Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Σλοβακία

Το τμήμα αυτό παρέχει μια επισκόπηση του σλοβακικού εμπορικού μητρώου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το εμπορικό μητρώο;

Το εμπορικό μητρώο (Obchodný register) είναι δημόσιο μητρώο που περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία καθορίζονται από τον νόμο και αφορούν επιχειρηματίες, εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες, όταν αυτό απαιτείται από ειδική νομοθεσία.

Η διαχείριση του μητρώου αυτού γίνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας [Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky].

Το εμπορικό μητρώο τηρείται από τα αρμόδια δικαστήρια (registrové súdy) (το τοπικό δικαστήριο που βρίσκεται στην έδρα του περιφερειακού δικαστηρίου).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο;

Το εμπορικό μητρώο και το μητρώο εγγράφων είναι διαθέσιμα σε όλους. Για την πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο και την έκδοση αποσπασμάτων απ’ αυτό καταβάλλεται τέλος.

Ωστόσο, εάν ο αιτών υποβάλει αίτηση για ηλεκτρονικό απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο ή για ηλεκτρονικό αντίγραφο κατατεθειμένου εγγράφου ή για ηλεκτρονική επιβεβαίωση ότι ένα συγκεκριμένο έγγραφο δεν έχει κατατεθεί στο μητρώο εγγράφων, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου εκδίδει τα σχετικά έγγραφα ηλεκτρονικά και δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο εμπορικό μητρώο

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει στα σλοβακικά και στα αγγλικά.

Η αναζήτηση στο εμπορικό μητρώο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα εξής κριτήρια:

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Ο νόμος αριθ. 513/1991 (εμπορικός κώδικας) ορίζει πότε είναι δυνατή η επίκληση των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο και, ενδεχομένως, του περιεχομένου των κατατεθειμένων εγγράφων.

Τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Το περιεχόμενο των εγγράφων για τα οποία υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση δημοσιότητας παράγει αποτελέσματα έναντι των τρίτων από την ημερομηνία κοινοποίησης στο Εμπορικό Δελτίο ότι τα έγγραφα έχουν κατατεθεί στο μητρώο εγγράφων.

Απ’ αυτό το χρονικό σημείο και έπειτα, οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται τα δημοσιευμένα στοιχεία ή το περιεχόμενο των εγγράφων. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν το καταχωρισθέν πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ότι ο τρίτος είχε προηγούμενη γνώση των στοιχείων ή του περιεχομένου του εγγράφου.

Ωστόσο, ένα καταχωρισθέν πρόσωπο δεν μπορεί να αντιτάξει τα δημοσιευμένα στοιχεία ή το περιεχόμενο των εγγράφων έναντι τρίτων εντός 15 ημερών από τη δημοσίευσή τους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τρίτοι μπορούν να αποδείξουν ότι δεν ήταν σε θέση να έχουν εκ των προτέρων γνώση των εν λόγω στοιχείων ή του περιεχομένου των εγγράφων.

Μετά την εν λόγω περίοδο, τα καταχωρισμένα στοιχεία και το περιεχόμενο των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο μητρώο εγγράφων μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των καταχωρισμένων και των δημοσιευμένων στοιχείων ή μεταξύ του περιεχομένου των κατατεθέντων εγγράφων και του περιεχομένου των δημοσιευμένων εγγράφων, το καταχωρισθέν πρόσωπο (εταιρεία) μπορεί να αντιτάξει έναντι τρίτων μόνο τη δημοσιευμένη έκδοση. Ωστόσο, αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε το περιεχόμενο των καταχωρισθέντων στοιχείων ή το περιεχόμενο του κατατεθέντος εγγράφου, μπορεί να τα αντιτάξει έναντι αυτού.

Ιστορικό του εμπορικού μητρώου της Σλοβακίας

Το εμπορικό μητρώο δημιουργήθηκε το 1992 μετά τη θέσπιση του νόμου αριθ. 513/1991 (εμπορικός κώδικας) και αντικατέστησε το προηγούμενο μητρώο εταιρειών.

Ο εμπορικός κώδικας(§ 27 –§ 34) τροποποίησε το πεδίο εφαρμογής του εμπορικού μητρώου έως το 2004.

Την 1η Φεβρουαρίου 2004 ο ειδικός νόμος αριθ. 530/2003 για το εμπορικό μητρώο και την τροποποίηση ορισμένων άλλων πράξεων τέθηκε σε ισχύ και εισήγαγε νέες νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για το εμπορικό μητρώο. Με τη θέσπιση του ειδικού νόμου, η ευθύνη για τη νομική πτυχή του εμπορικού μητρώου αφαιρέθηκε εν μέρει από τον εμπορικό κώδικα.

Επί του παρόντος, το εμπορικό μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά. Το μητρώο εγγράφων τηρείται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εμπορικό μητρώο (Obchodný register)

Σλοβακικό εμπορικό μητρώο (Obchodný register SR)

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/11/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο