Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Läti

Sellel lehel antakse ülevaade Läti äriregistrist.

Sisu koostaja:
Läti

Millist teavet Läti äriregister pakub?

Läti Vabariigi äriregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) on avalik-õiguslik asutus, kus registreeritakse äriühinguid, kauplejaid, nende filiaale ja esindusi, muudetakse asutamisdokumente ja tehakse muid seadusega ette nähtud toiminguid. Äriregistris registreeritakse ka meediaettevõtteid, ühendusi ja sihtasutusi, kommertspante, kontrollivaid osalusi, avaliku ja erasektori partnerluslepinguid, abieluvaralepinguid, poliitilisi parteisid, vahekohtuid, ametiühinguorganisatsioone, usuorganisatsioone ja -institutsioone ning maksejõuetusmenetlusi.

Kas juurdepääs Läti äriregistrile on tasuline?

Jah, Lätis ei ole tasuta e-äriregistrit.

Samas on äriregistri veebilehel oleva otsingumootori abil võimalik saada äriregistrisse kantud ettevõtjate kohta tasuta järgmist põhiteavet:

 • juriidilise isiku õiguslik vorm;
 • registrijärgneasukoht;
 • uus või praegune nimi või ärinimi ja varem registreeritud või ajalooline nimi või ärinimi;
 • registrinumber;
 • ühtse euromaksete piirkonna toetusesaaja identifitseerimiskood (kui see on olemas);
 • registreerimise kuupäev;
 • juriidilise isiku registrist kustutamise kuupäev (või tervendamise kuupäev, kui registrist kustutamise põhjus on tervendamine);
 • ümberregistreerimisele kuuluvate usuorganisatsioonide registrisse kandmise tähtpäev.

Läti äriregister pakub võimalust saada tasuta kõigi registreeritud juriidiliste isikute kohta avatud andmetena järgmist teavet:

 • registrinumber;
 • isiku nimi või ärinimi;
 • juriidilise isiku õiguslik vorm;
 • millises registris on isik registreeritud;
 • registreerimise kuupäev;
 • juriidilise isiku registrist kustutamise või tervendamise kuupäev;
 • juriidilise isiku registrist kustutamise kuupäev (või tervendamise kuupäev, kui registrist kustutamise põhjus on tervendamine);
 • registrijärgne asukoht.

Osutatud teave on saadaval csv-, .txt- or .xlsx-formaadis ja sellele saab juurdepääsu siit. Kasutaja võib valida andmete esitusviisi vastavalt sellele, milleks andmeid soovitakse kasutada.

Kõik äriregistri kanded avaldatakse elektrooniliselt ametliku väljaande „Latvijas Vēstnesis“ veebilehel. Sama avaldamiskord kehtib eraldi esitatud dokumentide kohta. Kolmandad isikud saavad kannetele tugineda alles pärast nende avaldamist ametlikus väljaandes, välja arvatud juhul, kui asjaomane teave oli kolmandale isikule enne avaldamist teada. Kui kolmas isik suudab tõendada, et ta ei teadnud ega saanud teada avaldatud teavet, ei saa asjaomasele teabele tugineda õiguslikes toimingutes, mis tehakse15 päeva jooksul pärast avaldamist.

Kui äriregistrisse kandmisele kuuluv teave kantakse sinna ebaõigesti või selline teave avaldatakse ebaõigesti, võib heauskne isik avaldatud teabele tugineda ka siis, kui see ei vasta äriregistri kannetele või tegelikule olukorrale. Kolmas isik ei või tugineda ebaõigesti avaldatud teabele juhul, kui ta oli ebaõigsusest teadlik.

Kuidas teha päringuid Läti äriregistris?

Läti Vabariigi äriregistrist saab teavet kõigi registreeritud juriidiliste isikute ja õiguslike asjaolude kohta.

Teavet saab äriregistrist tasu eest, esitades teabenõude vormi isiklikult, posti teel või e-posti teel turvalise elektroonilise allkirja ja digitaalse ajatempliga varustatud elektroonilise dokumendina (viimati osutatud juhul saadetakse nõutud teave samal viisil). Teabenõudele tuleb lisada äriregistrile tehtud makse andmed (makset tõendav dokument, selle dokumendi koopia või internetipanga maksekorralduse väljatrükk). Teabenõude esitamisel teatage palun, millisel viisil soovite teavet saada (isiklikult, posti teel või e-posti teel). Teabenõuded saab esitada ka internetiportaalis https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Internetis on võimalik leida tasude loetelu.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Kõik kanded äriregistris avaldatakse ametlikus väljaandes „Latvijas Vēstnesis“ ja elektrooniliselt ametliku väljaande veebilehel www.vestnesis.lv. Sama avaldamiskord kehtib eraldi esitatud dokumentide kohta.

Kolmandad isikud saavad äriregistri kannetele tugineda alles pärast nende avaldamist ametlikus väljaandes, välja arvatud juhul, kui asjaomane teave oli kolmandale isikule enne avaldamist teada. Kui kolmas isik suudab tõendada, et ta ei teadnud ega saanud teada avaldatud teavet, ei või asjaomasele teabele tugineda õiguslikes toimingutes, mis tehakse 15 päeva jooksul pärast avaldamist.

Kui äriregistrisse kandmisele kuuluv teave kantakse sinna ebaõigesti või selline teave avaldatakse ebaõigesti, võib heauskne isik avaldatud teabele tugineda ka siis, kui see ei vasta äriregistri kannetele või tegelikule olukorrale. Kolmas isik ei või tugineda ebaõigesti avaldatud teabele juhul, kui ta oli ebaõigsusest teadlik.

Üksikasjalikumat teavet vtäriseadustiku paragrahvist 12 (ingliskeelne tõlge on kättesaadav veebisaidil http://www.likumi.lv/).

Kuidas Läti äriregistriga ühendust võtta?

Kontaktandmed:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV 1011
Infotelefoni number: 67031703 (juhime tähelepanu sellele, et sellelt numbrilt ei anta õigusalast abi)
Faks: 67031793
E-post: info@ur.gov.lv

Vastuvõtuajad on kirjas internetis.

Läti äriregistri ajalugu

Läti Vabariigi äriregister loodi 1. detsembril 1990.

Lingid

Läti Vabariigi äriregister

Euroopa Äriregister (juurdepääs Lursofti kaudu)

Viimati uuendatud: 29/09/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta