Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Γαλλία

Η σελίδα αυτή σας ενημερώνει για τις δυνατότητες πρόσβασης στα εμπορικά μητρώα στη Γαλλία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ποια είδη εμπορικών μητρώων υπάρχουν στη Γαλλία;

Τα τοπικά μητρώα εμπορίου και εταιρειών [registres du commerce et des sociétés (RCS)] τηρούνται από τους γραμματείς των εμπορικών δικαστηρίων και των αστικών δικαστηρίων με δικαιοδοσία σε εμπορικές υποθέσεις (τα επαρχιακά δικαστήρια στα διαμερίσματα Bas-Rhin, Haut-Rhin και Moselle, καθώς και τα μεικτά εμπορικά δικαστήρια στα υπερπόντια διαμερίσματα και περιφέρειες). Οι πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω μητρώα ελέγχονται. Οι γραμματείς πρέπει να επαληθεύουν ότι τα στοιχεία συνάδουν με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ότι συμφωνούν με τα δικαιολογητικά έγγραφα και τις πράξεις που επισυνάπτονται και ότι –σε περίπτωση αίτησης τροποποίησης ή διαγραφής– είναι επικαιροποιημένα. Οι γραμματείς επαληθεύουν επίσης ότι η σύσταση ή οι καταστατικές τροποποιήσεις των εμπορικών εταιρειών συνάδουν με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που τις διέπουν.

Το απόσπασμα «Kbis» που εκδίδεται από τους γραμματείς συνιστά την πραγματική ταυτότητα, τη ληξιαρχική κατάσταση μιας επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένη στο RCS. Το έγγραφο αυτό συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που πρέπει να δηλώνει μια εταιρεία και, κατά περίπτωση, αποδεικνύει το αληθές των πληροφοριών που παρέχονται από τον γραμματέα ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την τήρηση του μητρώου αυτού. Το εν λόγω απόσπασμα πιστοποιεί τη νομική ύπαρξη της επιχείρησης και παρέχει επαληθευμένα στοιχεία. Πρόκειται για το μόνο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου προσώπου (φυσικού ή νομικού), τη δραστηριότητά του, τα διευθυντικά, διαχειριστικά ή ελεγκτικά του όργανα, καθώς και την ύπαρξη ή μη συλλογικής διαδικασίας που κινήθηκε εις βάρος του. Μόνο το επίσημο έγγραφο που εκδίδεται και υπογράφεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου πιστοποιεί τις πληροφορίες που δηλώνει η εταιρεία στο RCS.

Εθνικό μητρώο εμπορίου και εταιρειών [registre national du commerce et des sociétés (RNCS)] τηρείται από το εθνικό ινστιτούτο διανοητικής ιδιοκτησίας [Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)], που συγκεντρώνει τα έγγραφα με ισχύ πρωτοτύπου των μητρώων εμπορίου και εταιρειών που τηρούνται σε κάθε γραμματεία.

Τα εν λόγω μητρώα περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους εμπόρους και τις εταιρείες. Παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στα μητρώα εμπορίου και εταιρειών.

Ο δικτυακός τόπος Infogreffe παρέχει κεντρική πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου εμπορίου και εταιρειών. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στα γαλλικά και τα αγγλικά.

Ο δικτυακός τόπος του INPI δίνει τη δυνατότητα έκδοσης –με βάση την επωνυμία της εταιρείας και του αριθμού SIREN– αντιγράφου ενός εγγράφου που έχει κατατεθεί στο RNCS ή αντιγράφου του πλήρους φακέλου του RNCS.

Η πρόσβαση σ’ ένα εμπορικό μητρώο είναι δωρεάν;

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου Infogreffe μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που καταχωρίζονται σ’ αυτόν, αλλά η πρόσβαση στις περισσότερες πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων γίνεται μόνο επί πληρωμή.

Η διαβίβαση εγγράφων ή του πλήρους φακέλου από το ΙΝΡΙ, η οποία μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του εν λόγω δικτυακού τόπου, γίνεται επί πληρωμή.

Πώς γίνεται η αναζήτηση σ’ ένα εμπορικό μητρώο στη Γαλλία;

Στον δικτυακό τόπο Infogreffe μπορείτε να αναζητήσετε μια επιχείρηση με βάση:

  • την επωνυμία της
  • το όνομα των διευθυντών και των διοικητικών στελεχών της
  • την πόλη ή την περιφέρεια όπου βρίσκεται η έδρα της, ο αντίκλητός της ή οι εγκαταστάσεις της
  • τον αριθμό του συστήματος αναγνώρισης του μητρώου επιχειρήσεων [αριθμός SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises)]
  • τον αριθμό εγγραφής στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Registre de Commerce européen (Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων)

Infogreffe

INPI

CNGTC

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/09/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο