Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Holland

Selles osas antakse ülevaade Madalmaade äriregistritest.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Madalmaade äriregister pakub?

Madalmaade äriregister kuulub vastavalt valitsuse poolt äriregistri seadusega antud volitustele Madalmaade kaubanduskojale (Kamer van Koophandel), kes seda ka haldab.

Register annab ülevaate kogu asjakohasest (juriidilisest) teabest kõikide asjakohaste majandusüksuste kohta Madalmaades. Kõik üksused registreeritakse. See hõlmab:

 • äriühinguid ((osaühingud ja aktsiaseltsid (BV ja NV));
 • füüsilisest isikust ettevõtjaid;
 • ühendusi;
 • sihtasutusi;
 • kutseala esindajaid (nt juriste, arste, artiste);
 • reederite ühendusi;
 • kirikuid ja
 • valitsusasutusi.

Registreeritud andmete hulk erineb sõltuvalt organisatsiooni õiguslikust vormist. Kõige olulisemad registreeritud andmed on:

 • (juriidiliselt registreeritud) nimi;
 • muud kauplemisnimed;
 • asukoht;
 • aadressid;
 • kapital (aktsiad või osad);
 • direktorid;
 • volikirja alusel tegutsevad isikud;
 • filiaalid;
 • kontaktandmed;
 • tegevusalad (NACE klassifikaatori alusel).

Register sisaldab umbes 2,5 miljonit üksust.

Madalmaade õiguse kohaselt on registris esitatud teave kehtiv (ja õiguslikult siduv kolmandate isikute jaoks), kui ei ole märgitud teisiti. Registreerimiskohustus (ja kohustus registreerida mis tahes muudatused) lasub organisatsioonil. Kõik muudatused tuleb registreerida ühe nädala jooksul pärast nende tegemist.

Madalmaades ei ole registreerimine äriühingu asutamisprotsessi üks osa. Juriidilisest vaatenurgast võib äriühing Madalmaades olemas olla ka registreerimata. Seega kuigi mitteregistreerimine on ebaseaduslik, on registreerimata äriühingud olemas ning nad võivad tegutseda äriühinguna (vastupidiselt nt olukorrale Ühendkuningriigis).

Madalmaade piiratud või piiramatu vastutusega äriühingud peavad samuti esitama äriregistrile oma aastaaruande. See kehtib umbes 900 000 äriühingu suhtes. Enamik peab esitama ainult bilansi, samas kui paljud suured äriühingud (ca 20 000) peavad esitama ka kasumiaruande.

Kas juurdepääs Madalmaade äriregistrile on tasuta?

Peamine teave Madalmaade äriregistris on Interneti vahendusel kättesaadav tasuta, kuid mõnede teenuste eest (nt ametlikud väljavõtted) tuleb maksta.

Organisatsioonid maksavad äriregistris registreerimise eest ainult ühe korra. Puuduvad aastatasud ja muudatuste registreerimise tasud.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2012. aasta direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/666/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ puudutab keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidestamist. Direktiiviga on ette nähtud Euroopa keskse platvormi loomine. Sidestatud registrite süsteem koosneb asjaomasest platvormist, liikmesriikide registritest ja portaalist, mis kujutab endast Euroopa ühtset elektroonilist juurdepääsupunkti.

Direktiiviga on kehtestatud kaks jõustumistähtaega. Kui mõned artiklid välja arvata, pidid liikmesriigid täitma direktiivi sätted 7. juuliks 2014. Ülejäänud artiklid tuleb üle võtta kahe aasta jooksul alates rakendusaktide vastuvõtmisest Euroopa Komisjoni poolt.

Madalmaade õigusaktid on juba vastavuses asjaomastes artiklites sätestatud nõuetega. Ülevõtmise tähtaegadest kinnipidamiseks ei ole vaja muuta ei 2007. aasta äriregistri seadust ega selle rakendusakte. Asjakohane teade on avaldatud 4. juuli 2014. aasta Ametlikus Teatajas.

Kuidas teha päringuid äriregistris?

Madalmaade äriregistris saab päringuid teha järgmiste parameetrite järgi:

 • äriühingu nimi (või osa sellest);
 • ametlik äriregistrinumber;
 • aadress ning
 • postiindeksi vahemik.

Madalmaade äriregistri ajalugu

Andmed on olemas praeguse registri algusest (1920). Samuti on olemas andmed vanemate äriühingute kohta.

Lingid:

Euroopa äriregister, Kamer van Koophandel

Viimati uuendatud: 07/10/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta