Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Tšehhi

Sellel lehel antakse ülevaade avalikust registrist Tšehhi Vabariigis. Avaliku registri moodustavad ühenduste register, äriregister, sihtasutuste register, institutsioonide register, maaomanike ühenduste kogukondlik register ja mittetulundusühenduste register.

Sisu koostaja:
Tšehhi

Millist teavet Tšehhi avalik register pakub?

Avalikus registris registreeritakse seadusega nõutav teave eraõigusega reguleeritud juriidiliste isikute kohta. Avalikku registrit reguleerivad üldsätted on kehtestatud seaduse nr 89/2012 (tsiviilseadustik) paragrahvis 120. Täpsemad normid kohtute peetavate avaliku registri kohta on kehtestatud seadusega nr 304/2013 (juriidiliste ja füüsiliste isikute avaliku registri seadus). Avaliku registri üks osa on dokumendiregister (selles säilitatakse seadusega nõutavaid dokumente, nt ühenduse asutamisdokumenti, põhikirja, finantsaruandeid jne). Avalikku registrit peab kaubanduskohus ja seda haldab justiitsministeerium. Avalikku registrisse kantakse järgmised üksused:

 • ühendused
 • ametiühingud
 • rahvusvahelised ametiühingud
 • tööandjate organisatsioonid
 • rahvusvahelised tööandjate organisatsioonid
 • sektorite ühendused
 • sektorite ametiühingute organisatsioonid
 • sektorite ametiühingute rahvusvahelised organisatsioonid
 • sektorite tööandjate organisatsioonid
 • sektorite tööandjate rahvusvahelised organisatsioonid
 • äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad
 • avalikud tulundusühendused
 • usaldusühingud
 • osaühingud
 • piiratud vastutusega äriühingud
 • ühistud
 • riigiomandis ettevõtted
 • spin-off äriühingud
 • avalikud heategevusühendused
 • sihtasutused
 • heategevusfondid
 • instituudid
 • avalikult rahastatavad organisatsioonid
 • omanike ühendused
 • Euroopa majandushuviühingud
 • välisriigi isikute omandis asutused
 • Euroopa ühistud
 • Euroopa äriühingud

Avalikus registris registreeritud teave on kehtestatud seadusega nr 304/2013 (juriidiliste ja füüsiliste isikute avaliku registri seadus). Registreerida tuleb peamiselt järgmine põhiteave: nimi või ärinimi, registrijärgne asukoht, tegevus või ärivaldkond, õiguslik vorm, registreerimisnumber, põhikirjajärgse esindusorgani ülesandeid täitva isiku nimi ja aadress või ärinimi ja registrijärgne asukoht.

Kas Tšehhi avalik register on tasuta?

Avalikku registrit peetakse elektrooniliselt. See on justiitsministeeriumi veebisaidi https://www.justice.cz/ kaudu ja /või avaliku registri otsimootori https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik kaudu üldsusele tasuta kättesaadav. Avalik register on kõigile kättesaadav. Igaüks võib sellega tutvuda ja sellest väljavõtteid teha.

Kuidas teha päringuid Tšehhi avalikus registris?

Tšehhi avalik register pakub täppisotsimootorit online-otsingute tegemiseks. Registris saab teha päringuid üksuse nime või registreerimisnumbri järgi.

Kui usaldusväärsed on registris leiduvad dokumendid?

Dokumentide avalikustamine

Kaubanduskohus avalikustab avaliku registri kanded, nende muudatused ja registrist eemaldamise, samuti hoiustatud dokumendid (sealhulgas elektroonilised) esimesel võimalusel pärast registrisse kandmist. Avalikku registrisse kantud andmed ja dokumendiregistris hoiustatud dokumendid esitatakse selliselt, et nendega saaks kaugteel tutvuda. Kaubanduskohus avalikustab asjaomase teabe ja võimaldab taotleda sellest ametlikult kinnitatud elektroonilist koopiat. See dokument allkirjastatakse elektrooniliselt asjaomase kaubanduskohtu kvalifitseeritud süsteemi sertifikaadiga ja see on justiitsministeeriumi veebisaidil tasuta kättesaadav: justiitsministeerium (Ministerstva spravedlnosti ČR). Taotluse korral väljastab kaubanduskohus kande või dokumendiregistris hoiustatud dokumendi osalise või täieliku kinnitatud koopia või kinnituse, et taotletud andmeid avalikus registris ei ole, välja arvatud siis, kui taotleja on palunud kinnitamata koopiat. Kaubanduskohus väljastab nende kannete ja dokumentide kohta, mis on tehtud või dokumendiregistris hoiustatud enne 1. jaanuari 1997, ainult paberkandjal koopia, juhul kui need ei ole elektroonilisse vormi viidud.

Dokumentide ja andmete usaldusväärsus

Isik, keda kanne puudutab, ei saa esitada vastuväiteid, mille kohaselt ei kehti see kanne reaalelus isiku suhtes, kes tegutseb kande alusel seaduspäraselt ja heas usus.

Registrisse kantud isik võib esitada vastuväiteid seadusjärgselt avaldamisele kuuluvate andmete ja dokumentide suhtes seoses kolmanda isikuga ainult esialgse avalikustamise kuupäevast alates, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada, et kolmas isik oli andmetest või dokumentidest eelnevalt teadlik. Kui kolmas isik tõendab, et ta ei saanud olla andmetest või dokumentidest teadlik, võib registrisse kantud isik neile andmetele ja dokumentidele toetuda vaid selliste toimingute korral, mis tehti alates 16. päevast pärast andmete või dokumentideavalikustamist.

Kolmas isik võib alati toetuda avalikustamata andmetele ja dokumentide sisule, välja arvatud juhul, kui avalikustamine on vajalik nende jõustamiseks.

Registrisse kantud teabe mittevastavus

Kui avalikku registrisse kantud teave on vastuolus mõne õigusnormiga ja kui puudub muu võimalus vastuolu kõrvaldada, palub kaubanduskohus, et registrisse kantud isik taotleks vajalike meetmete võtmist. Kui juriidiline isik taotle vastuolu kõrvaldamist ettenähtud ajavahemiku jooksul, võib kohus omal algatusel teha likvideerimisotsuse, kui see samm on kolmandate isikute kaitse huvides.

Kui esineb erinevus Tšehhi avaliku registri kande sõnastuse ja võõrkeelse sõnastuse vahel või tšehhi keeles hoiustatud dokumendi ja selle vabatahtlikult (juriidiliste ja füüsiliste isikute avaliku registri seaduse paragrahvi 74 lõike 1 alusel) esitatud võõrkeelde tehtud tõlke vahel, ei saa kolmandate isikute suhtes toetuda võõrkeeles avaldatud kandele või võõrkeelsena registris hoiustatud dokumendile. Kolmas isik võib toetuda võõrkeeles avaldatud kandele või võõrkeelsena registris hoiustatud dokumendile, välja arvatud siis, kui registrisse kantud isik tõendab, et kolmas isik oli teadlik tšehhi keeles avaldatud kande või hoiustatud dokumendi sõnastusest.

Viimati uuendatud: 13/05/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta