Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Prantsusmaa

Sellel lehel saab teavet võimaluste kohta teha järelepärimisi Prantsuse äriregistrites.

Sisu koostaja:
Prantsusmaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Prantsuse äriregister pakub?

Kohalikke äriregistreid peavad kaubanduskohtute ja kaubanduskohtu pädevusega tsiviilkohtute (Bas-Rhini ja Haut-Rhini ning Moselle’i departemangu esimese astme kohtud ja ülemerepiirkondade ja -departemangude kaubanduse segakohtud) kohtusekretärid. Neis registrites olevat teavet kontrollitakse. Kohtusekretärid peavad kontrollima, et kanded on kooskõlas õigusnormidega, vastavad lisas esitatud tõenditele ja aktidele ning kande muutmise või kustutamise taotluse korral tegelikule olukorrale. Lisaks kontrollivad nad, et äriühingute asutamine või põhikirja muudatused on kooskõlas vastavate õigusnormidega.

Kohtusekretäri antud Kbis-väljavõtte näol on tegemist tõelise „isikutunnistusega“, mis kajastab äriregistris registreeritud ettevõtja tsiviilõiguslikku seisundit. Selles dokumendis on esitatud kogu teave, mida ettevõtja peab andma, ja vajadusel registri pidamise eest vastutava kohtusekretäri märkused. Kbis-väljavõte tõendab ettevõtja õiguslikku staatust ja annab tõendatud teavet. Tegemist on ainsa ametliku tõendava dokumendiga, kust nähtub isiku (nii füüsilise kui ka juriidilise isiku) isikusamasus, aadress, tegevusala, juht-, haldus- või järelevalveorganid ning see, kas isiku suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus või mitte. Ainult kohtusekretäri väljastatud ja allkirjastatud ametlikus dokumendis on äriühingu poolt äriregistrile esitatud autentne teave.

Riiklikku äriregistrit peab Riiklik Tööstusomandi Instituut (INPI), mis koondab kõigis kohtukantseleides hoitavad, originaalidena käsitatavad dokumendid.

Neis registrites on kogu füüsilisest isikust ettevõtjaid ja äriühinguid käsitlev teave. Nende kaudu saab tutvuda kõigi äriregistris olevate kannete ja dokumentidega.

Veebileht Infogreffe võimaldab tsentraliseeritud juurdepääsu äriregistris olevale teabele. Teenust pakutakse prantsuse ja inglise keeles.

INPI veebilehelt on võimalik äriühingu nime ja SIREN-numbri alusel saada koopiaid riiklikule äriregistrile esitatud dokumentidest või dokumentide kogumist.

Kas juurdepääs Prantsuse äriregistrile on tasuta?

Infogreffe'i kasutajatel on võimalik saada teatavat registris olevat ettevõtjaid käsitlevat teavet tasuta, kuid suuremale osale andmebaasides olevast teabest on võimalik ligi pääseda tasu eest.

INPI poolt dokumentide või dokumentide kogumite edastamine kas posti teel või INPI veebipoe kaudu on tasuline.

Kuidas teha päringuid Prantsuse äriregistris?

Veebileht Infogreff võimaldab teha ettevõtjate kohta päringuid:

  • ettevõtja nime järgi;
  • juhtivtöötajate ja juhatuse liikmete nimede järgi;
  • selle linna või departemangu nime järgi, kus on ettevõtja asukoht või elukoht või tegevuskoht;
  • SIREN (ettevõtjate registris identifitseerimise süsteemi (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises)) numbri järgi,
  • äriregistri registreerimisnumbri järgi.

Lingid

Registre de Commerce européen (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

Viimati uuendatud: 13/09/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta