Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Luksemburg

Sellel lehel esitatakse teavet päringu tegemise võimaluste kohta Luksemburgi äriregistris.

Sisu koostaja:
Luksemburg

Millist teavet Luksemburgi äriregister pakub?

Äriregister (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) on ametlik register kõigi äriga seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning muude, 19. detsembri 2002. aasta muudetud seaduses osutatud üksuste kohta.

Äriregister toimib justiitsministri vastutusalas. Justiitsminister on teinud äriregistri haldamise ülesandeks majandushuviühingule GIE RCSL, millesse kuuluvad riik, kaubanduskoda (Chambre de Commerce) ja ametikoda (Chambre des Métiers).

Äriregistri eesmärk on:

 • tagada nende isikute identifitseerimine, kelle registreerimine või sissekandmine on seadusega nõutav, pidades nende andmete alalist registrit;
 • muuta tehingud turvalisemaks;
 • teavitada kolmandaid isikuid.

Äriregistrisse kogutakse kahte liiki andmeid:

 • juriidilised põhiandmed, näiteks äriühingu nimi, tegevusala, kapital, haldusnõukogu koosseis, audiitorid, allkirjaõigus ja muud seda laadi andmed;
 • aastaaruanded.

Kontaktandmed

Büroo aadress

Postiaadress

Lahtiolekuajad

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

Tel: (+352) 26 428-1

Faks: (+352) 26 428555

e-post: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Esmaspäevast reedeni kell 9.00–12.00 ja 13.30–16.00

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Äriregistri ruumides on toimikutega võimalik tutvuda tasuta.

Teatav hulk põhiteavet on tasuta kättesaadav äriregistri veebisaidil:

 • äriregistri number;
 • registreerimise kuupäev;
 • nimi;
 • juriidiline vorm;
 • registrijärgse asukoha aadress;
 • alates 2006. aastast deponeeritud dokumentide loetelu.

Tasu eest on võimalik saada:

 • väljavõtet, mis sisaldab ajakohastatud kokkuvõtet andmetest, mida äriregistrisse kantud isik peab äriregistrile esitama;
 • elektroonilist koopiat äriregistrisse hoiule antud dokumentidest.

Kohaldatavate tasude tabel on kättesaadav veebis rubriigis „informations générales-Tarifs“:

Kuidas teha päringuid Luksemburgi äriregistris?

Äriregistri veebisaidi kaudu on võimalik teha päringuid:

 • registrisse kantud isiku nime (või nime ühe osa) või
 • registreerimisnumbri alusel.

Sel juhul kuvab veebisaidi otsingumootor nimede loetelu, mis vastab tehtud päringule.

Kui klõpsata kuvatud nimede loetelus mõnele nimele, esitatakse tasuta järgmised andmed:

 • äriregistri number;
 • registreerimise kuupäev;
 • nimi;
 • juriidiline vorm;
 • registrijärgse asukoha aadress;
 • alates 2006. aastast deponeeritud dokumentide loetelu.

Kui usaldusväärsed on registri dokumendid?

Vastavalt äriühingute 10. augusti 1915. aasta seaduse artikli 9 lõikele 4 jõustuvad dokumendid ja nende väljavõtted kolmandate isikute suhtes nende Luksemburgi ametlikus teatajas (Mémorial C, Recueil des sociétés et associations) avaldamise päeval, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et kolmandad isikud olid neist varem teadlikud. Kolmandad isikud võivad siiski toetuda avaldamata dokumentidele ja nende väljavõtetele.

Kui tehing toimub enne 16 päeva möödumist avalikustamisest, puudub asjaomastel dokumentidel ja nende väljavõtetel mõju kolmandatele isikutele, kes suudavad tõendada, et nad ei saanud dokumentidest ega nende väljavõtetest teadlikud olla.

Kolmandate isikute vastu kaebuse esitamisel ei saa toetuda avaldatud tekstile, kui ametlikus teatajas avaldatud teksti ja registreerimistaotluses esitatud teksti vahel on lahknevus. Kolmandad isikud võivad siiski ise sellisele tekstile toetuda, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et kolmandad isikud olid registreerimistaotluses esitatud tekstist teadlikud.

Luksemburgi äriregistri ajalugu

Äriregister eksisteerib alates 1909. aastast.

Alates 2003. aastast toimib see justiitsministri vastutusalas ning selle haldamine on tehtud ülesandeks majandushuviühingule GIE RCSL. Nimetatud aastast alates on register läbinud täielikult elektrooniliseks muutmise protsessi.

Alates 1. jaanuarist 2006 äriregistrisse hoiule antud dokumendid on korrapäraselt digiteeritud ning need on veebisaidil tutvumiseks elektrooniliselt kättesaadavad.

Alates äriregistri loomisest 1909. aastal hoiule antud dokumendid on praegu digiteerimisel ning vastavalt nende digiteerimisele tehakse need avalikkusele kättesaadavaks.

Lõpuks muutub äriregister täies mahus elektroonilisel teel kättesaadavaks.

Lingid

Äriregister

Viimati uuendatud: 16/06/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta