Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Λουξεµβούργο

Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών (registre de Commerce et des Sociétés - RCS) του Λουξεμβούργου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Τι δυνατότητες προσφέρει το εμπορικό μητρώο του Λουξεμβούργου;

Το μητρώο εμπορίου και εταιρειών (RCS) αποτελεί το επίσημο ευρετήριο όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορία, καθώς και άλλων οντοτήτων τις οποίες προβλέπει ο τροποποιημένος νόμος της 19ης Δεκεμβρίου 2002.

Το RCS λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η διαχείριση του RCS έχει ανατεθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στον όμιλο οικονομικού σκοπού GIE RCSL, στον οποίο συμμετέχει το κράτος, το Εμπορικό Επιμελητήριο (Chambre de Commerce) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο (Chambre des Métiers).

Σκοπός του RCS είναι:

 • να εξασφαλίζει την ταυτοποίηση των προσώπων των οποίων η καταχώριση ή η εγγραφή απαιτούνται από το νόμο, τηρώντας διαρκή κατάλογό τους,
 • να επιτρέπει τη μεγαλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών,
 • να ενημερώνει τους τρίτους.

Το RCS συγκεντρώνει δύο είδη δεδομένων:

 • πληροφοριακά και νομικά δεδομένα, όπως η εταιρική επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, ο εταιρικός σκοπός, το εταιρικό κεφάλαιο, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, ο ελεγκτής, το δικαίωμα υπογραφής και άλλα δεδομένα αυτού του είδους,
 • τους ετήσιους λογαριασμούς.

Πληροφορίες

Διεύθυνση των γραφείων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

τηλ : (+352) 26 428-1

φαξ : (+352) 26 42 85 55

διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Δευτέρα έως Παρασκευή από 9.00 έως 12.00 και από 13.30 έως 16.00

Η αναζήτηση πληροφοριών στο εμπορικό μητρώο πραγματοποιείται επί πληρωμή;

Η αναζήτηση πληροφοριών από τους φακέλους στα γραφεία του RCS γίνεται δωρεάν.

Ορισμένες βασικές πληροφορίες διατίθενται δωρεάν από τον δικτυακό τόπο του μητρώου εμπορίου και εταιρειών (RCS) :

 • αριθμός RCS,
 • ημερομηνία καταχώρισης,
 • επωνυμία,
 • νομική μορφή,
 • διεύθυνση της εταιρικής έδρας,
 • κατάλογος των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από το 2006.

Επί πληρωμή χορηγείται:

 • απόσπασμα το οποίο αποτελεί ενημερωμένη περίληψη των δεδομένων που πρέπει να καταθέσει στο RCS το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο σε αυτό.
 • ηλεκτρονικό αντίγραφο των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο RCS.

Ο πίνακας χρεώσεων δημοσιεύεται ηλεκτρονικά στη σελίδα «γενικές πληροφορίες-χρεώσεις».

Μέθοδος αναζήτησης σε εμπορικό μητρώο του Λουξεμβούργου

H αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου του μητρώου εμπορίου και εταιρειών (RCS) με βάση:

 • το όνομα (ή μέρος του ονόματος) ή
 • τον αριθμό μητρώου του εγγεγραμμένου.

Η μηχανή αναζήτησης του δικτυακού τόπου εμφανίζει κατάλογο των ονομάτων που αντιστοιχούν στην έρευνα.

Αν επιλεγεί ένα από τα ονόματα που εμφανίζονται, εμφανίζονται δωρεάν οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • αριθμός RCS,
 • ημερομηνία καταχώρισης,
 • επωνυμία,
 • νομική μορφή,
 • διεύθυνση της εταιρικής έδρας,
 • κατάλογος των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από το 2006.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο μητρώο;

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες, οι πράξεις και τα αποσπάσματα πράξεων είναι αντιτάξιμα έναντι τρίτων μόνο από την ημέρα δημοσίευσής τους στην επίσημη εφημερίδα του Λουξεμβούργου (Mémorial, Recueil des sociétés et associations), εκτός εάν η εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη τα γνώριζαν εκ των προτέρων. Τα τρίτα μέρη μπορούν, ωστόσο, να επικαλεστούν πράξεις ή αποσπάσματα πράξεων που δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί.

Για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από την δέκα έκτη ημέρα μετά την ημέρα δημοσίευσης, οι εν λόγω πράξεις και αποσπάσματα πράξεων δεν είναι αντιτάξιμα έναντι τρίτων οι οποίοι αποδεικνύουν ότι τους ήταν αδύνατο να έχουν γνώση των εν λόγω πράξεων ή αποσπασμάτων πράξεων.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του κειμένου που έχει κατατεθεί και του κειμένου που έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα του Λουξεμβούργου (Mémorial, Recueil des sociétés et associations) το τελευταίο κείμενο δεν είναι αντιτάξιμο έναντι τρίτων. Ωστόσο, οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να το επικαλεστούν, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι είχαν γνώση του κειμένου που κατατέθηκε.

Περίοδος την οποία καλύπτουν τα εμπορικά μητρώα του Λουξεμβούργου

Το μητρώο εμπορίου και εταιρειών ιδρύθηκε το 1909.

Από το 2003, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης και η διαχείρισή του έχει ανατεθεί στον όμιλο οικονομικού σκοπού GIE RCSL. Έκτοτε, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρους μηχανοργάνωσής του.

Επίσης, ψηφιοποιούνται συστηματικά τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο RCS από την 1η Ιανουαρίου 2006, τα οποία μπορεί να συμβουλευθεί κανείς ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου.

Η ψηφιοποίηση και η παράλληλη διάθεση στο κοινό των εγγράφων που είχαν κατατεθεί από την ίδρυση του RCS το 1909 ολοκληρώθηκαν.

Επομένως, εφεξής μπορεί κανείς να λάβει όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνει το RCS ηλεκτρονικά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/06/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο