Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Portaali selles osas esitatakse ülevaade Austria äriregistrist

Millist teavet Austria äriregister pakub?

Teave kõikide registreeritud Austria äriühingute kohta (vaata äriregistriseaduse § 2) on olemas äriregistris (pearegister). Dokumente, mille alusel on kanded tehtud, hoitakse õigusemõistmise elektroonilises dokumendiarhiivis (dokumendikogu). Üldsusele on kättesaadavad andmed ettevõtja kohta ja dokumendikogu. Kasutamine on siiski tasuline.

Äriühingute andmed on Austria ametiasutustele kättesaadavad ka föderaalse arvutuskeskuse portaali (BRZ) kaudu. EL liikmesriigid saavad andmeid vaadata Euroopa äriregistri (EBR) kaudu.

Kas juurdepääs Austria äriregistrile on tasuta?

Juurdepääs Austria äriregistrile on tasuline.

Kuidas teha päringuid Austria äriregistris?

Kõigil on õigus pääseda juurde äriregistri andmebaasile ja saada teavet äriregistri kirjete kohta.

Kehtivate andmete ärakirja saamiseks tuleb esitada äriregistrisse kandmise number. Taotluse korral on võimalik saada ka kustutatud andmeid (ainult elektrooniliste andmete puhul). Päringud võivad sisaldada ka hiljuti lisatud, muudetud või kustutatud juriidiliste isikute andmeid.

Üldsuse juurdepääs äriregistri andmebaasile on võimalik justiitsministeeriumiga lepingu sõlminud ettevõtete (nn „juurdepääsupunktid” ehk „Verrechnungsstellen”) kaudu. Need pakuvad tasulisi teenuseid, näiteks vastavad äriregistriga seotud päringutele või väljastavad kinnitatud registriväljavõtteid, mis on identsed ametlike väljavõtetega.

Ainult maakohtutel (täpsemalt registriosakonnal) või notaritel on lubatud avaldada registriseisu kohta avalikke dokumente ametiasutustele.

Kas äriregistris sisalduvad dokumendid on usaldusväärsed?

Kooskõlas direktiivi 2009/101/EÜ (mida on muudetud direktiiviga 2012/17/EL) artikliga 3a peavad liikmesriigid selgitama siseriiklikke õigusnorme, mille alusel kolmandad isikud võivad tugineda äriühingute artiklis 2 osutatud andmetele ja dokumendiliikidele (nt volikirjad, asutamisdokument). Käesoleval lehel selgitatakse õiguslikku olukorda Austrias.

Austrias tuleb kooskõlas direktiivi 2009/101/EÜ artikliga 2 avaldada aktsiaseltside (Aktiengesellschaften - AG) ja osaühingute (Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbH) põhiandmed ja -dokumendid äriregistris vastavalt siseriiklikule õiguslikule alusele, milleks on äriseadustik ja äriregistriseadus. Äriregistrit peavad kohtud elektroonilise registri vormis. See koosneb põhiregistrist, millesse kantakse ja millest kustutatakse õiguslikud faktid (nt esindusorganite volikirjad), ja dokumendikogust, mis sisaldab asjakohaseid dokumente (nt asutamisdokumendid).

Vastavalt äriseadustiku § 10 lg 1 tuleb kannete tegemisest äriregistrisse teatada ametlike teadaannete andmebaasi (Ediktsdatei, tasuta veebis kättesaadav) ja ajalehe Wiener Zeitungi ametlikesse teadaannetesse (Amtsblatt). Teatamine loetakse toimunuks siis, kui asjakohased andmed on kantud ametlike teadaannete andmebaasi.

Äriregistri kannete mõju kolmandatele isikutele on reguleeritud äriseadustiku §-ga 15, milles on sätestatud, et kui äriregistris avalikustamisele kuulunud fakt on jäänud äriregistris avalikustamata, ei saa äriühing sellele kolmanda isiku suhtes toetuda, eeldusel et kolmas isik ei olnud sellest asjaolust juba teadlik (lg 1). Pärast fakti äriregistrisse kandmist peab kolmas isik seda tunnustama. See ei kehti siiski hagide korral, mis on algatatud 15 päeva jooksul alates avalikustamisest, kui kolmas isik suudab tõendada, et ta ei olnud faktist teadlik ega ei pidanudki sellest teadlik olema (lg 2). Äriühing peab ka aktsepteerima ebakorrektseid kandeid tehingusse kaasatud kolmanda isiku suhtes siduvaina, kui äriühing ise on ebakorrektse kande teinud ja jätnud kustutamata kande, mille ebakorrektsusest ta oli või oleks pidanud teadlik olema. Äriühing ei pea siiski nõustuma, et ebakorrektsed kanded on tema suhtes siduvad, kui ta suudab tõendada, et kolmas isik ei sooritanud tehingut eeldusel, et kanne on korrektne, või kui kolmas isik oli ebakorrektsusest teadlik või ei olnud ta sellest raske hooletuse tõttu teadlik (lg 3).

Äriregistris kuvatakse alati aktsiaseltsi ja äriühingu asutamisdokumendi viimane versioon, sest asutamisdokumendi muudatused jõustuvad alles nende avaldamisel äriregistris (aktsiaseltside seaduse (Aktiengesetz - AktG) § 148 lg 3, osaühingute seaduse (GmbH-Gesetz - GmbHG) § 49 lg 2).

Austria äriregistri ajalugu

Austria äriregistri andmeid säilitati alguses paberkandjal. Kui 1991. aastal muudeti äriregister elektrooniliseks, siis viidi paberil olnud andmed üle elektroonilisse andmebaasi. Alates sellest ajast on kõik andmed, ka varem paberkandjal esitatud andmed, kättesaadavad elektrooniliselt.

Lingid

Euroopa äriregister

Üldteave Austria äriregistri kohta

Föderaalse justiitsministeeriumi ametlikud teated

Äriseadustiku konsolideeritud tekst

Äriregistriseaduse konsolideeritud tekst

Aktsiaseltside seaduse konsolideeritud tekst

Osaühingute seaduse konsolideeritud tekst

Viimati uuendatud: 23/05/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta