumeenia ametliku väljaande IV osas, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, kui need isikud suudavad tõendada, et neil ei olnud võimalik neist toimingutest teadlik olla.

Artikkel 51. Kolmandad isikud võivad siiski tugineda dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud, välja arvatud juhul, kui asjaolu, et neid dokumente või akte ei ole avaldatud, tühistab nende õigusmõju.

Artikkel 52. 1. Kui esineb vastuolu äriregistriametile esitatud teksti ja Rumeenia ametliku väljaande IV osas või ajalehtedes avaldatud teksti vahel, ei saa äriühing tugineda avaldatud tekstile kolmandate isikute vastu. Kolmandad isikud võivad tugineda avaldatud tekstile äriühingu vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need isikud olid teadlikud äriregistriametile esitatud tekstist. (II jaotise IV peatüki artiklit 52 muudeti 1. detsembril 2006. aastal seaduse nr 441/2006 artikli I lõikega 31).

Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 12 lõikes 1 on sätestatud järgmine.

1. Äriregister koosneb registrist, kuhu kantakse äriühingud, riigi äriühingud või riigiettevõtted, avalik-õiguslikud korporatsioonid, tulundusühingud, ühistulised organisatsioonid, Euroopa äriühingud, Euroopa tulundusühingud või teised seaduses sõnaselgelt sätestatud juriidilised isikud, kelle peamine või teisene asukoht on Rumeenias, ning registrist, kuhu kantakse juriidilised isikud, kes on ühistud või Euroopa ühistud, kelle peamine või teisene asukoht on Rumeenias, ning registrist, kuhu kantakse ainuomanikud, ühe osanikuga äriühingud ja pereettevõtted, kelle kutsealane või teisene asukoht on Rumeenias. Neid registreid peetakse elektrooniliselt (II peatüki artikli 12 lõiget 1 muudeti 16. juulil 2015. aastal seaduse nr 152/2015 artikli I lõikega 5).

 1. Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 6 lõikes 1, mida tuleb lugeda koostoimes valitsuse erakorralise määruse nr 116/2009 (millega kehtestatakse teatavad meetmed andmete äriregistrisse kandmise kohta; muudetud kujul heaks kiidetud seadusega nr 84/2010) artikliga 1, on sätestatud, et andmed kantakse äriregistrisse äriregistriameti juhataja / riikliku äriregistriameti peadirektori määratud isiku otsuse alusel või vajaduse korral lõpliku kohtuotsuse alusel, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.


  Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 26 lõikes 1 on sätestatud, et kande tegemise kuupäevaks loetakse kuupäeva, mil kanne tegelikult registris tehti.


  Lisaks on nimetatud seaduse artikli 26 lõikes 2, mida tuleb lugeda koostoimes valitsuse erakorralise määrusega nr 116/2009, sätestatud, et kanne tehakse äriregistrisse 24 tunni jooksul alates äriregistriameti juhataja / riikliku äriregistriameti määratud isiku tehtud otsuse kuupäevast ning äriühingu registreerimise korral 24 tunni jooksul kuupäevast, mil tehti registreerimist võimaldav otsus.


  Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetu kujul) artikli 51 lõike 2 kohaselt tehakse kanded äriregistrisse elektrooniliselt nii kohtute juures asuvates äriregistriametites kui ka tsentraalses elektroonilises registris.


  Lisateavet leiate siit.

Lingid

Rumeenia riikliku äriregistriameti ametlik veebisait.

Rumeenia riikliku äriregistriameti e-teenuste portaal.

Seonduvad dokumendid

Seadus nr 26/2012 PDF (669 Kb) ro

Erakorraline määrus nr 116/2009 PDF (255 Kb) ro

10. oktoobri 2008. aasta rakenduseeskirjad äriregistrite pidamise kohta PDF (1034 Kb) ro

Seadus nr 359/2004 PDF (527 Kb) ro

Viimati uuendatud: 31/10/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta