Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje taani keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Taani

Käesolevas osas antakse ülevaade Taani äriregistri kohta.

Sisu koostaja:
Taani
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Taani ettevõtlusamet (Erhvervsstyrelsen)

Taani äriregistri ajalugu

Taani ettevõtlusamet loodi 1. jaanuaril 2012.

Ametil on umbes 700 töötajat. Taani ettevõtlusameti ülesandeid täitsid varem kaubandus- ja äriühingute amet (Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen), äriühingute ja ehitusamet (Erhvervs- og Byggestyrelsen) ning IT- ja telekommunikatsiooniamet (IT- og Telestyrelsen).

Taani ettevõtlusamet on üks osa Taani ettevõtlus- ja majanduskasvu ministeeriumist (Erhvervs- og Vækstministeriet).

Millist teavet Taani äriregister pakub?

Veebisaidilt erhvervsstyrelsen.dk on võimalik leida teavet ameti kõigi tegevusvaldkondade, sealhulgas Taani äriregistri (cvr.dk) kohta.

Veebisait cvr.dk on tsentraliseeritud kontaktpunkt kõigi äriühingute kohta teabe ja andmete saamiseks Taanis. Olenemata äriühingu liigist on võimalik leida teavet nii äriühingu enda (s.t juriidilise isiku) kui ka tema tootmisüksuste kohta.

Teatavat liiki äriühingute kohta – eelkõige aktsiaseltside ja osaühingute kohta – on võimalik leida rohkem teavet: äriühingut käsitlevaid fakte ja aruandeid ning andmeid äriühingu juhtide kohta.

Taani on ka Euroopa Äriregistri liige. Taani keelt mitteoskavad isikud võivad külastada Euroopa Äriregistri veebisaiti, et otsida oma emakeeles teavet Taani äriühingute kohta. Euroopa Äriregister sisaldab teavet peaaegu kõigi Euroopa riikide kohta.

Kas juurdepääs Taani äriregistrile on tasuta?

Tasuta on võimalik saada põhiteavet, äriühinguid käsitlevaid üldandmeid, täisaruandeid ja keskses äriregistris sisalduvaid andmeid (CVR-udskrifter). Samuti on võimalik osta äriühinguid käsitlevat muud teavet, näiteks raamatupidamisaruandeid. Kõigile on tasuta kättesaadavad järgmised tooted.

Keskses äriregistris sisalduvad andmed

Teave täisvastutusega aktsionäride või osanike isiklike aadresside kohta, kui see aadress erineb äriühingu aadressist, avaldatakse taotluse alusel.

Tegevuskohad

Tegevuskohti käsitlev teave sisaldab andmeid omavahel seotud tootmisüksuste kohta:

 • nimi, aadress ja omavalitsus, kus asub registrijärgne asukoht;
 • äriühingu liik;
 • valdkond, kus äriühing tegutseb;
 • töötajate arv.

Äriühingu üldandmed

Äriühingu üldandmed hõlmavad järgmist teavet:

 • keskse äriregistri number (või Gröönimaa äriühingute puhul registreerimisnumber);
 • äriühingu nimi, aadress ja omavalitsus, kus asub tema registrijärgne asukoht;
 • tütarettevõtjate nimed;
 • teave börsil noteerimise kohta;
 • allkirjaõigus;
 • staatus;
 • seotud isikud (asutajad, juhtkond, juhatus) – aadressideta;
 • majandusaasta;
 • viimati avaldatud raamatupidamisaruannete kuupäev.

Täisaruanne

Täisaruanne sisaldab kõiki äriühingu üldandmeid ning lisaks järgmisi andmeid:

 • eesmärki käsitlev avaldus;
 • seotud isikud (asutajad, juhtkond, juhatus) – aadressidega;
 • auditeerimine;
 • osa- või aktsiakapital;
 • asutamise kuupäev;
 • kolme viimase avaldatud raamatupidamisaruande kuupäevad;
 • majandusaasta;
 • ajaloolised andmed.

Isikute lühinimekiri

Veebisait võimaldab vaadata isikute seotust äriühingutega.

Isikute laiendatud nimekiri

Veebisaidi laiendatud funktsioon võimaldab tutvuda ka äriühinguga seotud isikute täieliku nimekirjaga.

Andmepank

Andmepangast on võimalik leida struktureeritud andmeid konkreetsete kriteeriumide alusel.

Kasutatavaid andmeid on võimalik tellida andmepanga kaudu olenemata sellest, kas teave käsitleb ühte äriühingut või isiku seotust eri äriühingutega või mitut äriühingut geograafilises piirkonnas või konkreetses tegevusvaldkonnas. Andmebaasi abil on võimalik moodustada isegi väljavõte või nimekiri enda määratud kriteeriumide alusel. See on lihtne ja ei võta palju aega.

Koondväljavõtted

Koondväljavõtete tegemise võimalust pakub keskne äriregister. Nii on võimalik hõlpsalt saada keskse äriregistri väljavõte, mis sisaldab keskse äriregistri andmeid keskse äriregistri koodide või tootmisüksuse numbrite loetelu alusel. Samuti on võimalik saada üksikuid väljavõtteid.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Äriühinguseaduse artikliga 14 võetakse Taani äriõigusesse üle esimese äriõiguse direktiivi artikkel 3 ning selles kirjeldatakse, kuidas on võimalik andmetele tugineda. Äriühinguseaduse artiklis 14 on sätestatud järgmine.

Leitakse, et Taani ettevõtlusameti IT-süsteemis avaldatud teave on tehtud teatavaks kolmandatele isikutele. Lõige 1. See ei kehti siiski tehingute suhtes, mis on tehtud 16 päeva jooksul alates avalikustamisest, tingimusel et on tõendatud, et kolmas isik ei saanud olla teadlik avaldatud asjaoludest.

Kui asjaolusid ei ole avaldatud Taani ettevõtlusameti IT-süsteemis, ei saa kolmandate isikute vastu tugineda asjaoludele, mis tuleb registreerida ja avalikustada, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et kolmandad isikud olid neist asjaoludest teadlikud. See, et seda liiki asjaolud ei ole veel avalikustatud, ei takista kolmandal isikul neile juba tugineda.

Vastutus andmete täpsuse eest

Teavitaja vastutab edastatud teabe täpsuse eest (vt teavitamist käsitleva korralduse (anmeldelsesbekendtgørelsen) artikkel 8 ja äriühinguseaduse artikli 15 lõige 2). Teavitaja võib võtta kriminaalvastutusele, kui teavitamine ei toimunud seaduses sätestatud viisil või kui edastatud teave on ebatäpne.

Taani ettevõtlusamet ei kontrolli edastatud teabe korrektsust, vaid salvestab andmed edastatud kujul. See on nii olenemata sellest, kas andmed sisestatakse käsitsi või sisestab andmed nende esitaja ise veebisaidi virk.dk kaudu.

Taani ettevõtlusamet võib olla vastutav kahju eest, mis on tekkinud selliste edastatud andmete või dokumentide kasutamisest, mis on ebatäpsed haldusliku teguri, näiteks töötlemisvea tõttu.

Lingid

Taani ettevõtlusamet

Keskne äriregister

Taani ettevõtlus- ja majanduskasvu ministeerium

Euroopa Äriregister

Viimati uuendatud: 07/11/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta