Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Λεττονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων της Λετονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας;

Το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) είναι λετονικός δημόσιος φορέας στον οποίο καταχωρίζονται εταιρείες, έμποροι, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία εκπροσώπησής τους, καθώς και οι μεταβολές στις ιδρυτικές πράξεις τους, και ο οποίος ασκεί δραστηριότητες που προβλέπονται στη νομοθεσία. Στο μητρώο επιχειρήσεων καταχωρίζονται επίσης μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώσεις και ιδρύματα, εμπορικά ενέχυρα, πλειοψηφικές συμμετοχές, συμφωνίες σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμφωνίες που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων, πολιτικά κόμματα, διαιτητικά όργανα, συνδικάτα, θρησκευτικές οργανώσεις, θρησκευτικά ιδρύματα και διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Η πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων παρέχεται επ' αμοιβή;

Ναι, δεν υπάρχει δωρεάν επιγραμμικό μητρώο επιχειρήσεων στη Λετονία.

Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αναζήτησης που υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του μητρώου επιχειρήσεων, μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στις ακόλουθες βασικές πληροφορίες σχετικά με νομικές οντότητες εγγεγραμμένες στο μητρώο επιχειρήσεων:

 • είδος νομικής οντότητας
 • καταστατική έδρα
 • νέα ή τρέχουσα ονομασία ή εμπορική επωνυμία και προγενέστερη ή ιστορική ονομασία ή εμπορική επωνυμία
 • αριθμός μητρώου
 • κωδικός αναγνώρισης δικαιούχου Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (εάν διατίθεται)
 • ημερομηνία καταχώρισης
 • ημερομηνία διαγραφής της νομικής οντότητας από το μητρώο (ή ημερομηνία αναδιοργάνωσης, εάν ο λόγος διαγραφής είναι η αναδιοργάνωση)
 • προθεσμία για την καταχώριση θρησκευτικών οργανώσεων που υπόκεινται σε επανακαταχώριση.

Το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης των ακόλουθων πληροφοριών αναφορικά με όλες τις εγγεγραμμένες νομικές οντότητες δωρεάν ως ανοικτά δεδομένα:

 • αριθμός καταχώρισης
 • ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία του φορέα
 • είδος νομικής οντότητας
 • σε ποιο μητρώο είναι καταχωρισμένη η οικονομική οντότητα
 • ημερομηνία καταχώρισης
 • πληροφορίες όσον αφορά τη διαγραφή της νομικής οντότητας από το μητρώο ή την αναδιοργάνωσή της
 • ημερομηνία διαγραφής της νομικής οντότητας από το μητρώο (ή ημερομηνία αναδιοργάνωσης, εάν ο λόγος διαγραφής είναι η αναδιοργάνωση)
 • καταχωρισμένη έδρα.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε μορφότυπα δεδομένων.csv, .txt ή .xlsx και είναι προσβάσιμες εδώ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μορφότυπο δεδομένων σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζει τα δεδομένα.

Όλες οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της επίσημης εφημερίδας Latvijas Vēstnesis. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τη δημοσίευση των εγγράφων που υποβάλλονται χωριστά. Οι καταχωρίσεις μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων μόνον μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα, εκτός εάν οι σχετικές πληροφορίες ήταν γνωστές στο τρίτο μέρος πριν από τη δημοσίευση. Εντούτοις, εάν τρίτο μέρος μπορεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε και δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τις δημοσιευμένες πληροφορίες, δεν μπορεί να γίνει επίκληση των εν λόγω πληροφοριών σε σχέση με νομικές διαδικασίες που κινούνται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση.

Εάν οι πληροφορίες προς καταχώριση στο μητρώο καταγραφούν ή δημοσιευθούν εσφαλμένα, κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί καλόπιστα μπορεί να επικαλεστεί τις δημοσιευμένες πληροφορίες ακόμη και αν δεν αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις του μητρώου επιχειρήσεων ή στην πραγματική κατάσταση. Ωστόσο, τρίτο μέρος δεν μπορεί να επικαλεστεί πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν εσφαλμένα, εάν είχε επίγνωση της ανακρίβειας.

Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών στο μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας

Το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις εγγεγραμμένες νομικές οντότητες και τις νομικές πράξεις.

Η παροχή πληροφοριών από το μητρώο γίνεται με την καταβολή ειδικού τέλους και την υποβολή αίτησης παροχής πληροφοριών αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου που φέρει ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή και ψηφιακή χρονοσφραγίδα (στην τελευταία περίπτωση, οι ζητούμενες πληροφορίες αποστέλλονται με τον ίδιο τρόπο). Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της πληρωμής που καταβλήθηκε στο μητρώο επιχειρήσεων (βεβαίωση πληρωμής, αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης ή εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής). Στο αίτημά σας θα πρέπει να αναφέρετε τον προτιμώμενο τρόπο παραλαβής των απόδειξης (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά). Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Πίνακας τελών δημοσιεύεται στο Ίντερνετ

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιέχονται στο μητρώο;

Όλες οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα Latvijas Vēstnesis και ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της Επίσημης Εφημερίδας στη διεύθυνση www.vestnesis.lv. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τη δημοσίευση των εγγράφων που υποβάλλονται χωριστά.

Οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο αξιόπιστο έναντι τρίτων μόνο μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα Latvijas Vēstnesis, εκτός εάν οι σχετικές πληροφορίες ήταν γνωστές στο τρίτο μέρος πριν από τη δημοσίευση. Ωστόσο, εάν ένα τρίτο μέρος μπορεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε και δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τις δημοσιευμένες πληροφορίες, δεν μπορεί να γίνει επίκληση των εν λόγω πληροφοριών σε σχέση με νομικές διαδικασίες που κινούνται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση.

Εάν οι πληροφορίες προς καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων καταγραφούν ή δημοσιευθούν εσφαλμένα, ένα καλόπιστο τρίτο μέρος μπορεί να επικαλεστεί τις δημοσιευμένες πληροφορίες ακόμη και αν δεν αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις του μητρώου επιχειρήσεων ή στην πραγματική κατάσταση. Ωστόσο, ένα τρίτο μέρος δεν μπορεί να επικαλεστεί πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν εσφαλμένα, εάν είχε επίγνωση της ανακρίβειας.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Άρθρο 12 εμπορικού κώδικα (Komerclikums) (διατίθεται επίσης μετάφραση στα αγγλικά στην δικτυακή πύλη http://likumi.lv/).

Τρόπος επικοινωνίας με το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Register of Enterprises of the Republic of Latvia
Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV 1011
Τηλεφωνική γραμμή πληροφοριών: 67031703 (Σημειώνεται ότι δεν παρέχονται νομικές συμβουλές)
Φαξ: 67031793

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ur.gov.lv

Οι ώρες εξυπηρέτησηςτου κοινοu παρέχονται στο Διαδίκτυο.

Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων της Λετονίας

Το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας συστάθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1990.

Σύνδεσμοι

Μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας

Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (πρόσβαση μέσω της Lursoft)

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/09/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο