Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Kreeka äriregister pakub?

Kreekas kannab äriregister nime üldine elektrooniline äriregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) – GEMI). See on reguleeritud seadusega nr 3419/2005 (ametlik väljaanne, I seeria, nr 297/06-12-2005). Selles registreeritakse kõik äriühingutega seotud avaldatud dokumendid ja teave. Üldise elektroonilise äriregistri veebisait on riigi ametlik väljaanne, mis on ette nähtud äriteabe avaldamiseks. Registrisse tuleb kanda need isikud või isikute ühendused, kes on loetletud seaduse nr 3419/2005 artikli 1 lõikes 1.

Veebisaidi abil on võimalik otsida teavet, mille on avaldanud järgmist liiki ettevõtjad:

a) füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle tegevuskoht või registrijärgne asukoht on Kreekas või kes kauplevad Kreekas asuva peamise või teisese tegevuskoha kaudu;

b) isikute ühendused, kes kauplevad Kreekas asuva peamise või teisese tegevuskoha kaudu, ning kõik äriühingud, tingimusel et nad asutati Kreeka õiguse alusel – partnerlused ja usaldusühingud, tsiviilõiguslikud ühistud (kelle hulka kuuluvad vastastikused kindlustusseltsid ja laenuühistud) ning osaühingud ja aktsiaseltsid –, ning füüsilised isikud, kes on kohustatud esitama aruandeid vastavalt presidendi 27.11./14.12.1926. aasta dekreedi artiklile 39;

c) määruses (EMÜ) nr 2137/1985 (EÜT L 199, parandus L 247) sätestatud Euroopa majandushuviühingud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

d) määruses (EÜ) nr 2157/2001 (EÜT L 294) sätestatud Euroopa äriühingud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

e) määruses (EÜ) nr 1435/2003 (ELT L 207) sätestatud Euroopa ühistud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

f) eespool nimetatud isikud, kelle peamine tegevuskoht või registrijärgne asukoht on Kreekas, peavad registreerima ka oma Kreekas asuvad filiaalid;

g) direktiivi 68/151/EMÜ (EÜT L 65) artiklis 1 – direktiivi 2003/58/EÜ (ELT L 221) artikliga 1 muudetud kujul – osutatud välisriigi äriühingud, kelle registrijärgne asukoht on ELi liikmesriigis, peavad registreerima oma Kreekas asuvad filiaalid või esindused;

h) muus kui ELi liikmesriigis asuvad välisriigi äriühingud, kes sarnanevad õigusliku vormi poolest punktis g osutatud välisriigi äriühingule, peavad registreerima oma Kreekas asuvad filiaalid või esindused;

i) muud füüsilised või juriidilised isikud või isikute ühendused, kelle peamine tegevuskoht või registrijärgne asukoht on välisriigis ja kes ei kuulu punktides g ja h osutatud äriühingute hulka, peavad registreerima oma filiaalid või esindused, mille kaudu nad Kreekas kauplevad;

j) ühisettevõtted;

k) äriühingud, mille suhtes kohaldatakse tsiviilseadustiku artiklis 784 osutatud tsiviilõigust;

l) füüsilised või juriidilised isikud või isikute ühendused, kes tegelevad või kavatsevad tegeleda majandus- või kutsetegevusega, olemata seejuures ettevõtjad.

Millised dokumendid ja milline teave Kreeka äriregistris registreeritakse?

Registreerimisele kuuluva ettevõtja kohta tehtud kanne peab sisaldama järgmist teavet:

a) äriühingu, filiaali või esinduse registrinumber;

b) algse registreerimiskande või hilisema muutmiskande teinud äriregistri büroo või osakond ning vastutava ametniku täielik nimi;

c) registreerimisavalduse viitenumber ja registrikood;

d) kui kehtivate õigusaktide kohaselt on ettevõtja asutamiseks loomiseks või äritegevuse alustamiseks vaja kauplemisluba, kutsetegevuse luba või tegevusluba, siis sellise loa andmiseks pädeva ametiasutuse või osakonna tehtud otsuse üksikasjad;

e) kohtuotsus, millega tunnistatakse äriühing maksejõuetuks või millega alustatakse äriühingu suhtes lepitus- või muud kollektiivset menetlust võlausaldajate nõuete rahuldamiseks. Kanne sisaldab ka äriühingu likvideerijate, sundlikvideerijate, usaldusisikute ja pankrotihaldurite täielikke nimesid, nende vanemate täielikke nimesid, isikutunnistuse või passi numbrit, sünniaega ja -kohta, kodakondsust ja kodust aadressi;

f) punktis e osutatud õigusliku olukorra lõpetamist, peatamist või tühistamist käsitleva kohtuotsuse üksikasjad;

g) pankrotiseaduse alusel avaldamisele kuuluv teave;

h) maksejõuetus-, lepitus- või muu kollektiivse menetluse alustamiseks esitatud avalduste üksikasjad;

i) äriühingu Kreekas asuvate filiaalide või esinduste arv ning iga filiaali või esinduse aadress ja registrinumber;

j) äriühingu välisriikides asuvate filiaalide või esinduste arv, aadressid ja üksikasjad.

I. Kreekas asuvate äriühingute kohta kantakse registrisse ja avaldatakse järgmine teave:

a) asutamisdokument või põhikiri;

b) asutamisdokumendi või põhikirja muudatused, sealhulgas seoses äriühingu tegevuse pikendamisega, ning mis tahes järgnevad asutamisdokumendi või põhikirja muudatused, esitades ajakohase tervikteksti muudetud kujul;

c) selliste isikute ametisse nimetamine, ametist vabastamine ja neid isikuid käsitlevad üksikasjad, kellel seaduse alusel moodustatud organina või organi liikmena:

aa) on õigus esindada äriühingut kolmandate isikutega tehtavates tehingutes; kui selliseid isikuid on mitu, tuleb registrikandes märkida, kas need isikud võivad tegutseda üksi või peavad nad tegutsema koos;

bb) esindada äriühingut kohtus;

cc) osaleda äriühingu juhtimises, järelevalves või kontrollimises;

d) vähemalt kord aastas märgitud kapitali summa, kui see on esitatud asutamisdokumendis või põhikirjas, välja arvatud juhul, kui märgitud kapitali suurendamine tingib põhikirja muutmise;

e) iga majandusaasta raamatupidamisaruanded, mis tuleb avaldada vastavalt nõukogu direktiividele 78/660/EMÜ (EÜT L 222, 14.8.1978), 83/349/EMÜ (EÜT L 193, 18.7.1983), 86/635/EMÜ (EÜT L 372, 31.12.1986) ja 91/674/EMÜ (EÜT L 374, 31.12.1991);

f) registrijärgse asukoha muutus;

g) äriühingu likvideerimine;

h) äriühingu õigustühiseks tunnistamine kohtu poolt;

i) likvideerijate määramine ja nende isikuandmed;

j) likvideerimise lõpetamine ja äriühingu registrist kustutamine.

II. Direktiivi 68/151/EMÜ (EÜT L 65) artiklis 1 – direktiivi 2003/58/EÜ (ELT L 221) artikliga 1 muudetud kujul – osutatud välisriigi äriühingute kohta, kelle peakontor asub ELi liikmesriigis, kantakse registrisse ja avaldatakse järgmine teave:

a) filiaali aadress;

b) viide filiaali tegevusvaldkonnale;

c) liikmesriigi register, kus asub äriühingu toimik, ja selle registri kohane äriühingu registrinumber;

d) äriühingu nimi ja õiguslik vorm ning filiaali nimi, kui see erineb äriühingu nimest;

e) nende isikute ametisse nimetamine, ametist vabastamine ja isikuandmed, kellel on õigus esindada äriühingut kolmandate isikutega tehtavates tehingutes ja kohtumenetlustes:

aa) kui neid käsitatakse õiguse alusel äriühingu juhtorganina või sellise juhtorgani liikmena vastavalt äriühingu esitatud andmetele, nagu on sätestatud direktiivi 2009/101/EÜ artikli 2 lõikes 1 (ELT L 258, 1.10.2009);

bb) kui nad toimivad filiaali tegevusega seoses äriühingu alalise esindajana. Sellisel juhul tuleb märkida nende volituste ulatus;

f) äriühingu likvideerimine, likvideerijate määramine ja isikuandmed ning nende volitused, samuti likvideerimise lõpuleviimine, sealhulgas viide liikmesriigi registrile, maksejõuetusmenetlusele, kohtuliku kokkuleppe menetlusele või mis tahes analoogsele menetlusele, mis äriühingu suhtes on algatatud;

g) äriühingu raamatupidamisdokumendid, mis on koostatud, auditeeritud ja avaldatud vastavalt sellisele liikmesriigi õigusele, mida äriühingu suhtes kohaldatakse kooskõlas direktiividega 78/660/EMÜ (EÜT L 222, 14.8.1978), 83/349/EMÜ (EÜT L 193, 18.7.1983) ja 84/253/EMÜ (EÜT L 126/20, 12.5.1984);

h) filiaali sulgemine.

Kuidas teha päringuid Kreeka äriregistris?

Äriühingutega seotud teavet võib otsida üldise elektroonilise äriregistri veebisaidi vahendusel, kasutades vaid ühte järgmistest teabekategooriatest:

1) maksukohustuslasena registreerimise number (Α.Φ.Μ.) või

2) registrinumber (Γ.Ε.ΜΗ.) või

3) äriühingu nimi või

4) nime lühivorm.

Kas juurdepääs Kreeka äriregistrile on tasuta?

Kõigil üldsuse liikmetel on tasuta juurdepääs registris sisalduvatele äriühingut käsitlevate andmetele. Nad võivad digitaalselt salvestada oma elektroonilisse seadmesse ja printida või muul moel reprodutseerida mis tahes dokumendi, teabe või teate, mille on registri veebisaidil üldsuse teavitamise eesmärgil avaldanud kas register või selleks kohustatud isikud. Kui üldsuse liige soovib saada ametlikku (autentset) tõendit või registrisse äriühingu kohta sisestatud dokumendi või andmete koopiat, võib ta registreerida end tasuta registri läbipaistvuse osakonna juures.

Ametlike tõendite või dokumentide ja andmete koopiate saamiseks tuleb maksta tasu, kasutades selleks asjakohast veebirakendust. Asjaomaseid tõendeid või dokumentide või andmete koopiaid on võimalik saada kahel moel: digitaalselt registri läbipaistvusrakenduse kaudu või posti teel maailma mis tahes punktis asuval aadressil.

Kuidas saab kontrollida Kreeka äriregistri poolt väljastatud ametlike tõendite või koopiate autentsust?

Asjaomaste ametlike tõendite või koopiate autentsust saab kontrollida Kreeka üldise elektroonilise äriregistri kaudu.

Kui isik sisestab tõendi või koopia viitenumbri, äriühingu registrinumbri ja dokumendi väljastanud registriosakonna nimetuse, ilmub ekraanile dokumendi sisu.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Registrisse äriühingute kohta sisestatud dokumentidele saab tugineda, sest register on ainus koht, kus äriühinguid käsitlevat teavet avalikustatakse, ning see kujutab endast teabe avaldamiseks määratud riiklikku ametlikku väljaannet direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3 lõike 5 mõistes. Üldine elektrooniline äriregister on tsentraliseeritud IT-vahendite (Euroopa keskne platvorm) abil seotud nimetatud õigusaktis osutatud teiste liikmeriikide registritega (riiklikud registrid) osana direktiivi 2012/17/EL kohasest registrite sidestamise süsteemist. Dokumendid ja andmed sisestatakse üldisesse elektroonilisse äriregistrisse pärast seda, kui registri töötajad on kontrollinud nende õiguspärasust, täpsust, selgust ja terviklikkust ning seda, kas on makstud kõik kehtivates õigusaktides sätestatud asjakohased tasud. Kui kontrolli tulemusel ei selgu registreerimist takistada võivaid asjaolusid, sisestab vastutav registriosakond äriühingut käsitleva asjaomase teabe registrisse. Kui avaldus, sellele lisatud dokumendid ja mis tahes muud toetavad dokumendid ei vasta seaduses sätestatud nõuetele või need ei ole täpsed ja terviklikud, võtab vastutav registriosakond asjaomase isikuga kirjalikult või faksi või e-kirja teel ühendust ja palub tal viie tööpäeva jooksul esitada vajalikud selgitused, parandused või täiendused seoses avalduse või toetavate või lisatud dokumentidega. Tähtaega võib pikendada kuni ühe kuuni, kui seda tingivad asjaolud ja registreeritava teabe laad. Sellise tähtaja võrra pikendatakse mis tahes muid teabe registreerimiseks seadusega ette nähtud tähtaegu. Kui viiepäevase tähtaja või pikendatud tähtaja jooksul vastust ei saada või kui asjaomane isik esitab teabe, mida loetakse õiguslikele nõuetele mittevastavaks või mis ei ole täpne ja terviklik, teeb osakond põhjendatud otsuse, millega jäetakse registreerimisavaldus rahuldamata, ning makstud registreerimistasusid ei tagastata. Partnerluste ja usaldusühingute, aktsiaseltside ja osaühingute, tsiviilõiguslike ühistute, Kreekas asuvate määruses (EMÜ) nr 2137/1985 (EÜT L 199, parandus L. 247) sätestatud Euroopa majandushuviühingute, Kreekas asuvate määruses (EÜ) nr 2157/2001 (EÜT L 294) sätestatud Euroopa äriühingute, Kreekas asuvate määruses (EÜ) nr 1435/2003 (EÜT L 207) sätestatud Euroopa ühistute ning tsiviilseadustiku artiklis 784 osutatud tsiviilõiguslike äriühingute puhul on asjaolude, aruannete, dokumentide ja muu teabe üldises elektroonilises äriregistris registreerimisel järgmine mõju.

a. Eespool osutatud juriidilised isikud, omandavad asutamise käigus juriidilise isiku staatuse.

b. Võttes arvesse kehtivate õigusaktide asjakohaseid sätteid, mis käsitlevad äriühingute ümberkujundamist, muudetakse ümberkujundamise registreerivad äriühingud vastavalt kas osaühinguteks, aktsiaseltsideks, tsiviilõiguslikeks ühistuteks, Euroopa majandushuviühinguteks, Euroopa äriühinguteks või Euroopa ühistuteks.

c. Muudetakse ettevõtte asutamisdokumenti või põhikirja.

d. Ühinemine või jagunemine tuleb registreerida ja see peab toimuma enne ühendatava või jaguneva äriühingu registrist kustutamist.

e. Ettevõte likvideeritakse partnerite otsusega või asjakohase haldusakti alusel.

f. Äriühing taastatakse.

Peale selle on seaduse nr 3419/2005 artiklis 4 sõnaselgelt sätestatud, et eelduse kohaselt on asjakohased registrikanded õiguspärased ja täpsed.

Mida peaks veel Kreeka äriregistri kohta teadma?

Üldise elektroonilise äriregistri veebisait on riigi ametlik väljaanne, mis on ette nähtud teabe avaldamiseks vastavalt 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3 lõikele 5 (ELT L 258). Registri veebisaidil avaldatakse äriühingute üldine nimekiri, iga äriühingut käsitlev kanne ja muu teave, mida on vaja registri avalikuks kasutamiseks. Kõigil üldsuse liikmetel on registrile tasuta juurdepääs. Nad võivad samuti digitaalselt salvestada oma elektroonilisse seadmesse ja printida või muul moel reprodutseerida mis tahes dokumendi, teabe või teate, mille on üldise elektroonilise äriregistri veebisaidil üldsuse teavitamise eesmärgil avaldanud kas registriosakond või selleks kohustatud isikud.

Registrite sidestamise süsteemi osaks olev üldine elektrooniline äriregister: a) suhtleb e-kirja teel teiste riiklike registritega ning aa) saab teavet andmete kohta, mis on teise riiklikku registrisse salvestatud seoses äriühingutega, kelle registrijärgne asukoht on ühes ELi liikmesriigis ja filiaal teises ELi liikmesriigis, ning bb) annab teavet seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud andmete kohta, mis käsitlevad äriühinguid, kelle registrijärgne asukoht või filiaal on Kreekas, nagu on sätestatud sama seaduse artikli 6 lõike 1 punktis g; ning b) vastab individuaalsete kasutajate poolt registrite sidestatud süsteemi Euroopa ühtse elektroonilise juurdepääsupunkti (portaali) kaudu eespool punkti a alapunktis bb nimetatud teabe kohta esitatud küsimustele.

Turgude peadirektoraadi (majandus-, arengu- ja turismiministeeriumi kaubanduse ja tarbijakaitse peasekretariaat) äriühingute ja registrite osakond vastutab Euroopa elektroonilise portaali kaudu seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud dokumentide ja teabe kohta esitatud küsimustele vastamise eest seoses äriühingutega, kelle aktsiad on noteeritud Ateena börsil, pankadega ja nende ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides asuvate filiaalidega, kindlustusaktsiaseltsidega ning nende ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides asuvate filiaalidega, avalike investeerimisfondidega, usaldusfonde valitsevate aktsiaseltsidega, kinnisvaraga seotud usaldusfonde valitsevate aktsiaseltsidega, kinnisvaraga seotud avalike investeerimisfondidega, varade ja kohustuste juhtimisega tegelevate aktsiaseltsidega, avalike investeerimisettevõtjatega ning spordiaktsiaseltsidega (jalgpall ja korvpall).

Peale selle on iga kaubanduskoja jaoks Kreekas oma registriosakond, mis vastutab muu hulgas Euroopa elektroonilise portaali kaudu esitatud küsimustele, mis käsitlevad seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud dokumente ja teavet ning mis on seotud kõigi eespool nimetatud äriühingute õiguslike vormidega.

NB! Eespool esitatud teave on kõigest ülevaade, mille eesmärk on teavitada huvitatud isikuid Kreeka äriregistri ja ELi liikmesriikide muude riiklike registrite seotusest. Üksikasjalikumat teavet õigusraamistiku kohta leiate üldise elektroonilise äriregistri veebisaidilt.

Seonduvad lingid

Üldise elektroonilise äriregistri elektrooniline väljaanne

Üldsuse liikmete registreerimine üldise elektroonilise äriühingu teenuste kasutamiseks

Ettevõtete registreerimine üldises elektroonilises äriregistris

Üldise elektroonilise äriregistri väljastatud tõendite ja koopiate autentsuse kontrollimine

Üldist elektroonilist äriregistrit käsitlev seadus

Üldise elektroonilise äriregistri elektroonilisi teenuseid käsitlevad ringkirjad ja üldist elektroonilist äriregistrit käsitlev ringkiri

Viimati uuendatud: 03/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.