Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Πορτογαλία

Η παρούσα σελίδα παρέχει μια επισκόπηση των πορτογαλικών πυλών που αφορούν τις επιχειρήσεις και τη δικαιοσύνη.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εμπορικό μητρώο

Το εμπορικό μητρώο αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση της νομικής κατάστασης ατομικών επιχειρήσεων, εμπορικών εταιρειών, αστικών εταιρειών εμπορικού χαρακτήρα, μεμονωμένων επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμών, δημόσιων επιχειρήσεων, συμπληρωματικών ομίλων επιχειρήσεων (agrupamentos complementares de empresas - ACE) και ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού, καθώς και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων που υπόκεινται, διά νόμου, σε καταχώριση στο μητρώο. Μπορούν να καταχωρίζονται μόνο στοιχεία που βασίζονται σε αποδεικτικά έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά.

Το εμπορικό μητρώο απονέμει νομική προσωπικότητα στις εμπορικές εταιρείες και η καταχώριση σε αυτό είναι, κατά κανόνα, υποχρεωτική. Κανονικά, τα στοιχεία που σχετίζονται με τις εταιρείες περιλαμβάνονται σε ειδικό έγγραφο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αρκεί να προσκομιστούν τα πρακτικά και η απόφαση των εταίρων.

Η καταχώριση των επιχειρήσεων στο εμπορικό μητρώο πρέπει να γίνεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της συστατικής πράξης. Η εγκυρότητα της αίτησης αξιολογείται από τον αρμόδιο υπάλληλο βάσει των ισχυουσών νομικών διατάξεων, των εγγράφων που προσκομίζονται και προηγούμενων καταχωρίσεων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην επαλήθευση της νομιμοποίησης των ενδιαφερομένων, της νομιμότητας των τίτλων που προσκομίζονται και της εγκυρότητας των πράξεων που περιέχονται σε αυτούς.

Στην Πορτογαλία, το εμπορικό μητρώο διέπεται από τον κώδικα εμπορικού μητρώου, ο οποίος εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. º403/86, της 3ης Δεκεμβρίου, και αποτελεί ευθύνη των γραφείων εμπορικού μητρώου που είναι διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια τα εν λόγω γραφεία αποτελούν εξωτερικές υπηρεσίες του Ινστιτούτου Μητρώων και Συμβολαιογράφων (IRN), κρατικού φορέα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τα γραφεία εμπορικού μητρώου λειτουργούν είτε ως αυτόνομες υπηρεσίες είτε σε συνεργασία με άλλα μητρώα (κτηματολογικά γραφεία, ληξιαρχικά μητρώα και μητρώα αυτοκινήτων, καθώς και υπηρεσίες του IRN). Οι καταχωριστέες πράξεις δύνανται να καταχωρίζονται σε οποιοδήποτε γραφείο εμπορικού μητρώου, χωρίς να υφίσταται κανένας περιορισμός σε επίπεδο αρμοδιότητας σε σχέση με τη γεωγραφική θέση.

Τι υποχρεούνται να καταχωρίζουν οι εμπορικές εταιρείες:

 • τη συστατική πράξη
 • τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για την απόκτηση αγαθών από την εταιρεία, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον νόμο
 • στοιχεία σχετικά με τα εταιρικά μερίδια και τις μερίδες της εταιρείας, την έξοδο και τον αποκλεισμό εταίρων ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, καθώς και την κατάργηση εταιρικών μερίδων λόγω θανάτου εταίρου και την είσοδο νέων εταίρων με απεριόριστη ευθύνη, την απόσβεση εταιρικών μεριδίων και τον αποκλεισμό και την έξοδο εταίρων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, αποφάσεις περί της απόσβεσης, μετατροπής και εξαγοράς μεριδίων και την έκδοση ομολόγων
 • τον διορισμό και την παύση καθηκόντων των μελών των διοικητικών και εποπτικών οργάνων της εταιρείας, καθώς και του γραμματέα της εταιρείας
 • την απόδοση λογαριασμών
 • την αλλαγή έδρας
 • τα σχέδια συγχώνευσης και τα σχέδια διάσπασης, τα σχέδια σύστασης ανώνυμης ευρωπαϊκής εταιρείας, τα σχέδια επέκτασης, εσωτερικής ή διασυνοριακής συγχώνευσης ή διάσπασης, μετατροπής και λύσης της εταιρείας
 • στοιχεία σχετικά με το εταιρικό κεφάλαιο και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην εταιρική σύμβαση
 • στοιχεία σχετικά με τους εκκαθαριστές της εταιρείας
 • την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ή την επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας
 • τις αποφάσεις περί πλήρους ελέγχου μίας εταιρείας από άλλη, εντός ενός ομίλου, και τις συμβάσεις ελέγχου
 • τις χορηγήσεις δικαιωμάτων μελλοντικής αγοράς (warrants) επί ιδίων κινητών αξιών
 • τις δράσεις, τις αποφάσεις και τα μέτρα που υπόκεινται σε καταχώριση
 • τις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας, όταν συνάπτονται γραπτά, τις τροποποιήσεις και τη λήξη τους
 • τη σύσταση μόνιμης αντιπροσωπείας
 • οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο, υπόκεινται σε καταχώριση στο εμπορικό μητρώο.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να ζητήσει αποσπάσματα μητρώου και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα.

Τα έντυπα πιστοποιητικά θα πρέπει να ζητούνται από τις υπηρεσίες μητρώου, αλλά πρόσβαση στις πληροφορίες μπορεί να αποκτηθεί και μέσω της διαδικτυακής πύλης Balcão do Empreendedor, υπό τη μορφή ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού σχετικά με τη νομική κατάσταση της οικείας οντότητας, το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς και διατίθεται στα πορτογαλικά και στα αγγλικά.

Η αίτηση γίνεται βάσει του αριθμού φορολογικού μητρώου της οντότητας (Número de Identificação Coletiva - NIPC, που είναι, παράλληλα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και ο αριθμός καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο).

Η αναζήτηση δημοσιευμένων εταιρικών πράξεων μπορεί να πραγματοποιηθεί στον επίσημο δικτυακό τόπο, μέσω του NIPC, της κομητείας ή του τύπου της πράξης.

Οι δημόσιες αρχές μπορούν, επίσης, να πραγματοποιούν αναζήτηση μέσω της επωνυμίας της οντότητας που υπόκειται σε καταχώριση στο εμπορικό μητρώο ή του NIPC, καθώς και μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας (Webservice), που διατίθεται με την έγκριση του IRN.

Κόστος πληροφοριών

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις καταχωρισμένες πράξεις διατίθενται δωρεάν στον επίσημο δικτυακό τόπο δημοσίευσης εταιρικών πράξεων. Η δημοσίευση είναι άμεση και αυτόματη μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης και μπορεί να αναζητηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Τα αποσπάσματα μητρώου και τα αντίστοιχα έγγραφα –είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά– επιβαρύνονται με τέλος.

Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αποσπάσματα είναι δυνατή μέσω συνδρομής αξίας 25 ευρώ ετησίως, με δυνατότητα διετούς, τριετούς και τετραετούς συνδρομής. Η αίτηση πρέπει να γίνεται με βάση τον NIPC. Μετά την πληρωμή, οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της εισαγωγής του κωδικού του αποσπάσματος.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί επίσης να ζητηθεί ηλεκτρονικό απόσπασμα εγγράφων που είναι αρχειοθετημένα στον ηλεκτρονικό φάκελο, δηλαδή εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για καταχωρίσεις από τον Ιανουάριο του 2011 και εφεξής και, επίσης, απόσπασμα επικαιροποιημένων καταστατικών.

Νομικά αποτελέσματα του εμπορικού μητρώου

Στο πλαίσιο του εμπορικού μητρώου, τα στοιχεία που υπόκεινται σε καταχώριση και δημοσιοποίηση παράγουν νομικά αποτελέσματα έναντι τρίτων μόνο μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στο μητρώο.

Η οριστική καταχώριση αποτελεί τεκμήριο της ύπαρξης της νομικής κατάστασης (άρθρο 11º του κώδικα εμπορικού μητρώου).

Όλα τα σταθερά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας (νομική μορφή, επωνυμία, έδρα, αντικείμενο, δικαίωμα εκπροσώπησης, ταυτοποίηση των μελών των εταιρικών οργάνων), καθώς και η πλειονότητα των στοιχείων που υπόκεινται σε καταχώριση προέρχονται από μητρώα από μεταγραφή, ήτοι απολαύουν του τεκμηρίου ύπαρξης της νομικής κατάστασης όπως αναφέρεται στο μητρώο.

Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι τα μητρώα κατάθεσης, μορφή μητρώου στην οποία η επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των εγγράφων που προσκομίζονται στο μητρώο είναι ευθύνη της εταιρείας. Ο καταχωρητής επαληθεύει μόνο τη νομιμοποίηση του αιτούντος την καταχώριση. Αυτή η καταχώριση αποτελεί απλή δημοσιοποίηση και δεν απολαύει τεκμηρίου αλήθειας. Αυτό είναι το καθεστώς των μητρώων εταιρικών μεριδίων και μερίδων.

Το άρθρο 153º του κώδικα κτηματολογίου (Código do Registo Predial), νόμου που εφαρμόζεται συμπληρωματικά στο εμπορικό μητρώο, ορίζει ότι όποιος καταχωρίζει ψευδή ή νομικά ανύπαρκτη πράξη, πέρα από την ποινική ευθύνη που μπορεί να φέρει, ευθύνεται και για τις ζημίες που προκαλεί. Ορίζει, επίσης, ότι την ίδια ευθύνη φέρει όποιος παρέχει ή επιβεβαιώνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, στο μητρώο ή αλλού, βάσει των οποίων γίνονται καταχωρίσεις ή συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα.

Σύμφωνα με το άρθρο 348º-A του ποινικού κώδικα (Código Penal), όποιος δηλώνει ή πιστοποιεί ψευδώς σε δημόσια αρχή ή σε υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ταυτότητα, κατάσταση ή άλλη ιδιότητα —δική του ή άλλων— στην οποία ο νόμος αποδίδει νομικά αποτελέσματα, και η εν λόγω δήλωση προορίζεται να περιληφθεί σε δημόσιο έγγραφο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών ή με χρηματική ποινή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/11/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο