Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Soome

Selles osas antakse ülevaade Soome äriregistrist.

Sisu koostaja:
Soome
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Soome äriregister pakub?

Soome äriregistrit peab ja haldab Soome patendi- ja registriamet.

Soome äriregister on avalik register, mis sisaldab teavet ettevõtjate (äriühingute) kohta. Üldiselt tuleb registrisse kanda kõik äriühingud. Äriühingud peavad registrile teatama ka kõigist registriandmete muutustest. Enamik äriühinguid peab registrile esitama ka oma raamatupidamise aastaaruanded. Igal aastal registreeritakse äriregistris:

 • umbes 30 000 uut äriühingut;
 • umbes 80 000 äriühingute registriandmete muutust;
 • umbes 200 000 raamatupidamise aastaaruannet.

Äriregistril on maksuametiga ühine teatamismenetlus ja andmeteenus. BIS (äriteabesüsteem) on tasuta andmesüsteem, mida haldavad ühiselt Soome patendi- ja registriamet ning maksuamet. Süsteem sisaldab äriühingute kontakt- ja identifitseerimisandmeid, näiteks:

 • äriühingu ärinimi, täiendav ärinimi ja nende tõlked;
 • äriregistri kood, äriühingu liik ja registrijärgne asukoht;
 • aadress ja muu kontaktteave;
 • peamine tegevusala;
 • maksuameti ning patendi- ja registriameti registrid, millesse äriühing on kantud;
 • teave äriühingu lõpetamise, tegevuse peatamise, pankroti, likvideerimise või ümberkorraldamise kohta.

Lisaks tasuta teabeteenusele on maksuameti ning Soome patendi- ja registriameti ühiselt hallatavast äriteabesüsteemist (BIS) võimalik valitud andmeid tellida tasu eest või teha tasulisi otsinguid.

See võimaldab klientidel otsida äriteabesüsteemist äriühinguid näiteks piirkonna, tegevusala (äriühingu peamine tegevusala Soome statistikaameti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi), äriühingu liigi, registri (maksuameti registrid, äriregister ja sihtasutuste register) või registreerimiskuupäeva (uute äriühingute valimiseks) järgi.

Euroopa Äriregister (EBR) annab hõlpsa juurdepääsu usaldusväärsele teabele kogu Euroopa äriühingute kohta. EBR on 15 Euroopa riigi äriregistrite ühine teabeteenus. See pakub ametlikku ja usaldusväärset teavet, mis on pärit otse osalevate riikide äriregistritest.

EBRi teenust on lihtne kasutada, sest kasutaja saab valida keele (soome, rootsi või inglise) ja kõigi riikide registriteave on esitatud ühesugusel hõlpsasti arusaadaval viisil.

Kas juurdepääs Soome äriregistrile on tasuta?

Jah, osa registrist saab kasutada tasuta.

Kuidas teha päringuid Soome äriregistris?

Ettevõtjate andmed sisestatakse äriregistrisse registriametile edastatud teadete ja teatiste põhjal. Register sisaldab nii ettevõtjate endi kui ka kohtute ja muude asutuste esitatud teavet.

Äriregistri seaduse § 21a kohaselt võib Soome patendi- ja registriamet oma andmeid ajakohastada ning kontrollida Soome rahvastikuteabesüsteemi abil isikuandmeid, mida kliendid on teadetes ja neile lisatud dokumentides esitanud.

Ärikeelu seaduse § 21 kohaselt esitab Soome kohturegistrikeskus äriregistrile andmed kehtivate ärikeeldude ning nende algus- ja lõpuaja kohta. Need andmed ajakohastatakse seejärel äriregistri süsteemis.

Äriregistri sisu on kindlaks määratud Soome õigusaktidega. Äriregistrit, äriühingute liike ja äritegevust üldiselt reguleerivate õigusaktidega on kindlaks määratud, millised andmed tuleb eri äriühinguliikide puhul registrisse kanda (vt nt äriregistri seadus, piiratud vastutusega äriühingute seadus ja täisühingute seadus).

Tavaliselt kantakse iga äriühinguliigi puhul registrisse vähemalt järgmine teave:

 • äriühingu nimi;
 • äriühingu registrijärgne asukoht või omavalitsusüksus, kus asub äriühingu juhtimine;
 • tegevusala;
 • äriühingu esindaja(d);
 • äriühingu aadress.

Äriregistrisse tehtud kanne avaldatakse samal ajal elektroonilise teabeteenuse kaudu. Avaldatud kannete elektrooniline teabeteenus on avalik ja tasuta teenus, mis sisaldab lisaks avaldatud kannetele ka äriühingu põhiandmeid. Selle teenuse abil saab kontrollida, kas äriühing on näiteks esitanud oma uue juhatuse registrisse kandmiseks, või teha kindlaks, millised uued äriühingud on teataval ajavahemikul registreeritud.

Kõnealust teenust kasutades saate iga äriühingu kohta tema äriregistri koodi abil teavet otsida. Vajaduse korral saab äriregistri koodi kontrollida äriteabesüsteemist. Otsingukriteeriumina saab kasutada ka konkreetset kuupäeva või ajavahemikku. Teine võimalus on piiritleda otsingut registreeringu liigi, valla või maakonnaga. Otsingu tulemus sisaldab äriühingu põhiandmeid, ärinime, äriregistri koodi ja registrijärgset asukohta. Avaldatud registriandmed sisaldavad näiteks registreeringu liiki ja registrikannete pealkirju.

Registrisse kantakse äriühingu liigist sõltuvalt ka muid andmeid. Sama liiki äriühingute registriväljavõtted võivad olla üksteisest täiesti erinevad. Mõned piiratud vastutusega äriühingud kasutavad näiteks äriühingute seadusega pakutud võimalusi – nad otsustavad emiteerida optsioone ja muid eriõigusi või ühineda ning esitavad seejärel need andmed registrisse kandmiseks. Teised äriühingud aga esitavad üksnes sellised andmed, mis tuleb registrisse kanda. Lisaks kajastuvad registriväljavõtetes seadusemuudatused. Näiteks piiratud vastutusega äriühingute registrikanded võivad olla väga erinevad sõltuvalt sellest, kas registreeritavad andmed on seotud uue, 1. septembril 2006 jõustunud piiratud vastutusega äriühingute seaduse alusel tehtud otsusega või varasema seaduse alusel tehtud otsusega.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Äriregistri seadus (2. veebruari 1979. aasta seadus nr 1979/129) sisaldab sätteid registrisse kantavate andmete ja nende avaldamise kohta. Kõnealuse seaduse kohaselt on igaühel ligipääs äriregistri andmetele, väljavõtetele ja tõenditele. Heas usus tegutsev kolmas isik saab olla kindel registriandmete usaldusväärsuses.

Seaduse § 1a kohaselt on kõik registrisse kantud andmed avalikud ja kõigil on juurdepääs äriregistri andmetele, väljavõtetele ja tõenditele. Andmeid võib avaldada ka elektroonilisel kujul. Ainsa erandina ei ole avalikud füüsiliste isikute isikukoodid ja välisriigis elavate füüsiliste isikute elukoha aadressid. Füüsiliste isikute isikukoodide lõpunumbrid ja välisriigis elavate füüsiliste isikute elukoha aadressid avaldatakse üksnes juhul, kui avaldamine toimub kooskõlas ametiasutuste tegevuse avalikkust käsitleva seaduse § 16 lõikes 3 sätestatud menetlusnõuetega. Muul juhul avaldatakse elukoha aadressi asemel elukohariik.

Äriregistri seaduse § 26 on sätestatud, et heas usus tegutsev kolmas isik saab tugineda registrisse kantud ja seal avaldatud andmetele. Andmed avaldatakse elektrooniliselt kohe pärast nende registrisse kandmist. Avaldatud teave on tasuta kättesaadav äriregistri teabeteenuse kaudu.

Soome äriregistri ajalugu

Registrit on peetud alates 1860. aastast.

Lingid

Euroopa Äriregister, Soome patendi- ja registriamet

Viimati uuendatud: 30/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta